Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MOJS
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Czy istnieje możliwość obniżenia poziomu izomerów trans kwasów tłuszczowych w mleku kobiecym?
Tytuł angielski: Is the possibility to lower trans fatty acids content in human milk?
Autorzy: Mojska Hanna, Socha Jerzy, Szponar Lucjan
Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.409-412, il., bibliogr. 22 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
Sygnatura GBL: 313,561

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: W ostatnich latach duże zainteresowanie budzi potencjalne ryzyko zaburzenia przez izomery trans metabolizmu kwasów tłuszczowych z rodzin n-6 i n-3, odgrywających istotną rolę w prawidłowym rozwoju niemowląt. Dieta matki karmiącej wywiera zasadniczy wpływ na skład kwasów tłuszczowych mleka kobiecego. Cel pracy: Ocena wpływu sposobu żywienia kobiet karmiących piersią i spadku masy ciała w okresie laktacji na poziom izomerów trans kwasów tłuszczowych w mleku kobiecym. Materiał i metodyka: Próbki mleka kobiecego były pobierane w grupie 100 kobiet karmiących wyłącznie piersią, u 69 osób z tej grupy przeprowadzono 7-dniowy wywiad żywieniowy. Przeprowadzono również pomiary antropometryczne badanych kobiet. Wyniki: Mediana zawartości izomerów trans w dojrzałym mleku kobiecym wynosiła 2,36 proc. (wiosna) i 2,77 proc. (jesień). Głównym źródłem izomerów trans w diecei badanych kobiet były produkty cukiernicze. Stwierdzono istotny związek pomiędzy spożyciem produktów cukierniczych i spadkiem masy ciała w okresie laktacji a zawartością izomerów trans w mleku kobiecym. Wnioski: Badania wykazały, że ilości izomerów trans spożywane przez niemowlę wraz z mlekiem matki zależą od jej sposobu żywienia, zarówno krótko- jak i długoterminowego.


  2/4

  Tytuł oryginału: Czynniki wpływające na zawartość tłuszczu całkowitego i skład kwasów tłuszczowych w mleku kobiecym.
  Tytuł angielski: Factors affecting total lipid and fatty acids content in human milk.
  Autorzy: Mojska Hanna, Socha Jerzy
  Źródło: Żyw. Człow. 2002: 29 (1/2) s.62-77, bibliogr. 75 poz.
  Sygnatura GBL: 305,734

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  3/4

  Tytuł oryginału: Zaburzenia funkcji psychicznych w padaczce a możliwości edukacji i rehabilitacji psychologicznej w świetle obowiązującej ustawy oświatowej.
  Tytuł angielski: Mental functions disorders in epilepsy versus educational and psychological rehabilitation opportunities in the light of the current educational act.
  Autorzy: Mojs Ewa, Białkowska Edyta
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (1) s.95-100, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo
 • pediatria
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Niedobory rozwoju poznawczego - o charakterze wybiórczym bądź globalnym (upośledzenie umysłowe) oraz trudności szkolne występują częściej w grupie dzieci i młodzieży z padaczką niż osób zdrowych. Deficyty te uwarunkowane są wieloczynnikowo i tylko w części związane są z farmakoterapią. Wśród czynników wpływających na obniżenie opisywanych funkcji znajdują się: uszkodzenie mózgu, wczesny początek napadów i ich morfologia oraz rozwój, urazowość i czynniki psychospołeczne. Czynnikiem usprawniającym może być terapia neuropsychologiczna. Materiał i metody. Praca opiera się na analizie badań psychologicznych oraz badań własnych dotyczących poziomu inteligencji i funkcji poznawczych w grupie dzieci z padaczką oporną na leczenie. Praca uwzględnia także treść obowiązującej ustawy oświatowej i rozwiązania dotyczące opieki i edukacji dziecka przewlekle chorego. Grupę badanych i grupę odniesienia stanowili pacjenci Kliniki Neurologii Wieku Rozwojowego AM w Poznaniu. Wyniki. Iloraz inteligencji ogólnej wykazuje istotne obniżenie w grupie dzieci z padaczką niż populacji osób zdrowych. Niższe wyniki stwierdzono także w odniesieniu do pamięci bezpośredniej oraz integracji wzrokowo-ruchowej. Obowiązująca ustawa oświatowa zapewnia dostęp dla dzieci i młodzieży z padaczką oporną na leczenie do specjalistycznych form edukacji/klasy terapeutyczne, a także do dodatkowych lekcji i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

  Streszczenie angielskie: Introduction. The deficits in the cognitive development (selective or global mental deterioration) and difficulties at school are more frequent among children and the adolescent with epilepsy than in the healthy population. Those deficit are determined by a multiplicity of factors and they are only partly due to pharmaceutical treatment. Other factors that impair the aforementioned functions are: brain damage, early history of seizures, their frequency, morphology and development, susceptibility to the trauma, and psycho-social factors. A neuropsychological therapy may prove to be a facilitating factor. Data and Methods. The work is based on the analysis of the psychological studies and the author's own research on the intelligence levels and cognitive functions in the group of subjects resistant to epilepsy treatment. The study takes into account the views presented in the current Educational Act and the suggestion concerning the care and education of a chronically ill child. The subjects and the reference group for the study was composed of the patients at the Department of Developmental Neurology, University of Medical Sciences in Poznań. Results. The general IQ among children with epilepsy is significantly lower than in the group of healthy subjects. The results were also lower with respect to the direct memory and the visual-motor integration. According to the current Educational Act children and adolescent resistant to epilepsy treatment are guaranteed access to specialized forms of education/therapeutic classes, individual studies, and additional lessons and correctional/compensating classes.


  4/4

  Tytuł oryginału: Model wielowymiarowej analizy profilu zdrowia oraz zdrowego stylu życia jako podstawy programów profilaktycznych.
  Tytuł angielski: A model of the multidimensional health profile and a healthy lifestyle analysis as the basis for health promotion programs.
  Autorzy: Mojs Ewa, Głowacka Maria D.
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.153-155, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Promocja zdrowia jest rozumiana jako proces wzmacniania i kształtowania zdrowia w ciągu całego życia w różnych obszarach aktywności - dom, szkoła, praca na poziomie indywidualnym, jak i społeczności. Pojęcie to także zawiera w sobie kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji, działań oraz odpowiedzialność za podejmowane działania. Kształtowanie umiejętności opracowywania całościowych programów z zakresu promocji zdrowia wpisuje się w zadania zawodowe pielęgniarki. Programy zdrowotne osadzone w realiach danej grupy, na którą nakierowany jest program odpowiadają jej potrzebom zdrowotnym. Potrzeby te analizowane są z perspektywy profesjonalnej, jak i subiektywnej. W całości wypływają jednak z profilu zdrowia danej społeczności. Charakterystyka ta ma kluczowe znaczenie, dla budowania profesjonalnego programu zdrowotnego. Prawidłowe zdefiniowanie profilu, zaplanowanie form realizacji celów programowych oraz form ewaluacji to zasadnicze czynniki warunkujące skuteczność opracowywania planów działań.

  Streszczenie angielskie: Health promotion is seen as a process of enabling people to maintain and promote their health throughout their lives in different daily life settings: home, schoold and work on the individual and community levels. The concept comprises such aspects as joint decision making, their implementation and the accountability ofor these decisions. The preparation of health promotion programs is included as part of professionals tasks in nursing as well. Health promotion programs assess real health needs of the community; they include people's everyday life settings and their ways of life. The health needs are defined on the professional and nonprofessional levels and are connected with the health profile of a community. This data is crucial to the professional program. Defining the profile, working out the best way to achieve the aims, the methods and the evaluation play the main role in preparing the schemes for effective actions.

  stosując format: