Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MODZELEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Operacje laparoskopowe w leczeniu zapalenia otrzewnej.
Tytuł angielski: Laparoscopy in the treatment of peritonitis.
Autorzy: Modzelewski Bogdan, Janiak Adam
Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (2) s.161-164, bibliogr. 28 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,180

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono przydatność operacji laparoskopowych (ol) w leczeniu rozlanego zapalenia otrzewnej (rzo). Z obserwacji klinicznych wynika przydatność tych operacji we wczesnym okresie rzo, przed wystąpieniem wstrząsu septycznego i zespołu niewydolności wielonarządowej. Njlepsze wyniki notuje się w rzo wikłającym ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego lub przedziurawienie wrzodu żołądka czy dwunastnicy. Czas trwania operacji laparoskopowej jest porównywalny z klasycznym otwarciem jamy brzusznej, ale powikłania występują rzadziej, a odsetek zgonów jest wyraźniej niższy. Konwersja ol na klasyczne otwarcie jamy otrzewnej jest wykonywana u około 25 proc. chorych. Gorsze wyniki leczenia laparoskopowego obserwuje się u chorych z powikłaniami chorób jelita grubego. U tych chorych konwersja jest wykonywana w 85 proc. Operacje laparoskopowe są istotnym postępem w leczeniu rzo, ale wskazania do niej powinny być ustalane z dużą rozwagą.

  Streszczenie angielskie: The role of laparoscopy in the treatment of diffuse peritonitis (dp) is discussed in this article. From the clinical point of view, there is a need for laparoscopy in the initial stage of dp, before septic syndrome and multiorgan failure occur. Best results accompany the treatment of dp complicating acute appendicitis, cholecystitis, or gastric and duodenal ulcer perforation. The duration of laparoscopic surgery is comparable to standard laparotomy, however complication rate of the former is smaller, as well as the mortality rate. The conversion of laparoscopy to laparotomy is performed in 25 p.c. of patietns. Worse results are observed in patients with complications of laparoscopic colon diseases. These patients manifest 85 p.c conversion rate. Laparoscopy is a signficant step forward in the treatment of dp, but all patietns should be cautiously elected.


  2/4

  Tytuł oryginału: Badania nad przydatnością glikokortykosteroidów w leczeniu doświadczalnego zapalenia otrzewnej.
  Tytuł angielski: The role of glycocorticosteroides in the treatment of experimental peritonitis.
  Autorzy: Modzelewski Bogdan, Sarzała Marcin, Czarnecki Paweł
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.228-231, il., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: W pracy doświadczalnej badano wpływ glikokortykosteroidów na przebieg zakażenia i rokowanie u 75 szczurów z rozlanym zapaleniem otrzewnej (RZO). Szczególną uwagę zwrócono na zależność między wielkością dawki i czasem podania leku a przebiegiem choroby. W tym celu określono wpływ dawki deksametazonu i czasu podania na zachowanie się stężenia białka C-reaktywnego (CRP), TNF-ŕ oraz jego rozpuszczalnych receptorów typ I - p55 i typ II - p75 w osoczu badanych zwierząt. U zwierząt wywołano rozlane ropne zapalenie otrzewnej przez wyłonienie, podwiązanie i kilkakrotne nakłucie kątnicy (CLP). Stężenia cytokin określano metodą ELISA. W grupie I (porównawczej) nie podawano steroidów. W grupie II podano deksametazon w dawce 20 mg/kg m.c., a w grupie III w dawce 100 mg/kg m.c. na 2 h przed CLP. W grupie IV deksametazon zastosowano w dawce 20 mg/kg m.c., a w grupie V w dawce 100 mg/kg m.c. 8 h po CLP. Z pracy wynika, że glikokortykosteroidy podane we wczesnej fazie doświadczalnego rozlanego zapalenia otrzewnej wykazują działanie korzystne, zmniejszając śmiertelność zwierząt niezależnie od wielkości podanej dawki, natomiast podanie glikokortykosteroidów w okresie rozwiniętego zespołu septycznego zmniejsza stężenie cytokin prozapalnych w osoczu, ale niezależnie od dawki, nie zmienia odsetka zgonów zwierząt doświadczalnych.

  Streszczenie angielskie: In this experimental study the influence of glycocorticosteroides on the course of infection and prognosis in 75 rats with diffuse peritonitis was examined. We focused on the relation between doses, moment of pharmacotherapy introduction and the course of disease. To achieve this we estimated the dexamethasone doses and moment of its introduction on C-reactive protein (CRP), TNF-ŕ and its soluble type I - p55 and type II - p75 receptors' concentrations in examined animals' serum. A diffuse peritonitis was elicited in study animals by means of cecum ligation and perforation (CLP). Cytokine concentrations were estimated with ELISA test. In group 1 (test) no steroids were given. In group 2 20 mg/kg b.m., and in group 3 100 mg/kg b. m. dexamethasone was given 2 hrs before CLP. In group 4 dexamethasone was used in the dose of 20 mg/kg b.m., and in group 3 - of 100 mg/kg b.m. 8 hrs after CLP. The results of this study show that glycocoricosteroides administered during the initial phase of experimental diffuse peritonitis display favorable action decreasing animal mortality rate regardless of the dose. However, glycocorticosteroides given in the developed septic syndrome decrease the proinflammatory cytokine serum concentration regardless of the dose, still not affecting the animal mortality rate.


  3/4

  Tytuł oryginału: Badania nad zachowaniem się rozpuszczalnych receptorów TNF p55 i p75 w doświadczalnym zapaleniu otrzewnej.
  Tytuł angielski: Soluble TNF receptors p55 and p75 in experimental peritonitis.
  Autorzy: Modzelewski Bogdan, Markert Ryszard, Janiak Adam
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.237-240, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena dynamiki zmian i korelacji stężeń rozpuszczalnych receptorów TNF typu I - p55 i typu II - p75 oraz TNF-alfa we krwi zwierząt z rozlanym zapaleniem otrzewnej (RZO). Badania przeprowadzono na 25 szczurach, którym wywołano RZO poprzez przewiązanie i nakłucie kątnicy. Grupę I tworzyło 15 szczurów, które zginęły w czasie doświadczenia. Do grupy II zaliczono 10 szczurów, które przeżyły trzydniowy okres obserwacji. Po 6, 12, 24, 48 i 72 godzinach od zabiegu mikrometodą ELISA oznaczano stężenia TNF-alfa i sTNFR p55 i p75. Stężenie białka C-reaktywnego narastało w miarę trwania zakażenia zwłaszcza w grupie I. TNF-alfa identyfikowano głównie w pierwszych 12 godzinaach wynosiło 372,3 pg ml-1, następnie ulegało gwałtownemu zmniejszeniu, a w badaniu czwartym i piątym zbliżało się do wartości nieoznaczalnych. W grupie II stężenie TNF-alfa zachowywało się podobnie jak w grupie I. Zwierzęta, które zginęły miały wyższe stężenia TNF od tych, które przeżyły. W miarę narastania stężenia TNF-alfa w osoczu zwierząt narastało stężenie zarówno s-TNFR p55 jak i sTNFR p75. Częstość występowania sTMFR p55 i p75 również była wyższa niż TNF-alfa. Stężenie sTNFR p55 narastało w grupie I w czasie 24 godzin, by po 48 godzinach ulec gwałtownemu obniżeniu. W grupie II dynamika zmian była bardziej wyraźna. Stężenia sTNFR p75 podobnie do jego formy p55 wzrastały w miarę trwania zakażenia. Zwierzęta, które przeżyły doświadczenie wykazywały istotnie wyższe stężenie sTNFR p75 niż te, które zginęły. Wnioski: 1) stężenia rozpuszczalnych receptorów TNF typu I - p55 i typu II -p75 w surowicy u zwierząt z RZO są wczesnymi markerami...


  4/4

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych inhibitorów peroksydacji kwasu arachidonowego na przebieg doświadczalnego zapalenia otrzewnej.
  Tytuł angielski: Effects of selected arachidonic acid peroxidation inhibitors on the course of experimental peritonitis.
  Autorzy: Modzelewski Bogdan, Czarnecki Paweł
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.275-279, il., bibliogr. 44 poz.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  stosując format: