Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MODRZEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Naprawy ogniskowych uszkodzeń chrząstki stawowej kłykci kości udowych autogennymi przeszczepami chrzęstno-kostnymi.
Tytuł angielski: Focal chondral lesions of the femoral condyles treated with osteochondral autografts.
Autorzy: Gawęda Krzysztof, Modrzewski Krzysztof, Godlewski Piotr, Walawski Jacek, Krzyżanowski Wojciech
Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.247-253, il., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,360

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W latach 1998 - 2000 w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii AM w Lublinie leczono 15 chorych z powodu ogniskowego uszkodzenia chrząstki stawowej kłykci kości udowych. Wiek chorych wahał się od 20 do 72 lat, zaś okres obsewacji od 6 miesięcy do 2,5 lat. Przyczyną ubytku okrywy chrzęstnej 9 pacjentów była chrzęstno-kostna martwica oddzielająca, uszodzenia chrząstki stawowej dalszych 5 osób były skutkiem przewlekłej niestabilności więzadłowej kolan. U jednego chorego zwichnięcie rzepki spowodowało chrzęstne złamanie kłykcia bocznego kości udowej. Głębokość ubytków oceniano wg skali zaproponowanej przez ICRS. Uszkodzenia IVř odnotowano u 11 operowanych. IIIř - u pozostałych 4 osób. Ubyki chrzęstne kłykci kości udowych wypełniano autogennymi walcowatymi przeszczepami chrzęstno-kostnymi sposobem plastyki mozaikowej posługując się zestawem narzędzi OATS. Wyniki leczenia oceniano na podstawie prospektywnych badań porównując wartości punktowe przedoperacyjne i podczas badań kontrolnych wg skali HSS czynnościowej oceny kolana. Wartości przed zabiegami wahały się od 28 do 51 punktów, średnio 40,3. W badaniach odległych wynosiły od 76 do 91 punktów, średnio 84,7. Wszyscy pacjenci odzyskali pełny zakres ruchów, chociaż u jednego konieczna była artroskopowa mobilizacja kolana. Najniższe pooperacyjne wartości HSS uzyskały najstarsze osoby, u których stwierdzono również zmiany przedziału bocznego kolana i stawu rzepkowo-udowego. Wszystkim operowanym wykonywano badanie MR ...

  Streszczenie angielskie: A series of 15 patients with focal chondral lesions of the femoral condyles were treated at the Othopaedics Department of the University of Medical Sciences of Lublin between 1998 - 2000. The patients' age varid from 20 to 72 years and the follow-up period from 6 months to 2.5 years. Osteochondritis dissecans was observed in 9 patients. Articular cartilage defects associated with chronic ligament instability was noted in 5 cases and 1 patient suffered from a chondral faracture of the lateral femoral condyle during a traumatic luxation of the patell. The depth of the lesions was graded according to ICRS scale. Grade IV was found in 11 cases and the reamaing 4 cases had grade III lesions. The defets were treated wtih osteochondral autografts using OATS instrumentation set. Results were prospectvely evaluated according to the HSS score. The preoperative value of HSS score ranged from 28 to 51 points (average 40.3). During follow-up the score values ranged from 76 to 91 points (average 84.7 points). All patients regained full range of moton in the knee, although in one case arthroscopic release of intraarticular adhesions was performed 6 months after chondroplasty. The lowest HSS values at follow-up were found in elderly patients with concomitant mild degenerative chages in the lateral knee compartment and in the patello-femoral joint. All patients had MRI examination early post-up, then after 6, 12 adn 24 mont from the procedure. MRI confirmed proper structure of the ...


  2/7

  Tytuł oryginału: Zastosowanie przezskórnej przetoki nerkowej na Oddziale Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu w latach 1999-2001.
  Tytuł angielski: The use of percutaneous nephrostomy in Urological Department of the Voivodeship Hosptial in Zamość between 1999-2001.
  Autorzy: Modrzewski Tomasz, Gąsiorek Krzysztof
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.32-34, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy podjęto próbę przedstawienia okoliczności zastosowania przezskórnych przetok nerkowych (PPN) u naszych pacjentów w latach 1999-2001. Wykonywanie tych zabiegów stało się możliwe po wyposażeniu oddziału w aparat ultrasonograficzny General Electric Logic 400 z przystawką punkcyjną oraz w ramię RTG General Electric Stenoscop.

  Streszczenie angielskie: Objectives. The paper presents the outcomes of percutneous nephrostomy implementation in patients hospitalised between 1999-2001. Patients and methods. Eighty six patients with different urological disorders were treated. Results. Sixty four individuals were free of complciations during and after the procedure. The complications comprised haematuria, catheter displacement, polyuria, perirenal haematoma, severe abdominal pain. Conclusions. Percutaneous nephrostomy is effective temporal method for urinary diversion. However, the procedure is not absolutely save, as complications rate was 26,7 p.c.


  3/7

  Tytuł oryginału: Wielomocz niespotykanej ilości po odbarczeniu jedynej nerki, zablokowanej przez kamień moczowodowy.
  Tytuł angielski: Casuistic polyuria after relieving urinary obstruction in patient with solitary kidney blocked by the ureteric stone.
  Autorzy: Gąsiorek Krzysztof, Modrzewski Tomasz, Bar Krzysztof, Bednarek-Skublewska Anna
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.66-67, bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 57-letniego chorego z jedyną nerką, u którego - w nastepstwie wykonanej punkcyjnej nefrostomii odbarczającej - wystapił masywny wielomocz, stanoiwący realne zagrożenie życia. Pierwotną przyczyną wodonercza z bezmoczem był złóg blokujący moczowód. Po przeprowadzeniu chorego przez okres nasilonych zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, konkrement usunięto operacyjnie. Odległy wynik leczenia jest bardzo dobry.

  Streszczenie angielskie: The case study of 57-years old men with single kidney who experienced life threatening polyuria resulted from inserting percutaneous nephrostomy catheter. The ureteric stone was the primary cause of hydronephrosis accompanied with anuria. After patient recovery from actue water end electrolyte disturbances stone was removed surgically. Long-term outcome satisfactory.


  4/7

  Tytuł oryginału: Ocena stref organizatorów jąderkowych (NORs) i morfometrycznych parametrów jądra komórkowego w raku przejściowokomórkowym pęcherza moczowego : praca doktorska
  Autorzy: Modrzewski Tadeusz, Danilewicz Marian (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Patomorfologii, Pracownia Morfometrii w Łodzi
  Źródło: 2002, [1], 62 k., [6] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 111 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19674

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/7

  Tytuł oryginału: Analiza wskazań i przeciwskazań do leczenia uzdrowiskowego choroby zwyrodnieniowej stawów biodrowych.
  Tytuł angielski: Indications and contraindications in conservative treatment arthritis of a hip in a health resort.
  Autorzy: Modrzewski Krzysztof, Patoła Jacek, Gawęda Krzysztof
  Źródło: Balneol. Pol. 2002: 44 (1/4) s.52-56, sum.
  Sygnatura GBL: 305,284

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przeanalizowali i sklasyfikowali 697 pacjentów skierowanych w latach 2000-2001 do Szpitala Uzdrowiskowego w Iwoniczu Zdroju w celu leczenia niewydolności stawów biodrowych. Wyodrębnili 4 grupy pacjentów. Wczesne postacie choroby zwyrodnieniowej, które rokują poprawę po leczeniu w szpitalu uzdrowiskowym, odnotowano u 271 osób (39 proc.). Nieuzasadnione było skierowanie 182 chorych (26 proc.) cierpiących z powodu zaawansowanej choroby zwyrodnieniowej stawów biodrowych oraz 102 osób (114 proc.) po niepowodzeniach protezolastyk wskutek niestabilności i wszczepów i przewlekłych zakażeń protezowanych bioder. Nie mieli oni szans na poprawę, wymagali bowiem interwencji operacyjnych. Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym 142 osób (20 proc.), które osiągnęły pomyślne wyniki protezoplastyk stawów biodrowych, nie było także potrzebne. Należy bowiem unikać forsownych ćwiczeń protezowanych stawów biodrowych, aby je chronić przed destabilizacją wszczepów, ponieważ poprawa sprawności tych osób następuje spontanicznie podczas codziennych czynności i zaspokajania naturalnych potrzeb.

  Streszczenie angielskie: The authors were analysed and classified 697 patients admitted to Health Resort Hospital in Iwonicz Zdrój in years 2000-2001. The aim of the treatment was hip joint insufficiency. There were 4 groups of patients. The early stages of hip arthritis, which have good prognosis after treatment in Health Resort Hospital, were noted in 271 patients (39 p.c.). The admittance of 182 patients (26 p.c.) who had advanced coxarthrosis was unjustified. The similar situation took place in 102 additional cases (14 p.c.) after failures of total hip arthroplasty because of implants instability or chronic infections. They had no chance to improve, the revision surgery was necessary. The admittance to Health Resort Hospital another 142 patients (20 p.c.) after successful hip arthroplasty wasn't indicated. The forceful exercises of operated hips should be avoided because it is better to protect them against destabilisation of implants. The efficiency of those patients gradually improve during ordinary day activity and fulfilment natural needs.


  6/7

  Tytuł oryginału: Łagodny rozrost stercza personelu lotniczego - ocena epidemiologiczna.
  Autorzy: Modrzewski Andrzej, Mazurek Krzysztof, Kobos Zdzisław, Drapiński Romuald
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (1) s.62-65, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Badania gruczołu krokowego DRE wykazały brak zastrzeżeń do ocenianej powierzchni stercza u ponad 98 proc. Oceniono konsystencję gruczołu jako prawidłową u ponad 71 proc., ale w grupie ze wzmożoną konsystencją nie było stanów wskazujących na spoistość typu tkanki chrzęstnej.


  7/7

  Tytuł oryginału: Ocena epidemiologiczna łagodnego rozrostu gruczołu krokowego personelu lotnictwa polskiego. Rozprawa habilitacyjna.
  Autorzy: Modrzewski Andrzej
  Źródło: Post. Med. Lot. 2002 (2) s.1-121, il., tab., bibliogr. 186 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 736,753

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  stosując format: