Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MISZTALSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Czy polimorfizm insercyjno/delecyjny genu konwertazy angiotensynowej łączy się z długowiecznością?
Tytuł angielski: Is insertion/deletion polymorphism angiotensin - converting enzyme gene responsible for long-life?
Autorzy: Grzeszczak Władysław, Misztalski Tomasz
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (2) s.79-83, bibliogr. 58, sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Najbardziej przebadanym i prawdopodobniej znacząco powiązanym z patologią polimorfizmem genu konwertazy angiotensynowej jest polimorfizm insercyjno-delecyjny (I/D). Większość prac opisuje niekorzystny wpływ allelu D na częstość występowania i przebieg niektórych chorób. Efekt działania allelu D powinien być najlepiej widoczny w populacji osób długowiecznych. Dla uzyskania odpowiedzi na pytanie: czy polimorfizm I/D genu ACE łączy się z długowiecznością, porównano rozkład genotypów 101 osób długowiecznych z grupą 494 osób młodszych. Badanie przeprowadzono metodą polimerazowej reakcji łańcuchowej. Obliczenia wykonano w programie Statistica 5.1 PL. Dla porównania rozkładu genotypów i rozmieszczenia alleli zastosowano test niezależności c2 i iloraz szans (Odds Ratio). Po przeprowadzeniu badań porównawczych nie wykazano związku polimorfizmu I/D z długowiecznością.

  Streszczenie angielskie: I/D polymorphism of ACE gene is the most frequent examined polymorphism and probably very strongly connected to pathology. The majority of studies describe negative influence of allele D on frequency and course of given diseases. The result of negative effect of this allele should be visible in people with long life expectancy. To answer the question: is I/D polymorphism ACE gene responsible for longlife, a comparison was made of the genotype map of a group of 101 longlife subjects with a group of 494 younger persons. The examination used polymerase chain reaction methods. The results were calculated using the programme Statistica 5.1 PL. One used the independent chiý test and Odds Ratio to compare the genotype map and localisation of alleles. After having made comparative examination no connection was made between I/D polymorphism ACE gene long-life.

  stosując format: