Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MISZTAL
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: CEREC - komputerowy system wykonywania wkładów i nakładów porcelanowych. Projektowanie i wykonanie pełnoceramicznych uzupełnień protetycznych z użyciem urządzenia CEREC 2.
Autorzy: Stupka Maciej, Szymura Ewa, Misztal Adam
Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (2) s.46-49, il., sum.
Sygnatura GBL: 312,932

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie doświadczeń własnych przedstawiono zasadę pracy - projektowanie i wykonanie pełnoceramicznych uzupełnień protetycznych z użyciem urządzenia CEREC 2.

  Streszczenie angielskie: The principles of working, based on studies carried out by the author, are presented - the design and construction of all-ceramic restorations using the CEREC 2 apparatus.


  2/5

  Tytuł oryginału: Czy polimorfizm insercyjno/delecyjny genu konwertazy angiotensynowej łączy się z długowiecznością?
  Tytuł angielski: Is insertion/deletion polymorphism angiotensin - converting enzyme gene responsible for long-life?
  Autorzy: Grzeszczak Władysław, Misztalski Tomasz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (2) s.79-83, bibliogr. 58, sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Najbardziej przebadanym i prawdopodobniej znacząco powiązanym z patologią polimorfizmem genu konwertazy angiotensynowej jest polimorfizm insercyjno-delecyjny (I/D). Większość prac opisuje niekorzystny wpływ allelu D na częstość występowania i przebieg niektórych chorób. Efekt działania allelu D powinien być najlepiej widoczny w populacji osób długowiecznych. Dla uzyskania odpowiedzi na pytanie: czy polimorfizm I/D genu ACE łączy się z długowiecznością, porównano rozkład genotypów 101 osób długowiecznych z grupą 494 osób młodszych. Badanie przeprowadzono metodą polimerazowej reakcji łańcuchowej. Obliczenia wykonano w programie Statistica 5.1 PL. Dla porównania rozkładu genotypów i rozmieszczenia alleli zastosowano test niezależności c2 i iloraz szans (Odds Ratio). Po przeprowadzeniu badań porównawczych nie wykazano związku polimorfizmu I/D z długowiecznością.

  Streszczenie angielskie: I/D polymorphism of ACE gene is the most frequent examined polymorphism and probably very strongly connected to pathology. The majority of studies describe negative influence of allele D on frequency and course of given diseases. The result of negative effect of this allele should be visible in people with long life expectancy. To answer the question: is I/D polymorphism ACE gene responsible for longlife, a comparison was made of the genotype map of a group of 101 longlife subjects with a group of 494 younger persons. The examination used polymerase chain reaction methods. The results were calculated using the programme Statistica 5.1 PL. One used the independent chiý test and Odds Ratio to compare the genotype map and localisation of alleles. After having made comparative examination no connection was made between I/D polymorphism ACE gene long-life.


  3/5

  Tytuł oryginału: Applications of derivative UV spectrophotometry for the determinations of cetirizine dihydrochloride in pharmaceutical preparations.
  Autorzy: Drozd Joanna, Hopkała Hanna, Misztal Genowefa, Paw Beata
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.3-7, il., tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: A method for the determination of cetirizine dihydrochloride in pharmaceuticals by first-, second-, third- and fourth- order derivative spectrophotometry is described, using "peak" (P-P), and "peak - zero" (P-0) measurements. The calibration curves are linear within the concentration range of 7.5 - 22.5 ćg ml-1 for cetrizine dihydrochloride. The procedure is simple, rapid and the results are reliable.


  4/5

  Tytuł oryginału: Łódzka skala ryzyka operacyjnego - praktyczne zastosowanie analizy statystycznej ryzyka leczenia operacyjnego choroby wieńcowej
  Autorzy: Zasłonka Janusz, Jaszewski Ryszard, Okoński Piotr, Szymańska Elżbieta, Misztal Małgorzata, Domański Czesław, Iwaszkiewicz Alicja
  Źródło: W: Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii : materiały XXI Ogólnopolskiej Konferencji Kardiologicznej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego - Włocławek, 2002 s.173-186, il., tab. - 21 Ogólnopolska Konferencja Kardiologiczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego Włocławek 15-16.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,339

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/5

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia chorych w podeszłym wieku ze złamaniami nasady bliższej kości udowej
  Autorzy: Olszewski Grzegorz, Misztal Marcin, Podlewski Jan, Karski Jerzy
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.247-251, tab., bibliogr. 8 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  stosując format: