Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MISZCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Zastosowanie brachyterapii śródnaczyniowej po angioplastyce tętnicy biodrowej - opis przypadku.
Tytuł angielski: Endovascular brachytherapy after angioplasty of iliac artery - case report.
Autorzy: Walichiewicz Piotr, Piecuch Jerzy, Białas Brygida, Orkisz Witold, Fijałkowski Marek, Ślosarek Krzysztof, Miszczyk L.
Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.25-30, il., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,435

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono zastosowanie brachyterapii środnaczyniowej po angioplastyce tętnicy biodrowej. 81-letni pacjent został przyjęty do szpitala z powodu niedokrwienia kończyny dolnej prawej. Objawy pod postacią chromania przestankowego narastały od 12 miesięcy, doprowadzając ostatecznie do dystansu chromania wynoszącego w opinii subiektywnej około 30 metrów i także występujących okresowo dolegliwości spoczynkowych. Wykonana arteriografia wykazała obecność krytycznego zwężenia tętnicy biodrowej zewnętrznej prawej. Biorąc pod uwagę obciążenie internistryczne, zdecydowano o leczeniu chorego metodą przezskórnej angiopalstyki z następową brachyterapią śródnaczyniową. Po zastosowanym leczeniu obserwowano przejściowy epizod niedokrwienia kończyny wywołany najprawdopodobniej odstawieniem leku przeciwkrzepliwego. U tego pacjenta w trakcie angioplastyki, z powodu widocznego pęknięcia blaszki miażdżycowej, implantowano stent. Po ponownym włączeniu leczenia przeciwkrzepliwego objawy niedokrwienia ustąpiły. Dalszy okres obserwacji przebiegał bez powikłań a wykonana kontrolna arteriografia wykazała dobry stan poszerzonej i napromienionej tętnicy.

  Streszczenie angielskie: The use of intravascular brachytheraopy after percutaneous angioplasty of iliac artery in 81-year old patient is presented and discussed. Patient was admitted to hospital with the rest ischaemia of right lower limb. Because of general state of the patient, instead surgical treatment percutaneous angioplasty of narrowed iliac artery was performed. After angioplasty patient underwent intravascular brachytherapy to decrease the risk of restenosis. During follow-up transient ischaemnia of treated limb was observed. In this patient, because of dissectrion during angioplasty, a stent was implanted and ischaemia was caused by the temporary break in antiplatelet treatment. During the rest of observation ischaemic episodes were not observed and control angiography revealed good success of the treatment.


  2/5

  Tytuł oryginału: Wyniki radioterapii przerzutów do wątroby.
  Tytuł angielski: Results of metastatic liver irradiation.
  Autorzy: Miszczyk Leszek, Woźniak Grzegorz, Słomian Grzegorz
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (5) s.328, 330-334, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Badaniem objęto grupę 50 chorych z mnogimi przerzutami do wątroby napromienianych z intencją paliatywną na jej obszar, w wieku 31-76 lat (średnia 57 lat). W 35 przypadkach guz pierwotny był zlokalizowany w przewodzie pokarmowym, a w 15 poza nim. 27 chorych z analizowanej grupy było uprzednio leczonych chemioterapią, 4 hormonoterpią, a 1 immunoterapią. 64 proc. chorych w momencie rozpoczęcia leczenia skarżyło się na ból w prawym podżebrzu. Większość chorych (42) była napromieniana dawką frakcyjną 1,8 Gy do dawki całkowitej 18 Gy w czasie 14 dni. Średni okres obserwacji wyniósł 4,1 mies. U żadnego z leczonych chorych nie doszło w trakcie radioterapii do powikłań zmuszających do przerwania napromieniania. Po miesiącu ból ustąpił u 32 proc. chorych z kontrolowanej w tym czasie grupy. W kolejnych comiesięcznych kontrolach odsetki chorych podających całkowite zniesienie bólu w stosunku do stanu sprzed leczenia wynosiły odpowiednio 23, 29 i 10 proc. Uzyskane wyniki pozwalają sformułować wniosek, że radioterapia przerzutowo zmienionej wątroby jest prostą i wartościową metodą leczenia, pozwalającą na uzyskanie zadowalających wyników, przy minimalnym obciążeniu chorego.

  Streszczenie angielskie: The group of 50 patients with multiple hepatic metastases who underwent palliative liver irradiation was analysed. The age ranged from 31 to 76 years (mean 57). In 35 cases the primary tumour was located in digestive tract and in 15 in other places. In 28 cases colon cancers were origins of metastases. There were 48 carcinomas and 2 sarcomas. In 36 cases adenocarcinoma was found. Majority of patients were in good performance status (65 p.c. Zubrod 0-1, 35 p.c. Zubrod 2). In 60 p.c. of patients more than ten liver metastases were found. The mean metastases diameter was 4,7 cm. 15 patietns had metastases in other organs and 18 bulky, primary tumour. In 29 cases the liver volume increase was found. 27 patients were previously treated with chemotherapy (mainly 5-Fluorouracyl and leucovorin), 4 with hormono and 1 with immunotherapy. The liver function as by biochemical examination was proper in majority of cases (mean ASPAT, ALAT alkalic phosphatase and bilirubin levels were respectively 37 lu, 33 iu, 214 iu nad 20.4 ćmol/l). 60 p.c. of patients suffered from pain in liver region. The majority of patients were irradiated with fraction dose of 1.8 Gy to the total dose of 18 Gy in average time of 14 days. 39 patient were irradiated using gamma 60Co, 10 with high energy photons and 1 with orthovoltage x-rays. The mean follow up was 4,1 months. The aim of the study was to assess adverse effects of such treatment and its effectiveness. In no one case the treatment was interrupted because of a radiation morbidity...


  3/5

  Tytuł oryginału: Ocena wyników leczenia złośliwych nowotworów sromu w materiale operacyjnym chorych Kliniki Ginekologii i Położnictwa w Bytomiu.
  Tytuł angielski: Analysis of treatment reults in vulvar cancer after surgical treatment in material of Clinical Ward of Gynecology and Obstetrics in Bytom, Poland.
  Autorzy: Urban Andrzej, Wala Dariusz, Miszczyk Leszek, Suwiński Rafał
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (7) s.458-463, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rak sromu jest nowotworem, który w onkologii ginekologicznej nie znalazł do dzisiejszego dnia spójnego i jednolitego standardu postępowania. Wprowadzone modyfikacje zabiegów operacyjnych zmieniały sposób leczenia nie powodując przełomu w wyleczalności. Analizując postępowanie operacyjne opisywane w piśmiennictwie należy podkreślić tendencę do optymalizacji rodzaju zabiegu oraz skrócenia czasu hospitalizacji. Autorzy przeprowadzili analizę 8-letnich wyników leczenia pooperacyjnego 111 chorych na raka sromu (lata 1992-2000) hospitalizowanych w Oddziale Klinicznym Ginekologii i Położnictwa w Bytomiu oraz Centrum Onkologii - Instytutu, Oddziale w Gliwicach. Oceniono rodzaj podejmowanego postępowania operacyjnego w zależności od stopnia zaawansowania wg FIGO. Oceniono wpływ rodzaju i rozległości zabiegów operacyjnych na czas hospitalizacji, powikłania pooperacyjne związane z długotrwałym unieruchomieniem i specyfiką zabiegu, jak i długość przeżycia chorych. Poddano również ocenie postępowanie pooperacyjne. Oceniono uzyskany pooperacyjnie materiał histopatologiczny oraz liczbę węzłów chłonnych. Średni czas przeżycia chorych wyniósł 2 lata 10 mies. Opisano również zastosowane leczenie teleradioterapią u 4 chorych z rozpoznanym pooperacyjnie rakiem sromu. Analiza powyższych danych pozwoliła sformułować wniosek, że indywidualizacja leczenia operacyjnego w zależności od zaawansowania raka sromu, pozwala na skrócenie czasu leczenia (o ok. 30 proc. w 2 analizowanych okresach) i zmniejszenie odsetka powikłań pooperacyjnych, nie wpływając jednosześnie na długość czasu przeżycia chorych.

  Streszczenie angielskie: Vulvar cancer is neoplasia very uncommon in oncological gynecology and till now is not well defined in solid and accurate standard of treatment. Each modification in vulvar cancer operational treatment changed the way the surgery was followed but did not cause crucial discovery in total patients recover. Analyzing surgery treatment which we can find in literature we see a tendencies to optymalization of surgery and shortening of hospitalization period. Authors analyzed 111 cases of the surgery treatment and follow-up in patients with vulvar cancer between years 1992 and 2000, treated in Clinical Ward of Gynecology and Obstetrics in Bytom, Poland and Center of Oncology - Institute in Gliwice, Poland. Authors estimated FIGO stage of disease and type of surgery. Type of surgery and type of individual postoperative injury on hospitalization period and postoperative complications dependent on patients immobilisation period and type of surgery was also estiamted. Postoperative treatment was estimated. The histopatological findings after surgery and number of lymph nodules found in surgery material. Mean time of survival was 2 years 10 month. Authors described own experiences in teleradiotherapy in 4 patients with vulvar cancer. Analysis of this data leds to the conclusion that individualisation of the surgery to the exact stage of vulvar cancer can shortens hospitalization time and percentage of postsurgery complications showing no influence on the time of survival.


  4/5

  Tytuł oryginału: Ocena przebiegu ostrego odczynu popromiennego błony śluzowej podczas przyspieszonej hiperfrakcjonowanej radioterapii z planowaną przerwą (CHA-CHA) zaawansowanych raków regionu głowy i szyi.
  Tytuł angielski: An evaluation of mucosal acute radiation injury during accelerated-hyperfractionated split course radiotherapy (CHA-CHA) of advanced head and neck cancers.
  Autorzy: Miszczyk Leszek, Tarnawski Rafał, Woźniak Grzegorz, Maciejewski Bogusław
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.543-549, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na podstawie badań przeprowadzonych w grupie 18 chorych na zaawansowane raki regionu głowy i szyi z przerzutami do węzłów chłonnych leczonych przyspieszonym hiperfrakcjonowaniem z planowaną przerwą (CHA-CHA, 64 Gy w 40 frakcjach, w czasie 28 dni z 8-dniową przerwą) przeprowadzono ocenę przebiegu ostrego odczynu popromiennego (o.o.p.) błony śluzowej za pomocą skali Dische. Oceniano masę ciała chorych w trakcie leczenia i po jego zakończeniu. Obliczono wartości systemu jednostek Nasilenia-Czasu (STU), porównując je z radioterapią konwencjonalną. O.o.p. charakteryzował się szybkim narastaniem (2 tyg.) do wartości maksymalnej, dwutygodniowym okresem nasilenia ( 12 punktów) i kilkutygodniowym gojeniem. Najcięższy przebieg o.o.p. stwierdzono przy napromienianiu raka gardła środkowego. Obliczone dla obu schematów narpomieniania wskaźniki systemu STU różniły się bardzo znacznie potwierdzając odmienność przebiegów o.o.p. Znaczne nasilenie o.o.p. prowadziło do zaburzeń odżywiania i dużego spadku masy ciała w trakcie radioterapii, lecz nie było w żadnym przypadku powodem przerwania leczenia. Uzyskane wyniki pozwalają na sformułowanie wniosku, że schemat CHA-CHA powoduje nasilony o.o.p. błony śluzowej, dobrze tolerowany przez chorych i nie prowadzący do powstania następczych odczynów późnych.


  5/5

  Tytuł oryginału: Brachyterapia śródnaczyniowa po angioplastyce tętnic udowych powierzchownych - wyniki 12-miesięcznej obserwacji.
  Tytuł angielski: Vascular brachytherapy after percutaneous transluminal angioplasty of superficial femoral arteries - one year observation.
  Autorzy: Walichiewicz Piotr, Piecuch Jerzy, Białas Brygida, Orkisz Witold, Fijałkowski Marek, Kozłowski Andrzej, Rudnicki Piotr, Karcz Wojciech, Kuczmik Wacław, Miszczyk Leszek, Ślosarek Krzysztof
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (2) s.53-60, tab., bibliogr. 7 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: W pracy przedstawiono wyniki leczenia tętnic udowych powierzchownych metodą brachyterapii śródnaczyniowej. Zastosowana terapia miała na celu zmniejszenie częstości nawrotu po zabiegach przezskórnej angioplastyki. Materiał i metody: Ogółem przeprowadzono ją w 20 przypadkach. Do leczenia kwalifikowano chorych z krytycznym zwężeniem lub niedrożnością tętnicy udowej powierzchownej rozpoznanymi w badaniu angiograficznym. W grupie 19 pacjentów były 2 kobiety, średni wiek chorych wynosił 58,7 lat (tab. I). Zabiegi brachyterapii wykonywano bezpośrednio po zabiegach przezskórnej angioplastyki. Stosowano dawkę promieniowania 15 Gy, dawką o wysokiej mocy (HDR). Podawaną dawkę promieniowania obliczano dla punktu referencyjnego, którego odległość od wewnętrznej ściany tętnicy w kierunku przydanki była ustalana indywidualnie i wynosiła 2-3 mm. Średni czas obserwacji po zabiegu wyniósł 12 miesięcy. Najkrótszy czas obserwacji wyniósł 1 miesiąc, a najdłuższy 18 miesięcy. U pacjentów pod koniec okresu obserwacji wykonano kontrolną arteriografię DSA kończyn dolnych. Wyniki: W okresie 1 miesiąca obserwacji u trzech pacjentów doszło do ostrej zakrzepicy w obrębie naczynia poddanego angioplastyce i brachyterapii śródnaczyniowej. W czasie 3-miesięcznej obserwacji nastąpił nawrót zwężenia tętnicy po zabiegu brachyterapii śródnaczyniowej u jednego pacjenta. W 6 miesiącu obserwacji doszło do zamknięcia poszerzanej i napromienianej tętnicy u jednego chorego. W pozostałych przypadkach nie obserwowano nawrotu zwężenia.

  stosując format: