Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MISTERSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Clinical profile and outcome of patietns with cardiac myxomas treated surgically. A 20-yera experience with long-term follow-up.
Tytuł polski: Przebieg kliniczny i wyniki leczenia chirurgicznego u chorych ze śluzakami serca - 20 lat doświadczeń.
Autorzy: Jemielity Marek, Perek Bartłomiej, Katarzyński Sławomir, Misterski Marcin, Dyszkiewicz Wojciech
Źródło: Nowotwory 2002: 52 (2) s.118-122, il., tab., bibliogr. 18 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 313,490

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Pierwotne nowotwory serca należą do rzadkości. Pośród nich łagodne śluzaki są najczęstszymi pierwotnymi guza serca. Celem pracy było przedstawienie charakterystyki klinicznej i ocena odległych wyników leczenia chorych operowanych z powodu śluzaków serca. Chorzy i metoda. Od 1981 r. do 2000 r. operaowano 21 chorych (12 kobiet i 9 mężczyzn), w wieku od 21 do 74 lat (średnio 43,9 ń 14,5 lat). Przed operacją chorych poddano badaniu fizykalnemu, wykonano badanie EKG, zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej, echokardiografię (M + 2D) i koronografię (u chorych powyżej 40 lat). Wszystkich operowano ze sternotomii pośrodkowej w umiarkowanej hipotermii (26-28řC), z użyciem krążenia pozaustrojowego. Podczas ostatniej obserwacji odległej oceniano stan kliniczny i ponownie wykonano echokardiografię (M + 2D). Wyniki. Przed operacją u 19 chorych (90,5 proc.) stwierdzono objawy typowe dla zwężenia lewego ujścia żylnego. Sześciu spośród nich (28,6 proc.) znajdowało się W II klasie wydolności według Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego (NYKA), 8 chorych (38,1 proc.) w klasie III i 5 (23,8 proc.) w klasie IV. Epizody zatorowe przed operacją obserwowano u 6 chorych (28,6 proc.). Dziesięciu chorych (47,6 proc.) prezentowało niespecyficzne objawy ogólne, w tym przewlekłe gorączki i znaczną utratę masy ciała. Dwóch chorych (9,5 proc.) było bezobjawowych przed opracją. We wszystkich przypadkach ostateczne rozpoznanie stawiano na podstawie badania echokardiograficznego. Śluzaki ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Primary neoplasms of the heart are very rare, benign cardiac myxomas being the most common. The aim of this study was to present the clincial profile and long-term outcome of patietns (pts) who underwent surgical resection of cardiac myxoma. Material and methods. Between 1981 and 2000, 21 pts (12 female and 9 male), mean age 43.9 ń 14.5 years (range: 21-74 yrs) underwent surgery for cardiac myxoma. Before surgery we performed physical examination, ECG, chest X-ray, echocardiography (M + 2D) and coronary artery angiography (in patietns over 40 years of age). All pts were operated by median sternotomy in moderate hypotheramia (26-28řC) with the use of cardiopulmonary bypass. At the end of the follow clincial examination and echocardiography (M + 2D) were performed. Results. Before operation 19 pts (90.5 p.c.) presented with cardiac signs related to mitral orifice obstruction. Six of them (28.6 p.c.) were NYHA class II, 8 (38.1 p.c.) - class III and 5 (23.8 p.c.) - calss IV. Events of embolism occurred in 6 pts (28.6 p.c.). Ten pts (47.6 p.c.) had nonspecific systemic or constitutional symptoms, including permanent fever and significant weight loss. Two pts (9.5 p.c.) were asymptomatic, diagnosis being established accdentally. In all cases definite diagnosis was made by echocardiography. The myxomas were located in the left atrium in 18 pts (85.7 p.c.), in the right atrium in 2 pts (9.6 p.c.) and in the right ventricle in one pt (4.7 p.c.). One pt (4.7 ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Leczenie chirurgiczne śluzaków serca - 20 lat doświadczeń z zastosowaniem techniki transseptalnej.
  Tytuł angielski: Surgery for cardiac myxomas - a 20-year experience with transseptal approach.
  Autorzy: Perek Bartłomiej, Jemielity Marek, Katarzyński Sławomir, Misterski Marcin, Dyszkiewicz Wojciech
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (3) s.125-131, il., bibliogr. 19 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Śluzaki serca są najczęstszymi pierwotnymi guzami serca. Celem niniejszej pracy była ocena wczesnych i odległych wyników chirurgicznego leczenia śluzaków serca z zastosowaniem techniki transseptalnej (przezprzegrodowej). Materiał i metody: Badaniem objęto 23 chorych (9 mężczyzn i 14 kobiet) w wieku 21-74 (średnio 44,7 ń 13,5 roku) operowanych między 1981 a 2001 rokiem. Śluzaki były zlokalizowane w lewym przesionku u 18 chorych (78,3 proc.), w prawym przedsionku u 3 chorych (13,0 proc.), w obu przedsionkach i w prawej komorze - w pojedycznych przypadkach. Wszystkich chorych operowano ze sternotomii pośrodkowej, w umiarkowanej hipotermii (26-28řC) z użyciem krążenia pozaustrojowego. Do usunięcia guza stosowano technikę transseptalną z otwarciem prawego przedsionka. W ostatnim badaniu obserwacji odległej chorych poddano badaniu klinicznemu i wykonano echokardiografię (M + 2D + Doppler). Wyniki: Jeden chory zmarł we wczesnym okresie pooperacyjnym (śmiertelność 4,3 proc.). Wszystkich operowanych poddano obserwacji odległej, trwającej średnio 5,8 ń 3,8 roku (od 3 miesięcy do 21 lat). W okresie obserwacji odległej zmarło dwóch chorych. Nie obserwowano nawrotu guza. Prawdopodobieństwo przeżycia po 5 latach obliczone z krzywej Kaplana-Meiera wyniosło 85,3 proc. W trakcie ostatniego badania wszystkich chorych zaliczono do I lub II klasy według NYHA. Wnioski: Leczenie śluzaków serca z zastosowaniem techniki transseptalnej jest sposobem bezpiecznym i skutecznym, cechującym się małym ryzykiem wznowy.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Cardiac myxomas are the most common primary cardiac tumours. The aim of this study was to assess the early and late results of surgical resection of cardiac myxomas with the use of transseptal technique. Material and methods: Between 1981 and 2001, 23 patients (9 M/14 F) at mean age 44.7 13.5 years (ranging from 21 to 74 years) were operated on. The myxomas were located in the left atrium in 18 cases (78.3 p.c.), in the right atrium in 3 patietns (13.0 p.c.) and in both atria or in the right ventricle in single cases. All patients were oeprated on from median sternotomy in moderate hypothermia (26-28řC) with the use of cardiopulmonary bypass. Method of right atriotomy with transseptal incision was used. At the end of follow-up, clinical and echocardiographic examination (M + 2D + Doppler) were performed. Results: One patient (4.3 p.c.) died in hosptial. The mean follow-up of 5.8 ń 3.8 years (range from 3 months to 21 years) was completed by all patients. Two patients died during follow-up for noncardiac-related reasons. No tumour recurrences were observed. The cumulative survival rate calcualted from the Kaplan-Meier curve was 85.3 p.c. after 5 years. At the end of follow-up all patients were in NYHA classes I or II. Conclusions: Surgical resection of myxoma using transseptal approach is safe and effective with a low risk of recurrence.

  stosując format: