Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MISIOŁEK
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/14

Tytuł oryginału: Ocena parametrów wentylacyjnych na podstawie krzywej przepływ-objętość u chorych z jednostronnym porażeniem struny głosowej.
Tytuł angielski: Evaluation of ventilation parameters based on flow volume loop in patients with unilateral vocal cord paralysis.
Autorzy: Misiołek Maciej, Ziora Dariusz, Namysłowski Grzegorz, Rauer Roman, Czecior Eugeniusz, Orecka Bogusława
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.161-163, il., bibliogr. 6 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono problem porażenia strun głosowych jako interdyscyplinarny, wymagający współpracy specjalistów kilku dyscyplin medycznych. Przeanalizowano parametry wentylacyjne krzywej przepływ-objętość u chorych z jednostronnym porażeniem struny głosowej. Podkreślono trudności diagnostyczne i wynikająca z tego konieczność laryngoskopii w każdym przypadku. Zwrócono uwagę na szczegółną przydatność parametrów wdechowych w diagnostycee zwężeń górnych dróg oddechowych. Wskazano na parametry i współczynniki najbardziej przydatne w diagnostyce i różnicowaniu zmian obturacyjnych. Jednostronne porażenie struny głosowej zakwalifikowano jako zmianę zewnątrztorakalną o zmiennynm charakterze, nie powodującą istotnych zaburzeń wentylacyjnych.

  Streszczenie angielskie: The vocal cord paralyis as a mulitdisciplinary problem requires commitment of different medical specialities. The diagnostic difficulties and necessity of laryngoscopic evaluation in casess suspected of vocal cord paralysis were pointed out. The analysis of ventilation parameters (flow-volume loop) was presented. The significant usefulness of inspiratory parameters, especially in upper airway obstruction was emphasized. The most useful parameters and coeficients were shown. Based on another authors data the criteria of airway obstruction classification were presented. The flow volume loop was found as a uniqely suited to the examination of upper airway obstruction. Accvording to this examination the unllateral vocal cord paralysis was defined as a variable extrthoracic obstruction which doess not influence ventilation significantly.


  2/14

  Tytuł oryginału: Powikłania stosowania cewników hemodializacyjnych w żyłach centralnych górnej połowy ciała - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: The complications of the use hemodialysis catheters in central veins of the upper part of body - own experience.
  Autorzy: Wojcieszek Ewa, Misiołek Hanna, Kucia Hanna, Karpe Jacek, Kadela Jarosław, Werszner Magdalena
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.197-205, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cewniki o podwójnym świetle są szeroko stosowane w celu uzyskania czasowego dostępu do krwioobiegu dla przeprowadzenia hemodializy u chorych z niewydolnością nerek. Umieszczenie cewnika w żyle centralnej nie jest zabiegiem całkowicie pozbawionym ryzyka, wiąże się z wieloma powikłaniami związanymi zarówno z samym wprowadzeniem cewnika, jak i z pozostawieniem go w naczyniu na czas dłuższy. Autorzy przeanalizowali powikłania towarzyszące cewnikowaniu żył centralnych u 66 chorych z niewydolnością nerek, u których uzyskano tymczasowy dostęp do krwiobiegu przez nakłucie żyły szyjnej wewnętrznej lub podobojczykowej. W badanej grupie było 21 mężczyzn w wieku 40-77 (średnio 61) lat i 45 kobiet w wieku 26-78 (średnio 57) lat. Uzyskane rezultaty opracowano statystycznie. Okazało się, że powikłania wystąpiły w 23 przypadkach, co stanowi 36,4 proc. badanej grupy. Do najczęstszych należały infekcje (35 proc.), zmiany zakrzepowe w świetle cewnika (35 proc.0 i krwiak lub krwawienie (21 proc.). Częstość występowania zakażenia, zmian zakrzepowych oraz krwawienia w miejscu wprowadzenia cewnika podobna była w każdym z zastosowanych dostępów centralnych, natomiast częstość występowania krwawienia w miejscu wprowadzenia cewnika była istotnie większa u chorych z zaburzeniami układu krzepnięcia.

  Streszczenie angielskie: Catheters with the double lumen are commonly used in order to obtain the temporary access to circulation enabling hemodialysis in patients with renal failure. The placement of catheter in the central vein is not entirely safe procedure. Instead it involves the number of complications connected with both the insertion of catheter and leaving in the vessel for a longer time. In 66 patients with renal failure the authors have analysed those complications which accompanied the catherization of central veins. In those patients the temporary access to circulation was obtained by the puncture of jugular internal or subclavian vein. There were 21 men in the examined group at the age of 40-77 years (61 on average) and 45 women at the age of 26-78 years (57 on average). The obtained results were statistically analysed. It turned out that the complications appeared in 23 cases which was 36.4 p.c. of the examined group. The most frequent complications were infections (35 p.c.), thrombotic changes in the catheter lumen (35 p.c.) and haematoma or bleeding (21 p.c.). The incidence of infection, thrombotic changes and bleeding in the place of catheter insertion was similar in each of applied central accesses. However, the incidence of bleeding in the place of the insertion of catheter was significantly higher in patients with coagulation disorders.


  3/14

  Tytuł oryginału: Analgezja pooperacyjna do zabiegów plastyki klatki piersiowej metodą Nussa u dzieci.
  Tytuł angielski: Postoperative analgesia in the Nuss pectus excavatus surgery.
  Autorzy: Stoksik Piotr, Misiołek Hanna, Karpe Jacek, Kucia Hanna, Knapik Piotr, Korlacki Wojciech, Rycaj Jarosław
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.110-113, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena porównawcza skuteczności pooperacyjnej analgezji opioidowej oraz analgezji pooperacyjnej z zastosowaniem cewnika zewnątrzoponowego do zabiegów plastyki klatki piersiowej metodą Nussa u dzieci. Analizę przeprowadzono u 30 dzieci obojga płci w wieku od 11 - 18 lat, które podzielono na 2 grupy po 15 dzieci. Natężenie bólu oceniano czterokrotnie w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym w skali Prince Henry Pain Score oraz w skali oceny liczbowej (VAS). Analgezja zewnątrzoponowa była skuteczniejsza od analgezji opioidowej.

  Streszczenie angielskie: We have compared standard opioid analgesia with thoracic epidural block for pain management after correction of pectus excavatus. Thirty children, aged 11 - 18 yrs, were divided into two equal groups. Pain was assessed 4 times during the first postoperative day using the Prince Pain Score and Visual Analoque Scale. Thoracic epidural analgesia to be more effective then opioid analgesia.


  4/14

  Tytuł oryginału: Znieczulenie chorych z myasthenia gravis do zabiegu usunięcia grasicy metodą wideotorakoskopii - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Anaesthesia for thoracoscopic thymectomy in myasthenic patients.
  Autorzy: Misiołek Hanna, Kucia Hanna, Karpe Jacek, Stoksik Piotr, Knapik Piotr, Wojcieszek Ewa, Czyżewski Damian, Werszner Magdalena
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.117-120, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest analiza trzech rodzajów znieczulenia do zabiegu usunięcia grasicy metodą wideotorakoskopii u pacjentów z myasthenia gravis, z uwzględnieniem wpływu znieczulenia na szybkość powrotu wydolnego samoistnego oddechu i możliwości ekstubacji. W grupie I (n=10) - wykonano znieczulenie dożylnym wlewem propofolu w połączeniu z analgezją zewnątrzoponową bupiwakainą w odcinku piersiowym. W grupie II (n=10) - znieczulono dożylnym wlewem propofolu oraz fentanylem, a w grupie III (n=10) - zastosowano anestezję sewofluranem oraz fentanylem. U wszystkich chorych do zwiotczenia stosowano atrakurium w dawkach zredukowanych. Nie wykazano istotnych różnic pomiędzy badanymi grupami. Przeprowadzona analiza 3 sposobów znieczulenia chorych z myasthenia gravis do zabiegu tymektomii metodą wideotorakos kopii nie wykazała znamiennej przewagi żadnej z metod.

  Streszczenie angielskie: We have assessed three protocols of general anaesthesia for thoracoscopic thymectomy in myasthenia gravis patients with end points of time of return of an adequate spontaneous breathing and extubation time. Thirty adult were randomly divided to receive in group I - continuous propofol supplemented with thoracic epidural analgesia, in group II - continuous propofol supplemented with fentanyl and in group III - sevoflurane and fentanyl. All patients received similar doses of atracurium for intubation. Statistical analysis did not reveal any differences in end points between the groups, although clinical impression was in favour of the first method.


  5/14

  Tytuł oryginału: Zagrożenie gruczołu tarczowego w zaawansowanym raku krtani.
  Tytuł angielski: Threat to the thyroid gland in advance laryngeal cancer.
  Autorzy: Misiołek Maciej, Namysłowski Grzegorz, Czecior Eugeniusz, Misiołek Hanna, Półtorak Andrzej
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.89-90, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zwrócono uwagę na możliwość naciekania nowotworowego tarczycy u chorych z zaawansowanym rakiem krtani. Podkreślono możliwość rozprzestrzeniania się raka krtani przez ciągłość oraz drogą limfatyczną, szczególnie w przypadkach ze znaczynym zaawansowaniem procesu miejscowego. Celem pracy była próba określenia w krtani miejsc najbardziej predysponujących do takiego naciekania oraz ustalenie zasad postępowania z gruczołem tarczowym w zaawansowanym raku krtani. Przedstawiono własne obserwacje w oparciu o analizę 210 chorych, operowanych z powodu zaawansowanego raka krtani (T3 i T4). Wskazano na okolice krtani o największym zagrożeniu naciekania na tarczycę, tj. spoidło przednie, okolicę podgłośniową oraz transglottic ca. Podkreślono konieczność jednoczasowego z laryngektomią usuwania tarczycy w przypadkach podejrzenia jej naciekania, a w przypadkach lokalizacji raka predysponujących do przejścia na tarczycę pobieranie wycinków do badania drobnowidowego.

  Streszczenie angielskie: The attention was paid to the possibility of malignant infiltration of the thyroid gland in patients with advanced laryngeal cancer. The possibility was stressed of laryngeal cancer spreading by continuity and by lymphatic route, particulary in cases with significant progression of the local process. The aim of the study was an attempt at determination in the larynx of sites most predisposing to such infiltration and establishing of management principles of the thyroid gland in advenced laryngeal cancer. Own observations were presented based on the analysis of 210 patients operated on for advenced laryngeal cancer (T3 and T4). Laryngeal regions were demonstrated, with the highest probability of thyroid gland infiltration, i.e. the anterior laryngeal commissure, subglottic region and transglotic ca. The necessity was stressed of thyroidectomy simultaneously with laryngectomy in the cases of suspected thyroid infiltration, and in the cases of cancer location at the sites predisposing to spreading into the thyroid gland, of tissue sampling for microscopic examination.


  6/14

  Tytuł oryginału: Wpływ arytenoidektomii laserowej na wybrane wskaźniki wentylacji płuc oraz oddychania badane podczas snu u chorych z obustronnym porażeniem strun głosowych : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Misiołek Maciej
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 39 s.1-147, 12 s. tabl., il., tab., bibliogr. 292 poz.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • neurologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/14

  Tytuł oryginału: Ocena i kwalifikacja chorych dorosłych do znieczulenia ogólnego w praktyce lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: Evaluation and qualification of adult patients to anesthesia in a family doctor practice.
  Autorzy: Misiołek Hanna, Werner Małgorzata, Kucia Hanna
  Źródło: Probl. Med. Rodz. 2002: 4 (1) s.34-42, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,528

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W związku z coraz większą liczbą zabiegów przeprowadzonych w ramach chirurgii krótkoterminowej konieczne staje się dobre przygotowanie pacjenta w warunkach ambulatoryjnych do znieczulenia i operacji. Lekarze rodzinni będą coraz częściej proszeni o ocenę i kwalifikację chorych do zabiegów operacyjnych. Wiąże się to z koniecznością zapoznania ich z wymogami postępowania przedoperacyjnego w zakresie diagnostyki i terapii, tak aby współpraca między lekarzem rodzinnym a lekarzami reprezentującymi dyscypliny zabiegowe przebiegała sprawnie i z korzyścią dla pacjenta. Niniejsza praca zawiera podstawowe wskazówki i zalecenia, które mogą być pomocne w postępowaniu przedoperacyjnym z chorym, by jego pobyt w szpitalu skrócić do niezbędnego minimum.


  8/14

  Tytuł oryginału: Rola lekarza rodzinnego w rozpoznawaniu i leczeniu wysiękowego zapalenia ucha środkowego (otitis media secretoria) u dzieci.
  Tytuł angielski: The role of the family doctor in the process of reaching the diagnosis and treatment of otitis media with effusion in children.
  Autorzy: Misiołek Maciej, Namysłowski Grzegorz, Czecior Eugeniusz
  Źródło: Probl. Med. Rodz. 2002: 4 (1) s.43-45, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,528

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wciąż bardzo aktualny problem wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzieci. Podkreślono powszechność jego występowania oraz trudności diagnostyczne, na jakie napotykamy w jego przebiegu. Przeanalizowano mechanizmy odpowiedzialne za powstawanie otitis media secretoria, podstawowe objawy kliniczne, wyniki badań audiometrycznych i tympanometrycznych oraz szkic zasad postępowania leczniczego. Zwrócono uwagę na duże znaczenie współpracy lekarzy rodzinnych z laryngologami w rozpoznawaniu wysiękowego zapalenia ucha środkowego u dzieci. Wskazano, w jaki sposób lekarz rodzinny może istotnie wpływać na wyniki leczenia tego schorzenia. Podkreślono konieczność szkolenia się lekarzy rodzinnych w tym zakresie, gdyż prowadzi to do nabycia umiejętności wczesnego rozpoznawania, uświadamiania i przekonywania rodziców o istocie schorzenia i kierowania do właściwych ośrodków laryngologicznych.


  9/14

  Tytuł oryginału: Porównanie wpływu anestezji złożonej z użyciem izofluranu i propofolu na wybrane parametry krążeniowo-oddechwoe u chorych poddanych zabiegom torakochirurgicznym ze śródoperacyjną wentylacją jednego płuca.
  Tytuł angielski: A comparison of the effects of isoflurane vs. propofol anaesthesia on haemodynamics and gas exchange during one-lung ventilation.
  Autorzy: Kucia Hanna, Misiołek Hanna, Wojcieszek Ewa, Dyaczyńska-Herman Anna, Knapik Piotr, Karpe Jacek
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.257-261, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • anestezjologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu znieczulenia złożonego z użyciem propofolu i izofluranu na wybrane parametry krążeniowo-oddechowe podczas zabiegu torakochirurgicznego wymagającego zastosowania wentylacji jednego płuca. Analizę przeprowadzono u 64 pacjentów w wieku 19 - 73 lat, których losowo podzielono na 2 grupy. W grupie I (n = 31) zastosowano indukcję dożylną etomidatem, a znieczulenie podtrzymywano izofluranem w stężeniu 0,8 - 1,5 proc. obj. W grupie II (n = 33) do indukcji i podtrzymania anestezji zastosowano propofol. Prężność tlenu i dwutlenku węgla we krwi tętniczej, końcowo-wydechowe stężenia dwutlenku węgla, saturację krwi tętniczej oraz ciśnienie tętnicze krwi i częstość skurczów serca rejestrowano w wybranych punktach czasowych: 1) 15 min. po indukcji po uzyskaniu ustabilizowanej wentylacji obu płuc, 2) 15 min. po rozpoczęciu wentylacji jednego płuca, 3) 15 min. po chirurgicznym usunięciu zmiany nowotworowej płuca, 4) 15 min. po zamknięciu klatki piersiowej. Stwierdzono, że znieczulenie złożone z zastosowaneim izofluranou i proprofolu wywiera zbliżony wpływ na wybrane parametry krążeniowo-oddechowe podczas kolejnych etapów zabiegu torakochirurgicznego z zastosowaniem wentylacaji jednego płuca. Wykazano również, że w przebiegu całego znieczulenia większe wahania ciśnienia skurczowego krwi występują podczas anestezji propofolem.


  10/14

  Tytuł oryginału: Levobupivacaina - nowy środek do znieczuleń miejscowych.
  Tytuł angielski: Levobupivacaine - a new local anaesthesia agent.
  Autorzy: Misiołek Hanna, Werszner Magdalena, Walaszczyk Małgorzata
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 50/51 s.109-121, bibliogr. 64 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • anestezjologia


  11/14

  Tytuł oryginału: Metody łagodzenia bólu podczas porodu drogami naturalnymi.
  Tytuł angielski: The methods of pain relief during delivery.
  Autorzy: Misiołek Hanna, Werszner Magdalena, Kwosek Aleksandra, Budziński Dariusz, Kucia Hanna, Walaszczyk Małgorzata
  Źródło: Probl. Med. Rodz. 2002: 4 (2) s.30-34, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,528

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ból jest natrualnym zjawiskiem towarzyszącym aktowi rodzenia. U niektórych kobiet jego następstwa mogą wpłynąć na płód, stwarzając dla niego nawet zagrożenie, mimo, że nie zastosowano żadnych środków farmakologicznych. Nowoczesna praktyka położnicza zachęca więc kobiety w ciąży do poznania fizjologii porodu, zaznajomienia się ze współczesnymi metodami łagodzenia bólu i wpływem różnych technik znieczulenia na matkę, płód i noworodka. Powinno to umożliwić przyszłym rodzicom dokonanie świadomego wyboru metody rozwiązania. We wczesnej fazie pierwszego okresu porodu rodzące nie wymagają na ogół środków przeciwbólowych. Przy rozwarciu ujścia macicy na 3 cm u pierwiastek lub 2 cm - u wieloródek, należy rozpocząć stosowanie odpowiedniego w danym przypadku sposobu analgezji. W ośrodkach położniczych, u których analgezja porodowa znalazła już swoje miejsce, stosuje się obecnie jeden z dwóch zasadniczych sposobów: analgezję zewnątrzoponową bądź analgezję wziewną. Dożylne stosowanie leków przeciwbólowych lub leków znieczulenia ogólnego jest obecnie wykorzystywane do łagodzenia bólów występujących podczas porodu fizjologicznego siłami natury tylko w rzadkich przypadkach.


  12/14

  Tytuł oryginału: Powikłania oczodołowe w przebiegu ostrego zapalenia zatok przynosowych.
  Tytuł angielski: Orbital complication due to acute sinusitis.
  Autorzy: Czecior Eugeniusz, Namysłowski Grzegorz, Misiołek Maciej, Oleksiak Mariusz
  Źródło: Probl. Med. Rodz. 2002: 4 (2) s.39-41, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,528

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono dwa przypaki powikłań oczodołowych w przebiegu zapalenia zatok przynosowych. Omówiono sposoby postępowania z nimi, w celu opanowania odczynu zapalnego.


  13/14

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych metod anestezji do zabiegów torakochirurgicznych na częstość występowania powikłań okołoporodowych, stan chorego po zabiegu oraz jakość znieczulenia w odczuciu pacjenta.
  Tytuł angielski: The effect of some anesthetized methods during thoracosurgical procedures on frequency of perisurgical complications, the patient's case after surgery, and the quality of anesthesia in feeling by the patient.
  Autorzy: Kucia Hanna, Misiołek Hanna, Knapik Piotr, Karpe Jacek
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 52/53 s.43-50, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/14

  Tytuł oryginału: Ból pooperacyjny - patofizjologia i sposoby leczenia z uwzględnieniem zabiegów urologicznych.
  Autorzy: Misiołek Hanna, Budziński Dariusz
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (3) s.48, 50, 52-53, tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: