Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MIROWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Farmakoterapia spastyczności.
Tytuł angielski: Pharmacotherapy for spasticity.
Autorzy: Członkowski Andrzej, Mirowska Dagmara
Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.54-56, bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,531

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leczenie farmakologiczne spastyczności jest skuteczne pod warunkiem jednoczesnego prowadzenia usprawniania ruchowego. W artykule przedstawiono leki zmniejszające napięcie mięśniowe, dokonując ich podziału w zależności od drogi podania: leki podawane miejscowo - do mięśnia (np. toksyna botulinowa), podawane dokanałowo: (np. baklofen), podawane doustnie (np. diazepam, baklofen). W zarysie omówiono mechanizmy działania tych leków, zalety i działania niepożądane. Wśród leków stosowanych obecnie w przebiegu spastyczności, szczególnie towarzyszącej dziecięcemu porażeniu mózgowemu, największe znaczenie wydaje się mieć toksyna botulinowa.

  Streszczenie angielskie: Rehabilitation together with pharmacological therapy determines efficacy of pasticity treatment. In the article we present drugs that diminish muscle tension according to their way of administration: drugs injected to the muscle, e.g. botulinum toxin, drugs given orally (diazepam, baclofen) and intrathecaly (baclofen). The mechanisms of action, the same as advantages and adverse reactions of these drugs has been shortly described. It seems that botulinum toxion has the special meaning in spasticity treatment.


  2/4

  Tytuł oryginału: Uszkodzenie aksonów w patogenezie stwardnienia rozsianego.
  Tytuł angielski: Axonal degeneration in the pathogenesis of multiple sclerosis.
  Autorzy: Mirowska Dagmara, Członkowska Anna
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.777-789, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ubytek aksonów odgrywa ważną rolę w kumulowaniu objawów niesprawności u chorych na stwardnienie rozsiane (s.r.). Badania patomorfologiczne wykazały obecność uszkodzonych aksonów nie tylko w obrębie ostrej reakcji zapalnej i związanej z nią demielinizacji, ale także w starych ogniskach chorobowych. Mechanizm ubytku aksonalnego nie został do końca poznany, ale prawdopodobnie jest to proces wtórny do demielinizacji. Ponadto, dużą rolę przypisuje się mediatorom reakcji zapalnej, w tym cytokin i enzymów proteolitycznych, a także indukowalnej postaci tlenku azotu. Dodatkowo destrukcję aksonów można bezpośrednio wiązać z atakiem komórek zapalnych i niszczeniem poszczególnych składników ich budowy. Poszukiwania metody pozwalającej ocenić stopień ubytku aksonalnego, który w zaawanosowanej formie objawia się zanikiem mózgu i rdzenia, nadal trwają. Uważa się, że terapia wpływająca na stopień uszkodzenia aksonów mogłaby ograniczyć postęp niesprawności u chorych na s.r.


  3/4

  Tytuł oryginału: Cytometryczna analiza parametrów profilu immunologicznego we krwi obwodowej chorych na stwardnienie rozsiane. 12-miesięczna obserwacja podczas leczenia preparatem copaxone.
  Autorzy: Mirowska Dagmara, Paź Aleksandra, Skierski Janusz, Koronkiewicz Mirosława, Zaborski Jacek, Wicha Wojciech, Członkowski Andrzej, Członkowska Anna
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (2) s.153-159, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stwardnienie rozsiane (s.r.) jest przewlekłą chorobą demielinizacyjną ośrodkowego układu nerwowego, prawdopodobnie o etiologii autoimmunologicznej. Jak do tej pory nie dysponujemy skutecznymi metodami leczenia tej choroby. Jednym z preparatów budzącym coraz większe zainteresowanie jest preparat copaxone (octan glatirameru), chociaż mechanizm jego działania nie został jak do tej pory jednoznacznie wyjaśniony. Celem naszego badania było określenie czy roczna terapia glatiramerem wywołuje zmiany w zakresie parametrów profilu immunologicznego krwi obwodowej u chorych na stwardnienie rozsiane. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem metody cytometrii przepływowej.

  Streszczenie angielskie: Multiple sclerosis (SM) is a chronic demyelinating central nervous system disease, probably of autoimmune origin. Up till now there is no specific treatment for SM. Copaxone (glatiramer acetate) is one of the drug of great interest however its mechanism of action remains not fully known. The aim of our study was to evaluate if one-year glatiramer therapy affects immune parameters of peripheral blood in MS patients. The analysis was carried out using two-colour flow cytometry.


  4/4

  Tytuł oryginału: Wpływ dożylnie podawanego metyloprednizolonu na parametry układu immunologicznego u chorych na stwardnienie rozsiane w trakcie rzutu.
  Autorzy: Kurowska Katarzyna, Mirowska Dagmara, Członkowska Anna
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (2) s.160-165, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Podawanie glikokortykosteroidów jest najczęściej stosowaną metodą leczenia rzutów stwardnienia rozsianego. Nie do końca jednak został wyjaśniony mechanizm ich działania w zaostrzeniach choroby. Celem naszej pracy była ocena parametrów profilu immunologicznego (odsetka limfocytów B, T i ich subpopulacji), monocytów oraz wydzielanej przez nie cytokin IL-6 i IL-8) we krwi obwodowej. Za pomocą cytometrii przepływowej zbadano krew obwodową 10 chorych w trakcie stosowania preparatu Solu-Medrol. Obserwowano istotną statystycznie poprawę stopnia niesprawności mierzonej w skali EDSS. Odnotowano także istotny wzrost odsetka limfocytów B oraz spadek limfocytów T supresorowych. Wyniki badania wskazują, że GS wpływają nie tylko na poprawę stanu klinicznego, ale także wywierają wpływ na parametry profilu immunologicznego krwi obwodowej.

  Streszczenie angielskie: Glicocorticosteroids (GS) are the most common therapy of multiple sclerosis relapses, however mechanisms of beneficial effects is not fully known. The aim of our study was to evaluate the changes of immunological profile (percentage of lymphocytes B, and monocytes, and produced by this cells IL-6 and IL-8) during intravenous administration of Solu-Medrol. Using two-color flow cytometry we have studied peripheral blood of 10 patients during exacerbation. We have observed statistically significant improvement of distability measured with EDSS. Statistically significanttt increase in lymphocyte B percentage and decrease in suppressor T cells was also noted. Results of our study indicate that GS therapy affects not only clinical state but also parameters of peripheral blood immune profile.

  stosując format: