Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MILNEROWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Wpływ petydyny i znieczulenia epiduralnego na stan noworodków oceniany według punktacji Apgar oraz wybrane wskaźniki porodu siłami natury.
Tytuł angielski: Influence of epidural and pethydine anaesthesia on neonatal status by Apgar score and choosen parameters of spontaneous labour.
Autorzy: Heimrath Jerzy, Milnerowicz-Nabzdyk Ewa, Florjański Jerzy, Pająk Jarosław, Tomiałowicz Marek, Góra Joanna, Laskowska Marta
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.187-192, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pediatria
 • toksykologia
 • anestezjologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Z uwagi na rosnącą liczbę wskazań do znieczulenia podczas porodu siłami natury dużo uwagi poświęca się opracowaniu najbardziej optymalnej metody analgezji porodu. Cel pracy. Ocena wpływu petydyny i znieczulenia epiduralnego na stan noworodków, utratę krwi oraz czas trwania porodu fizjologicznego. Materiał i metody. 589 kobiet ciężarnych (301 pierwiastek i 288 wieloródek po 38 tygodniu ciąży), rodzących w latach 1998-1999 w Klinice Rozrodczości i Położnictwa AM we Wrocławiu, podzielono na trzy grupy: I - 235 rodzące bez znieczulenia - grupa kontrolna (nie odczuwały silnych dolegliwości bólowych lub brak akceptacji proponowanych metod analgezji), II - 229 kobiet, u których w czasie porodu podano petydynę, III - 125 pacjentek znieczulanych w czasie porodu epiduralnie. Petydynę (Dolargan - Polfa) podawano w dawce jednorazowej 1mg/kg m.c. domięśniowo. Znieczulenie epiduralne prowadzono z użyciem 0,0625 - 0,125 proc. markainy 6-8 ml i sulfentanylu 10 ćg w pierwszym okresie porodu oraz 0,25 proc. markainy 1-12 ml lub 1 p.c. ksylokainy 10-12 ml w drugim okresie porodu. Pod uwagę brano czas trwania porodu, śródporodową utratę krwi oraz punktację Apgar noworodków uzyskaną w pierwszej minucie życia. Do opracowania statystycznego danych wykorzystano test t-Studenta oraz test LSD. Wyniki. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono u rodzących, którym podawano petydynę (II grupa), istotne statystycznie skrócenie czasu porodu u pierwiastek i wieloródek, prawie ...

  Streszczenie angielskie: Background. Because of an increasing number of indications to anaesthetize during spontaneous labour the main aim is to find the most favourable way of labour analgesia. Objectives. The comparison of influence of pethidine and epidural anaesthesia on chosen parameters of spontaneous labour. Material and methods. 589 gravidas - 301 primiparas and 288 multiparas after finished 38th week of pregnancy, who stayed at the Department of Reproduction and Obsttetrics of Wroclaw Medical Univeristy. All gravidas were divided into three groups: bearing without an anaesthesia (as a control group), bearing with the pethidine anaesthesia, bearing with the epidural anaesthesia. Pethidine was given in dose of 1 mg/kg body mass, i.m. The epidural anaesthesis included 6-8 mL of 0.0625 - 0.125 p.c. marcaine and 10 ćg sufentanyl during the first stage of labour and 10-12 mL of 0.25 p.c. marcaine or 10-12 mL of 1 p.c. xylocaine during the second stage of labour. We considered the first, the second and the third stage of labour, a loss of blood during the labour, Apgar score obtained by neonatus in the first minute after delivery. Statistically described by t-Student test and LSD test. Results. Results based on the analysis: statistically significant shortening time of labour in the group of primiparas and multiparas where pethidine was used, reducing of Apgar score in both groups and no influence of pethidine on loss of blood during delivery in the primiparas' group and more intensive ...


  2/6

  Tytuł oryginału: Ocena stopnia zaawansowania raka przełyku u chorych zgłaszających się do leczenia operacyjnego.
  Tytuł angielski: Advancement of oesophageal cancer in patients referred for surgery.
  Autorzy: Strutyńska-Karpińska Marta, Błaszczuk Jerzy, Grabowski Krzysztof, Milnerowicz Stanisław
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (3) s.183-187, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Przegląd piśmiennictwa ostatnich lat wyraźnie wskazuje, że wyniki leczenia chorych z rakiem przełyku są niezadowalające. Jedną z przyczyn tego stanu, jak podkreślają liczni autorzy, jest zbyt późne rozpoznanie schorzenia. Celem pracy jest ocena stopnia zaawansowania raka przełyku u chorych kierowanych do leczenia chirurgicznego. Materiał i metodyka: Analizie poddano wszystkich chorych z rakiem przełyku, skierowanych do leczenia operacyjnego w Klinice Chirurgii Przewodu Pokarmowego AM we Wrocławiu w okresie od 1 stycznia 2000 do 31 grudnia 2001 r. W wymienionym okresie leczono 98 chorych (21 kobiet i 77 mężczyzn) z rakiem piersiowego odcinka przełyku, w wieku od 40 do 81 lat. W przedoperacyjnej ocenie stopnia zaawansowania procesu chorobowego korzystano z badań radiologicznych, w tym TK oraz USG, badań endoskopowych przełyku i dróg oddechowych z pobraniem wycinków do badań histopatologicznych. Ocenę stopnia zaawansowania schorzenia oparto o klasyfikację TNM. Wyniki: Największą grupę - 65 osób - w przedoperacyjnej ocenie stanowili chorzy w IV stopniu zaawansowania procesu nowotworowego. Wśród nich u 7 osób stwierdzono ponadto przetoki do śródpiersia lub dróg oddechowych. U 3 innych chorych z tej grupy stwierdzono współistnienie nowotworu o innej lokalizacji. Do leczenia operacyjnego kwalifikowano chorych, u których stopień zaawansowania raka nie przekraczał IIIř w skali TNM. W tej grupie znalazło się 33 chorych. U 15 chorych z tej grupy po otwarciu klatki ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: A review of recent literature indicates clearly that results of oesophageal cancer treatment are unsatisfactory. Many authors stress that the main cause is delayed diagnosis. The aim of the study was advancement evaluation in patients with oesophageal canver referred for surgery. Material and methods: Advancement of the disease in all patients with oesophageal cancer admitted to Clinic in the period form January 1st 2000 to December the 31st 2001 was analyzed. In the period mentoned above there were 98 patients with cancer of thoracic portion of the oesophagus. Among them there were 21 women and 77 men. The age ranged between 40 and 81. To assess preoperative advancement of the disease radiological examinations along with CT and ultrasonography, oesophagoscopy and brochoscopy with biopsy for histology were performed. TNM system was used for staging of the disease. Results: The greast group - 65 patients - was in IV stage of malignant process advancement. Among them 7 patients developed simultaneously mediastinal or bronchial fistulas. Next 3 from the group were diagnosed with coexistent cancer in other organ. Patients in the stage not higher then III were qualified for surgery. There were 33 of them. 15 patients during thoracotomy were moved to the IV stage group because of intraoperative assessment of malignancy advancement. 18 patients - 4 women and 14 mwn - underwent radicaloesophageal resection. Early stage of oesophageal cancer was detected in 3 ...


  3/6

  Tytuł oryginału: Wpływ wysiłku fizycznego na poziom biomarkerów środowiskowego narażenia na kadm ludzi i zwierząt : praca doktorska
  Autorzy: Nowak Przemysław, Milnerowicz Halina (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Toksykologii, Pracownia Badań nad Metalotioneiną we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [1], 129 k. : il., tab., bibliogr. 97 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20269

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta


  4/6

  Tytuł oryginału: Ocena wyników odległych po resekcji raka jelita grubego
  Autorzy: Błaszczuk Jerzy, Milnerowicz Stanisław, Nienartowicz Mirosław
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.227-231, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/6

  Tytuł oryginału: Perforacje jelita grubego
  Autorzy: Milnerowicz Stanisław, Knast Witold, Nabzdyk Stanisław
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.234-238, il., bibliogr. 27 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/6

  Tytuł oryginału: Amniotic fluid excretion of N-acetyl-á-D-glucosaminidase molecular forms during pregnancy complicated by oligohydramnios or premature rupture of the membranes.
  Autorzy: Milnerowicz Halina, Zalewski Jerzy, Madej Paweł
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.35-39, tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Amniotic fluid N-acetyl-á-D-=glucosaminidase (NAG) activity exceeded several times the upper limit of normal range (105 J/mmol creatinine) although the urinary tract defects in fetuses and newborns of the study group of women with idiopathic oligohydramnios were not found. Significantly higher amniotic fluid NAG activity was found in pregnancies with group of women with idiopathic oligohydramnios then in those with premature rupture of the membranes (PROM). In this group, a positive correlation was observed between NAG-A isoform activity and Pb ions (NAG-A/Pb r = 0.834; p 0.01). In the amniotic fluid of patients with oligohydramnios, positive correlation between total NAG activity (NAG/Cd r = 0.802; p ó 0.05), NAG-A isoform with Cd ions (NAG A/Cd r = 0.776; p ó 0.01), and NAG-B isoform with Pb ions (NAG B/Pb r = 0.750; p = 0.05) was revealed. The results obtained seem to indicate a significant contribution of Cd and Pb in releasing NAG into amniotic fluid in patients with oligohydramnios.

  stosując format: