Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MILLER
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Wpływ wybranych czynników ryzyka na częstość wystąpienia wad rozwojowych u noworodków matek chorych na padaczkę.
Tytuł angielski: Effect of selected risk factors on frequency of congenital malformation in newborn of epileptic mothers.
Autorzy: Miller Stefan, Kociszewska Iwona, Krekora Michał, Wilczyński Jan
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.543-552, il., tab., bibliogr. 47 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/9

  Tytuł oryginału: Wpływ obecności zmian makroskopowych w łożysku na stan płodu i noworodka w ciąży powikłanej cukrzycą przedciążową i ciążową.
  Tytuł angielski: Effect of macroscopic pathological lesions of placenta on fetal and neonatal well-being in pregnancies complicated by pre-gestational and gestational diabetes.
  Autorzy: Krekora Michał, Hincz Piotr, Czichos Ewa, Pawłowicz Paweł, Miller Stefan, Wilczyński Jan, Zieliński Krzysztof
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.195-202, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/9

  Tytuł oryginału: Zwyczaje higieniczne Polaków.
  Tytuł angielski: Health behavior of Polish adult population.
  Autorzy: Cianciara Dorota, Miller Maria, Przewłocka Teresa
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.159-168, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kształtownie pożądanych nawyków higienicznych i nauka zachowań związanych z higieną osob. sprzyjają tworzeniu kultury zdrowotnej. Zbadano istniejące nawyki hig. i postawy wobec higieny osob. dorosłych Polaków oraz uwarunkowania tych zjawisk. Stwierdzono zróżnicowania w nawykach związane z płcią, wiekiem, wykształceniem, statusem zawodowym oraz postawami wobec higieny. Określono zasdy tworzenia programów edukacyjnych ukierunkowanych na poprawę kultury zdrowotnej w tym obszarze.

  Streszczenie angielskie: Health behavior and factors affecting this behavior have been studied in Poland. Survey was based on representative sample of adult population. Differences, as expected, were related to age, sex and social status. Behavior with regard to personal hygiene was most appropriate among women and young persons, and correlated most strongly with level of education. It has been found that health promotiopn campaigns are most effcetive if organized locally and not nationally, since liocal campaigns could be tailored to specific local conditions.


  4/9

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia promocji zdrowia
  Autorzy: Cianciara Dorota, Gębska-Kuczerowska Anita, Karski Jerzy B., Leowski Jerzy, Leśniewska-Bąkowska Iwona, Miller Maria, Sokołowska Maria; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Szkoła Zdrowia Publicznego, Zakład Epidemiologii i Biostatystyki w Warszawie, Państwowy Zakład Higieny Instytut Naukowo-Badawczy, Zakład Promocji Zdrowia w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, CMKP ; PZH 2002, 113 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,544


  5/9

  Tytuł oryginału: Samoocena stanu zdrowia młodzieży a sprawność i aktywność fizyczna.
  Autorzy: Supranowicz Piotr, Miller Maria, Gębska-Kuczerowska Anita, Urban Ewa
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (12) s.18-20, tab.
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/9

  Tytuł oryginału: Ganglioneurocytoma (central neurocytoma with diffuse ganglionic differentiation) with neuraxis dissemination. Case report and review of the literature.
  Tytuł polski: Ganglioneurocytoma z rozsiewem w centralnym układzie nerwowym. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
  Autorzy: Kępka Lucyna, Miller Douglas C., Fijuth Jacek
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (5) s.407-412, il., tab., bibliogr. 20 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 46-letniego mężczyzny, u którego dokonano subtotalnej resekcji guza mózgu, zlokalizowanego w okolicy otworu Monroe prawej komory bocznej. W badaniu histopatologicznym zdiagnozowano guz pochodzenia neuronalnego, złożony z 2 typów komórek nowotworowych - neurocytów i komórek zwojowych. Ostatecznie postawiono rozpoznanie histopatologiczne - ganglioneurocytoma. Na podstawie morfologii guza (brak atypii, pleomorfizmu, martwicy) oraz niskiego potencjału proliferacyjnego, oznaczonego za pomocą przeciwciał MIB1, określono, że chodzi o wysokozróżnicowany, dobrze rokujący nowotwór. Stan ogólny i neruologiczny chorego uległ, w ciągu 3 miesięcy po zabiegu operacyjnym, znacznemu pogorszeniu. W rezonansie magnetycznym mózgu wykazano bardzo dużą progresję miejscową nowotworu, z jednoczesnym rozsiewem wzdłuż komór, charakteryzującym się obecnością satelitarnych guzów w rogu skroniowym i potylicznym komory bocznej prawej i jednoczesnym wzmocnieniem kontrastowym wzdłuż komory III. W badaniu cytologicznym płynu mózgowo-rdzeniowego z punkcji lędźwiowej nie znaleziono komórek nowotworowych. Chory został napromieniony na mózg i C1-C2, do dawki 42 Gy w 15 frakcjach, z podwyższeniem dawki na obszar wznowy miejscowej do 46 Gy. Cztery miesiące po zakończeniu radioterapii stwierdzono stabilizację choroby w badaniu radiologicznym i lekką poprawę stanu neurologicznego. Dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego tego rzadkiego nowotworu. Zaznaczono, że według niektórych ...

  Streszczenie angielskie: We reprot the case of a 46-year-old man with ganglioneurocytoma, initally managed by subtotal resection. The location of the tumour was typical for central neurocytoma, but there was a rapid local progression (in 3 months) mimicking malignant tumour with simultaneous dissemination in the brain as evidenced by magnetic resonance imaging (MRI). The histological appearance of this tumour lacked features of malignancy and showed tow neoplastic cells types - a predominance of neurocytes with some ganglion cells scattered singly and in clusters in all parts of the tumours. An immunostain for synaptophysin was typical for neuronal tumours. The proliferative potential of the tumour was low, as indicated by an MIB1 immunostain. The disease was managed at progression with radiotherapy delivered to the whole brain (42 Gy in 15 fractions) and with a boost to the primary site (2 fractions of 2 Gy). Four months after radiotherpay the neurological status of the patient had improved and he no longer required steroid administration. MRI revealed tumour stabilisation. We conclude that neuronal tumours like ganglioneurocytoma or central neurocytoma with diffuse ganglionic differentiation may not be as benign as previously thought and discuss other data reporting malignant behaviour of such tumours. Aggressive tumour behaviour can occur in the absence of the described histopathological signs of poor prognosis, making clinical predictions from the pathological data uncertain. The ...


  7/9

  Tytuł oryginału: Zdrowie publiczne - misja i nauka.
  Tytuł angielski: Public health - mission and science.
  Autorzy: Miller Maria, Zieliński Andrzej
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (4) s.547-557, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Streszczenie polskie: Artykuł w części wstępnej zawiera opis historyczny rozwoju nauki i zorganizowanej działalności praktycznej w dziedzinie zdrowia publicznego. Następnie autorzy podają definicje i zakres problematyki zdrowia publicznego jako dziedziny wiedzy oraz działalności praktycznej. Określona jest pozycja zdrowia publicznego w systemie ochrony zdrowia, podstawowe kierunki oraz warunki skuteczności działań w dziedzinie zdrowia publicznego.

  Streszczenie angielskie: The authors present an outline of historical development of the ideas of public health and its practical introduction to modern societies. They discuss the range and contents of modern definitions of public health as well as different models of organization and financing of public health institutions and programs. The article stresses importance of state supported public health system as the most efficient to improve conditions of health in the society.


  8/9

  Tytuł oryginału: Budowa i funkcja PDGF-ŕr oraz jego ekspresja w nerce prawidłowej i nerkach zmienionych chorobowo.
  Tytuł angielski: Structure and function of PDGF-ŕr and its expression in the normal and diseased kidney.
  Autorzy: Miller-Kasprzak Ewa, Niemir Zofia I., Czekalski Stanisław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.826-831, il., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Płytkowy czynnik wzrostu (platelet-derived growth factor; PDGF) jest znanym powszechnie stymulatorem podziałów komórkowych. Wyniki licznych badań sugerują, że jest on jednym z głównych czynników odpowiedzialnych za rozplem komórek kłębuszka nerkowego. Do rodziny PDGF należą cztery rodzaje łańcuchów: PDGF-A, PDGF-B, PDGF-C i PDGF-D, które w formie aktywnej występują jako dimery. Do dotychczas poznanych receptorów wiążących PDGF należą PDGF-ŕR i PDGF-áR. Receptory te charakteryzują się róznym powinowactwem do poszczególnych form PDGF. Transkrypcja genu PDGF-ŕR może odbywać się przy użyciu jednego z dwóch promotorów P1 i P2. Opisano kilka haplotypów charakterystycznych dla promotora P1 genu receptor ŕ. Proces transkrypcji podlega ponadto regulacji wielu czynników. Oddziaływanie receptora ŕ z ligandem wiążę się z dimeryzacją receptora i autofosforylacją reszt tyrozynowych. Jedną z izoform oddziałujących tylko poprzez PDGF-ŕR jest dimer łańcucha PDGF-A. Ekspresję homodimeru PDGF-A wykazuje się w nerkach chorych na kłębuszkowe zapalenia nerek (KZN). Wiele prac podkreśla rolę ekspresji PDGF-áR w różnych formach KZN. Jakkolwiek ekspresję PDGF-ŕR wykazuje się w nerce zdrowej i w nerkach chorych na KZN, dane na ten temat nie zawsze są zgodne.

  Streszczenie angielskie: Platelet-derived growth factor is commonly known as a mitogen. Many researach data suggest a role for PDGF-áR in the mitogenic response of mesangial cells. There ar four members of PDGF family known as PDGF-A chain, PDGF-B chain, PDGF-C chain and PDGF-D chain, which in active forms are dimers. As far as two receptors PDGF-ŕR and PDGF-áR are known to bind PDGF. There is a difference in binding affinity of various forms of PDGF by these receptors. Two different promotors P1 and P2 can be used for PDGF-ŕR gene transcription. There are several different haplotypes of promotor P1 sequence. Transcription of PDGF-ŕR gene is under control of many factors. Interaction between a receptor and its ligand includes receptor dimerisation and autofosforylation of tyrosine residues. PDGF AA is unique in that it can only be bound by ŕ-receptor dimer. PDGF-AA expression has been confirmed in the normal kidney, as well as in several renal diseases. Although the expression of PDGF-ŕR has been found to accompany that of PDGF-AA, its actual relevance for the development of the glomerular pathology is not clear.


  9/9

  Tytuł oryginału: Ocena uwarunkowań wypadków i urazów u ludzi w podeszłym wieku.
  Tytuł angielski: Assessment of the determinants of accidents and injuries among the elderly people.
  Autorzy: Gębska-Kuczerowska Anita, Miller Maria, Wysocki Mirosław, Supranowicz Piotr, Rabczenko Daniel
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.91-96, tab., bibliogr. 7 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Według danych GUS, co 10 osoba w wieku podeszłym jest niepełnosprawna w wyniku wypadku i urazu (1996). Celem przedstawionej pracy była ocena przyczyn i czynników ryyzka wypadków wśród osób w wieku podeszłym oraz rodzaju stosowanego leczenia. Stan zdrowia oceniany był na podstawie danych dotyczących rozpoznawanych chorób, dolegliwości oraz orzeczonego stopnia inwalidztwa. Badaniu poddano 1910 osób z terenu Polski w wieku 65 lat i powyżej. W grupie badanych 35 proc. osób uległo wypadkowi w ciągu ostatnich 10 lat. Wypadki miały miejsce najczęściej poza domem (64 proc.). W 56 proc. przypadków ofiary wypadków korzystały z opieki medycznej, w tym 29 proc. wymagało hospitalizacji. Miejsce zamieszkania, wykształcenie, stan cywilny oraz wskaźnik masy ciała BMI (body mass index) nie miały wpływu na ryzyko wypadku. Istotną grupę ryzyka stanowiły osoby mieszkające samotnie (bez rodziny). Wraz z wiekiem rosło ryzyko wypadku (1 proc. na rok). Najniższe ryzyko wypadku stwierdzono w grupie osób z umiarkowaną aktywnością fizyczną.

  Streszczenie angielskie: According to the GUS data in Poland every tenth person over the 60 years were physically handicapped due to accidents and injuries (1996). The aim of the present study was to assess the causes and risk factors of accidents in the elderly and types of action taken. Health status was estimated on the basis of information about diseases, complaints, stage of disability. Study covered 1910 subjects from Poland. In the investigated group 35 p.c. subjects had an accident in the previous 10 years. Accidents happened most frequently out of home (64 p.c.). 56 p.c. of victims of accidents needed medical care (29 p.c. were admitted to hospital). Place of inhabitancy, educational status, marital status, BMI had no influence on the risk of accidents. Only linving alone (without family) was a significant risk factor. The risk accidents increased porportionally to the age in the study group (1 p.c. per year). The lowest rate of accidents was observed in the group of moderate physical activity.

  stosując format: