Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MILEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Facilitated diffusion of glucosamine-6-phosphate synthase inhibitors enhances their antifungal acitivity.
Autorzy: Janiak Agnieszka, Cybulska Barbara, Szlinder-Richert Joanna, Borowski Edward, Milewski Sławomir
Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.77-86, il., tab., bibliogr. 23 poz. - 8 Międzynarodowe Sympozjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
Sygnatura GBL: 303,116

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: N3-(4-Methoxyfumaroyl)-L-2,3-diaminopropanoic acid (FMDP) and 2-amino-2-deoxy-D-glucitol-6-phosphate (ADGP) are strong inhibitors of the essential fungal enzyme, glucosamine-6-phospahte synthase, but their antifungal activity is poor, due to slow penetraton of these agents through the cytoplasmic membrane. In the present studies we have exploited the possibility of enhancement of ADGP and FMDP antifungal activity by improving their transport properties. It has been found that membrane-permeabilising polyene macrolides amphotericin B (AMB) and its N-methyl-N-fructosyl metyl ester derivative (MF-AME), at subinhibitory concentrations, facilitate diffusion of ADGP through the fungal cell membrane, thus allowing a decrease of its minimal inhibitory concentration (MIC). Synergistic effects have been observed for combinations of ADGP with AMB or MF-AME. Fractional inhibitory concentration (FIC) indexes, determined against a number of Candida spp., have been in the 0.18 - 0.81 range. Weak antifungal synergistic effects have been found for combinations of FMDP with AMB or MF-AME.


  2/7

  Tytuł oryginału: Odczyn tkanek po implantacji hydrofilowej protezy naczyniowej DALLON H w ubytek aorty piersiowej. Badania doświadczalne.
  Tytuł angielski: Tissue reaction following the implantation of a DALLON H vascular prosthesis in the thoracic aorta defect. Experiemntal test.
  Autorzy: Milewski Andrzej, Staniszewska-Kuś Jolanta, Rutowski Roman, Solski Leszek, Pielka Stanisław
  Źródło: Polimery Med. 2002: 32 (1/2) s.23-40, il., bibliogr 38 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 305,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie polskie: Obecnie najczęściej stosowane są protezy naczyniowe wykonane z włókien poliestrowych lub politetrafluoroetylenowych. Poliestrowe protezy tkane są szczelne po implantacji, ale wywołują duży odczyn tkankowy. Protezy poliestrowe dziane powodują mniejszą reakcję tkanek, ale wymagają uszczelniania podczas operacji. Stąd prowadzone są liczne badania nad ich udoskonaleniem. W firmie TRICOMED S.A. (Polska) zmodyfikowano własną dzianą obustronnie welurową protezę naczyniową. Zmieniono jej cechy fizykochemiczne i wykorzystano zjawisko hydrofilności, co powoduje, że do nasączenia tej protezy potrzeba niewiele krwi, a jej szczelność osiąga się w ciągu kilkunastu sekund. W Zakładzie Chirurgii Eksperymetnalnej i Badania Biomateriałów Akademii Medycznej we Wrocławiu przeprowadzono ocenę właściwości chirurgicznych oraz procesu wgajania się modyfikowanej dzianej hydrofilowej protezy naczyniowej DALLON H. Porównano ją ze standardową dzianą obustronnie welurową poliestrową protezą naczyniową DALLON. Badania wykonano na 16 warchlakach rasy polskiej, w wadze 25 - 35 kg i w wieku około 2,5 miesiąca. Ustalono dwa okresy obserwacji zwierząt po wykonanych operacjach - 3 i 6 miesięcy. W oparciu o to kryterium zwierzęta podzielono na dwie grupy. W każdej grupie sześciu warchlakom wszyto w ubytek aorty piersiowej sześciocentymetrowy odcinek protezy DALLON H, a dwóm - sześciocentymetrowy odcinek protezy DALLON R. Ocenę właściwości chirurgicznych obu rodzajów protez przeprowadzono podczas ...

  Streszczenie angielskie: Vascular prostheses made of polyester or polytetrafluoroetylene fibres are most frequently used nowadays. Woven polyester prostheses are sealed following the suturing in the circulatory system, but they cause a tissue reaction. Knitted polyesters grafts cause a lesser tissue reaction, but demand intraoperative sealing. Thus numerous tests to improve them are conducted TRICOMED S.A. (Poland) has modified the company's own double velour knitted vascular prosthesis. The graft's physical and chemical features have been changed and hydrophilia has been used, due to which dripping the graft takes little blood and its tightness is achieved in a dozen or so seconds. The evaluation of surgical qualities as well as the healing-in process of the modified knitted hydrophilic prosthesis DALLON H has been conducted at the Department of Experiemntal Surgery adn Biomaterails of Wrocław Medical University. DALLON H prosthesis was compared to DALLON, a standard double velour knitted prosthesis. The tests were performed on 16 Polish breed piglets with 25 - 35 kg of wieght and 2.5 months of age. Two follow-up periods of 3 and 6 months were estblished following the surgeries. In each group six piglets had a 6-cm-long segment of DALLON H prothesis sutered in the thoracic aorta defect, whereas two piglets received a 6-cm-long segment of DALLON prosthesis. The eavulation of surgical qualities of both kinds of grafts was performed intraoperatively. The main emphasis was put on the conditions ...


  3/7

  Tytuł oryginału: Badania śródoperacyjne i badania zmian wybranych parametrów krzepnięcia i fibrynolizy, po implantacji protez poliestrowych DALLON H o zwiększonej zwilżalności powierzchni.
  Tytuł angielski: Intraperative studies and studies on selected parameters of coagulation and fibrinolysis following implantation of DALLON H prostheses with greater surface wettability.
  Autorzy: Paluch Danuta, Szymonowicz Maria, Rutowski Roman, Milewski Andrzej, Pielka Stanisław, Solski Leszek, Raczyński Krzysztof
  Źródło: Polimery Med. 2002: 32 (1/2) s.65-79, il., tab., bibliogr. 29 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 305,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie polskie: Własną poliestrową dzianą protezę naczyniową zmodyfikowano w firmie TRICOMED S.A. (Polska) poprzez zmianę jej cech fizykochemicznych i wykorzystanie zjawiska hydrofilowości. Celem pracy była ocena szczelności śródoperacyjnej i ocena ilościowych zmian wybranych parametrów układu krzepnięcia i fibrynolizy, po implantacji hydrofilowej protezy naczyniowej w ubytek aorty piersiowej warchlaków. Na podstawie przeprowadzonych badań eksperymentalnych stwierdzono, że stosowanie protezy DALLON H w operacjach naczyniowych nie nastręcza trudności, a jej poręczność nie różniła się od innych dzianych protez naczyniowych. Proteza DALLON H nie wymaga wstępnego uszczelniania i po przywróceniu przepływu krwi przez protezowany odcinek, osiąga natychmiastową pełną szczelność. Na podstawie uzyskanych wyników badań krwi po implantacji stwierdzono aktywację krzepnięcia w układzie wewnątrz i zewnątrzpochodnych (skrócenia aPTT i PT) oraz wzrost aktywności czynnika XII i VII. Stężenie fibrynogenu było na podwyższonym poziomie. Aktywność antytrombiny III po początkowym wzroście pozostała na stałym poziomie, natomiast aktywność białka C była obniżona. Aktywność plazminogenu była na podwyższonym poziomie, co świadczy o aktywacji układu fibrynolitycznego. Zmiany w poziomie ocenianiach wskaźników obserwowano do 14 doby po implantacji protezy. W 21 dobie wartości oznaczonych parametrów były porównywalne do wartości przed implantacją.

  Streszczenie angielskie: TRICOMED S.A. (Poland) has modified its own knitted polyester vascular prosthesis by change in its physical and chemical characteristics and using hydrophilia. The work has aimed at evalaution of intraoperative tightness adn evalaution of change in the number of selected parameters of coagulation and fibrinolysis following implantation of hydrophilic vascular graft into the thoracic aorta defect in piglets In view of the experimental tests performed it has been noticed that use of DALLON H prosthesis is easy and the handling of the graft is the same as that of other knitted vascular grafts DALLON H prosthesis does not need preclotting and it reaches immediate tightness after the blood flow has been restored. In view of the results of the blood studies after implantation coagulation activation in endogenous and exogenous system (aPTT and PT), and increase in activity of factor XII and VII. Concentration of fibrinogen was at a higher level. Thrombin III activation remained at the same level after a primary incrase, but protein C activation was decreased Plasminogen activation was higher which means that the fibrinolytic system was activated. Chagnes in the level of evaluated indicators were observed until day 14 after implantation of the prosthesis. On day 21st the values of the selected parameters were equal with the values prior to implantation.


  4/7

  Tytuł oryginału: Jednoczasowe operacyjne leczenie rzadkiego przypadku synchronicznego dwuogniskowego nowotworu złośliwego jelita grubego i nerki.
  Tytuł angielski: Simultaneous surgical treatment of the rare casee of synchronous bifocal malignant neoplasm of colon and kidney.
  Autorzy: Milewski Z[bigniew], Nierodzinski R., Olszówka Z.
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (4) s.243-245, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek jednoczasoweogo leczenia radykalnego dwuogniskowego nowotworu złośliwego jelita grubego i nerki. Taki sposób postępowania jest zalecany i daje dobre wyniki terapeutyczne.

  Streszczenie angielskie: The case of the simultaneous, radical surgical treatment of the two-focal malignant carcinoma of the colon and kidneys is described. The procedure is recomendacble as assuring therapeutic results.


  5/7

  Tytuł oryginału: Modelowanie numeryczne w biomechanice stomatologicznej.
  Tytuł angielski: Numerical modelling in dental biomechanics.
  Autorzy: Milewski Grzegorz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.66-71, il., bibliogr. 17 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy zaprezentowano metodykę modelowania numerycznego oraz analizy wytrzymałościowej metodami elementów skończonych (MES) na przykładzie wybranych zagadnień w ramach biomechaniki stomatologicznej. Przedstawiono główne metody zapisu cyfrowego modeli fizycznych oraz graficzne prezentacje rozkładów wytężeń twardych tkanek zębów i kości żuchwy w symulacjach różnych obciążeń zgryzowych.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a methodology of numerical modelling as well as strenght analysis by means of finite element modelling (FEM) applied to chosen problems of dental biomechanics. The fundamental methods of digital notation of physical models and graphical presentations of stress distributions in hard tissues of teeth and mandibular bones for various occlusal loadings have been presented.


  6/7

  Tytuł oryginału: Molekularna patogeneza zespołu łamliwego chromosomu X.
  Tytuł angielski: Molecular pathogenesis of fragile X syndrome.
  Autorzy: Sielska Danuta, Milewski Michał, Bal Jerzy
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (4) s.295-308, il., bibliogr. 69 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zespół łamliwego chromosomu X jest dziedziczną sprzężoną z chromosomem X chorobą, której dominującym objawem jest niepełnosprawność intelektualna. Przyczyną choroby jest brak funkcjonalnego białka FMRP kodowanego przez gen FMR1. Za większość przypadków zespołu odpowiada ekspansja trójnukleotydowych powtórzeń w pierwszym eksonie genu FMR1. Prezentowane opracowanie podsumowuje obecną wiedzę na temat zależności między molekularnym defektem w genie FMR1, a fenotypem klinicznym towarzyszącym chorobie.

  Streszczenie angielskie: The fragile X syndrome is an X-linked genetic disorder, manifesting primarily as intellectual disability. the disease is caused by the absence of functional FMRP, a protein encoded by the FMR1 gene. The expansion of trinucleotide reports within the first exon of the gene contributes to most cases of the syndrome. This review summarizes the present knowledge of the relationship between the molecular defect in the FMR1 gene and the clinical phenotype associated with the disease.


  7/7

  Tytuł oryginału: Wysoka reaktywność IgM skierowana przeciw lipoproteinom niskiej gęstości modyfikowanym aldehydem octowym (etylowanym LDL).
  Tytuł angielski: High IgM reactivity directed to acetaldehyde-modified (ethylated) low density lipoproteins.
  Autorzy: Rodo Maria, Bednarska-Makaruk Małgorzata, Milewski Bohdan, Poźniak Monika, Wehr Hanna
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (3) s.277-282, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Aldehyd octowy - główny metabolit alkoholu etylowego tworzy połączenia z różnymi białkami. Modyfikacja lipoprotein niskiej gęstości (LDL) zwiększa ich immunogenność. W osoczu krwi u osób pijących alkohol stierdzono obecność zmodyfikowanych aldehydem octowym (etylowanych) LDL oraz skierowanych przeciw nim przeciwciał. W tej pracy porównano reaktywność dwu grup przeciwciał - IgG i IgM skierowaną przeciw etylowanym oraz inaczej modyfikowanym LDL. LDL izolowano z surowicy zdrowych osób i poddawano modyfikacji in vitro. Oznaczenia wykonywano przy użyciu metody ELISA stosując drugorzędowe przeciwciała skierowane przeciwko ludzkim IgG i IgM. Stwierdzono, że reaktywność IgM skierowana przeciw etylowanym LDL była znacznie wyższa w porównaniu z reaktywnością skierowaną przeciw LDL natywnym lub modyfikowanym aldehydem dwumalonowym (MDA-LDL). Ta obserwacja dotyczyła różnych grup badanych, jak: umiarkowanie pijący, uzależnieni od alkoholu bez objawów uszkodzenia wątroby oraz z poalkoholowym jej uszkodzeniem, jak również pacjenci z niedokrwienną chorobą serca. Nie obserwowano wysokiej reaktywności IgM przeciw w inny sposób modyfikowanym LDL, a mianowicie utlenionym w obecności jonów miedzi, acetylowanym, ani karbamylowanym. Nie można wykluczyć, że wysoka reaktywność IgM skierowanna przeciw etylowanym LDL zależy od szczególnych cech chemicznych tego rodzaju modyfikacji. Jest jednak prawdopodobne, że wynika z wysokiej produkcji tej grupy przeciwciał in vivo i jest również możliwe, że przyczynia się do uszkodzenia narządów po piciu alkoholu.

  Streszczenie angielskie: Acetaldehyde - the main metabolite of ethanol forms adducts with various proteins. Modification of low density lipoproteins (LDL) enhances their immunogenicity. Acetyldehyde-modified (ethylated) LDL and antibodies against these particles are present in the plasma of alcohol drinkers. In this work the reactivity of IgG and IgM directed to in several ways modified LDL was compared. LDL isolated from healthy subjects were modified in vitro. Antibodies reactivity was determined by ELISA technique using antihuman IgG and IgM as secondary antibodies. It was stated that IgM reacted considerably stronger with ethylated LDL as compared with LDL modified by malondialdehyde (MDA-LDL). This observation concerned various groups of investigated subjects: social drinkers, alcoholics without and with liver involvement and patients with coronary heart disease. The high IgM reactivity did not concern in varoius other ways modified LDL i.e. oxidized in the presence of cupric ions, acetylated or carbamylated ones. It cannot be excluded that the high reactivity of IgM towards ethylated LDL could be caused by chemical characteristics of this kind of modification. It is however very probable that it is the results of unusually high development of IgM antibodies in vivo. It could take part in organ deterioration after alcohol drinking.

  stosując format: