Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MILCZEK
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Poród w ciąży bliźniaczej w materiale Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1981-2000.
Tytuł angielski: The analysis of labour in twin pregnancy on the ground of women hospitalised in Department of Obstetrics and Gynaecology at the Medical University of Gdańsk in 1981-2000.
Autorzy: Klasa-Mazurkiewicz Dagmara, Milczek Tomasz, Emerich Janusz
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.516-520, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/6

  Tytuł oryginału: Próba wyjaśnienia związku zaawansowania klinicznego raka szyjki macicy z długoletnim niezgłaszaniem się na kontrolne badanie ginekologiczne.
  Tytuł angielski: The evaluation how figo stage in cervical cancer depends on frequency of gynaecological control.
  Autorzy: Klasa-Mazurkiewicz Dagmara, Emerich Janusz, Milczek Tomasz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (10) s.823-828, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było wykazanie związku między klinicznym zaawansowaniem raka szyjki macicy a czasem jaki upłynął od ostatniego badania ginekologicznego. Materiał stanowiły dane dotyczące 74 kobiet leczonych z powodu raka szyjki macicy w II Klinice Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w Gdańsku w okresie od marca 2000 do stycznia 2001. W badanej grupie kobiet średni okres czasu od ostatniego badania ginekologicznego do rozpoznania choroby wyniósł 8,6 lat (od 1 roku do 26 lat), średni wiek pacjentek - 50,3 lata (od 27 do 76 lat). 4 kobiety (0,5 proc.) nigdy nie były w ciąży, 10 (13,5 proc.) rodziło raz, 21 kobiet (28,3 proc.) - dwa razy. Odsetek kobiet, które były w ciąży 3 razy oraz więcej wyniósł 52,7 proc. 67,6 proc. chorych pochodziło ze środowiska miejskiego a 32,4 proc. mieszkało na wsi.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The authors sought to evaluate how FIGO stage in cervical cancer depends on frequency of gynaecological control. Material and methods: from March 2000 to January 2001, 74 patietns with cervical cancer were treated in 2-nd Dept. of Obstetrics and Gynaecology Medical University of Gdańsk. The authors analysed frequency of gynaecological control, although patietns age, number of delivery, socio-economic status, living place. Results: The median interval, from last gynaecological examination to cervical cancer diagnosis was 8,6 year (1-26), number of delivery: 0 - 0,5 p.c., 1-10 p.c., 2-21 p.c., 3-21 p.c., 10-1 p.c.. 67 p.c. patients lived in town and 32,4 p.c. in villages. Conclusion: Women from Gdańsk area who developed cervical cancer were not gynaecological controled from 1 to 26 year (median-8,6). Authors noticed that FIGO stage of ovarian cancer depends seriously on interval between last gynaecological control and cervical cancer diagnosis. The old, not working, and those who live in villages in Gdańsk area have an especially low level of health education.


  3/6

  Tytuł oryginału: Stopień zaawansowania klinicznego raka szyjki macicy, a czas od ostatniego badania ginekologicznego.
  Tytuł angielski: FIGO stage of the cervical cancer and frequency of gynaecological control.
  Autorzy: Klasa-Mazurkiewicz Dagmara, Emerich Janusz, Milczekut. Tomasz
  Źródło: Kolposkopia 2002: 2 (2) s.21-24, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,653

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było wykazanie związku między klinicznym zaawansowaniem raka szyjki macicy, a czasem jaki upłynął od ostatniego badania ginekologicznego. Materiał stanowiły dane dotyczące grupy 74 kobiet leczonych z powodu raka szyjki macicy w II Klinice Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w Gdańsku, w okresie od marca 2000 do stycznia 2001 roku. W badanej grupie kobiet średni okres czasu od ostatniego badania ginekologicznego do rozpoznania choroby wyniósł 8,6 lat (1-26 lat), średni wiek chorych - 50,3 lata (27-76 lat). Cztery kobiety (0,5 proc.) nigdy nie było w ciąży, 10 (13,5 proc.) rodziło raz, 21 kobiet (28,3 proc.) - dwa razy. Odsetek kobiet, które były w ciąży 3 razy oraz więcej wyniósł 52,7 proc. 67,6 proc. chorych pochodziło ze środowiska miejskiego, a 32,4 proc. mieszkało na wsi.


  4/6

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia chorych na raka jajnika przy zastosowaniu chemioterapii dootrzewnowej jako leczenia drugiego rzutu.
  Tytuł angielski: Evaluation of how second -line intraperitoneal chemotherapy, effects as therapy for patients with ovarian cancer.
  Autorzy: Milczek Tomasz, Emerich Janusz, Dębniak Jarosław, Klasa-Mazurkiewicz Dagmara
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1027-1033, tab., bibliogr. 19 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono analizę wyników leczenia w zależności od: typu histopatologicznego nowotworu, stopnia zróżnicowania, stopnia zaawansowania klinicznego według FIGO, odpowiedzi na chemioterapię pierwszego rzutu, doszczętności zabiegu pierwontego, wielkości zmian w momencie rozpoczęcia chemieotrapii dootrzewnowej. Materiał stanowiły 92 chore na zaawansowanego raka jajnika, u których zastosowano chemioterpię dootrzewnową, w latach 01.01.1966 - 01.01.2002 w Klinice Ginekologii Akademii Medycznej w Gdańsku. CRP w całej grupie wyniosło 41,38 proc., trzyletnie przeżycie osiągnęło 58,62 proc., najlepsze wyniki uzyskano w grupach ze zmianami średnicy do 0,5 cm, w Iř zaawansowania i tam, gdzie dokonano doszczętnego zabiegu pierwotnego, najgorsze w IVř zaawansowania przy średnicy zmian do 2 cm, i przy braku odpowiedzi na chemioterapię pierwszego rzutu.

  Streszczenie angielskie: Objectives: from a theoretical viewpoint, intraperitoneal therapy in patients with ovarian cancer, a malignancy, which remains mainly confined to the peritoneal cavity is logical. Intraperitoneal catheters have moved to the forefront as a delivery system in cancer treatment. Design: the authors sought to evaluate effects of intraperitoneal chemotherapy (IPC) as a second line therapy for ovarian cancer patients. Material and methods: from January 1996 to January 2002, 92 patients with recurrent or persistent cancer, after surgery, and first line chemotherapy, were treated with intraperitoneal chemotherapy as a second-line treatment. Only 74 were included int he study, due to incomplete of therapy (6 patients), spontaneous fold-out of catheter (3 patietns), five patients were treated because of some other kind of carcinomas, three patietns passed away during therapy because of independent reasons, and weren't be verified and a patient who had wrong pathological diagnosis in SLL. Results: The three year survival in the whole gorup reached 58,62 p.c. for patients who responded to the first line chemotherapy, or when the debulking surgery was completed, which was a significant improvement in survival. There was a significant improvement for patietns with residual tumor 5 mm compoered with the whole gorup, and especially with htese, whose residual tumores were greater then 5 mm. Conclusions: 1. Survival was increased for patient swhohad a positive response to the first line intravenous chemotherpay, or had complete a debulking surgery. 2. The resonse for IPC depends on teh size of residual disease. 3. Intraperitonead chemotherapy improves survival in ovarian cancer.


  5/6

  Tytuł oryginału: Porównanie jakości życia chorych z zaawansowanym rakiem jajnika otrzymujących w drugiej linii leczenia cisplatynę z cykofosfamidem dootrzewnowo oraz dożylnie.
  Tytuł angielski: Comparison of quality of life in patients with advanced ovarian cancer treated with intraperitoneal or intravenous cisplatin and cyclophosphamide as second line therapy.
  Autorzy: Majdak Ewa, Krasińska Liliana, Mielcarek Piotr, Kobierski Juliusz, Kozaka Joanna, Milczek Tomasz, Emerich Janusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1096-1102, il., tab., bibligor. 12 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.O6. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leczenie zaawansowanego raka jajnika obejmuje rozległą pierwotną operację cytoredukcyjną oraz złożoną chemioterapię wielolekową wysokimi dawkami leków. Po zakończeniu chemioterapii uzupełniającej wykonuje się operację sprawdzającą w celu stwierdzenia stopnia patologicznej remisji. Wiele chorych wymaga dalszego leczenia ze względu na obecność w jamie brzusznej zmian resztkowych. W przypadku stwierdzenia zmian wielkości do 2 cm leczenie polega na podawaniu chemioterapii dootrzewnowo. Natomiast w przypadku istnienia większych zmian stosuje sie chemioterapię dożylną. W badaniu tym za pomocą kwestionariusza QLQ-C30 porównano jakość życia chorych leczonych cisplatyną i cyklofofamidem dootrzewnowo oraz dożylnie w drugiej linii leczenia. Lepszą jakość życia obserwowano w grupie chorych otrzymujacych chemioterapię drogą dootrzewnową.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The study aimed to compare the effect of second line intravenous and intraperitoneal chemotherapy on physical and psychological aspects of quality of life in patietns with advacned ovarian cancer. Materials and methods: Quality of life was measured with EORTC QLQ-C30 (version 3.0) questionnaire. 42 sample patients with histologically confirmed diagnosis of advanced epithelial ovarian cancer treated with second line intravenous or intraperitoneal chemotherpay were included in the study. Results: Higher score of global quality of life and less side-effects of chemotherapy were observed in the group of patients treated with intraperitoneal chemotherapy. In this group constipation and dyspnoea were less common. Conclusion: Intraperitoneal chemotherapy has less negative influence on quality of life than intravenous drug delivery.


  6/6

  Tytuł oryginału: Analiza powikłań chirurgicznych występujących w przebiegu chemioterapii dootrzewnowej u chorych na raka jajnika.
  Tytuł angielski: Evaluation of surgical complications connected with intraperitoneal chemotherapy in ovarian cancer.
  Autorzy: Emerich Janusz, Milczek Tomasz, Dębniak Jarosław, Majdak Ewa
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1103-1108, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.O6. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Dokonano analizy częstości powikłań występujących podczas wszczepiania i usuwania cewnika Tenckhoffa oraz powikłań związanych z długotrwałym pozostawaniem cewnika w obrębie jamy brzusznej u 92 chorych leczonych z powodu raka jajnika za pomocą chemioterapii dootrzewnowej w Kinice Ginekologii AM w Gdańsku w okresie 01.1996 - 01.2002. Stwierdzono, że chemioterapia dootrzewnowa jest bezpiecznym etapem leczenia chorych z rozsianym w jamie brzusznej procesem nowotworowym, a występujące powikłania nie są częste i nie zagrażają życiu leczonych.

  Streszczenie angielskie: Objectives: from a theoretical viewpoint, the use of intraperitoneal therpay (IP) in patients with ovarian cancer (a malignancy, which remains mainly confined to the peritoneal cavity) is logical. Intraperitoneal catheters have moved to the forefront as a delivery system in cancer treatment. Authors described complications during the placement, usage, and evacuation of Tenckhoff catheters. Some of htem report much too high number of surgery complications connected with IP. Design: We report a number of complications connected with insertions, functions, and evacuations of Tenckhoffa catheter. Material and methods: from January 1996 to January 2002, 92 patietns with recurrent or persistent ovarian cancer, after surgery and first line chemotherapy, have had catheter insertion performed, but only 79 have had performed catheter evacuation: because of: not complete therapy (7 patietns), three patietns died during IP therpay, in three cases intraperitoneal catheter has spontaneously fold out. Results: During insertion total number of complications 9 (9,78 p.c.), 6 bowel incision, 1 bladder incision, 1 hernia of the linea alba, 1 incision of bowel and bladder. During catheter evacuation total number of complications 9 (11,39 p.c.), 8 bowel incisions 1 hernia of the linea alba. Complications connected with catheter funciton: only 8 of 92 (8,70 p.c.) required cessation of chemotherapy prior to its expected completion, 2 fistula of the catheter to vagina, 2 fistulas to bowel, in two cases intraperitoneal catheter has spontaneously fold out due to abscess, one after citostatics flow under the skin, one because of abscess in peritoneal cavity, and problems with citostatics inflow one because of subileus...

  stosując format: