Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MIKUŁA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Postawy młodzieży lubelskich szkół średnich wobec problemu udzielania pierwszej pomocy.
Tytuł angielski: Attitude of students of high schools in Lublin towards the problem of first aid.
Autorzy: Goniewicz Mariusz, Chemperek Ewa, Mikuła Agnieszka
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.679-685, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Właściwie udzielona pierwsza pomoc - udrożnienie górnych dróg oddechowych, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, zatamowanie masywnego krwawienia zewnętrznego, ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej - może uratować życie wielu ofiarom nagłych wypadków. Wszyscy powinni znać jej zasady i umieć je zastosować przed przybyciem fachowych służb ratowniczych. Celem pracy było poznanie opinii młodzieży szkół średnich na temat udzielania pierwszej pomocy na miejscu nagłego wypadku, ustalenie, w jakim stopniu młodzież jest przygotowana do udzielania pierwszej pomocy, oraz ocenienie aktualnego sposobu szkolenia w zakresie pierwszej pomocy w szkołach. Badaniom ankietowym poddano 642 uczniów trzecich klas losowo wybranych liceów ogólnokształcących miasta Lublina. Uczniowie wypełniali anonimową ankietę oryginalnej konstrukcji z odpowiedziami jednokrotnego wyboru. Zdaniem 571 respondentów (89 proc.), społeczeństwo Lublina nie jest przygotowane do udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku, świadkowie lub uczestnicy nagłego wypadku podejmują ją tylko sporadycznie. Tych, którzy chcieliby czynnie włączyć się w akcję ratowniczą, hamuje nieznajomość zasad udzielania pierwszej pomocy i niewiara we własne umiejętności. Wyniki badań wykazały, że prawie 80 proc. respondentów ma świadomość ważności udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku, ale tylko 21 proc. w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia podejmie działania ratownicze. W samoocenie 67 proc. ankietowanych oceniło ...

  Streszczenie angielskie: Properly administerd first aid - resoration of upper respiratory tract patency, pulmonary-circulatory resuscitation, massive internal bleeding arrest, placement of the victim in safe positionmay safe the lives of many victims of accidents. Everybody should know first aid principles and administer it before paramedics arrive. The aim of the study was to find out the opinion of high school students on first aid in emergency cases, determint to what extent young people are prepared to administer first aid as well as evaluate of actual way of training young people in schools. The survey study included 642 students of 3rd class of randomly chosen high schools in Lublin. Students filled in anonymous questionnaire with single choice answers. 571 respondents (89 p.c.) claimed that citizens of Lublin are not prepared to administer first aid in emergency cases. According to them only a small number of witnesses start first aid procedures. Lack of knowledge as well as disbelief in one's skills stop those who would like to help from taking part in rescue procedures. The results of the study show that almost 80 p.c. of respondents know how important first aid is. Only 21 p.c. undertakes first aid procedures at the scene of and accident. 67 p.c. claimed that their skills are insufficient. Unfortunately the level of first aid training is very poor. Student do not learn practical skills. Training should start in primary school and continue in adult life in the place of work. It ...


  2/7

  Tytuł oryginału: Zabiegi rekonstrukcyjne w nieodwracalnych uszkodzeniach splotu ramiennego : analiza własnego materiału klinicznego : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Mikuła Wojciech; Akademia Medyczna Klinika Ortopedii i Traumatologii w Białymstoku, Centrum Rehabiliatcji im. Prof. M. Weissa w Konstancinie
  Źródło: - Białystok, AM 2002, 175 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], sum., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 737,394

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/7

  Tytuł oryginału: Rola rehabilitacji w leczeniu pacjentów po urazach narządu ruchu.
  Tytuł angielski: The place and role of rehabilitation in patients after locomotor system trauma.
  Autorzy: Mikuła Wojciech, Kiwerska-Jagodzińska Katarzyna
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (5) s.188-190, bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The paper aims to stress the key role of rehabilitation in the treatment of locomotor system trauma. The scheme of early, complex rehabilitation, employed in the authors Center is presented (kinesy - and physiotherapy, pedagogical and psychological aid, professional education). This complex system of rehabilitation improves the effect of treatment, shortens the hospitalization time and time to resume professional activities and reduces the number of permanently disabled patients.


  4/7

  Tytuł oryginału: Algodystrofia pourazowa w obrębie kończyny dolnej po złamaniu kostek goleni.
  Tytuł angielski: Post-traumatic algodystrophy within lower extremity after malleolar fracture.
  Autorzy: Danis Dariusz, Mikuła Wojciech
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (5) s.191-193, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: There were analysed 85 patients (33 females and 52 males) treated for malleolar fracture in Traumatology and Orthopaedics Department in Konstancin between 1997 and 1999. 66 patients treated surgically and 29 patients treated conservatively. Post-traumatic reflex sympathetic dystrophy was found in 4 cases. The authors conclude, that results of the treatment algodystrophy dependent from preventive measures and early diagnosis.


  5/7

  Tytuł oryginału: Problemy rehabilitacji ruchowej u pacjentów w podeszłym wieku.
  Tytuł angielski: Problems of active rehabilitation of elderly patients.
  Autorzy: Góralczyk Bogusława, Mikuła Wojciech
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (5) s.194-195, sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The study demonstrates the problem of treatment of elderly individuals with fractures and degenerative bone-joints diseases. Most of the fractures were located in the distal radius, proximal humerus and proximal femur. Most of the degenerative alterations were located in the hip, knee and the spinal column. The main aim of treatment is achieving the bets possible function of the limb after the fracture or with degerative alterations. The biggest problem of rehabilitation of elderly individuals are senile dementia and social conditions.


  6/7

  Tytuł oryginału: Aspekty postępowania z pacjentami w wieku podeszłym ze złamaniami w obrębie bliższej nasady kości udowej.
  Tytuł angielski: Proximal femoral fractures in elderly patients - selected aspects of treatment.
  Autorzy: Mikuła Wojciech
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (5) s.196-198, sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The paper presents legal, moral and medical aspects of treatment of elderly patients with proximal femoral fractures. Despite the high risk, resulting from concomittant diseases (heart, circulation, respiratory and metabolic) the surgical treatment is avocated as the only one giving a chance to restore the patients standing position. From 1992 to 2001, 823 patients aged 65 and over were treated. The great majority of them (91 p.c.) was qualified for surgery. It is to stress that the treatment of an elderly patient must have a holistic character and encompass not only medical, but also psychological and social aspects.


  7/7

  Tytuł oryginału: The behaviours of the inhabitans of the Lublin region in the situations of sudden cardiac arrest as reflected in the opinions of the Ambulance Service doctors.
  Tytuł polski: Zachowania mieszkańców Lubelszczyzny w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia w opiniach lekarzy Pogotowia Ratunkowego.
  Autorzy: Mikuła Agnieszka, Goniewicz Mariusz, Latalski Maciej, Chemperek Ewa
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.104-111, il., bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: