Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MIKOŁAJCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Zakładowy program ochrony słuchu jako odpowiedź na potrzeby zdrowotne populacji pracujących z terenu województwa świętokrzyskiego.
Tytuł angielski: Intramural hearing protection program as a response to health needs of the working population in the region of Świętokrzyskie.
Autorzy: Mikołajczyk Anna
Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (1) : VIII Sympozjum "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy" s.85-88, bibliogr. 8 poz., sum. - 8 Sympozjum pt. Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy Łódź 30.05-01.06. 2001
Sygnatura GBL: 301,901

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • medycyna pracy
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Proponowany program promocji zdrowia dotyczący ochrony słuchu jest realizacją Narodowego Programu Zdrowia w zakresie zmniejszenia narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku życia pracy oraz jest zbieżny z programem rządowym "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy". W Polsce (również w woj. świętokrzyskim) istnieje konieczność podjęcia działań dotyczących ochrony słuchu pracowników przed szkodliwym działaniem hałasu w miejscu pracy. Szacuje sę, że 25 proc. rozpoznanych chorób zawodowych dotyczy zawodowego ubytku słuchu. Beneficjentem programu jest populacja pracujących narażonych na hałas. Celem głównym programu jest ochrona słuchu pracowników przed działaniem hałasu w mjejscu pracy, który będzie możliwy do osiągnięcia poprzez zmniejszenie emisji hałasu narażenia pracowników na hałas w środowisku pracy, upowszechnienie zachowań służących ochronie słuchu wśród pracowników eksponowanych na hałas w miejscu pracy; doskonalenie jakości świadczeń profilaktycznych służby medycyny pracy związanych z ochroną słuchu. Realizatorem programu jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach (koordynator) i podstawowe jednostki służby medycyny pacy, z którymi współpracowali pracodawcy, służby bhp, PIP, i IS. Oczekiwane efekty: ograniczenie emisji hałasu do wartości bezpieczych; świadome stosowanie optymalnej ochrony słuchu przez pracowników narażonych na hałas; zmniejszenie liczby pracowników z rozpoznanym pohałasowym uszkodzeniem słuchu; zmniejszenie ...

  Streszczenie angielskie: The program of health promotion in the area of hearing protection (IHPP) is proposed as a part of Operational Target 8 of the National Health Program "Reducing exposure to harmful factors in the living, working and educational environment and mitigating their health effects" and corresponds with the aims of the Strategic Governmental Program on Health Protection and Safety at Work. Both in Poland and in the region of świętokrzyskie there is an urgent need to undertake appropriate steps to protect the organ in the working populaton against harmful effects present in the work environment. It is estimated that 25 p.c. of diagnosed occupational diseases is associated with occupational hearing loss. The program is addressed to workers exposed to noise at work. To achieve the main goal of the program it is necessary: to reduce nose emissions and exposure to noise in the work environment; to promote behavior conductive to hearing protection among workers exposed to noise; to improve the quality of prevention in the occupational health services responsible for hearing protection. The Regional Center of Occupational Medicine in Kielce (coordinator) and primary units of occupational health service are involved in the implementation of the program, whereas employers, occupational safety and health service, the State Labor Inspectorate and Sanitary Inspectorate participate in its implementation. It is expected that the program in the region of świętokrzyskie will yield the ...


  2/15

  Tytuł oryginału: Adrenalektomia wideoskopowa - pięcioletnie doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Videoscopic adrenalectomy - five years experience.
  Autorzy: Lubikowski Jerzy, Kowalczyk Marek, Pynka Sławomir, Umiński Marek, Syrenicz Anhelli, Molęda Piotr, Mikołajczyk Katarzyna, Wójcicki Maciej, Zeair Samir
  Opracowanie edytorskie: Stanek Aleksander (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (4) s.335-344, bibliogr. 23 poz. + bibliogr. 6 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie doświadczeń własnych dotyczących 61 laparoskopowych operacji guzów nadnerczy uzyskanych przez autorów w ciącu pięciu lat. Materiał i metodyka. W okresie od sierpia 1995 do grudnia 2000 r. wykonano na naszym oddziale 61 laparoskopowych operacji guzów nadnerczy u 61 chorych (średni wiek chorych 49 lat). Wskazaniem do operacji był: zespół Cushinga (n = 12), zespół Conna (n = 11), guz chromochłonny (n = 4), guzy hormonalnie nieczynne - incydentaloma (n = 32) oraz torbiel nadnercza (n = 1). Wielkość guzów wahała się od 1,5 do 13 cm. Wszyscy chorzy byli operowani w znieczuleniu ogólnym oraz ułożeniu na boku przeciwległym do usuwanego guza. Dostęp przezbrzuszny wykorzystano u 6, a pozaotrzewnowy u 54 chorych. Wyniki. Średni czas operacji wynosił 130 min (od 70 do 370 min). Utrata krwi w wyniku przeprowadzonych zabiegów wynosiła średnio 90 ml. Średni okres hospitalizacji wynosił 2,6 dnia (od 2 do 7 dni). Istotne wahania ciśnienia tętniczego krwi stwierdzono tylko podczas operacji guzów chromochłonnych. Chorzy operowani metodą laparoskopową nie wymagali podawania po zabiegu narkotycznych leków przeciwbólowych. U czterech chorych wykonano konwersję, której powodem było krwawienie śródoperacyjne lub trudności w wypreparowaniu guza. Nie stwierdzono istotnych powikłań pooperacyjnych. Wnioski. 1. Laparoskopowa operacja guzów nadnerczy powinna być zabiegiem z wyboru w większości patologii tego narządu. 2. Zabieg pozwala skrócić czas hospitalizacji, rekonwalescencji i zminimalizować ból pooperacyjny. 3. Chorzy przed zabiegiem powinni być dokładnie zdiagnozowani w oddziale endokrynologicznym.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present the one-centre experience following performence of over 60 laparoscopic adrenalectomies during past five years. Material and method. During the period: August 1995 - December 2000, 61 laparoscopic adrenalectomies were performed on 60 patients at our hospital. All underwent diagnostic at the Pomeranian Medical Academy, Department of Endocrinology. Mean patient age was 49 years. Indications for surgery included: Cushing syndrome (n = 12), Conn syndrome (n = 11), pheochromocytoma (n = 4), adrenal gland cyst (n = 1) and hormonal mute tumors (n = 32). Tumor size ranged between 1.5 and 13 cm. The transperitoneal approach was used in 6 and retroperitoneal in 54 patients. All procedures were performed by two surgeons experienced in laparoscopic and wideoscopic techniques, as well as familar with open adrenal surgery. Results. The average duration of the procedure amounted to 130 min (ranging between 70 - 370 min). Median blood loss during surgery was 90 ml. Average postoperative hospitalization amounted to 2.6 days. Conversion to open adrenalectomy was performed in four cases due to bleeding and problems with gland preparation. There were no postoperative complications. Conclusions. Videoscopic adrenalectomy is the surgery of choice in case of suprarenal gland pathologies. It enables small surgical trauma and shortens hospitalization and convalescence.


  3/15

  Tytuł oryginału: Zespołowe leczenie ortodontyczno-protetyczne pacjentów z pojedynczymi brakami zębowymi w górnym łuku zębowym.
  Tytuł angielski: Complex orthodontic and prosthodontic treatment of patients with single missing teeth in the upper dental arch.
  Autorzy: Mikołajczyk Marcin, Pąsiek Sławomir
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (2) s.34-37, il., bibliogr. s. 37, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przyczyny powstawania pojedynczych braków zębów w odcinku przednim górnym łuku zębowego mogą być wrodzone, związane z brakiem zawiązków zębowych lub wadami rozwojowymi oraz nabyte, spowodowane urazami lub procesem próchnicowym. Poprawną ciągłość łuku zębowego można uzyskać leczeniem ortodontycznym. Postępowanie takie niekiedy nie daje satysfakcjonujących warunków czynnościowych i wyglądu kosmetycznego. Dlatego też w niektórych przypadkach istnieją wskazania do ortodontycznej odbudowy długości łuku zębowego w odcinku przednim z zachowaniem przestrzeni po brakującym zębie lub zębach do dalszej protetycznej rehabilitacji. Dzięki rozwojowi nowych materiałów kompozytowych i ceramicznych uzupełnianie pojedynczych braków zębowych można przeprowadzić całkowicie bez opracowania lub z niewielkim opracowaniem twardych tkanek zębów sąsiadujących z luką zębową. Uzupełnienie protetyczne może mieć charakter trwały lub tymczasowy, w zależności od wieku oraz dalszego planu leczenia. W pracy omówiono sposób i wyniki zespołowego leczenia ortodontyczno-protetycznego pacjentów z pojedynczymi brakami zębowymi w odcinku górnego łuku zębowego.

  Streszczenie angielskie: The aetiology of a single missing tooth in the anterior region of the upper dental arch can be congenital, associated with lack of tooth buds and developmental malfirmations, or acquired, resulting from trauma and caries. Proper continuity of the dental arch can be achieved by orthodontic treatment. Such management sometimes does not provide satisfactory functional and aesthetic results. Therefore in some cases there are indications for orthodontic reconstruction of the length of the dental arch in the anterior region, maintaining space after a lost tooth or teeth for further prosthetic rehabilitation. Due to the development of a new generation of composite and ceramic materials restoration of a single lost tooth can be completed without or with minimal preparation of dental hard tissues adjacent to the missing tooth. A prosthodontic appliance can be permanent or temporary depending on the age of the patient and the plan for further treatment. The method and results of complex orthodontic and prosthodontic treatment in patients with a single missing tooth in the anterior region of the maxilla have been presented in the article.


  4/15

  Tytuł oryginału: Ostre zatrucia u dzieci hospitalizowanych w Szpitalu Klinicznym Nr 3 w Warszawie w latch 1996-2001.
  Tytuł angielski: Acute poisoning in children hospitalized at the Medical University Hospital No 3 in Warsaw, between 1996 and 2000.
  Autorzy: Sidor Krystyna, Mikołajczyk Wiesława, Horwath-Stolarczyk Andrea
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (6) s.509-516, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W latach 1996-2000 w Szpitalu Klinicznym Nr 3 w Warszawie hospitalizowano 174 pacjentów, u których wywiad i/lub objawy kliniczne wskazywały na ostre zatrucie. Przedstawiono analizę wszystkich przypadków oraz omawiano najczęstsze przyczyny ostrych zatruć u dzieci i ich kliniczne objawy. Podano również podstawowe zalecenia dotyczące postępowania lekarskiego w tych przypadkach.

  Streszczenie angielskie: One hundred and seventy-four children and adolescents of acute poisoning were treated in the Medical University Hospital No 3 in Warsaw between 1996 and 2000. This paper includes an analysis of all cases. Moreover, the article reviews the most common causes of acute poisoning in children and their clinical presentation. The principles of first aid and medical treatment are also presented.


  5/15

  Tytuł oryginału: WSiS "Biomed" S.A. w Krakowie - udział w profilaktyce chorób zakaźnych.
  Autorzy: Mikołajczyk-Cichońska Aleksandra
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 1 s.99-106, bibliogr. 48 poz., sum. - 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. neuroinfekcji Białystok 07.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca omawia obecną sytuację epidemiologiczną oraz rolę i perspektywy szczepień ochronnych przeciwko niektórym chorobom zakaźnym: błonicy, tężcowi, krztuścowi i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Wyniki badań sugerują celowość wprowadzenia dodatkowych szczepień przypominających przeciwko błonicy u osób dorosłych oraz szczepień przeciwko krztuścowi dzieci w wieku 5 lat.


  6/15

  Tytuł oryginału: Proteus syndrome: a case with clonal chromosome aberration.
  Autorzy: Gieruszczak-Białek D[orota], Illiszko M[ariola], Mikołajczyk W[iesław], Skórka A[gata], Korniszewski L[ech]
  Źródło: Genet. Couns. 2002: 13 (4) s.427-432, il., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,584

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Proteus syndrome is a disorder characterized by overgrowth of multiple tissues, connective tissue nevi, epidermal nevi and hyperostoses with asymmetric involvement. The clinical expression of the disorder is extremal variable. Molecular pathogenesis of the syndrome is unknown but it is hypothesized that it resulted from a somatic alternation of a gene leading to mosaic effects that would be lethal if the mutation was carried in nonmosaic fashion, and this may explain the variability among patients. We report a new case who presented at birth with asymmetric hypertrophy of the bones and soft tissues of fingers and a tumor of the chest. Cytogenetic analysis of the excised tumor revealed clonal chromosome aberration: mos46, XY, add(9) (p13) [5]/46,XY[30]. During follow up tumors of the rectum and urinary bladder were diagnosed.


  7/15

  Tytuł oryginału: Analiza przyczyn obrażeń w zespole MOC
  Autorzy: Wikarjak Tomasz, Fryc Dorota, Mikołajczyk Adam
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.272-273, tab. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.


  8/15

  Tytuł oryginału: Urazy jamy brzusznej w zespole MOC u dzieci
  Autorzy: Miś Krystyna, Wikarjak Tomasz, Mikołajczyk Adam
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.322-323, tab. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.


  9/15

  Tytuł oryginału: Integrin pattern in rats endometrium after endometriosis induction.
  Autorzy: Szymanowski K., Florek E., Mikołajczyk M., Skrzypczak J.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (2) s.293-298, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The aim of the study was to describe the expression of ŕ3á1, ŕ4á1 and á1 integrins in rats endometrium and their possible changes after surgically induced endometriosis. Material and methods: An experimental was performed on 28 Wistar rats. Fragment of endometrium was implanted into the mesentery of the contralateral horn of the uterus. At the time of the second laparotomy endometrial foci were found in 21 rats. Endometrial foci were excised and fragment of uterine horn of all animals was taken for immunohistochemical staining for ŕ3á1, ŕ4á1 and á1 integrins. Results: Pirmarily all integrins presented identical integrin pattern - no staining in uterine glandular epithelium and moderate or strong in stromma and blood vessels epithelium. In the material from the second laparotomy we observed expression of ŕ3á1 in glandular epithelium of 17 rats. Among them 16 had endometriosis. The next 2 integrins - ŕ4á1 and á1 chain were detected in endometrial glandular epithelium of 18 rats with endometriosis. Conclusion: All the integrins investigated by us were shown to be a good marker of endomteriosis presence.


  10/15

  Tytuł oryginału: Integrin pattern in rats endometrium after endometriosis excision.
  Autorzy: Szymanowski K., Mikołajczyk M., Rączyńska P., Florek E., Skrzypczak J.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (2) s.299-302, bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Search for a reliable endometriosis marker still continues. In this study an analysis was performed of the ŕ3á1, ŕ4á1 integrins and á1 integrin subunit in the endometrial glandular epithelium in 28 rats, before peritoneal endometriosis induction, 3 months after induction and 3 months after endometriosis excision. Peritoneal endometriosis induction caused characteristic changes in integrin pattern in uterine glandular epithelium. Of all investigated integrins no one could be detected in glandular epithelium. After endometriosis induction, which succeeded in 21 animals ŕ3á1, ŕ4á1 subunit could be found in endometrial glandular epithelium of 16,18 and 18 animals, respectively. Three months after endometriosis excision these integrins were still present in endometrial epithelium of 6, 5 and 8 rats of the above groups, respectively. The endometrial sampling did not reveal complete return of the integrin pattern in glandular to the pattern observed before endometriosis induction. The question remains whether ŕ3á1, ŕ4á1 and á1 chain has not a fully satisfactory prognostic value in endometriosis diagnosis or did the inflammatory process associated with tissue healing influence integrin pattern.


  11/15

  Tytuł oryginału: Infertility and oxidative stress: is there a connection?
  Autorzy: Szczepańska Małgorzata, Koźlik J., Skrzypczak J., Mikołajczyk M.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (1) s.243-251, il., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Oxidative stress, that is impairment in homeostasis leading to an increase in stationary level of reactive oxygen species, may have serious consequences for the organism Last years' research was focused on answering the question whether oxidative stress might be a cause of infertility This subject concerns mainly women with so-called idiopathic infertility. The aim of this study was to assess the activity of glutathione peroxidase, superoxide dismutase, total antioxidant potential and lipid peroxides in peritoneal fluid from fertile and infertile women. The material was divided into three groups: patients with idiopathic infertility, infertile patients diagnosed with PCO and control - fertile patients, without any pathology within the pelvis. In a group of patients with idiopathic infertility we noted the highest activity of antioxidant enzymes which was accompanied by a rise in total antioxidant status. The results of our research did not confirm the role of antioxidant stress in the pathogenesis of infertility in women with an unexplained cause of infertility. Women with idiopathic infertility are probably too heterogeneous. At this moment the cause of infertility in this group of women cannot be explained by inappropriate antioxidant defense or by lowered activity of enzymes of the antioxidant system.


  12/15

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z chirurgii przewodu pokarmowego i naczyń obwodowych
  Autorzy: Bocian Roman, Ciesielski Andrzej, Cywiński Jarosław, Czajkowski Jan, Górski Aleksander, Hasiura Robert, Joss Andrzej, Kaszyński Marek, Korżyk Piotr, Kotala Marek, Kunecki Marek, Masłowski Mariusz, Mikołajczyk Adam, Okraszewski Jerzy, Pakuła Dariusz, Westfal Tomasz
  Opracowanie edytorskie: Joss Andrzej (red.), Ciesielski Andrzej (red.), Kaszyński Marek (red.), Mikołajczyk Adam (red.), Okraszewski Jerzy (red.).; Akademia Medyczna Instytut Chirurgii, Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Łodzi
  Źródło: - Łódź, AM 2002, 168 s. : il., tab., 26 cm.
  Sygnatura GBL: 802,297

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia


  13/15

  Tytuł oryginału: Zespół dziecka krzywdzonego w aspekcie współpracy Oddziału Chirurgii Dziecięcej [Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie] z Regionalnym Komitetem Obrony Praw Dziecka.
  Tytuł angielski: Battered child syndrome in aspect of cooperation of the Pediatric Surgery Department with The Regional Committee of Protection of Child's Rights.
  Autorzy: Mikołajczyk Adam
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.31-34, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • prawo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono współpracę i działalność Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie z Regionalnym Komitetem Ochrony Praw Dziecka. W Oddziale Chirurgii Dziecięcej, w latach 1998-2001, było 12 dzieci zakwalifikowanych do zespołu dziecka krzywdzonego. Tylko dwie sprawy zakończyły się w sądzie skazaniem winnych. Pozostałe sprawy zostały umorzone. Jedyną realną i w dalszej perspektywie skuteczną metodą ochrony dzieci przed nadużyciami dorosłych jest zmiana regulacji prawnych, szeroko pojęta edukacja publiczna, profilaktyka oraz współpraca z mediami.

  Streszczenie angielskie: The paper presents cooperation and activity of the Pediatric Surgery Department of the Provincial Hospital in Tarnów with the regional Committee of Child's Rights. From 1998 to 2001 12 children treated in that Department were classified among Battered Child Syndrome. Only 2 cases finished in the court with sentencing the guilty people. The rest of lawsuits were discontinued. In the long run, change of law rules, broad public education, prophylaxis and cooperation with the media are the only real and effective method of children's protection from abuse by adults.


  14/15

  Tytuł oryginału: Urazy drążące twarzo- i mózgoczaszki u dzieci w oparciu o doświadczenia własne Kliniki Neurochirurgii ICZMP.
  Tytuł angielski: Penetrating craniofacial and craniocerebral injuries in children on the basis of own experience in the Neurosurgery Clinic of the Polish Mother Health Center Institute.
  Autorzy: Nowosławska Emilia, Polis Lech, Mikołajczyk Wanda, Zakrzewski Krzysztof, Krawczyk Jacek, Szymański Wojciech
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.74-80, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Temat korporatywny:
 • Centrum Zdrowia Matki Polki

  Streszczenie polskie: Do typowych urazów drążących mózgoczaszki u dzieci należy penetracja wąskiego, ostrego ciała obcego przez sklepienie oczodołu w kierunku przedniego dołu czaszki Przyczyną urazów drążących mogą być rzadko spotykane w warunkach pokojowych rany kłute lub rany postrzałowe. W pracy analizowano 7 chorych hospitalizowanych w okresie od 1995 do 2002 roku. Każde z wymienionych dzieci zostało przyjęte do oddziału z powodu doznanego urazu drążącego twarzo- lub mózgoczaszki. Pacjenci w chwili hospitalizacji byli w wieku od 6 do 15 lat. W materiale klinicznym znaleźli się wyłącznie chłopcy. Bezpośrednią przyczyną doznanych urazów były: w 3 przypadkach upadki z drzewa prowadzące do penetracji fragmentów drewna do struktur oczodołu i podstawy czaszki, w 1 rana postrzałowa twarzoczaszki z utkwieniem śrutu w dole skrzydłowo-podniebienym, 3 rany kłute zadane: szprychą od roweru, widłami, metalowym zębem od roztrząsarki do nawozu. U każdego z wymienionych chorych zastosowano leczenie operacyjne. W przeprowadzonej analizie uwzględnione zostały problemy diagnostyczne, trudności w doborze najbardziej dogodnego dojścia operacyjnego, uzyskany efekt kliniczny przeprowadzonego leczenia, a także odnotowane powikłania.

  Streszczenie angielskie: Penetration of slime, sharp foreign body through very thin orbital roof into the anterior cranial fossa belong to typical, penetrating craniocerebral injuries in childhood. Stab or gunshort wounds are rare causes of these injuries during peace. The authors analyzed 7 patients hospitalized in the Clinic from 1995 to 2002. Every child was admitted to the Clinic with penetrating craniofacial or craniocerebral injury. Patients werer 6 to 15 years old. They constitute only of boys. Here are direct causes of suffered injuries: falls from a tree with penetration of wood chips into orbital structures and cranial base - 3 cases, gunshort wound of a facial skeleton with lead pellet intrinsic in the pterygopalatine fossa - 1 case, stab wounds with: a spoke, a pitchfork and a spreader of fertilizer - 3 cases. Every patient was treated surgically. The authors analyzed diagnostic problems, difficulties in choosing of good operative attempt, achieved clinical result and complications.


  15/15

  Tytuł oryginału: The use of neuroendoscopic procedures in neonates.
  Autorzy: Nowosławska Emilia, Polis Lech, Polis Mariola, Mikołajczyk Wanda, Krawczyk Jacek, Zakrzewski Krzysztof
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.50-55, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: From 1997 to 2002, 20 neonates were operated on with use of neuroendoscopic techniques at the Neurosurgical Department. The age of children at the moment of neuroendoscopic procedure ranged from one day to 30 days of life. Children were at the average age of 18 days after birth. That group was composed of 13 girls and 7 boys. In three cases neuroendoscopic procedures were performed because of archnoid cysts (cysts of Quadrigeminal Plate Cistern), in additional three cases because of "multiloculated" hydrocephalus. The rest of children were subjected to operations because of non communicating hydrocephalus. The common aim of all neuroendoscopic procedures was to restore hydrodynamic order. All neuroendoscopic procedures were done with use two types of rigid endoscopes - GAAB system (outer diameter of 5.4 mm) and Aesculap (outer diameter of 6.4 mm). Considering a success rate in dependence on type of CSF hydrodynamics disturbances, it was observed that the most succesful rate of neuroendoscopic procedures was reached in the arachnoid cysts group. The worst results in neuroendoscopic procedures were obtain in group of children affected to non communicating hydrocephalus. The decrease of fluid compartmens after neuroendoscopic procedures was subjected to evaluation in all kinds of CSF hydrodynamics disturbances. In group of children suffered from arachnoid cysts and from multiloculated hydrocephalus all patients had fluid compartment reduced by more than 50 p.c. of their capacity. In the contrast to those neonates, a ventricular system of children with non communicating...

  stosując format: