Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MIERZWA-DUDEK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Wpływ biostymulacji laserowej na gojenie się ziarninujących ran po resekcji wierzchołka korzenia.
Tytuł angielski: The effect of laser biostimulation on the healing of wounds by granulation following apicectomy.
Autorzy: Sulka Agnieszka, Mierzwa-Dudek Dorota
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (5) s.296-302, il., tab., bibliogr. 41 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki leczenia 49 pacjentów, u których wystąpiło rozejście się brzegów rany i gojenie wtórne po zabiegu apektomii. U 24 pacjentów śledzono przebieg gojenia się rany z zastosowaniem leczenia skojarzonego, na które składało się leczenie miejscowe farmakologiczne i laseroterapia biostymulacyjna. Grupę kontrolną stanowiło 25 pacjentów, u których zastosowano tylko leczenie farmakologiczne. W grupie badanej, tj. poddanej laseroterapii obserwowano prawie dwukrotnie szybszy proces ziarninowania powierzchni ran. Było to szczególnie wyraźne po dwóch pierwszych naświetlaniach, po których powierzchnia ran ulegała pokryciu ziarniną średnio w około 79 proc. Na uwagę zasługuje rownież fakt, że już po pierwszym zabiegu biostymulacji żaden z pacjentów nie zgłaszał dolegliwości bólowych.


  2/3

  Tytuł oryginału: Leczenie pustego zębodołu z wykorzystaniem promieniowania laserowego średniej mocy.
  Tytuł angielski: Lasertherapy in the treatment of alveolitis.
  Autorzy: Sulka Agnieszka, Mierzwa-Dudek Dorota
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.205-209, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Pusty zębodół jest następstwem braku skrzepu, a jego objawami są: Obnażenie ścian kostnych i dolegliwości bólowe. Powikłanie to najczęściej występuje u osób w wieku 20-40 lat. Częstość tego powikłania szacuje się na 2 - 4 proc. wszystkich ekstrakcji. Dotyczy częściej ekstrakcji w żuchwie. Cel pracy. Celem badań była ocena porównawcza skuteczności dwóch metod leczenia pustego zębodołu: samodzielnej, tj. farmakoterapii miejscowej oraz metody skojarzonej, tj. farmakoterapii miejscowej w połączeniu z laseroterapią biostymulacyjną. Materiał i metody. Do badań zakwalifikowano 40 pacjentów, obu płci, średnia wieku 40 lat, w tym 23 kobiety z rozpoznaniem pustego zębodołu. Grupę badawczą stanowiło 20 pacjentów, u których wykonano leczenie skojarzone. Grupa kontrolna obejmowała 20 pacjentów leczonych metodą samodzielną. Do subiektywnej oceny bólu wykorzystano 10-stopniową skalę, na której pacjent przed każdym kolejnym zabiegiem określał aktualny poziom bólu (VAS - visual analysis scala of pain). Wyniki i wnioski. Obserwacje kliniczne w grupie badanej wykazały zmniejszenie poziomu bólu już po pierwszym zabiegu naświetlania, a średnio po dwóch zabiegach naświetlania ból całkowicie ustąpił. Ponadto liczba zabiegów i czas terapii zostały skrócone w grupie pacjentów leczonych metodą biostymulacji w porównaniu z grupą leczoną konwencjonalnymi metodami o około 60 proc.

  Streszczenie angielskie: Background. Dry socet is the result of the blood clot fall out with the symptoms of uncovered osseous walls with concurrent pain. This complication frequently concerns persons from 20 to 40 years. Frequency of the dry socket make a note in 2 - 4 p.c. of all extractions. It concerns often extraction in jaw. Objectives. The aim of the examination was comparative effectiveness of two treatment methods: independent method i.e. local pharmacological and associated one i.e. local pharmacological in connection with biostymulation laserotherapy. Material and method. 40 patients were qualified to the test, both sexes, in average age 40 years, including 23 women with the diagnosis of dry socket. The test group consisted of 20 persons, at whom associated treatment was executed. Control group consisted of 20 patients treated with independent method. In clinical examinations, 10 gradual scale was used to mark the pain before every following laserotherapy (visual analysis scala of pain - VAS). Results and conclusions. Clinical observations in the test group showed the significant reduction of pain after the first intervention of laser. After average two exposures there was total disappearance of symptoms. Beyond this, laserotherapy reduces the number of interventions as well as and time of treatment in comparison to pharmacological methods by about 60 p.c.


  3/3

  Tytuł oryginału: Zmiany patologiczne w obrębie furkacji międzykorzeniowych i ich leczenie - przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Pathological changes in the furcation defects and theirs treatment - a review of the literature.
  Autorzy: Mierzwa-Dudek Dorota, Dominiak Marzena
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.265-274, il., tab., bibliogr. 63 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ważnym objawem zaawansowanego zapalenia przyzębia w zębach bocznych jest uszkodzenie tkanek w okolicy międzykorzeniowej zębów. Anatomiczne właściwości furkacji, szczególnie jej wielkość, wklęsłość korzenia i nierówna powierzchnia sklepienia furkacji oraz utrudnione wprowadzenie narzędzi w celu oczyszczenia, predysponują do destrukcji przyzębia w tej okolicy. Prawidłowe rozpoznanie czynników przyczynowych jest konieczne do odpowiedniego postępowania terapeutycznego. Celem pracy było przedstawienie współczenych poglądów na temat podziałów, etiopatologii i zebranie danych epidemiologicznych dotyczących występownia tej patologii. Przedstawiono możliwości leczenia niechirurgicznego i chirurgicznego (szczególnie furkacji II stopnia). Z dostępnego piśmiennictwa przytoczono wyniki ocen klinicznych po zastosowaniu białek matrycy szkliwa i sterowanej regeneracji tkanek w chirurgicznym leczeniu ubytków tkanek w obrębie furkacji. Zaproponowano również schematy doboru metody leczenia w zależności od stopnia furkacji.

  Streszczenie angielskie: The most important symptom of periodontitis of molar teeth is destruction of inter-radicular tissues. The furcation anatomy, especially their size, concavity of the root and uneven surface of the roof furcation as well as difficullty introduction of the instruments in the aim of scalling and root polishing of the furcation which enable to periodontal destruction in this place. Proper recognition of causal factors is necessary for suitable therapeutic procedure. The aim of this study was performance of divisions, etiopathology and meeting of epidemiological data in prevalance of this pathology. There were introduced possibilities of nonsurgical and surgical treatment (particulary Hampt furcation degree II). From literature review there were present results of clinical estimation after the use of enamel matrix derivative and guided tissue regeneration in surgical treatment of the furcation. There was proposed also the algorythm of selection methods of treatment in dependence from degree of furcation.

  stosując format: