Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MIELNIK
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z zakresu diagnostyki choroby próchnicowej (diagnodent - doniesienie wstępne).
Tytuł angielski: Chosen items of dental caries diagnosis (diagnodent).
Autorzy: Kubić Beata, Krawczyk Dorota, Pels Elżbieta, Opałczyński Zbigniew, Mielnik-Błaszczak Maria, Michałowski Artur
Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.97-100, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 715,032

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/16

  Tytuł oryginału: Mięśniaki macicy i ciąża - problem położniczy najbliższych lat?
  Tytuł angielski: Myomas and pregnancy - obstetrics dilemma of the next decade?
  Autorzy: Kulikowska-Ciecieląg Karina, Płoszyński Andrzej, Damdinsuren Alta, Leszczyńska Katarzyna, Mielnik Jerzy
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.284-287, bibliogr. 6 poz., sum. - Ogolnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono analizę położniczą na dwudziestu czterech ciężarnych z mięśniakami macicy. Stwierdzono, że ciąża u pacjentek z mięśnakami macicy jest ciążą wysokiego ryzyka, takie powiązanie występuje u starszych pacjentek. Obserwowano następujące powikłania ciąży u pacjentek z mięśniakami macicy: wczesne straty ciąż, poród przedwczesny, niewydolność cieśniowo-szyjkowa, nieprawidłowo położone płody, śmierć wewnątrzmaciczna płodu. Autorzy uważają, że wskazania do cięcia cesarskiego są bardziej związane z wiekiem pacjentek niż obecnością mięśniaków.

  Streszczenie angielskie: Objectives: This article describes the msot frequent reasons, complications and appropriate treatment of pregnancy after the myomectomy. Materials and methods: It is the analysis of pregnancies and deliveries of 24 women hospitalised in Medical Academy of Gdańsk. Results: The typical complications were observed: early pregnancy loss, premature labor, cervical incompeence, abnormal presentation of the fetus, fetal death, periphlebitis and infertility. Conclusions: 1. Pregnancy connected with myomas is a high risk pregnancy because of a great number of complications. 2. There is a coincidence of myomas and pregnancy in older group of the patients. 3. The indications to cesarean section are connected rather with older age of women than with myomas. 4. Therefore it is proposed to change the indications for myomectomy during the caesarean section. It seems to be safe to join myomectomy with cesarean section because of low number of complications after this operation.


  3/16

  Tytuł oryginału: Ocena porównawcza stanu uzębienia mlecznego dzieci z Lublina na przełomie 16 lat.
  Tytuł angielski: A comparative evaluation of the state of the deciduous dentition in children from Lublin during 16 years' observation.
  Autorzy: Fetkowska-Mielnik Krystyna, Mielnik-Błaszczak Maria, Piątkowska Anna, Struska Anna, Zioło Anna
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (3) s.165-168, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono analizę porównawczą stanu uzębienia dzieci w wieku żłobkowym na podstawie badań wykonanych w latach 1982 i 1998. W 1982 roku badania wykonano u 390 dzieci w wieku od 1 do 4 roku życia, natomiast w 1998 roku u 408 dzieci w tym samym przedziale wiekowym. W obydwu przypadkach badano dzieci ze żłobków lubelskich. Z badań wykonanych w 1982 roku wynika, że próchnicę stwierdzono u 42 proc. dzieci, a badania w 1998 roku wykazały zaś próchnicę u 52,2 proc. dzieci. W pierwszej grupie dzieci puw wynosiło 1,48, a w drugiej 2,9. Porównując wyniki badań na przestrzeni 16 lat stwierdzono niepokojący wzrost zpadalności na próchnicę dzieci w wieku żłobkowym z Lublina.

  Streszczenie angielskie: A comparative evaluation was performed of the dentition of children of nursery-school age in the years 1982 and 1998. In 1982, the study covered 390 children aged 1-4 years, and in 1998, 408 children from the same age group. In all cases the children came from nurseries in Lublin. The results show that in 1982, 42 p.c. of the examined population had caries, whereas in 1998, 52.2 p.c. had caries. The mean dmf value was 1.48 in the first group and 2.9 in the second group. Comparing the clinical data over the 16 years, it was concluded that there has been an increase in caries frequency among children of nursery-school age in Lublin.


  4/16

  Tytuł oryginału: Materiały kompozytowe i szklano-jonomerowe w praktyce stomatologicznej
  Autorzy: Tomankiewicz Marek
  Opracowanie edytorskie: Mielnik-Błaszczak Maria (red.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, 144 s. : il., tab., bibliogr. s. 137-144, 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,127

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia


  5/16

  Tytuł oryginału: Analiza wad zgryzu z uwzględnieniem wybranych czynników etiologicznych u dzieci z Lublina w wieku od 24 do 48 miesięcy.
  Tytuł angielski: Analysis of malocclusion with regard of selected aetiological factors in children from Lublin aged from 24 to 48 months.
  Autorzy: Mielnik-Błaszczak Maria, Struska Anna, Tomankiewicz Marek
  Źródło: Ortod. Współcz. 2002: 4 (4) s.99-101, il., bibliogr. [10] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,523

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości występowania zaburzeń zgryzowych u dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy z uwzględnieniem potencjalnych czynników etiologicznych. Badaniem objęto 257 dzieci (138 dziewcząt i 119 chłopców) z pełnym uzębieniem mlecznym. Zaburzenia zgryzu stwierdzono u 167 (64 proc.) badanych dzieci. Najczęściej występującą wadą był tyłozgryz (41 proc.), następnie w kolejności zgryz głęboki (20 proc.) i zgryz otwarty przedni (12 proc.). Zanotowano pojedyncze przypadki niedoboru lub nadmiaru miejsca w łuku zębowym, zgryzu krzyżowego w obrębie niektórych zębów i jeden przypadek jednostronnego zgryzu przewieszonego. Masa urodzeniowa poniżej 3350 g predysponuje do powstawania zgryzu głębokiego, podobnie jak karmienie naturalne.


  6/16

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu zagrożenia środowiska naturalnego przez Kopalnię Węgla Kamiennego "Bogdanka" na stan narządu żucia pacjentów w wieku rozwojowym : praca doktorska
  Autorzy: Stachurski Piotr, Mielnik-Błaszczak Maria (promot.).; Akademia Medyczna w Lublinie
  Źródło: 2002, 110 k. : il., tab., bibliogr. 139 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20217

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/16

  Tytuł oryginału: Związek wysokości monitorowanego ambulatoryjnie ciśnienia tętniczego krwi z insulinemią i glikemią na czczo u kobiet z prawidłowym ciśnieniem tętniczym krwi w wieku przedmenopauzalnym.
  Tytuł angielski: The association between ambulatory blood pressure and fasting insulin and glucose plasma levels in normotensive premenopausal women.
  Autorzy: Płoszyński Andrzej, Sobiczewski Wojciech, Kusiak Elżbieta, Curyłło Bartosz, Koprowski Andrzej, Fijałkowski Marcin, Wójcikowski Czesław, Mielnik Jerzy, Rynkiewicz Andrzej
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (1) s.35-43, il., tab., bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Podwyższone stężenia glukozy i insuliny w osoczu krwi są związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia nadciśnienia tętniczego i choroby wieńcowej. Niewiele jest doniesień na temat związku insulinemii i glikemii na czczo z ciśnieniem tętniczym krwi u kobiet z prawidłowymi wartościami ciśnienia tętniczego w wieku przedmenopauzalnym. Celem pracy była ocena wpływu stężenia insuliny i glukozy na czczo na profil dobowy ciśnienia tętniczego u kobiet z prawidłowym ciśnieneim w wieku przedmenopauzalnym. Materiał i metody. Badanie wykonano w grupie 88 kobiet (średni wiek 46 ń 4 lata) bez nadciśnienia tętniczego w wywiadzie, wśród których były 22 kobiety zdrowe, 33 pacjentki z zespołem policystycznych jajników, a 33 wykazywały zaburzenia sekresji estrogenów. U wszystkich badanych wykonano 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego (SBP i DBP). Wyniki. Wykazano istotną korelację między stężeniem insuliny na czczo a średnim dobowym skurczowym i rozkurczowym ciśnieniem tętniczym. Współczynniki korelacji wynosiły odpowiednio r = 0,41, p 0,001 i r = 0,33, p 0,002. Glikemia na czczo znamiennie korelowała ze średnim ciśnieniem skurczowym (r = 0,28, p 0,001). Nie było istotnego związku glikemii z ciśnieniem rozkurczowym. Stężenie insuliny na czczo było statystycznie znamiennie związane zarówno z ciśnieniem skurczowym w ciągu dnia i w nocy (współczynniki korelacji wynosiły odpowiednio r = 0,36, p 0,001 i r = 0,42, p 0,001), jak i ze średnim ciśnieniem rozkurczowym w cią u dnia i w nocy (odpowiednio: r = 0,28, p 0,01 i r = 0,32, p 0,002)...


  8/16

  Tytuł oryginału: Endoprotezoplastyka połowicza w leczeniu złożonych złamań osteoporotycznych bliższego końca kości ramiennej
  Autorzy: Franiel Jan, Jasiński Andrzej, Mielnik Michał, Gierlach Grzegorz
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.174-175, il. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/16

  Tytuł oryginału: Polski Czerwony Krzyż Oddział w Jarosławiu w latach 1939-1945.
  Autorzy: Mielnik Andrzej Kazimierz
  Źródło: Acta Med. Premisl. 2002: 23 s.105-113
  Sygnatura GBL: 707,810

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia okresu wojny 1939-1945

  Temat korporatywny:
 • Polski Czerwony Krzyż
 • Wojna 1939-1945


  10/16

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka rozwoju nowotworów trofoblastu po zaśniadzie groniastym całkowitym.
  Tytuł angielski: The risk factors for gestational trophoblastic tumours following complete hydatiform mole.
  Autorzy: Grzybowski Wojciech, Płoszyński Andrzej, Mielnik Jerzy, Adamcio-Deptulska Maria, Preis Krzysztof, Wojciechowskaut. Danuta
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1003-1010, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Określono czynniki ryzyka rozwoju nowotworów trofoblastu po zaśniadzie groniastym całkowitym. W przeprowadzonej analizie 85 chorych wyłoniono trzy niezależne prognostycznie czynniki skojarzone z częstszym występownaiem nowotworów trofoblastu w następstwie zaśniadu groniastego całkowitego: poziom hCG przed łyżeczkowaniem jamy macicy, obecność torbieli tekaluteinowych o średnicy powyżej 6 cm i przebyty w przeszłości zaśniad groniasty.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of our study was to determine the factors associated with higher incidence of trophoblastic tumours following complete hydatiform mole. Material and methods: Epidemiological and clinical factors were studied in eighty five patients with complete hydatiform mole evacuated from 1973 to 1997 in Department of Obsteterics and Gynecology Medical University of Gdańsk. Univariate and multivariate analysis were used to study of group. Results and conclusions: In the analysis of 85 patients we found three prognostically independent facors that were associated with higher incidence of trophoblastic tumours after the complete hydatiform mole: pre-evacuation hCG level, presence of promienent theca lutein cysts (greater than 6 cm in diameter) and molar pregnancy in the patient's past history. Persistent vomiting was a symptom of lower significance as a risk factor of trophoblastic tumour.


  11/16

  Tytuł oryginału: Zagadnienie transmigracji kła. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Transmigration of the cuspid. A case report.
  Autorzy: Mielnik-Błaszczak Maria, Tomankiewicz Marek
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (12) s.799-801, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Transmigracja to termin zarezerwowany dla przypadków, w których kieł przywędrował w kości żuchwy poprzez spojenie żuchwy na stronę przeciwną skąd pochodzi. W niniejszej pracy opisano przypadek kliniczny transmigracji stałego kła dolnego prawego u 17-letniego pacjentki.

  Streszczenie angielskie: Transmigration is the term reserved for cases where an impacted cuspid has moved in the body of the mandible through the symphysis to the bside opposite to thatfrom which it has originated. This is a case report describing transmigration of a lower right permanent cuspid in a 17-year-old girl.


  12/16

  Tytuł oryginału: Arthrogryposis multiplex congenita (AMC) - case report.
  Tytuł polski: Arthrogryposis multiplex congenita (AMC) - opis przypadku.
  Autorzy: Mielnik-Błaszczak Maria, Borowska Małgorzata
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.437-441, il., bibliogr. 8 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.


  13/16

  Tytuł oryginału: Oral hygiene in children with Down's syndrome.
  Tytuł polski: Stan higieny jamy ustnej u dzieci z zespołem Downa.
  Autorzy: Pels Elżbieta, Mielnik-Błaszczak Maria
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.442-447, il., tab ., bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/16

  Tytuł oryginału: The assessment of the 12-year-olds' dental care in rural areas.
  Tytuł polski: Ocena opieki stomatologicznej nad dziećmi 12-letnimi ze środowiska wiejskiego.
  Autorzy: Mielnik-Błaszczak Maria, Stanios-Śnieżyńska Jolanta
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.514-518, tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  15/16

  Tytuł oryginału: Evaluation of state of deciduous dentition in children in Lublin day nurseries.
  Tytuł polski: Ocena stanu uzębienia mlecznego u dzieci ze żłobków lubelskich.
  Autorzy: Mielnik-Błaszczak Maria, Struska Anna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.292-298, bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zbadano 408 dzieci w wieku od 1 do 4 lat z lubelskich złobków. Celem pracy była ocena średniej liczby puw i poziomu higieny jamy ustnej u tych dzieci. Badania stwierdziły, że frekwencja próchnicy i wskaźnik OHI były wysokie.

  Streszczenie angielskie: 408 children aged 1-4 years from Lublin nurseries were examined. The paper aimed at evaluation of the mean number of dmf and the level of oral hygiene in these children. The studies confirmed high caries frequency as well as high OHI index.


  16/16

  Tytuł oryginału: The role of oral hygiene in dental caries prevention in children and adolescents.
  Tytuł polski: Rola higieny jamy ustnej w profilaktyce próchnicy zębów u dzieci i młodzieży.
  Autorzy: Krawczyk Dorota, Mielnik-Błaszczak Maria
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.299-302, bibliogr. 6 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie piśmiennictwa i własnych doświadczeń klinicznych przedstawiono rolę higieny jamy ustnej w profilaktyce próchnicy zębów.

  Streszczenie angielskie: The role of oral hygiene in prevention of caries and periodontal diseases has been presented based on the literature and own clinical experience.

  stosując format: