Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MICZKE
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Rytm dobowy i zmienność ciśnienia a powikłania narządowe u chorych z nadciśnieniem tętniczym samoistnym.
Tytuł angielski: Blood pressure circadian rhythm and variability and target organ damage in essential hypertension.
Autorzy: Cymerys Maciej, Miczke Anna, Bryl Wiesław, Kujawska-Łuczak Magdalena, Bogdański Paweł, Pupek-Musialik Danuta
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (1) s.625-631, tab,., bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu zmienności i dobowego rytmu ciśnienia na masę lewej komory serca oraz wydalanie albumin z moczem (UAE) u chorych na nadciścienie tętnicze samoistne. Do badań włączono 82 chorych z nieleczonym uprzednio nadciśnieniem (35 kobiet i 47 mężczyzn, śr. wieku 41,1 ń 13,7 lat). Ciśnienie mierzone metodą tradycyjną wynosiło średnio 152/97 mm Hg. Automatyczny pomiar ciśnienia (ABPM) przeprowadzono aparatem Medilog ABP firmy Oxford. Za wykładnik zmienności ciśnienia tętniczego przyjęto odchylenie standardowe (SD) całodobowego ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. UAE określano dwukrotnie metodą radioimmunologiczną. Masę i wskaźnik masy lewej komory serca (LVMI) określono na podstawie badania echokardiograficznego. Mediana wydalania albumin z moczem dla całej grupy wynosiła 8,2 mg/dobę; u 18 osób (21,9 proc.) wartości UAE wskazywały na obecność mikroalbuminurii. Indeks masy lewej komory serca wynosił w badanej grupie średnio 109,1 g/mý; u 23 osób (28,0 proc.) stwierdzono wartości wskazujące na przerost lewej komory serca (LVH). Chorzy z mikroalbuminurią, a także z przerostem lewej komory serca, prezentowali większe wartości ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego mierzonymi zarówno metodą tradycyjną, jak i automatycznąą, a także wykazywali większą zmienność ciśnienia skurczowego. Analizując dobowy rytm ciśnienia w ABPM stwierdzono u 18 osób brak nocnego spadku ciśnienia (non-dippers); nie wykazano częstszego występowanaia powikłań ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the influence of blood pressure variiability and circadian rhythm on left ventricular mass and urinary albumin excretion rate (UAE) in patients with essential hypertension. 82 untreated patients (35 women and 47 men; mean age 41,1 ń 13,7) were recruited to this study. Mean office blood pressure at entry was 152/97 mmHg. Ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) was performed using an Medilog ABP recorder (Oxford). Blood pressure variability was estimated as the standard deviation (SD) of systolic and diastolic ambulatory blood pressure. Urinary album excretion (UAE) was estimated by the radioimmunoassay during two separate days. Echocardiography was used to measure left ventricular mass and left ventricular mass index (LVVMI). The median urinary albumin excretion for the whole group was 8,2 mg/day; in 18 patients (21,9 p.c.) microalbuminuria was present. Left ventricular mass index in a whole group was 109,1 g/mý; in 23 subjects (28,0 p.c.) left ventricular hypertrophy (LVH) was found. Patients with microalbuminuria as well as with left ventricular hypertrophy had higher office and 24 hour ambulatory systolic and diastolic blood pressure and higher systolic blood pressure variability. During ABPM 18 patients with absent nocturnal fall in blood pressure (non-dippers) were found; they did not display more frequent prevalence of target organ damage. Increased 24-hour blood pressure variability present in hypertensive subjects with ...


  2/3

  Tytuł oryginału: Adiponektyna - nowy element w patogenezie insulinooporności i miażdżycy.
  Tytuł angielski: Adiponectin - a new element in pathogenesis of insulin resitance and atherosclerosis.
  Autorzy: Miczke Anna, Bryl Wiesław, Pupek-Musialik Danuta
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (3) s.229-234, bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Adiponektyna (APM1) jest jednym z białek podukowanych przez tkankę tłuszczową, kodowanym przez gen położony na chromosmie 3q27, zbudowanym z 3 egzonów i 2 intronów. Składa się ona z 244 aminokwasów; w budowie swojej zbliżona jest do kolagenu typu VIII, Xa, a także składowej komplementu C1q. Stężenie APM1 w surowicy krwi jest obniżone w otyłości, insulinooporności, cukrzycy typu 2 oraz w chorobie wieńcowej. Redukcja masy ciała osiągnięta zarówno dzięki diecie niskokalorycznej, jak i w wyniku interwencji chirurgicznej powoduje wzrost osoczowego stężenia APM1. Wyniki badań przeprowadzonych w ostatnich latach sugerują, że cytokiny produkowane przez tkankę tłuszczową, w tym APM1, modulują procesy akumulacji lipidów w komórkach podśródbłonkowych oraz zachodzące tam reakcje zapalne. Wydaje się, że APM1 hamuje proces miażdżycowy we wczesnym stadium jego rozwoju. Ocena stężenia APM1 może być pomocna w ocenie ryzyka wieńcowego. Wykazano bowiem, że osoczowe stężenie APM1 jest istotnie niższe u pacjentów z chorobą wieńcową niż u zdrowych osób populacji kontrolnej, niezależnie od wieku i wskaźnika masy ciała (BMI). Adiponektyna jest jednym z białek syntetyzowanych w adipocytach, które wydają się odgrywać rolę w patogenezie insulinooporności. Jej rola w warunkach fizjologicznych oraz w stanach patologii związanych z zaburzeniami metabolicznymi, a także ich następstwami wymaga dalszych badań.


  3/3

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia hipotensyjnego na zmienność ciśnienia tętniczego oraz przynależność do klasy dippers i non-dippers.
  Tytuł angielski: The effect of hypertensive therapy on blood pressure variability and dippers/non-dippers classification.
  Autorzy: Miczke Anna, Pupek-Musialik Danuta
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (1) s.25-33, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. 24-godzinne automatyczne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi (ABPM) jest metodą coraz częściej wykorzystywaną w diagnostyce nadciśnienia tętniczego. Parametrami ABPM opisującymi rytm dobowy ciśnienia tętniczego są zmienność ciśnienia określana jako odchylenie standardowe (SD) wartości ciśnienia w określonym przedziale czasowym oraz przynależność do klasy dippers/non-dippers. Zainteresowanie tymi parametrami wynika z ich przypuszczalnego wpływu na rozwój powikłań nadciśnienia. Materiał i metody. Trzy grupy (po 13 pacjentów w każdej) z nadciśnieniem pierwotnym łagodnym i umiarkowanym. Uczestnicy każdej grupy przyjmowali w monoterapii jeden z działających 24 godziny leków hipotensyjnych: trandolapril, felodipinę ER, rilmenidynę. W ciągu pierwszego miesiąca pacjenci przyjmowali lek w pojedynczej dawce porannej (MA), w kolejnym - w wieczornej (EA). U każdego z pacjentów 3-krotnie wykonywano tradycyjny pomiar ciśnienia (OBP) oraz ABPM: przed terapią, po miesiącu MA oraz po miesiącu EA. Wyniki. W każdej z badanych grup - zarówno po schemacie AM, jak i EA zanotowano istotny statystycznie spadek ciśnienia obserwowany w pomiarach tradycyjnych oraz w ABPM. Niezależnie od rodzaju leku i schematu jego podawania nie wystąpiły różnice w SD w analizowanych w ABPM przedziałach czasowych. Zmianie nie uległa również przynależność do klasy pacjentów dippers bądź non-dippers. Wnioski. Analizowane leki hipotensyjne efektywnie obniżają wartości ciśnienia tętniczego, natomiast ich wpływ na rytm dobowy jest mniejszy.

  stosując format: