Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MICHNO
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Zespół pasów bezpieczeństwa.
Tytuł angielski: Seatbelt syndrome.
Autorzy: Michno Piotr, Radło Wojcich, Bilski Jan
Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.327-331, il., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,360

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonują przeglądu piśmiennictwa i omawiają przypadek trudności diagnostycznych u 7-letneigo chłopca z zespołem pasów bezpieczeństwa. Zespół ten najczęściej dotyczy dzieci w przedziale wiekowym od 4 do 9 lat. Charakteryzuje się uszkodzeniami powstałymi w czasie wypadku komunikacyjnego - zadziałania dwupunktowych pasów bezpieczeństwa. Obrażenia dotyczą narządów jamy brzusznej (jelit, krezki), jak również odcinka lędźwiowego kręgosłupa - w tym złamania Chance'a.

  Streszczenie angielskie: The authors review reference publications and discuss diagnostic intricacies in a case of a 7 year old boy with seatbelt syndrome. The syndrome concerns most commonly children aged 4 to 9 years. It results form injuries in communication accidents - and acutatiion of two-point seatbelts. Injuries concern both the abdominal cavity organs (i.e. intestines, mesentery) and lumbar segments of the spine - including Chance's fractures.


  2/5

  Tytuł oryginału: Aktywność peroksydazy glutationowej (GSH-Px), reduktazy glutationowej (GSSG-R) i dysmutazy nadltenkowej (SOD-1) w pojedycznych przerzutach nowotworowych do mózgu.
  Tytuł angielski: Activity of glutathione peroxidase (GSH-Px), glutathione reductase (GSSG-R) and superoxide dysmutase (SOD-1) in single brain metastases.
  Autorzy: Dudek Henryk, Farbiszewski Ryszard, Michno Tadeusz, Kozłowski Andrzej
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (5/6) s.252-256, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena aktywności peroksydazy glutationowej (GH-Px), reduktazy glutationowej (GSSG-R) oraz dysmutazy nadltenkowej (SOD-1) w pojedynczych przerzutach nowotworowych do mózgu. Aktywność GSH-Px określano spektrofotometrycznie, GSSG-R metodą Mize'a i Landona, natomiast SOD-1 wedlug metody Sykesa i wsp. Badania przeprowadzono na 36 próbkach (10 probek z niezmienionej tkanki nerwowej, 12 próbek z przerzutów nowotworowych, 14 probek z glejaków wielopostaciowych) pobranych w czasie operacji neurochirurgicznych. Stwierdzono znamienny statystycznie (p 0,001) wzrost aktywnosci GSH-Px oraz GSSG-R w przerzutach nowtoworowych do mózgu w porównaniu z aktywnością tych enzymów w zdrowej tkance nerwowej.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the activity of glutathione peroxidase (GSH-Px), glutathione reductase (GSSG-R) and superoxide dysmutase (SOD-1) in the single brain metastases. The activity of the GSH-Px was evaluated with the use of spectrophotometry, GSSG-R was evaluated basing on the method of Mize and Langdon and SOD-1 with Sykes et al. method. The examinations were carried out in 36 specimens (10 specimens of healthy brain tissue, 12 specimens of brain metastases, 14 specimens of glioma multiforme). The statistical analysis revealed significant increase (p 0,001) of GSH-Px and GSSG-R activity within the single brain metastases in comparison with the healthy brain tissue.


  3/5

  Tytuł oryginału: Związek masy kostnej żuchwy ze stanem mineralizacji szkieletu na podstawie piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: The relationship between mandibular bone mass and skeletal osteopenia/osteoporosis - a review.
  Autorzy: Drozdowska Bogna, Michno Mariusz, Michno Aleksandra
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.127-130, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This paper is a review of the literature on the changes of mandibular bone mass with age and on the possible relationship between madibular bone mass and skeletal osteopenia/osteoporosis. Methods of manfdibular bone mineral density measurement and its correlations with other sites of the skeleton measured by bone densitometry and quantitative ultrasound are also decribed.


  4/5

  Tytuł oryginału: Ocena wyników chirurgicznego leczenia krańcowo-bocznie wypadniętego jądra miażdżystego w lędźwiowej części kręgosłupa po dwunastomiesięcznym okresie obserwacji pooperacyjnej.
  Tytuł angielski: Evaluation of surgical treatment results in extreme lateral lumbar disc prolapsed after 12 months of follow-up.
  Autorzy: Dudek Henryk, Michno Tadeusz, Kozłowski Andrzej
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.285-292, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1988-1997 w Klinice Neurochirurgii Akademii Medycznej w Białymstoku leczono operacyjnie 41 chorych z krańcowo-bocznie wypadniętym jądrem miażdżystym (KBWJM). Wśrod pacjentów były dwie kobiety (4.9 proc.) oraz 39 mężczyzn 95.1 proc. w wieku od 41 do 60 lat. W trakcie badania stanu klinicznego zoperowanych po upływie 12 miesięcznego okresu obserwacji pooperacyjnej stwierdzono, że 75.6 proc. badanych spełnia kryteria dobrego lub bardzo dobrego rezultatu chirurgicznego leczenia KBWJM. W trakcie wymienionego wyżej okresu obserwacji reoperowano dwóch (4.9 proc.) spośrod 41 operowanych chorych.

  Streszczenie angielskie: In 1988-1997, patients with extreme lateral disc prolaps (KBWJM) were operated on the Department of Neurosurgery Medical Academy of Białystok. Females accounted for 4.9 p.c. (2 cases) and 95.1 p.c. were males (39 cases) with age range 41-60 years. During a study of clinical state 12 months after the operation, we found in 75.6 p.c. of patients good and very good results of the surgical treatment of KBWJM. During that period of time, two patients (4.9 p.c.) were reoperated out of 41 all patients.


  5/5

  Tytuł oryginału: Pediatria ilustrowana.
  Autorzy: Sułko Jerzy, Michno Piotr
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (6) s.137-139, il.
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: