Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MICHALSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/19

Tytuł oryginału: Związek pomiędzy polimorfizmem Pst1 genu SA a predyspozycją do H-gestozy.
Tytuł angielski: Relation between SA gene Pst 1 polymorphism and susceptibility to pregnancy - induced hypertension.
Autorzy: Nałogowska-Głośnicka Krystyna, Łącka Beata, Zychma Marcin, Grzeszczak Władysław, Żukowska-Szczechowska Ewa, Michalski Bogdan, Poręba Ryszard, Kniażewski Bartosz, Rzempołuch Jacek
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (1) s.7-11, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Badania ostatnich lat mogą sugerować genetyczne podłoże wystąpienia H-gestozy. Z drugiej strony, istnieją mocne przesłanki genetycznego podłoża nadciśnienia samoistnego. Obiecującym "genem kandydatem" do występowania nadciśnienia tętniczego jest gen SA. Celem pracy było zbadanie, czy polimorfizm Pst1 genu SA może być markerem dziedzicznej predyspozycji do występownia H-gestozy. Badaniami objęto 272 kobiety (mediana wieku 28 lat), w tym grupę badaną stanowiły 124 kobiety z H-gestozą, a grupę kontrolną 148 zdrowych ciężarnych. Badania prowadzono metodą opartą na polimerazowej reakcji łańcuchowej (PCR). Obliczenia wykonano w programie Statistica for Windows. W celu porównania rozkładu genotypów i częstości występowania poszczególnych alleli pomiędzy grupami zastosowano test chiý. Za znamienne uznano wartości p 0.05. W prezentowanej przez nas pracy stwierdziliśmy znamiennie częstsze występowanie genotypu A1A1 genu SA u chorych z H-gestozą w porównaniu z ciężarnymi z grupy kontrolnej. Częstość występowania samego allela A1 była również znamiennie większa u chorych z h-gestozą niż u osób z grupy kontrolnej (test chiý). Wniosek: Na podstawie wyników naszych badań wydaje się, że może istnieć związek pomiędzy polimorfizmem A1A2 genu SA a predyspozycją do powstania H-gestozy u kobiet rasy kaukaskiej

  Streszczenie angielskie: Genetic factors have been report to play an important role in the predisposition to development of pregnancy-induced hypertension (PIH). On the other hand, there is strong evidence that genetic factors play important role in the predisposition to essential hypertension. Recently, the plausible "candidate gene" for the development of hypertension is SA gene. The aim of our study was to assess the association of the SA gene with the susceptibility to PIH. For that purpose, the SA gene A1A2 polymorphism was studied in 124 women (median age 28 yrs) suffering from PIH in comparison with 148 healthy pregnant women (median age 28 yrs). Genotypic was performed using methods based on polymerase chain reaction. In this study we found statistically significant more frequent of genotype A1A1 occurence in the patients with PIH when compared to healthy pregnant controls. The frequency of A1 allele was laso significant higher in PIH in comparison with controls (chiý test). Based upon the results of our study we can suspect that the SA gene Pst1 polymorphism is associated with the predisposition to PIH in caucasian women.


  2/19

  Tytuł oryginału: Zastosowanie metody fotogrametrycznej do wykreślania, analizy i oceny krzywej Spee.
  Tytuł angielski: The implementation of photogrammetric method to draw, analyse and estimate the Spee curve.
  Autorzy: Michalski Wojciech, Bączkowski Bohdan, Sorbian Marcin
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (1) s.35-40, il., bibliogr. 14 poz., sum. - Wielospecjalistyczne sympozjum stomatologiczne Warszawa 19-21.04. 2001
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Krzywa Spee wykreślana dla celów diagnostycznych w płaszczyźnie strzałkowej odzwierciedla kształt powierzchni zwarcia dolnego łuku zębowego. Jako jeden z czynników morfologicznych zgryzu jest ważnym elementem przy jego rekonstrukcji i powinna być zharmonizowana z funkcją układu stomatognatycznego. Stosując technikę fotogrametrii bliskozakresowej określono jej kształt geometryczny za pomocą parametrów dających możliwość oceny porównawczej. Ze względu na różne wartości promieni krzywych zwarcia przy różnych długościach łuku zębowego w celu prostego i porównywalnego oszacowania głębokości krzywizny autorzy proponują stosowanie indeksu krzywej Spee. Rozkład wartości indeksu w 47 zbadanych przypadkach wskazuje na znaczące różnice kształtu potwierdzające opinię, że jest to krzywizna anatomiczna o indywidualnych cechach osobniczych. W wielu pracach zwraca się uwagę na czynnościowy aspekt geometrii krzywej zwarcia i jej wpływ na fizjologię narządu żucia. Prezentowana metoda wykreślania, analizy i oceny krzywej Spee może być przydatna w diagnostyce i rekonstrukcji protetycznej zwarcia.

  Streszczenie angielskie: The Spee curve drawn for diagnostic aims in sagittal plane reflects the shape of occlusion area. As one of morphologic occlusion factor is an important element during its reconstruction and should be harmonized with the function of stomatognathic system. Applying photogrammetric method its geometric shape has been defined by parameters enabling comparative estimation. Taking into account various values of occlusion curve connected with various lenghts of teeth arch for the purpose of easy and comparative estimation of the curvature depth, the authors suggest using the Spee curve index. Disposition of the value in 47 examined cases shows essential differences of the shape confirming the opinion, that it is an anatomic curvature having individual features. In the majority of studies an attention is paid to the functional aspect of occlusion curve geometry and its influence on the masticatory apparatus function. Presented method of drawing, anlysing and estimation of the Spee curve can be useful in diagnostic and reconstruction of the prosthodontic occlusion.


  3/19

  Tytuł oryginału: Radiotherapy outcomes in laryngeal cancer - a retrospective study.
  Tytuł polski: Wyniki radioterapii chorych na raka krtani - analiza retrospektywna.
  Autorzy: Hliniak Andrzej, Michalski Wojciech, Szutkowski Zbigniew, Jarząbski Andrzej, Laskus Zofia, Frenkiel Zofia, Osmólski Antoni, Rolski Wojciech
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (2) s.111-117, il., tab., bibliogr. 12 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest analiza wyników radykalnej radioterapii chorych na raka krtani w zależności od typowych czynników klinicznych takich jak: wiek, płeć, stopień zaawansowania choroby, stopień histopatologicznego zróżnicowania, stopień sprawności chorego, lokalizacja nowotworu, poziom hemoglobiny we krwi oraz zbadanie znaczenia potencjalnych czynników rokujących takich jak: intensywność palenia papierosów oraz występowanie choroby wieńcowej i stanów pogruźliczych w płucach. Analizowano retrospektywnie informację o 372 chorych leczonych w latach 1989-1995 samodzielnie i radykalnie promieniami w Zakładzie Teleradioterapii II Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie. Charakterystyka materiału: 88 proc. mężczyzn, 12 proc. kobiet, wiek: 29-82 lat, zaawansowanie: T1-20 proc., T2-34 proc., T3 - 30 proc., T4 - 16 proc., przerzuty do węzłów chłonnych: 27 proc. Całkowitą odpowiedź na leczenie (CR) uzyskano w 71 proc. przypadków. Wyleczenia miejscowe po 2 latach wynoszą 52 proc. (T1-T2 - 64 proc., T3-T4 - 40 porc.). Wczesne reakcje : ból w przełykaniu, zlewne zapalenie błony śluzowej i złuszczanie wilgotne odnotowano odpowiednio w 69 proc., 48 proc. i 41 proc. przypadków. Ciężkie powikłania późne stwierdzono u 19 pacjentów. Stwierdzono istotny wpływ stopnia zaawansowania klinicznego T i N oraz stopnia sprawności na ryzyko zgonu. Pacjenci w późnym stopniu zaawansowania (T3 - T4) mieli dwukrotnie wyższe ryzyko zgonu od pacjentów we wczesnym stopniu zaawansowania (T1 - T2). Ryzyko ...

  Streszczenie angielskie: Study aim. To analyze the importance of pre-treatment factors (age, sex, T, N, histological differentiation, site, Hb level, performance status) and to investigate the influence of cigarette smoking and pulmonary and cardiac diseases on treatment oucomes in laryngeal cancer patients. Material and methods. From the year 1989 until May 1995 372 consecutive patietns with cancer of the larynx were radically irradiated at the 2nd Telradiotherapy Department of The Maria Skłodowska-Curie Memorial Cnacer Centre and Institute of Oncology in Warsaw (MSCMCC). Pt. characteristics - 88 p.c. men; 12 p.c. women, age: 29-82 years, stages: T1 - 20 p.c., T2 - 34 p.c., T3 - 30 p.c., T4 - 16 p.c., lymph node metastases: 27 p.c. Results. Complete response to treatment (CR) - 71 p.c. of cases. Loco-regional control after 2 years 52 p.c. (T1-T2 - 64 p.c., T3-T4 - 40 p.c.). Early reactions: pain on swallowing confluent mucositis and most skin reaction in 69 p.c., 48 p.c. and 41 p.c. of cases, respectively. Serious late complications - 19 patietns. In a majority of these cases several forms of serious damage were observed. Patietns with advanced disease (T3 - T4) present a two times higher death risk as compared to patienys in earlier stages of the disease (T1-T2). Patients with cervical node metastases also present a two times higher death risk as compared to NO cases. Patients with performance status 1 or more had a respectively three or four times hither death risk than patients with ...


  4/19

  Tytuł oryginału: Post-traumatic plasminogenesis in intraarticular exudate in the knee joint.
  Autorzy: Rość Danuta, Powierza Wojciech, Zastawna Ewa, Drewniak Wanda, Michalski Arkadiusz, Kotschy Maria
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (5) s.CR371-CR378, il., tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Intraarticular exudate, observed in the knee joint a few weeks after a traumatic incident, is on of post-traumatic complications. Evacuation of the exudate prevents damage of the articular cartilage bay the fluid possessing potent proteolytic properties. In view of the lack of data concerning the role of the fibrinolysis system in proteolytic destructive processes induced by the exudate, the aim of the study was to find out whether plasmin is present in the post-plasmatic intraarticular exudate and whether it is generated in connection with excessive plasminogen activator levels or deficiency of plasminogen activator inhibitors in the synovial fluid. 55 patients (mean age 356. l), with history of knee joint traumas and exudate appearing in the joint at least 3 weeks post-traumatically. The patients and 30 healthy controls were subjected to the following tests of the synovial fluid and plasma: the levels of tissue plasminogen activator, type 1 plasminogen activator inhibitor, plasmin-alpha2-antiplasmin complexes, fibrinogen and von Willebrand factor antigen, the activity of urokinase plasminogen activator, prekalikrein, alpha-2-antiplasmin, C1 inhibitor, type 1 plasminogen activator inhibitor, euglobulin clot lysis time. The patient's plasma demonstrated significantly higher levels of fibrinogen and PAP complexes, and decreased u-PA activity in comparison in that obtained from the controls. Significantly higher levels of PAP complexes and u-PA antigen were found in the exudate than in the patients' plasma. Local, intraarticular plasmin generation, probably u-PA-dependent, occurs in knee joint exudate. Plasminogen activator inhibitors are probable not very closely associated with increased intraarticular plasminogenesis.


  5/19

  Tytuł oryginału: Prognostyczna koncepcja konstrukcji stałego i ruchomego uzupełnienia protetycznego w szczęce.
  Tytuł angielski: Prognostic concept of the construction of the fixed and removable dental prosthetic in the jaw.
  Autorzy: Michalski Wojciech
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (3) s.139-146, il., bibliogr. 18 poz., sum. - 19 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Jastrzębia Góra 12-14.10. 2001
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przy projektowaniu protez kombinowanych odtwarzających cały łuk zębowy decydujące znaczenie ma prognostyczna ocena zdolności utrzymania istniejącego uzębienia. Dotyczy ona przede wszystkim możliwośc długoczasowego i czynnościowo zrównoważonego obciążena zębów będących jednocześnie filarami uzupełnienia stałego i zębami oporowymi dla protezy szkieletowej. Na wybranym przypadku klinicznym przedstawiono własną koncpecję stałego i ruchomego uzupełnienia protetycznego w szczęce oraz jej uzasadnienie poparte analizą prognostyczną. Założeniem konstrukcyjnym było utrzymanie zachowanych 7 zębów (w tym jednego warunkowo) przy możliwie równomiernym ich obciążeniu protezą kombinowaną obejmującą 14 zębów i całkowicie podpartą ozębnowo. Protezę szkieletową uzupełniającą międzyzębowy brak boczny umocowano i podparto na rozległym moście i pojedynczej koronie. W przypadku utraty oskrzydlającego zęba przewidziano możliwość modyfikacji jej konstrukcji jako pełnowatościowej protezy skrzydłowej wykorzystującej odkształcenie sprężyste płyty. Dwuletnie obserwacje pozwalają sądzić, że założenie teoretyczne efektywności konstrukcji okaże się w trakcie dłuoterminowych okresowych kontroli klinicznych optymalne.

  Streszczenie angielskie: During the designing of the complex prostheses that reconnstruct the whole dental arch, the prognostic evaluation of their capability of saving the existing dentition is of the utmost importance. Above all the evaluation is concerned with the ability to bear the long-term and balanced preassure on teeth which at the same time support the fixed prosthesis as well as the removable partial denture. The project of booth the fixed and removable dental prostheses and its illustration supporting the prognositc analyses were demonstrated on selected clinical cases. The aim of the construction was to save the remaining 7 teeth (one of which was conditional) while applying the balanced preassure of the combined denture comprising 14 teeth and fully supported periodontally. The removable partial denture filling the lateral gaps between the teeth fastens and supports the extensive bridge and the single crown. In the case of loosing a flanking tooth there has been predicted the possibility to modify the prosthetic constrution into a complete value wing prosthesis which uses the elastic modified shaped plate. Two years of observation allows to regard the effectiveness of the construciton of the foundation theory as promissing and able to show good clinical outcome during long-term cotnrols.


  6/19

  Tytuł oryginału: Kaptopryl w leczeniu zawału mięśnia sercowego. Podciśnienie tętnicze jako istotny problem kliniczny.
  Tytuł angielski: Captopril in acute myocaridal infarction treatment. Hypotension as an important clinical problem.
  Autorzy: Wierzchowiecki Michał, Szymanowska Katarzyna, Poprawski Kajetan, Krzyś Tadeusz, Sieńko Andrzej, Michałowicz Barbara, Michalski Marek, Juszczak Anna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.291-294, il., tab. bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania była analiza wpływu kaptoprylu (K) na ciśnienie tętnicze krwi, przeprowadzona u chorych z zawałem mięśnia sercowego, leczonych K przez rok. Do badania kwalifikowano chorych poniżej 70. roku życia, ze skurczowym ciśnieniem tętniczym ň 100 mm Hg. Podawanie K rozpoczynano w ciągu 4 pierwszych dób od początku zawału (X 21 + 24 h). 50 chorym podawano K, 43 chorych z grupy kontrolnej nie otrzymywało leku. Dawki K. zwiększano stopniowo od 3,125 mg 3 x dziennie pierwszego dnia leczenia do 25 mg 3 x dziennie 4. dnia. Obserwowano znamienne obniżenie skurczowego ciśnienia tętniczego krwi w 60 oraz 120 min po podaniu 1., 2. i 3. dawki leku pierwszego dnia leczenia oraz w 30 i 120 min po pierwszej dawce K w 4. dobie leczenia. Rozkurczowe ciśnienie tętnicze obniżyło się istotnie jedynie w 60 i 120 min po podaniu pierwszej dawki, pierwszego dnia leczenia oraz w 90 min od podania pierwszej dawki K w 4. dobie leczenia. Podciśnienie po 1. i 2. dawce K pierwszego dnia leczenia było powodem przerwania podawania leku u 3 chorych (6 proc.). W podsumowaniu należy stwierdzić, że podciśnienie jest objawem obserwowanym stosunkowo często u chorych leczonych K we wczesnej fazie zawału mięśnia sercowego. Występuje nie tylko po 1., ale i po kolejnych dawkach. Wstępna dawka 3,125 mg K okazała się bezpieczna i wystarczająca do oceny wpływu hipotensyjnego leku.

  Streszczenie angielskie: The aim of study was to analyze the effect of captopril (C) on blood pressure in patients with acute myocardial infarction (AMI) during 1 year treatment. Patients less then 70 years old with systolic blood pressure (sBP) ň 100 mg Hg were qualified to the study. Administration of C was started during the firs 4 days of AMI (X 21 ń 24 t.i.d. on the first day till 25 mg t.i.d. on the 4th day. Significant decrease of sBP after administration of C was observed at 60 and 120 min after the 1st, 2nd and 3rd dose on the first day, and after 30 - 120 min after first C dose on the 4th day. dBP decreased only at 60 - 120 min after the 2st dose on first day and at 90 min after the first dose on 4th day. Hypotension after 1st and 2nd dose of C on the first day caused exclusion of 3 pts (6 p.c.) from the study. In conclusion, hypotension seems to be quite often encountered during captopril therapy of early phase of AMI. It appears not only after the first but also after the following doses. The initial dose of 3.125 mg seems to be safe and sufficient to assess its hypotensive action.


  7/19

  Tytuł oryginału: The use of a lung-crossing contrast agent during transoesophageal Doppler echocardiography improves detecton of left anterior descending coronary artery stenosis.
  Tytuł polski: Przezprzełykowa echokardiografia dopplerowska. Diagnostyka zwężenia gałęzi przedniej zstępującej tętnicy wieńcowej. Czy kontrast przechodzący przez łożysko płucne zwiększa czułość metody?
  Autorzy: Michalski Marek, Jedliński Ireneusz, Poprawski Kajetan, Dankowski Rafał, Wierzchowiecki Michał, Pawlak Bogdan, Adamczyk Włodzimierz
  Opracowanie edytorskie: Kasprzak Jarosław D. (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.592-600, il., tab., bibliogr. 13 poz. - Tekst. równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Although transoesophageal echocardiography (TEE) has been shown to be useful in detecting stenosis of the proximal part of the left anterior descending (LAD) coronary artery, the sensitivity and specificity of this method are still far from satisfactory. Aim. To assess the usefulness of peripheral injection of a lung-crossing contrast agent (Levovist) in improving TEE detection of a significant proximal LAD stenosis. Methods. In 24 patients with angiographically documented proximal LAD stenosis, who underwent routine diagnostic TEE examination, two-dimensional (2D), colour-coded Doppler images (CD) and spectral Doppler signals (PWD) of the proximal LAD were evaluated before and after an intravenous injectionof Levovist. We used the following LAD stenosis criteria: reduction of LAD lumen (diameter) ň 50 p.c. in 2D, detection of turbulence in CD and the increase in peak diastolic flow velocity ň 50 p.c. in PWD. Results. The detection of LAD stenosis was improved after contrast injection when 2D or CD images were used (25 p.c. vs 50 p.c., p 0.05 and 50 p.c. vs 75 p.c., p 0.05, respectively, baseline vs post-contrast values). The PWD method enabled the detection of LAD stenosis in all patients both before and after contrast injection. Conclusions. TEE with a lung-crossing contrast agent improves detection of proximal LAD stenosis. Of the TEE techiniques, pulse wave Doppler (especially after contrast enhancement) is the most valuable diagnostic tool.


  8/19

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja protetyczna pacjentów z rozszczepami podniebienia protezami opartymi na koronach teleskopowych.
  Tytuł angielski: Prosthetic rehabilitation of the cleft palate patients with the partial dentures based on the telescopic crowns.
  Autorzy: Michalski Wojciech, Jasiniewski Adam
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (2) s.91-98, il., bibliogr. 19 poz., sum. - 18 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Poznań - Kiekrz 18-20.05. 2000
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dorośli osobnicy z rozszczepami podniebienia, brakami międzyzębowymi i szczątkowym połączeniem z jamą nosową wymagają rehabilitacji długoczasowymi protezami ruchomymi. Autorzy zaproponowali konstrukcję mostu ruchomego opartego na koronach teleskopowych z płytą obturacyjną stabilizowaną klamrą retencyjną. Szkielet protezy, a także korony pierwotnie, wykonano ze stopu Co-Cr-Mo-W z wykorzystaniem technologii "zimnego odlewu". Most ruchomy licowany porcelaną był korzystnym rozwiązaniem zarówno od strony profilaktyczno-higienicznej jak i funkcjonalno-estetycznej. Zęby filarowe ograniczające lukę ze strefą rozszczepu pokryte koronami pierwotnymi były łatwo dostępne dla zabiegów higienicznych, jak i kontroli przyzębia. Płyta obturująca połączona z mostem łącznimaki w obrębie koron wtórnych ograniczała do niezbędnego minimum kontakt tworzywa akrylowego z podłożem śluzówkowym. Dodatkowo stabilizowała protezę, a także poprawiała jej umocowanie samodzielna klamra retencyjna umieszczona na zębie oporowym w odcinku bocznym. Ze względu na indywidualną specyfikę podłoża w prezentowanych przypadkach, protezę przedstawiono w czterech wersjach konstrukcyjnych. Trzyletnie obserwacje kliniczne pozwalają sądzić, że to mogą być rozwiązania długoterminowe alternatywne w stosunku do klasycznych lub zmodyfikowanych protez szkieletowych.

  Streszczenie angielskie: Adult individuals with cleft palate, inter-dental loss and residual connection with nasal cavity need to be rehabilitated for a long-time with removable prosthetic. Authors proposed the construction of removable bridge based on telescopic crowns with obturative plate stabilized by retentive claps. The prosthetic skeleton and primary crowns were made of Co-Cr-Mo-W alloy with the use of "cold casting" technology. Porcelain facing removable bridge is a beneficial both as prophylactic-hygienic and functional-aesthetic solution. Abutement teeth separating loss from the cleft covered by primary crowns can be easily accessed during hygienic procedures and paradontium controls. Obturative plate joint by connecting bars with bridge within primary crowns separates to minimum contact between acrylic material and mucous membrane base. Retentive claps located in a lateral part of supporting tooth additionally stabilizes prosthesis and improves its fixation. Due to a specific character of a base in the presented cases, prosthesis was presented in 4-th constructive verions. Results of 3-years clinical observation allow concluding that this solution could be a long-term alternative compared with a standard or modified removable partial dentures.


  9/19

  Tytuł oryginału: Uszkodzenia stawu kolanowego
  Autorzy: Górecki Andrzej, Kuś Wojciech, Michalski Paweł, Purski Karol, Świątkowski Jan
  Opracowanie edytorskie: Górecki Andrzej (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 356, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Chirurga i Anestezjologa 41
  Sygnatura GBL: 735,271

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/19

  Tytuł oryginału: Ocena wartości prognostycznej echokardiograficznego testu z dipirydamolem wykonywanego u chorych po pierwszym, niepowikłanym zawale mięśnia sercowego.
  Tytuł angielski: Prognostic value of early dipyridamole stress echocardiography in patients with first uncomplicated myocardial infarction.
  Autorzy: Michalski Marek, Wierzchowiecki Michał, Poprawski Kajetan, Jedliński Ireneusz, Pawlak Bogdan, Adamczyk Włodzimierz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.36-39, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Detekcja zaburzeń kurczliwości podczas echokardiografii obciążeniowej może wpływać na rokowanie po zawale serca. Celem pracy była ocena wartości prognostycznej echokardiograficznego testu z dipirydamolem (E-DIP), u chorych po pierwszym nie powikłanym zawale mięśnia sercowego z załamkiem Q. Badaniem objęto 137 chorych, 124 mężczyzn i 13 kobiet - w średnim wieku 54 lat (32-75). Test E-DIP przeprowadzono między 10-17 dobą od zawału serca. W trakcie badań kontronych - po roku - oceniano występowanie tzw. zdarzeń sercowych, do których zaliczono: zgon, ponowny zawał mięśnia sercowego, dławicę niestabilną, konieczność angioplastyki lub pomostowania tętnic wieńcowych. Częstość ich występowania była znamiennie wyższa w grupie z dodatnim wynikiem E-DIP.

  Streszczenie angielskie: Detection of contractility abnormalities during stress echocardiography could affect prognosis after myocardial infarction (MI). The aim of the study was to examine the prognostic value od dipyridamole stress echocardiography (E-DIP) in patients (pts) who survived the first Q-wave uncomplicated MI. The study group consisted of 137 pts - 124 males and 13 females - mean age 54 years, range (32-75). E-DIP was performed between 10-17 day after MI. Cardiac events: death, myocardial infarction, unstable angina, angiplasty or coronary artery bypass grafting, were in 1 year fillow-up observed. In group with positive result of E-DIP (63 pts) the frequency of cardiac events was significantly higher compared to the group with negative result of E-DIP.


  11/19

  Tytuł oryginału: Słownik terminów genetycznych
  Autorzy: King Robert C., Stansfield William D.
  Opracowanie edytorskie: Prus-Głowacki Wiesław (red. i tł.), Jaroszewski Jan (tł.), Michalski Zbigniew (tł.), Szweykowska-Kulińska Zofia (tł.), Witt Michał (tł.).; Polska Akademia Nauk Ośrodek Wydawnictw Naukowych
  Źródło: - Poznań, PAN OWN 2002, 446, [1] s. : il., tab., 25 cm. - Tyt. oryg. A dictionary of genetics
  Sygnatura GBL: 735,387

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka


  12/19

  Tytuł oryginału: The results of postoperative irradiation for locally advanced carcinoma of the larynx.
  Tytuł polski: Ocena wyników pooperacyjnego napromieniania chorych na miejscowo zaawansowanego raka krtani.
  Autorzy: Wieczorek Andrzej, Fijuth Jacek, Michalski Wojciech
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (4) s.287-294, il., tab., bibliogr. 38 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy był retrospektywna anlaiza wyników pooperacyjnej radioterapii u chorych na zaawansowanego raka krtani oraz ocena wpływu czynników prognostycznych klinicznych i terapeutycznych na rokowanie. Materiał. Materiał kliniczny stanowiła grupa 165 chorych na miejscowo zaawansowanego raka krtani, leczonych w latach 1985-1996, u których przeprowadzono uzupełniające pooperacyjne napromienianie. Wszyscy chorzy mieli wcześniej wykonany zabieg operacyjny, polegający na całkowitym usunięciu krtani, połączonym w 91 przypadkach z jednostronną lub obustronną operacją węzłów chłonnych szyi. Czas od operacji do rozpczęcia naporomieniania po operacji wyniósł od 15 do 162 dni (średnia 53). Dawka całkowita wahała się od 50 Gy do 70 Gy przy dawce frakcyjnej 2 Gy. Analizie poddano czas przeżycia oraz czas do miejscowego nawrotu. Prawdopodobieństwo przeżycia obliczano metodą Kaplana-Meiera. Zbadano wpływ: płci, wieku, stopnia, sprawności, stopni zaawansowania T i N, lokalizacji nowotworu, poziomu hemoglobiny, stopnia zróżnicowania histologicznego, zajęcia usuniętych węzłów chłonnych, przejścia nacieku poza torebkę węzła, stopnia doszczętności zabiegu operacyjnego, obecności niekorzystnych cech rokowniczych, związanych z rozrostem guza pierwotnego (zejście pod głośnię, przejście nacieku poza granice anatomiczne krtani, naciekanie chrząstek lub kombinacja powyższych cech) oraz czas od operacji do rozpoczęcia radioterapii na czas przeżycia oraz czas do wystąpienia miejscowego nawrotu, posługując się modelem proporcjonalneg ryzyka D. R. Cox'a...


  13/19

  Tytuł oryginału: Nietypowe metody leczenia zacieku moczu w proksymalnej części moczowodu po przeszczepieniu nerki
  Autorzy: Zadrożny Dariusz, Drączkowski Tomasz, Łaukiański Marian, Michalski Grzegorz, Śledziński Zbigniew, Pirski Maria Ignacy, Adamonis Walenty, Bigda Justyna
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.355-358, bibliogr. 5 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • transplantologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.


  14/19

  Tytuł oryginału: Geometryczny aspekt powierzchni zwarcia w analizie i ocenie porównawczej.
  Tytuł angielski: A geometric aspect of the articulation surface in analysis and comparable evaluation.
  Autorzy: Michalski Wojciech, Bączkowski Bohdan, Michniowski Zbigniew
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (5) s.264-272, il., bibliogr. 16 poz., sum. - 20 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Licheń 14-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Kształt powierzchni zwarcia łuków zębowych można zdefiniować przebiegiem krzywej przestrzennej przechodzącej przez kolejne punkty kontaktu okluzyjnego zębów przeciwstawnych. Celem pracy było określenie cech geometrycznych umożliwiających funkcjonalną analizę oraz ocenę zróżnicowania kształtu jego powierzchni. Badaniom porównawczym poddano modele diagnostyczne uzębienia 32 wyselekcjonowanych przpadków spełniających kryteria akceptowalnych warunków zwarcia. Z wykorzystaniem techniki bliskozakresowej fotogrametrii cyfrowej przeprowadzono komputerową analizę i ocenę przestrzennego rozmieszczenia guzków policzkowych żuchwy w dwóch płaszczyznach. W projekcji strzałkowej i poziomej dokonano matematycznej aproksymacji łuku kołowego względem ich szczytów zgodnie z koncepcją von Spee'go oraz sferycznej teorii Monson'a. Charakterystykę geometrii powierzchni zwarcia określono względem płaszczyzny zwarcia bezwymiarowymi parametrami: indeksem łuku krzywej Spee i wskaźnikiem jego głębokości oraz indeksem łuku sfery Monson'a i wskaźnikiem skrócenia jego promienia. Poprzez porównanie wartości oznaczonych parametrów po obu stronach łuku zębowego, oceniono symetrię funkcjonalnego rozmieszczenia guzków zwarciowych względem osi przebiegających przez środek jej sferycznej powierzchni. W badaniach nawiązano do stożka zgryzowego Cieszyńskiego oraz krzyża symetroskopu Kantorowicza. Rozkład wartości parametrów w porównywanych przypadkach wskazywał nie tylko na zindywidualizowaną topografię przebiegu przestrzennej krzywej zwarcia, ale także na występujące różnice w jej kształcie pomiędzy stronami łuku zębowego.


  15/19

  Tytuł oryginału: Endoskopowa skleroterapia żylaków przełyku w hamowaniu krwawień: badanie prospektywne w niewyselekcjonowanej grupie chorych na marskość wątroby.
  Tytuł angielski: Endscopic sclerotherapy in control of variceal hemorrhage: a prospective trial in nonselected cirrhotic patients.
  Autorzy: Gonciarz Maciej, Hartleb Jacek, Gil Dariusz, Michalski Aleksander, Pruszowski Jan, Goniewicz Jerzy, Witiuk-Misztalska Anna, Mularczyk Aldona, Mazur Włodzimierz, Petelenz Michał
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (3) s.99-106, tab., bibliogr. 17 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp: Spośród wielu metod stosowanych w leczeniu ostrego krwotoku z żylaków przełyku u chorych na marskość wątroby najistotniejsze znaczenie mają metody endoskopowe, takie jak EVS i EVL, których skuteczność w opanowaniu ostrego krwawienia ocenia się na 75-95 proc. Celem przedstawionej poniżej analizy własnego materiału była ocena skuteczności EVS w leczeniu krwotoków z żylaków przełyku i ich eradykacji w odniesieniu do systematycznej kontroli endoskopowej w okresie follow-up. Materiał i metody: W okresie styczeń 1991 - grudzień 2000 EVS wykonano u 271 chorych na marskość wątroby (etiologia marskości: wirusowa - 63 proc., alkoholowa - 26 proc., AIH - 3,7 proc., PBC - 3 proc., kryptogenna - 3,7 proc.). Terapie podzielono na dwa etapy, pierwszy obejmował leczenie ostrego krwotoku z następowymi zabiegami EVS powtarzanymi co 3 dni, aż do eradykacji i/lub pojawienia się powikłań EVS, nie więcej jednak niż 10 sesji. W razie braku eradykacji ponawiano EVS w ramach drugiego etapu, nie więcej niż 10 sesji sklerotyzacyjnych, a następnie kwalifikowano chorych do 48-miesięcznego okresu follow-up, w czasie którego co 2 miesiące wykonywano endoskopię i powtarzano EVS w przypadku nawrotu żylaków. Wyniki: Spośród 271 chorych krwawienie zahamowano u 259 (95,6 proc.). Sześciu chorych zmarło w pierwszych 48 godzinach hospitalizacji. Stu trzydziestu jeden chorych zgłaszało się do kontroli endoskopowych regularnie co około 2 miesiące, a 101 - nieregularnie, los 27 chorych był nieznany. ...

  Streszczenie angielskie: Background: Among many therapeutic regimens EVS (endoscopic variceal sclerotherapy) and EVL (endoscopic variceal ligation) are known to be the most effective treatments in variceal haemorrhage (75 p.c. to 95 p.c.) caused by liver cirrhosis. The aim of this study was to determine the EVS efficacy in the eradication and treatment of bleeding oesophageal varices in patients who underwent endoscopic control in two months during follow-up. Material and methods: Between 1991 and 2000 a total number of 271 patients of different cirrhosis aetiology (viral 63 p.c., alcoholic 26 p.c., AIH 3.7 p.c., PBC 3 p.c., cryptogenic 3.7 p.c.) underwent EVS procedure in two parts. In the first, EVS was done in 3-day intervals up to variceal eradication (no more than 10 procedures) or up to EVS complications. In the cases of no variceal eradication, the second part of treatment was introduced (no more then 10 sclerotherapies). After that, the patients were endoscopically followed up for 48 months in two-month intervals. Retreatment using EVS was introduced if variceal recurrence was found. Results: Acute haemostasis was achieved in 259 out of 271 patients (95.6 p.c.). Six patients died within the first 48 hours of hospitalisation. 131 patients were endoscopically followed up for 48 months regularly while the remaining 101 patients irregularly. 27 patients were lost, there was no information about them. Rebleeding occurred in 52 patients (22.5 p.c.). Rebleeding was noted in 32 p.c. of ...


  16/19

  Tytuł oryginału: Analiza biomechaniczna i wstępne wyniki leczenia stabilizatorem Dynastab M (miednica)
  Autorzy: Deszczyński Jarosław, Karpiński Janusz, Michalski Paweł, Stolarczyk Artur, Ziółkowski Marcin
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.305-309, il., bibliogr. 9 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  17/19

  Tytuł oryginału: Czynnościowe leczenie złamań dalszej nasady kości piszczelowej typu "pilon fracture" za pomocą stabilizatora zewnętrznego Dynastab 2000 - S (skok) i stabilizacji wewnętrznej sposobem osteosynthesis minima
  Autorzy: Deszczyński Jarosław, Karpiński Janusz, Deszczyńska Hanna, Ziółkowski Marcin, Michalski Paweł
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.323-327, il., bibliogr. 11 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/19

  Tytuł oryginału: Niescalenie lewej komory skojarzone z ubytkami w przegrodzie międzykomorowej.
  Tytuł angielski: Noncompaction of left ventricular myocardium connected with double ventricular septal defect.
  Autorzy: Jedliński Ireneusz, Schlaffke Judyta, Michalski Marek, Poprawski Kajetan, Dankowski Rafał, Wierzchowiecki Michał, Wierusz-Wysocka Bogna
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.401-404, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstwiono opis przypadku 64-letniego chorego z echokardiograficznymi cechami niescalenia mięśnia lewej komory (LK) skojarzonego z dwoma ubytkami w przegrodzie międzykomorowej. W wywaidzie chory zgłosił nasilającą się duszność spoczynkową. W badaniu przedmiotowym stwierdzono obecność szmeru skurczowego w miejscu osłuchiwania zastawki mitralnej oraz obrzęki obu podudzi, w badaniu EKG - cechy bloku lewej odnogi pęczka Hisa. Przezklatkowe badanie echokardiograficzne wykazało obecność zachyłków miokardium w części koniuszkowej LK, sugerujących jego niescalenie, oraz tętniak części mięśniowej przegordy międzykomorowej. W celu lepszego uwidocznienia koniuszka lewej komory wykonano badanie z zastosowaniem kontrastu przechodzącego przez łożysko płucne. Uwidocnziono nierównomierne zakontrastowanie koniuszka oraz "penetrację" kontrastu między jego niescalone części. W badaniu echokardiograficznym w trybie kolorowego Dopplera stwierdzono obecność ubytku w części błoniastej przegrody międzykomorowej z przeciekiem lewo-prawym, potwierdzonym techniką pulsacyjnego Dopplera. W celu poszerzenia diagnostyki wykonano rezonans magnetyczny metodą SE. Uwidoczniono niewielki przeciek lewo-prawy na szczycie tętniaka części mięśniowej przegrody międzykomorowej.

  Streszczenie angielskie: We describe a case of 64-year old male with echocardiographic features of noncompaction of left ventricular myocardium connected with double ventricular septal defect (VSD). He had been suffering from increasing resting dyspnea. During physical examination the systolic murmur in the mitral area and peripheral oedema were present. In ECG the left bundle branch block was observed. The transthoracic echocardiographic examination disclosed numerous prominent trabeculations and deep intertrabecular recesses involving the left ventricular apical region at the ventricular septum aneurysm. Echocardiographic contrast-enhanced study was perfomed after infusion of Levovist using second harmonic imaging. The opacification of the intertrabecular spaces, confirmed the communication between intertrabecular recesses and left ventricular cavity. During trasesophageal study the membranous VSD was detected. Magnetic resonance imaging showed the second VSD on the top of ventricular septum aneurysm.


  19/19

  Tytuł oryginału: Zastosowanie GIS w medycynie
  Autorzy: Michalski Tomasz, Wendt Jan
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.419-420 - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  stosując format: