Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MICHALIK
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Grzybica inwazyjna zatok przynosowych o piorunującym przebiegu - opis przypadku.
Tytuł angielski: Acute invasive fungal rhinosinusitis - a case report.
Autorzy: Jędrusik Agnieszka, Galewicz Anna, Krzeski Antoni, Dwilewicz-Trojaczek Jadwiga, Deptała Andrzej, Michalik Joanna
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.95-99, il., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • mikrobiologia
 • chirurgia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek grzybicy kropidlakowej zatok przynosowych o piorunującym przebiegu u chorej z ostrą białaczką szpikową. Przestawiono przebieg kliniczny choroby, wyniki badań diagnostycznych, w tym obrazu endoskopowego nosa, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego zatok przynosowych oraz badania histopatologicznego wycinka pobranego ze zmienionych chorobowo tkanek. Pomimo wcześnie ustalonego rozpoznania oraz zastosowania agresywnego leczenia obejmującego podawanie wysokich dawek amfotyerycyny B, antybiotyków o szerokim spektrum oraz operacji zatok przynosowych choroba rozwijała się bardzo szybko i doprowadziła do zgonu chorej.

  Streszczenie angielskie: A case report of acute invasive fungal rhinosinusitis in 28 year old woman with acute myeloid leukemia is described in this paper. The diagnosis of the fungal disease was based on clinical presentation, endoscopic evaluation of nasal cavity, copmuted tomography and magnetic resonance imaging of the paranasal sinuses and histopathological findings. An aggressive treatment including antifungal therapy (amphotericin B), antibiotics and the surgery of paranasal sinuses was implemented. Unfortunately the underlying disease and the fungal invasion progressed rapidly and the patient died on the forth week post-op due to cardiorespiratory failure.


  2/12

  Tytuł oryginału: Wolfa-Heideggera atlas anatomii człowieka. T. 1: Anatomia ogólna, ściana tułowia, kończyna górna, kończyna dolna. T. 2: Głowa i szyja, klatka piersiowa, jama brzuszna i miednica, ośrodkowy układ nerwowy, oko, ucho. [T. 3]: Indeksy/słowniki
  Tytuł angielski: Wolf-Heidegger's atlas of human anatomy. Vol. 1: Systemic anatomy, body wall, upper and lower limbs. Vol. 2: Head and neck, thorax, abdomen, pelvis, CNS, eye, ear. Vol. 3: Indexes/dictionaries
  Autorzy: Wolf-Heidegger G.
  Opracowanie edytorskie: K”pf-Maier Petra (red.), Aleksandrowicz Ryszard (tł. i przedm.), Andrzejczak Agnieszka (tł. i oprac.), Kwolczak Aleksandra (tł. i oprac.), Michalik Radosław (tł.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 3 cz. (XXI, [1], 281 s. : il., tab. ; XXIII, [1], 409 s. ; 255 s.), 29 cm.
  Sygnatura GBL: 802,152

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/12

  Tytuł oryginału: Ocena teleradiograficzna morfologii części twarzowej czaszki w zaburzeniach zgryzu z okluzją neutralną.
  Tytuł angielski: Cephalometric assessment of craniofacial morphology in malocclusion with normal position of the first permanent molars.
  Autorzy: Pardela Katarzyna, Pisulska-Otremba Agnieszka, Kuśnierczyk-Grochowina Danuta, Michalik Anna, Liśniewska-Machorowska Barbara, Darski Bruno
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.242-249, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Założeniem pracy było ustalenie zróżnicowania cech morfologicznych w obrębie wad z okluzją neutralną (I klasa Angle'a) zdiagnozowanych metodami klinicznymi, a następnie poddanych analizie teleradiograficznej. Do analizy 34 teleradiogramów L-L pacjentów z kliniczną I klasą Angle'a użyto metod Bj”rka, Sassouniego i Schwarza. Normę stanowiły wartości średnie wg Bj”rka, Sassouniego i Schwarza. Wszystkie uzyskane wyniki pomiarów zostały poddane badaniu statystycznemu. Wyliczono średnie wartości pomiarów oraz ich odchylenia standardowe, wartości minimalne i maksymalne. Na podstawie analizy wyników badanej grupy stwierdzono, że w wadach z I klasą Angle'a najistotniejszym zaburzeniem było cofnięcie szczęki. W badanej grupie z okluzją neutralną istnieje także współzmienność położenia żuchwy i jej części zębodołowej, co może świadczyć o braku lub niewielkim nasileniu mechanizmów kompensacji wady ze strony tych struktur. Znalezione w badanym materiale skrócenie tylnej wysokości twarzy i zwiększenie przedniej dolnej wysokości twarzy może być wyrazem zaburzeń pionowych o charakterze zgryzów otwartych w wadach z I klasa Angle'a.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to find out what morphological types of facial skeleton can be described on lateral cephalograms in patients with clinically diagnosed normal occlusion (Angle class I). Bj”rk, Sassouni and Schwarz methods were used to analyse 34 cephalograms of patients with clinical Angle class I. As a control group mean values of Bj”rk, Sassouni and Schwarz analysis were used. All measurements were analysed statistically. Mean values, standard deviation, and minimum and maximum values were determined. In Angle class I malocclusion, the most common disorder was a distal position of the maxilla. In the group of patients with normal occlusion, a correlation was found between the position of the mandible and its alveolar process, which may express a lack or a low level of the compensatory mechanisms on the part of these structures. On the other hand, a decreased posterior facial height and increased anterior lower facial height may express vertical malocclusion such as open bite in Angle class I.


  4/12

  Tytuł oryginału: Ustny zespół uczuleniowy (UZU) - wartość diagnostyczna skórnych testów punktowych.
  Tytuł angielski: Oral allergy syndrome (OAS) - diagnostic value of skin prick tests.
  Autorzy: Buczyłko Krzysztof, Roczeń Halina, Wagner Aneta, Chwała Cezary, Węgrzyniak Karolina, Antoniak Jadwiga, Michalik Janina, Jażdżewska Jagoda, Kociszewska Beata
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.411-416, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wyniki własnych badań alergologicznych dotyczących 58 chorych z UZU i pyłkowicą drzew wobec 27 chorych z izolowaną pyłkowicą drzew. Komercyjne testy punktowe ujawniły mniejszą przydatność diagnostyczną niż testy ze świeżych, surowych lub gotowanych pokarmów.

  Streszczenie angielskie: The authors presented results of allergological investigation concerning 58 patients with OAS and tree pollenosis versus 27 persons with isolated tree pollenosis. Commercial skin prick tests presented lower diagnostic usefulness, in comparison to test with fresh or boiled crude foods.


  5/12

  Tytuł oryginału: Przypadek jatrogennej barotraumy zatok czołowych.
  Autorzy: Michalik Michał, Kalinowski Dariusz, Broda Marcin
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (3) s.273-276, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek urazu ciśnieniowego zatok czołowych u 20-letniego podchorążego WSOSP, do którego doszło w trakcie badania w komorze niskich ciśnień (KNC). W pracy omówiono etiologię i symptomatologię barotraumy zatok obocznych nosa. Podkreślono dużą rolę profilaktycznych badań oceniających barofunkcję zatok. Opisano metody diagnostyki oraz leczenia pilotów po urazie ciśnieniowym.


  6/12

  Tytuł oryginału: Śmierć w życiu człowieka
  Autorzy: Michalik Rafał
  Źródło: W: Lekarze o eutanazji - Kraków, 2002 s.72-80 - 4 Krajowa Konferencja Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich pt. Lekarze o eutanazji Częstochowa 25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 612,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  7/12

  Tytuł oryginału: Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa u pilotów.
  Tytuł angielski: Allergic rhinitis in the flying crew.
  Autorzy: Kalinowski Dariusz, Michalik Michał
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (3) s.299-304, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroby alergiczne zmniejszają wydolność oddechową pilotów, zwiększają podatność na zakażenia górnych dróg oddechowych, powodują dyskomfort i brak koncentracji, zaburzają barofunkcję uszu i zatok przynosowych. W pracy przedstawiono przyczyny i objawy najczęściej występującej choroby alergicznej - alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Podano też metody oceny drożności nosa oraz skuteczności leczenia. Przeprowadzono analizę możliwości zapobiegania i leczenia alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa pod kątem personelu latającego.


  8/12

  Tytuł oryginału: Ocena teleradiograficzna morfologii części twarzowej czaszki w zaburzeniach zgryzu z okluzją dystalną.
  Tytuł angielski: Cephalometric assessment of craniofacial morphology in malocclusion with distal position of the first permanent molars.
  Autorzy: Pardela Katarzyna, Pisulska-Otremba Agnieszka, Kuśnierczyk-Grochowina Danuta, Michalik Anna, Liśniewska-Machorowska Barbara, Darski Bruno
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (6) s.383-389, tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Założeniem pracy było ustalenie zróżnicowania cech morfologicznych w obrębie wad z okluzją dystalną (II klasa Angle'a) zdiagnozowanych metodami klinicznymi, a następnie poddanych analizie teleradiograficznej na zdjęciach bocznych głowy. Metodami Bj”rka, Sassouniego i Schwarza analizowano 34 teleradiogramy w projekcji bocznej pacjentów z kliniczną II klasą Angle'a. Normę stanowiły wartości średnie wg Bj”rka, Sassouniego i Schwarza. Wszystkie uzyskane wyniki pomiarów zostały poddane badaniu statystycznemu. Grupa zaburzeń zgryzu z okluzją dystalną w badanym materiale różniła się istotnie od grupy wzorcowej cofnięciem sczęki, cofnięciem żuchwy wraz z częścią zębodołową oraz skróceniem tylnej wysokości twarzy. Charakterystyczna dla grupy wad zgryzu z okluzją dystalną była zarówno zależność położenia części zębodołowej żuchwy od położenia trzonu żuchwy, jak też od położenia górnego wyrostka zębodołowego, co może świadczyć o istnieniu procesów kompensacyjnych o charakterze zmian zębowo-wyrostkowych zarówno w szczęce, jak i w żuchwie, zmniejszających obraz nasilenia zaburzenia podstawowego.


  9/12

  Tytuł oryginału: Karbamazepina w leczeniu zaburzeń psychicznych na podstawie własnego materiału klinicznego.
  Tytuł angielski: Carbamazepine in the treatment of psychiatric disorders based in retrospective clinical material.
  Autorzy: Afeltowicz Zbigniew, Majkowicz Mikołaj, Michalik Katarzyna, Radziwiłłowicz Piotr, Sowiński Piotr, Smoczyński Stefan, Trzebiatowska Iwona A.
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.303-310, tab., bibliogr. 21 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Medical records of patient treated in I Department of Psychiatry Medical University of Gdańsk in 1996-2000 were analyzed. Carbamazepine was used in 383 patients, 209 male and 174 female. Mean age for the whole group 41,2 years, for male 40,6, for female 41,9. Carbamazepine was mainly used in affective disorders (F30 - 33) and organic affective disorders (F06.3 - 107 persons. Second the most common indication was organic personality disturbances (F07.0) - 121 persons. Carbamazepine was used in 100-2000 mg per day (mean dose 415 mg) during 5-189 days (mean 36 days). Treatment was well tolerated. Only 24 patients (6,3 p.c.) have mild side effects. Drug level in blood was checked in 19 patients during two last years of analysed material. Carbamazepine was used mainly with tricyclic antidepressants (30,3 p.c.), second generation antidepressive drugs (22,2 p.c.) and typical neuroleptic (11,1 p.c.). More than half of patients (55,6 p.c.) were recovered. based on clinical material carbamazepine seems to be active agent in treatment of affective disorders and diseases connected with organic brain lesion.


  10/12

  Tytuł oryginału: Ocena teleradiograficzna morfologii części twarzowej czaszki w zaburzeniach zgryzu z okluzją mezjalną.
  Tytuł angielski: Cephalometric assessment of craniofacial morphology in malocclusion with mesial position of the first permanent molars.
  Autorzy: Pardela Katarzyna, Pisulska-Otremba Agnieszka, Kuśnierczyk-Grochowina Danuta, Michalik Anna, Liśniewska-Machorowska Barbara, Darski Bruno
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (10) s.681-687, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Założeniem pracy było ustalenie zróżnicowania cech morfologicznych w obrębie wad z okluzją mezjalną (III klasa Angle'a) ocenianych metodami klinicznymi, a następnie poddanych analizie teleradiograficznej na zdjęciach bocznych głowy. Metodami Bj”rka, Sassouniego i Schwarza zanalizowano 27 teleradiogramy w projekcji bocznej pacjentów z kliniczną III klasą Angle'a. Wzorzec stanowiły wartości średnie wg Bj”rka, Sassouniego i Schwartrza. Wszystkie uzyskane wyniki pomiarów zostały poddane badaniu statystycznemu. W badanym materiale stwierdzono wiele parametrów różnicujących tę grupę od wzorca. Zaburzenia morfologii dotyczyły szczęki, jak i żuchwy. W badanej grupie wad zgryzu z okluzją mezjalną stwierdzono cechy kompensujące wadę polegające na przechyleniu dolnych siekaczy i zwiększeniu wartości kąta żuchwy oraz kąta nachylenia żuchwy do podstawy czaszki.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to find out what morphological types can be described on lateral cephalograms within the group of patients with clinically defined mesial occlusion (Angles class III) Bj”rk, Sassouni and Schwarz methods were used to analyse 27 lateral cephalograms of patients with clinically - diagnosed Angles class III. As a control group, mean values of Bj”rk, Sassouni and Schwarz analysis were used. All measurements were analysed statistically. In the material studied, many parameters were found to differ significantly from those of the control group. Disorders of morphology were found in both the maxilla and the mandible. Compensatory mechanisms were observed in the examined group: retroclination of the lower incisors, an increased mandibular angle (gonion) and a steep inclination of the mandible to the anterior cranial base.


  11/12

  Tytuł oryginału: Zastosowanie technik chirurgii podstawy czaszki w leczeniu gruczolaków przysadki.
  Tytuł angielski: Skull base surgery techniques in treatment of pituitary adenomas.
  Autorzy: Bonicki Wiesław, Michalik Radosław, Krajewski Romuald, Kukwa Andrzej, Oziębło Artur
  Opracowanie edytorskie: Majchrzak Henryk (koment.).
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1121-1133, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Także zamieszczno odpowiedź autorów na komentarz
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leczenie operacyjne olbrzymich gruczolaków przysadki jest nadal trudnym problemem i pomimo rozwoju techniki dostępu przez zatokę klinową 5-10 proc. chorych wymaga dostępu przez kraniotomię. Techniki chirurgii podstawy czaszki pozwalają ograniczyć uraz związany z zabiegiem operacyjnym i poprawiają dostęp. U 75 chorych operowanych w latach 1998-2001, stanowiących 19 proc. wszystkich chorych (395) z rozpoznaniem gruczolaka przysadki operowanych przez autorów w tym okresie, głównie z dostępu przez nos i zatokę klinową (320 chorych), zastosowano między innymi dostęp przezpodstawny-podczołowy (67 chorych) i/lub thinotoninę boczną (2 chorych). Wskazaniem do wykonania dostępu przezpodstawnego-podczołowego były dużę rozmiary gruczolaka z towarzyszącymi zaburzeniami widzenia oraz rozrost gruczolaka do sąsiednich przestrzeni anatomicznych. W tej grupie chorych makroskopowo całkowite usunięcie guza uzyskano w 88 proc. W pozostałych przypadkach fragmenty guza pozostały w zatokach jamistych. Techniki stosowane w chirirgii podstawy czaszki są bardzo przydatne w leczeniu wybranych chorych z gruczolakami przysadki.

  Streszczenie angielskie: The giant pituitary adenoma surgery remains a real challenge to any neurosurgeon. Despite an extensive development of transsphenoidal techniques, open craniotomy procedures still are required in 5 - 10 p.c. of all cases with pituitary adenoma. The skull base surgery techniques not only albow to minimize the surgery-related trauma of the brain, but also improve the access to the operating field. In the years 1998 - 2001 the authors operated on the totalm of 395 pituitary adenoma patients, mostly using the transsphenoidal approach (320 cases), with skull base surgery techniques applied in 75 acses (i.e. in 19 p.c. of all patients) - in 67 patients the transbasal-subfromatal approach was applied, and in 2 cases - lateral rhinotomy. There were two incidations to the transbasal - subfrontal approach: a large size of the tumour causing visual disturbances, and extension of the adenoma to adherent anatomical spaces. In this group of patients the total removal of the tumor was achieved in 88 p.c. of cases. In the remaining patients remants of the tumor were left in the cavernous sinuses. THe skull base surgery techniques are most usefull in the treatment of selected patients with pituitary adenoma.


  12/12

  Tytuł oryginału: Ocena leczenia zwężenia górnego łuku zębowego wybranymi metodami szczękowoortopedycznymi u pacjentów z rozszczepem podniebienia.
  Tytuł angielski: Estimation of medical treatment with some maxillary-orthopedic methods at the patients with the upper dental arch narrowing and cleft palate.
  Autorzy: Michalik-Ziętek Joanna, Ziętek Piotr
  Źródło: Ortop. Szczęk. Ortod. 2002 (4) s.9-16, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,622

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zwężenia łuków zębowych należą do najczęściej spotykanych wad narządu żucia. Mogą być one symetryczne lub asymetryczne i dotyczyć jednego łuku zębowego, przeważnie górnego, mogą występować jako wada samodzielna lub skojarzona z innymi nieprawidłowościami. Zwężenia stosunkowo często towarzyszą rozszczepom, które zajmują drugie co do częstości występowania miejsce wsród wad rozwojowych spotykanych u noworodków. Celem pracy była ocena leczenia zwężeń górnego łuku zębowego u pacjentów rozszczepowych stałymi aparatami grubołukowymi (bi-helix, orthorama) oraz płytką Schwarza. Materiał badawczy stanowiły modele diagnostyczne trzch 10-osobowych grup pacjentów leczonych w Poradni Wad Rozwojowych Katedry i Zakładu Ortodoncji ŚAM w latach 1994-2000. Każda grupa poddana została terapii przy wykorzystaniu jednego z ww. aparatów. Pomiaru szerokości łuku zębowego przed leczeniem i po leczeniu dokonano na pierwszych górnych zębach przedtrzonowych i trzonowych stałych między punktami środkowymi bruzd centralnych oraz między rzutem tych punktów na podniebienne powierzchnie przydziąsłowe. W celu określenia wielkości zwężenia oraz odstępstwa od normy bądź jego braku po leczeniu posłużono się wskaźnikiem stosunku sumy szerokości koron stałych siekaczy górnych do rozpiętości górnych łuków zębowych między pierwszymi przedtrzonowcami i trzonowcami stałymi wg Korkhausa. Podsumowanie: najkorzystniejsze efekty terapeutyczne otrzymano w grupie leczonej aparatem stałym typu bi-helix. Najmniejszą efektywność leczenia wykazano po zastosowaniu płytki Schwarza, co może wynikać z faktu, iż stosowanie aparatu ruchomego musi być poparte pozytywnym nastawieniem pacjenta do leczenia.

  Streszczenie angielskie: Narrowing of dental arches is the most often mouth anomaly. Narrowing could be symmetric or assymetric, occuring independently or in association with other anomalies; most frequent narrowing is that of the upper arch. Narrowing accompanies cleft palate that is the second in frequency of defects in postnatal development. The aim of this work is estimation of therapy effects obtained at the cleft palate patients, with the upper dental arch narrowing, treated with such heavy arch fixed appliances as bi-helix, orthorame and Schwarz plate. The study sample comprised of three groups of ten patients each who were treated at the Outpatient Clinic of Development Anomalies, Orthodontics Department, Medical Academy of Silesia (SAM) from 1994 to 2000. Each group received treatment with one of those formerly mentioned appliances. Measurements of the dental arch width before and after treatment were made on the primary premolar teeth and permanent upper molar teeth between middle points of central sulcus and olso between projection of those points on the palatal and gingivopalatal surface. To define the size of narrowing and abnormality or its complete lack after the treatment, we used a ratio of the sum of crown widths of permanenet upper incisors to the upper dental arch span between the primary premolar teeth and permanent molar teeth, following Korkhaus. Summary: the most adventageous therapy effects were obtained in the group treated with the bi-helix fixed appliance...

  stosując format: