Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MICHALEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Częstość niezgodnych prób krzyżowych przy braku alloprzeciwciał wykrywanych w badaniach przeglądowych.
Tytuł angielski: Frequency of incompatabile crossmatches in patients without alloantibodies detected in antibody screening.
Autorzy: Michalewska Bogumiła
Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (2) s.205-212, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,450

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Analizowano 12 773 badania przedtransfuzyjne wykonane dla 2026 biorców z 38 500 jednostkami krwi. Dla 26 biorców (1,3 proc.), u których nigdy nie wykrywano nieregularnych przeciwciał w badaniu przeglądowym (techniką kolumnową w teście antyglobulinowym i enzymatycznym) próba krzyżowa z 41 dawcami była niezgodna (0,1 proc.) Stwierdzono, że za niezgodność były odpowiedzialne w 1 przypadku anty-A1, a 2 anty-Lu**a, w 4 dodatnia autokontrola dawcy, u 5 chorych wykrywano silne przeciwciała HLA. U 14 biorców nie ustalno serologicznej przyczyny dodatnich reakcji z krwinkami dawców. Szczegółowe badania wykluczyły możliwość popełnienia błędu podczas badań przeglądowych, oraz wyłączyły swoistość alloprzeciwciał do rzadko występujących antygenów Kp**a, Js**a, Wr**a, Di**a,Co**b. Żadnemu choremu nie przetoczono niezgodnej krwi, chociaż wyniki wskazywały, że u chorych wykrywano alloprzeciwciała, które nie powodują odczynów hemolitycznych. Praca wskazuje na potrzebę rozważenia, czy w przypadku podobnej niezgodności serologicznej, krew może być przetoczona choremu. Wiąże się to z koniecznością rozważenia zmiany w przepisach i odstąpienia od wykonywania próby krzyżowej dla biorców z ujemnym wynikiem screeningu.

  Streszczenie angielskie: We have analysed 12 773 pretransfusion testings performed in 2026 recipients with 38 500 units of blood. In 26 recipients (1,3 p.c.) who had never had any irregular detected in antibody screening (by antiglobulin and enzyme tests in microcolumn technique) the crosmatches with red cells of 41 donors were incompatible (0,1 p.c.). It was found that for incompatiblity were responsible: in 1 case anti-A1, in 2 ant-Lua, in 4 positive autocontrol in donor, 5 patients demonstrated strong HLA antibodies. In 14 patients the serological reason for positive reaction with donor red cells was not established. Addiational tests excluded possibility of any mistakes during screening tests. Specifity of alloantibodies to rare antigens: Kp**a. Js**a, Wr**a, Dii**a or Co**b was also excluded. No recipient was transfused with donor blood reacting in the crossmatch, through results indicated that there were alloantibodies present which do not cause haemolytic transfusions. The study indicates the necessity to consider whether blood can be transfused in similar serological incompatibilities. It implies the necesity to consider alternations in obligatory regulations and withdrawal from performing crossmatching tests in recipients with negative antibody screening results.


  2/3

  Tytuł oryginału: Wykrywanie alloprzeciwciał u chorych z autoprzeciwciałami typu ciepłego przy zastosowaniu glikolu polietylenowego (PEG).
  Tytuł angielski: Detection of alloantibodies using polyethylene glycol (PEG) in patients with warm autoantibodies.
  Autorzy: Michalewska Bogumiła, Fabijańska-Mitek Jadwiga, Żupańska Barbara
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (2) s.213-220, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono skuteczność odczynnika PEG w usuwaniu autoprzeciwciał i wykrywaniu alloprzeciwciał u chorych z NAIH typu ciepłego. Absorpcję wykonano krwinkami autologicznymi chorego (autoabsorpcję) lub krwinkami allogenicznymi (alloabsorpcyję). Porównano efektywność dotychczas stosowanej metody (absorpcji z glicyną/papainą) z metodą przy użyciu PEG, a następnie wprowadzono metodę z PEG do bieżących badań przedtransfuzyjnych u chorych z autoprzeciwciałami. Zbadano 60 surowic od 34 chorych. Alloprzeciwciała o różnej swoistości wykryto u 23 proc. chorych. Obie porównywalne metody absorpcji były jednakowo skuteczne w wykrywaniu alloprzeciwciał. Licznba absorpcji potrzebnych do usunięcia autorzeciwciał była w obu metodach bardzo podobna, jednakże czas trwania badania oraz jego parcochłonność były ponad dwukrotnie mniejsze w metodzie z PEG. Metodę tę można więc polecać w badaniach przedtransfuzyjnych u chorych z autoprzeciwciałami.

  Streszczenie angielskie: The study was undertaken to evaluate the effectiveness of PEG (polyethylene glycol) in remowing autoantobodies for the detection of alloantobodies in patients with warm type of AIHA. We performed two kinds of absorption, with patient's own cells-autoabsorption and with allogenic red cells-alloabsorption. We compared the method routinely used in our laboratory (absorption with glycine/papain treated cells) with PEG absorption, and then we introduced the method with PEG in pretransfusion testing in patients with autoantibodies. In total, 60 sera from 34 patients were examined. Alloantibodies of different specifity were detected in 23 p.c. of patients. It was found that, both the technique used previously and the new one with PEG appeared to be equally efficient in detecting alloantibodies. The number of absorptions for removing autoantibodies was similar, however the PEG method was far less laborious and faster. Thus, we can recommened this technique for pretransfusion testing in patients with autoantibodies.


  3/3

  Tytuł oryginału: Preliminary cardiological examinations in deaf children.
  Tytuł polski: Wstępne badania kardiologiczne dzieci głuchych.
  Autorzy: Rokicki Władysław, Markiewicz-Łoskot Grażyna, Michalewska Aleksandra, Włudarczyk Witold, Mizia Magdalena
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.737-739, tab., bibliogr. 4 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Istnieją pewnej dowody, że dzieci głuche sa w stosunku do całej populacji bardziej zagrożone niebezpiecznymi zaburzeniami rytmu. Przykłądem takiej arytmii jest zespół Jevell-Lange-Nielsen (jedna z chorób należących do "rodziny" zespołu wydłużonego QT). Dzieci te są obciążone wrodzoną głuchotą, a w zapisie EKG stwierdza sie wydłużenie odstępu QT. Celem pracy było wstępne badanie kardiologiczne 162 głuchych dziec, w tym 76 dziewczynek i 86 chłopców, w wieku 3-15 lat (średnio 10,5 ń 2,8), podopiecznych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących. Dane wykorzystane w naszej pracy zaczerpnieto z dokumentacji szkolnej i ankiety rozesłanej do rodziców. pod uwagę wzięto też wyniki badania fizykalnego, ze specjalnym uwzględnieniem układu krążenia, wynik dwukrotnego pomaru ciśneinie krwi i rutynowego zapisu elektrokardiograficznego. W badanej grupie 90 dzieci (55,5 proc.) obarczonych było głuchotą wrodzoną. Wśród tych dzieci u 24 stiwerdzono także w zapisie EKG tachykardię, a u 4 - bradykardię. Blok przedsionkowo-komorowy Iř wykazano u 3 dzieci, u 44 badanych niepełny blok prawej gałązki pęczka Hisa (RBBB), u 1 dziecka blok prawej gałązki był pełny. SKorygowany odstęp QT (QTc) przekraczał graniczną wartość 0,44 sekundy u 12 dzieci obarczonych wrodzoną głuchotą. W całej grupie dzieci głuchych z różnych powodów stwierdzono wydłużenie odstępu QTc u 16 choyrhc. Na podstawie dokumentacji lekarskiej, badania fizykalnego i standardowego zapisu EKG z 12 ...

  Streszczenie angielskie: There is some evidence that deaf children are more threatened than the general population by dangerous heart arrhythmias. An example is Jervell-Lange-Nielsen syndrome (one of the forms of long QT syndrome) which is characterised primarily by congenital deafness and prolongation of the QT interval. The aim of this study was to perform preliminary cardiological examinations on 162 deaf children (76 girls and 86 boys, 3-15 years old, mean age 10.5 ń 2.8 years) who attend the Regional School Centre for Deaf Children in Katowice. The data in our analysis was obtained from case histories (school records and speical questionnaires sent to parents), physical examinations with special regard to the cardiovascular system, double blood pressure measurement and 12 lead surface electrocardiogram. In the studied group, 90 children (55.5 p.c.) were congenitally deaf. Within this group, 24 children manifested tachycardia while 4 children manifested - bradycardia. AV block of I degree was found in 3 children. Incomplete right bundle branch block (RBBB) was observed in 44 children while a complete RBBB was noticed in 1 child. QTc interval ws prolonged (. 0.44s) in 12 children suffering from congental form of deafness and in 16 children suffering from all causes of deafness. On the basis of case history, physical examination, and standard 12-lead electrocardiogram, we established the occurrence of risk factors according to the new diagnostic crieteria of Schwartz et al. with relative ...

  stosując format: