Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MICHALAK
Liczba odnalezionych rekordów: 46Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/46

Tytuł oryginału: Realizacja i koszty świadczeń udzielanych przez lekarzy w wybranych wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy.
Tytuł angielski: Performance and costs of services provided by physicians in selected regional occupational health care centers.
Autorzy: Michalak Jacek, Rydlewska-Liszkowska Izabela
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.796-801, tab., bibliogr. 7 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • medycyna pracy
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Uzyskiwanie danych dotyczących realizacji świadczeń i ich kosztów należy do najtrudniejszych problemów zarządczych wobec ograniczonego stosowania standardów postępowania i zróżnicowanych metod ustalania kosztów. W pracy zaproponowano wykorzystanie schematów realizacji badania odwoławczego, diagnozowania choroby zawodowej, konsultacji z zakresu medycyny pracy w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy (WOMP). Opracowane schematy połączono z danymi o kosztach w przekroju miejsc ich powstawania oraz podziale na czas pracy potrzebny do wykonania zadań. Przeanalizowano bezpośrednie koszty normatywne, koszty jednostkowe wytworzenia i sprzedaży zadania. Analizę oparto na informacjach uzyskanych w 6 WOMP. Wyniki wskazują znaczne zróżnicowanie czasu pracy lekarzy przy udzielaniu tych samych rodzajów świadczeń. W 2 WOMP chronometraż i oszacowanie wykazywały dużą zbieżność, natomiast pozostałe jednostki podały czasy kilkakrotnie dłuższe. Wbrew przyjętym obiegowo opiniom, jednostkowy koszt pracy lekarza stanowił od kilkunastu do kilkudziesięciu procent kosztu sprzedaży świadczenia. Różnice te występowały nie tylko między analizowanymi WOMP, ale również wewnątrz poszczególnych jednostek. Najwyższe jednostkowe koszty wytworzenia i sprzedaży badań odwoławczych i diagnozowania chorób zawodowych wynikały z wysokich narzutów kosztów pośrednich i kosztów zarządu. W pracy omówiono przyczyny zróżnicowania danych dotyczących funkcjonowania "szybkich" i "wolnych" WOMP, jak i konieczność ...

  Streszczenie angielskie: Collecting accurate data on performance and costs of services is recognized as the most difficult managerial problem because of limited application of medical standards and procedures as well as the different methods for costs calculation. The report presents the implementation of standardized medical procedures for referral examination, diagnosing occupational disease; and consultation in Regional Occupational Health Care Centers (ROHCC). Data on procedures were related to those on costs in cost centers and to cost structure - the time required for each task. Direct normative costs were analyzed i 6 ROHCC for managerial goals and selling the products as well. The results revealed important differences among different physicians' paid worktime spent on the same types of services. At 2 ROHCC time measurements and estimation of time gave similar results, in contrast to the rest ROHCC where those times were more prolonged. In contrast to commonly accepted opinions, the cost of physicinas' work time amounted just several percent of total cost of the service. Such differences were noted not only among different ROHCC but even inside the same single ROHCC. The highest cost of production and of selling referral examinations and diagnosing occupational diseases resulted from the high percentage of indirect costs and overhead costs. The possible reasons of differentiated data on "rapid" and "slow" ROHCC were discussed. The need of right use of medical, organizational and ...


  2/46

  Tytuł oryginału: Wybrane czynniki fibrynolizy w przebiegu zakrzepowo-zarostowego zapalenia naczyń : praca doktorska
  Autorzy: Terlecki Piotr, Michalak Jerzy (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń w Lublinie
  Źródło: 2002, [3], 90 k., [14] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 145 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21696

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/46

  Tytuł oryginału: Wyniki przeznaczyniowego leczenia chorych z tętniakami aorty brzusznej przy użyciu rozwidlonych stent-graftów aortalnych.
  Tytuł angielski: Results of endovascular treatment with bifurcated stent-grafts in patients with abdominal aortic aneurysm.
  Autorzy: Szczerbo-Trojanowska Małgorzata, Jargiełło Tomasz, Pietura Radosław, Michalak Jerzy, Brakowiecki Franciszek, Zubilewicz Tomasz
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.29-34, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniono wyniki leczenia 46 chorych z tętniakami aorty brzusznej, które przeprowadzono przy użyciu rozwidlonych stent-graftów aortalnych. Zabieg polegał na przeznaczyniowym wprowadzeniu do aorty brzusznej stent-graftu, by wyłączyć z krążenia worek tętniaka. Do leczenia kierowano chorych z dużym ryzykiem zabiegu chirurgicznego, którzy spełniali ściśle określone naczyniowe warunki anatomiczne. Skuteczność leczenia oceniano w oparciu o badania kontrolne: ultrasonografię doplerowską, TK i zdjęcia przeglądowe. U wszystkich chorych zabieg zakończył się powodzeniem. Powikłania w postaci przecieku do worka tętniaka wystąpiły u 5 chorych, zamknięcia odnogi u 4, z czego trwałe następstwa pozostały u 2. Jeden chory zmarł z powodu niewydolności krążenia. Po 6 miesiącach stwierdzono zmniejszenie średnicy worka tętniaka o 11 proc., a po 12 miesiącach o 18 proc. Nie stwierdzono istotnego poszerzenia szyi tętniaka. Doraźne wyniki leczenia chorych z tętniakami aorty brzusznej metodą przeznaczyniową są bardzo dobre, konieczna jest jednak dłuższa obserwacja dla oceny wyników odległych.

  Streszczenie angielskie: Results of endovascular treatment with bifurcated stent-grafts in 46 patietns with aortic abdominal aneurysms were evaluated. Exclusion of the aneurysmal sac from the circulation was the main aim of the stent-graft treatment. Only patients with high surgical risk and those with well defined vascular anatmocal conditions were referred to treatment. Aortic stent-grafts were successfully inserted in all patients. Colour duplex scan, computed tomography and plain abdominal x-rays were employed in follow-yp of endovascular repair. Endoleaks occurred in 5 patients, graft limb thrombosis in 4 patients. Consequences of those complications remain permanent in 2 patients. One patient died because of cardiac insufficiency. The maximum transverse diameter of the aneurysmal sac diminish on average by 11 p.c. after 6 months and 18 p.c. after one year. There was no substantial increase in the proximal aneurysmal neck diameter. Early and mid-term results of endovascular treatment of abdominal aneurysms are very good. Longer follow-up is needed for the evaluation of late results.


  4/46

  Tytuł oryginału: Przemiany gospodarcze i ich znaczenie dla medycyny pracy i higieny pracy.
  Tytuł angielski: The signifcance of economic tranformations for occupational medicine and occupational hygiene.
  Autorzy: Rydzyński Konrad, Michalak Jacek
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (1) : VIII Sympozjum "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy" s.5-13, il., bibliogr. 26 poz., sum. - 8 Sympozjum pt. Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy Łódź 30.05-01.06. 2001
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wymaga okreśenia strategicznych celów, również w zakresie opieki zdrowotnej nad pracującymi. W pracy przedstawiono najważniejsze trendy i przemiany w gospodarce światowej w odniesieniu do ich wpływu na zdrowie pracujących. Omówiono zmnieniające się zadania medycyny pracy i higieny pracy w przekształcającej się gospodarce Polski. Przedstawiono priorytety badawcze w medycynie pracy i higienie pracy, priorytetu UE i możliwości wykorzystania dobrej praktyki w zarządzaniu zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem w przedsiębiorstwie (GP HESME) w systemie ochrony zdrowia pracujących w Polsce. Autorzy proponują przeprowadzenie dyskusji na łamach Medycyny Pracy na temat przyszłości służby medycyny pracy i hgieny pracy w Polsce.

  Streszczenie angielskie: Poland's accession to the European Union entails the need to formulate our strategic also in occupational medicine. The most important trends, as well as the changes in world economy are presented with special reference to heir impact on occupational medicine. The changing goals of occupational medicine and occupational hygiene in the Polish economy during he period of transition are discussed. The research priorities and the EU policy in these areas are highlighed. The intention of this paper is to initiate a general discussion in "Medycyna Pracy" on the future of occupational service and occupaional hygiene in Poland.


  5/46

  Tytuł oryginału: Opis przypadku zakażonej torbieli moczownika u 7-letniego chłopca.
  Tytuł angielski: A case of infected urachal cyst in a 7-year-old boy.
  Autorzy: Rowicka Grażyna, Michalak Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.65-66, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano 7-letniego chłopca, u którego doszło do zakażenia torbieli przetrwałego moczownika. U dziecka obserwowano dolegliwości bólowe zlokalizowane w śródbrzuszu, nudności i wysoką gorączkę. W okolicy pępka wyczuwano guzowaty twór o średnicy ok. 5 cm. Badanie ultradźwiękowe oraz tomografia komputerowa wykazały obecność owalnej torbieli o średnicy 5,6 cm, przylegającej do pęcherza moczowego, bez łączności z jego światłem. Zastosowano leczenie polegające na skojarzonej antybiotykoterapii, drenażu, a następnie chirurgicznym usunięciu torbieli moczownika.

  Streszczenie angielskie: A 7-year-old boy with infected urachal cyst, presenting periumbilical pain, nausea and high fever attack is reported. At admission, a 5 cm tumor was palpated in the umbilical area. Ultrasonographic and computed tomography examinations revealed an oval tumor 5.6 cm in diameter which was contiguous to the bladder, but not communicating with it. Treatment consisted of surgical excision after antimicrobial therapy with drainage.


  6/46

  Tytuł oryginału: Dilated cardiomyopathy - a prospective family study.
  Tytuł polski: Kardiomiopatia rozstrzeniowa. Badanie prospektywne rodzin.
  Autorzy: Bilińska Zofia T., Michalak Ewa, Grzybowski Jacek, Skwarek Mirosław, Kuśmierczyk-Droszcz Beata, Piotrowski Walerian, Rydlewska-Sadowska Wanda, Rużyłło Witold
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.31-39, tab., bibliogr. 22 poz. - Kongres AHAKongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego AtlantaBarcelona 19991999 - Tekst równoległy w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. There is an increasing awareness of the familial nature of dilated cardiomyopathy (DCM) and of the fact that a sizeable proportion of DCM relatives have left ventricular enlargement (LVE). Aim. To detect the early stage of DCM by repeated clinical and non-invasive assessment of symptom-free relatives of patients with the disease. Methods. We prospectively evaluated 371 relatives (mean age 28.2 years, 191 male, 229 1st degree relatives) of 60 consecutive DCM patients (6.2 relatives/family). The diagnosis of DCM was based on the WHO criteria. The familial DCM was defined as 1 affected family member with DCM. The study protocol included clinical examination, 12-lead ECG and 2-D Doppler echocardiogram. LVE was defined according to the method of Henry. Results. Familial disease was present in 27 pedigrees. Sixty three (17 p.c.) relatives were excluded from the study because of other cardiovascular and/or systemic disease. Based on the screening results, we identified 13 (6 p.c.) relatives with DCM coming from 10 familial pedigrees. Of the 296 non-affected relatives, 78 (46.2 p.c.) fromfamilial and 47 (37.3 p.c.) from non-familial pedigrees were found to have LVE and/or other minor cardiac abnormalities (NS). Thirteeen newly-daignosed relatives were treated with angiotensin converting enzyme inhibitor.Long-term follow-up data ( 2 years) were available for 9 of them. One relative - a 82 year old male, with a fractional shortening of 15 p.c., died. In 5 of the affected relatives the fractional shortening increased from 21.9 ń 2.0 p.c. to 27.7 ń 2.4 p.c. whereas in the other three it remained unchanged...


  7/46

  Tytuł oryginału: Trzy lata doświadczeń w leczeniu tętniaków aorty brzusznej przy użyciu rozwidlonych protez wewnątrznaczyniowych - stentgraftów.
  Tytuł angielski: Endovascular repair of abdominal aortic aneurysms with bifurcated stentgrafts, three years experience.
  Autorzy: Szczerbo-Trojanowska Małgorzata, Michalak Jerzy, Jargiełło Tomasz, Brakowiecki Franciszek, Pietura Radosław, Zubilewicz Tomasz
  Opracowanie edytorskie: Rowiński Olgierd (koment.), Szopiński Piotr (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.209-220, il., bibliogr. 18 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena 3-letnich doświadczeń w leczeniu chorych z tętniakami aorty brzusznej przy użyciu stentgraftów. Materiał i metodyka. W latach 1998 - 2001 leczeniem przeznaczyniowym objęto 44 chorych z tętniakami aorty brzuszenj z dużym ryzykiem zabiegu chirurgicznego, którzy spełniali ściśle określone naczyniowe warunki anatomiczne. U 4 chorych zastosowano stentgfraft typu Vanguard, u 14 typu Powerlink i u 26 typu Zenith. Wyniki. U wszystkich 44 chorych zabieg wszczepienia stentgraftu zakończył się powodzeniem. Średni czas pobytu chorego w szpitalu po zabiegu wynosił 4,2 dnia. Powikłania wczesne do 30 dni po zabiegu zanotowano u 4 chorych. Przeciek typu I zanotowano u jednego chorego, typu II u dwóch chorych. Przecieki ustąpiły samoistnie. U 4 chorego doszło do zakrzepu odnogi stentu, którą udrożniono drogą przeznaczyniową. Powikłania późne wystąpiły u 2 chorych w postaci zamknięcia biodrowej odnogi stentu. Jeden chory zmarł z powodu niewydolności krążenia. Wnioski. Doraźne wyniki leczenia chorych z tętniakami aorty brzusznej metodą przeznaczyniową przy użyciu stentgraftów rozwidlonych są bardzo dobre, konieczna jest dłuższa obserwacja chorych dla oceny wyników odległych.

  Streszczenie angielskie: Aim ot the study was to evaluate the three-year experience in the treatment of abdominal aortic aneurysms by means of stentgrafts. Material and methods. During the period: 1998 - 2001, 44 patients with abdominal aortic aneurysms in whom the risk associated with surgery was high and who fulfilled strictly defined vascular anatomical conditions were subject to endovascular repair. A Vanguard stentgraft was used in 4 patients, Powerlink in 14 and Zenith in 26. Results. Stentgraft implantation procedures proved successful in all 44 cases. Mean hospitalization following treatment amounted to 4.2 days. Early complications (up to 30 days) were observed in 4 patients. A type in I endoleak was found in 1 and II endoleak in 2 patients. All endoleaks sealed spontaneously. One patient developed stentgraft limb thromosis and was subject to endovascular recanalization. Late complications - thrombosis of a stentgraft were observed in 2 patients. One patient died due to circulatory insufficiency. Conclusions. Early results of endovascular abdominal aortic aneurysm repair with bifurcated stentgrafts are very promising, however further observations are required in order to assess long-term results.


  8/46

  Tytuł oryginału: Rola Chlamydia pneumoniae w patogenezie tętniaka aorty brzusznej.
  Tytuł angielski: Role of Chlamydia pneumoniae in the pathogenesis of an abdominal aortic aneurysm.
  Autorzy: Wolski Andrzej, Niedźwiadek Justyna, Mazur Elżbieta, Kozioł-Montewka Maria, Michalak Jerzy
  Opracowanie edytorskie: Starzewski Jacek (koment.), Kondera-Anasz Zdzisław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.235-243, il., bibliogr. 27 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości występowania zakażeń Chlamydia pneumoniae u chorych z tętniakiem aorty brzusznej (TAB). Materiał i metodyka. Oznaczano miana swoistych przeciwciał w klasie IgG, IgA i IgM w surowicy (metodą MIF) oraz poszukiwano DNA Chlamydia pneumoniae w ścianie TAB (metodą PCR). Wyniki. Serologiczne markery przewlekłego zakażenia Chlamydia pneumoniae stwierdzono u 25/28 (89 porc.) chorych i u 6/20 (30 proc.) osób z grupy kontrolnej. U 10 (40 proc.) chorych stwierdzono wysokie miana swoistych przeciwciał w klasie IgG i IgA, co wskazuje na zaostrzenie procesu przewlekłego. DNA Chlamydia pneumoniae wykryto u 6 chorych z TAB, u których obecne były wysokie miana swoistych przeciwciał. Wnioski. Stwierdzono statystycznie istotnie większą częstość występowania serologicznych markerów przewlekłego zakażenia Chlamydia pneumoniae u chorych z TAB w porównaniu z grupą kontrolną. Sugeruje to potrzebę diagnozowania chorych na TAB w kierunku zakażenia tym drobnoustrojem. Chorzy z małymi tętniakami z potwierdzonym przewlekłym zakażeniem Chlamydia pneumoniae mogą być kandydatami do długotrwałej, celowanej antybiotykoterapii, która ma szansę zwolnić postęp choroby.

  Streszczenie angielskie: Aim of this study was to evaluate the frequency of Chlamydia pneumoniae infection in AAA patients. Material and methods. C. pneumoniae-specific serum IgG, IgA and IgM levles were measured using MIF method and C. pneumoniae DNA in AAA wall was detected using PCR method. Results. Serologie markers of persistent C. pneumoniae infection were present in 25/28 (89.3 p.c.) patients and in 6/20 (30 p.c.) healthy controls. In 10 patients (40 p.c.), high titers of specific antibodies indicated exacerbation of chronic infection. C. pneumoniae DNA was detected in AAA wall in 6 patients with high titers of specific IgA and IgG. Conclusions. We noted statistically important greater frequency of serologie signs of chronic C. pneumoniae infection in AAA patients, in comparison to healthy controls. Thus, AAA patients should be diagnosed towards C. pneumoniae infection. Patients with small anerysms and serologie signs of C. pneumoniae infection can be candidates to longstanding antimicrobial therapy, which can slow down the disease progression.


  9/46

  Tytuł oryginału: Profilaktyka przeciwzakrzepowa w urazach jamy brzusznej.
  Tytuł angielski: Antithrombotic prophylaxis following abdominal cavity trauma.
  Autorzy: Michalak Jerzy, Wroński Jacek
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.277-280, bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/46

  Tytuł oryginału: Złamanie prącia z urazem cewki moczowej.
  Tytuł angielski: Penile fracture with urethral injury.
  Autorzy: Borowiec Dariusz, Bar Krzysztof, Michalak Jerzy
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.72-73, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 46-letniego chorego, który w czasie stosunku płciowego doznał urazu prącia. Skutkiem urazy było złamanie prącia z jednoczesnym przerwaniem ściany cewki moczowej. Chorego leczono operacyjnie z pomyślnym wynikiem.

  Streszczenie angielskie: The case study is presented of a 46-year-old patient with penile trauma associated with sexual intercourse. The trauma sequel was penile fraacture with concomitant urethral rupture. The patient was successfully treated with surgical procedure.


  11/46

  Tytuł oryginału: Wieloletnie stosowanie lewetyracetamu (LEV) u opornych na leki chorych z napadami częściowymi złożonymi, z wtórnym uogólnieniem lub bez wtórnego uogólnienia. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Long-term levetiracetam (LEV) administration in patients with refractory partial and secondary generalised epilepsy. Preliminary report.
  Autorzy: Michalak Lidia, Fryze Waldemar
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (2) s.159-162, tab., bibliogr. [6] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Lewetyracetam (LEV, ucb-LO59) jest nowym lekiem przeciwdrgawkowym, opracowanym przez UCB Pharma. Jest to S-enancjomer pochodnej pirolidonu. Po raz pierwszy był badany w latach 80. zeszłego wieku jako lek poprawiający funkcje poznawcze oraz działający przeciwlękowo. W 1991 r. rozpoczęto próby kliniczne tego leku jako terapii dodanej w leczeniu napadów o ogniskowym początku. Próby te wykazały jego silny potencjał przeciwdrgawkowy (Majkowski, 2001). Cel. Ocena leczenia lewetyracetamem (LEV), jako terapii dodanej, chorych z padaczką oporną na leki z napadami częściowo złożonymi z wtórnym uogólnieniem lub bez wtórnego uogólnienia. Materiał i metoda. W badaniu wzięło udział 15 pacjentów uczestniczących we wcześniejszej, wieloośrodkowej, podwójnie ślepej, randomizowanej grupie LEV. Wszyscy chorzy cierpieli z powodu padaczki opornej na leki. LEV był dołączony do wcześniej stosowanej w dawkach terapeutycznych karbamazepiny. Skuteczność lewetyracetamu oceniano, porównując częstość napadow w dwunastotygodniowym okresie przed badaniem w stosunku do 4-letniej obserwacji pacjentów przyjmujących LEV w stałej dawce 3000 mg w badaniu otwartym. Wyniki. Stwierdzono zmniejszenie częstości napadów o ponad połowę u 8 pacjentów, przy czym u 3 pacjentów poprawa ta była 100 proc.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Levetiracetam (LEV, uch-LO59) is a new ant-convulsive drug developed by UCB Pharma. It is an S-enantiomer, a derivative of pyrrolidine. It was first tedted in the eighties as a drug purported to improve cognitive functioning and to reliev anxiety. In 1991 clinical trials testing the efficacy of LEV as an add on drug in the treatment of seizures of focal origin began. The trials confirmed the drug's powerful anticonvulsive potential (Majkowski, 2001). Objective. The aim of the study was to assess the efficacy and safety of LEV as add on therapy in patients with refractory partial and generalised epilepsy. Material and method. A group of 15 patients who had participated in an earlier double-blind, responder-selected, multi-center open LEV trial took part in the study. There were 4 women and 11 men, mean age 40,1. Mean duration of epilepsy in patients was 21,6 years, seizure frequency before start of LEV was 8 per month. The aetiology of seizures was unknown in 7 patients, genetic in 1 patient, post-traumatic in 3 patients, and postinfectious in 1 patient. Perinatological risk was documented in 4 patients. There were no changes in EEG in 5 patients; the others demonstrated an abnormal EEG with paroxysmal discharges in 4 patients. Six patients had changes in CT, mainly cortical atrophy. Most patients were taking carbamazepine (CBZ) in the mean dos 1200 mg LEV was applied in the mean dose 3000 mg, twice a day. Results. The efficacy of treatment was good. At the end the study patients reported a reduction of frequency of seizures by 50 p.c. Thre patients were seizure free. Treatment appeared to be well tolerated with only slight transient adverse events such as vertigo, somnolence and dizziness.


  12/46

  Tytuł oryginału: Przebieg ciąży w czasie przewlekłego leczenia lewetyracetamem. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: The course of pregnancy and monotheraphy with levetiracetam.
  Autorzy: Michalak Lidia, Fryze Waldemar
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (2) s.177-180, bibliogr. [5] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Lewetyracetam, nazwa handlowa Keppra, jest najnowszym lekiem przeciwpadaczkowym stosowanym w leczeniu padaczki z napadami częściowymi i wtórnie uogólnionymi. Cel. Ocena wpływu leku na przebieg ciąży, porodu u pacjentki przyjmującej lewetyracetam w monoterapii. Materiał. Autorzy przedstawiają przypadek 42-letniej pacjentki z padaczką lekooporną, która przyjmowała lewetyracetam w monoterapii. Napady padaczkowe pojawiły się w 2. roku życia po przebytym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. LEV początkowo stosowana w terapii dodanej wraz z karbamazepiną (CBZ), po zmniejszeniu częstości napadów o ponad 50 proc. odstawiono CBZ, uzyskując 19-miesięczny okres bez napadów. Pacjentka w tym czasie zaszła w ciążę, która przebiegała prawidłowo. W drugim trymestrze ciąży pojawiły się ponowne pojedyncze napady padaczkowe. Ciążę rozwiązano cięciem cesarskim w 8. miesiącu ciąży. Stan dziecka był dobry, 9 punktów w skali Apgar; bez cech wady rozwojowej. Z uwagi na nasilającą się częstość napadów padaczkowych ostatecznie odstawiono LEV, a do CBZ dodano gabapentynę, nie uzyskując jednak wyraźnej poprawy. Omówienie. LEV wydaje się bezpiecznym lekiem w leczeniu padaczki opornej na leki. Nie stwierdzono poważnych objawów niepożądanych zarówno w trakcie ciąży, jak i u dziecka nie stwierdzono wad rozwojowych. U pacjentki, po roku od urodzenia dziecka, utrzymują się nadal napady padaczkowe, pomimo zmiany terapii.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Levetiracetam (LEV), trade name, Keppra is a new antiepileptic drug (AED) in the treatment of partial and secondary generalised epilepsies. Objective. The aim of study was to evaluate the efficacy and side effect profile of LEV in monotherapy of epileptic woman. Case report. The authors present the case of a 42-year old woman with refractory partial and generalised epilepsy. The seizure occurred at the age 2 due to meningoencephalitis. Initially LEV was administered in add-on-therapy with CBZ, when the frequency of seizures decreased in 50 p.c. monotherapy of LEV was applied. The seizures reapperaed in the second trimester of pregnancy (after 19 months of seizures free). At the eight month of pregnancy Cesarean section was performed, the children was normal without malformation, in good birth outcome assessed by Apgar score. The seizures frequency increased during postpatum and LEV was changed into GBM and CBZ. Conclusion. LEV seems to be an effective drug for the treatment refractory epilepsy, there was no adverse events during pregnancy and delivery, but the seizures frequency after delivery increased, and after about 1 year the increased number of seizures persists.


  13/46

  Tytuł oryginału: Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki : skrypt dla studentów medycyny
  Autorzy: Bartoszkiewicz Michał, Hendrich Andrzej, Kołaczkowski Marcin, Kosbot-Pawłowski Mirosław, Michalak Krystyna, Mozrzymas Jerzy, Poła Andrzej, Teisseyre Andrzej, Wierzchaczewski Michał
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. AM 2002, 160, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,018


  14/46

  Tytuł oryginału: Torbielowaty guz przestrzeni zaotrzewnowej imitujący torbiel nerki. Problem diagnostyczno-terapuetyczny.
  Tytuł angielski: Retroperitoneal cystic tumor imitating a renal cyst as a diagnostic and therapeutic problem.
  Autorzy: Michalak Jerzy, Bar Krzysztof, Wolski Andrzej, Skomra Danuta
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.81-83, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek choroby 37-letniej kobiety, u której badaniem USG, wykonanym z powodu częstych dolegliwości bólowych w lewej okolicy lędźwiowej, stwierdzono torbiel o średnicy 9 cm bieguna dolnego nerki lewej. Podczas pierwotnej próby operacyjnego usunięcia torbieli wystąpiła konieczność odstąpienia od zabiegu z powodu objęcia przez torbielowatą zmianę aorty, szypuły nerkowej i penetracji do kręgosłupa. Po dokładnym określeniu zasięgu guza za pomocą tomografii komputerowej i aortonefrografii chorą operowano powtórnie. Zmianę usunięto operacyjnie. W preparatach mikrskopowych usunięty torbielowaty guz opisano jako ścianę torbieli bez wyściółki nabłonkowej w stanie przewlekłego nieswoistego zapalenia z rozległym ziarninowaniem - ustalenie punktu wyjścia nie było możliwe. Autorzy przedstawili trudności diagnostyczne i lecznicze opisanej powyżej zmiany w przestrzeni zaotrzewnowej.

  Streszczenie angielskie: We present a case report of a 37-year-old woman in whom USG examination, performed due to recurrent left flank pain, revealed a cyst 9 cm in diameter in the lower pole of the left kidney. During the first operation we had to leave the cyst in place because it infiltrated the renal vessels and aorta, and penetrated into the vertebral column. After precise determination of the tumor anatomy by computer tomography and aortography, the patient was operated on again and the tumor was completely removed. Microscopic examination revealed a cystic tumor without epithelium, with nonspecific chronic inflammation and granulation. The origin of the tumor was unknown. The authors present the problems with diagnosis and treatment of this retroperitoneal tumor.


  15/46

  Tytuł oryginału: Częstość występowania alleli DRB1* i DQB1* u chorych na kardiomiopatię rozstrzeniową.
  Tytuł angielski: Frequency of DRB1* and DQB1* alleles in Polish patients with dilated cardiomyopathy.
  Autorzy: Bilińska Zofia T., Piątosa Barbara, Kruk Mariusz, Grzybowski Jacek, Demkow Marcin, Michalak Ewa, Rużyłło Witold
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.18-20, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W celu oceny czy istnieje związek między układem HLA a kardiomiopatią rozstrzeniową (KMR) zbadano występowanie alleli HLA II klasy u 52 niespokrewnionych chorych z KMR (25 kolejnych mężczyzn, 27 kolejnych kobiet, śr. wieku 38 ń 16 lat). Kardiomiopatię rozstrzeniową rozpoznano wg kryteriów WHO. Allele HLA-DR i DQ badano metodą PCR-SSP. Częstość występowania alleli DRB1* i DQB1* w badanej grupie porównano z lokalną grupą kontrolną (n = 126 - allele DRB1* i n = 76 - allele DQB1*). Stwierdzono nieznamiennie częstsze występowanie allelu HLA-DRB1*03 (p 0,05, p skorygowane - NS) i HLA-DQB1*02 (p 0,05, p skorygowane NS) u chorych na KMR w porównaniu z grupą kontrolną. Częstość występowania allela DRB1*04 była nieznamiennie niższa w grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną (p 0,05, p skorygowane - NS). Allel DRB1*03 ma związek z chorobami autoimmunologicznymi, interesujący jest fakt częstszego występowania tego allela u chorych z idiopatyczną miopatią mięśni szkieletowych. Heterozygotyczność dla DRB1*03/DRB1*04 występuje w cukrzycy insulinozależnej; taki genotyp stwierdzono u 3 chorych (5,7 proc.) na KMR, dwóch spośród nich miało cukrzycę insulinozależną rozpoznaną w wieku dojrzałym. Stwierdzono tendencję do częstszego występowania HLA-DRB1*08 u mężczyzn z KMR. Podsumowując, nie ma danych na pewny związek pomiędzy HLA a KMR, ale wyniki naszych badań dostarczają pewnego podparcia dla hipotezy autoimmunologicznej, przynajmniej u części chorych na KMR.

  Streszczenie angielskie: We investigated distribution of HLA class II alleles among 52 urelated patients with dilated cardiomyopathy (DCM) (25 consecutive men, 27 consecutive women, meaN AGE 38 ń 16 years) to determine if there is any immunogenic predisposition to the disease. DCM was diagnosed according to WHO criteria. HLA-DR and DQ alleles were examined by PCR-SSP typing. Frequency of DRB1* and DQB1* alleles in the study group was compared to local control group (n = 126 for DRB1* and n = 76 for DQB1* alleles). There was a non-significant increase in the frequency of HLA-DRB1*)3 (chi square = 4,78, p 0.05, p corrected for multiple comparisons (pcorr) - NS) and HLA-DQB1*02 (chi square = 4,92, p 0.05, pcorr - NS) among DCM patients as compared to controls. Frequency of DRB1*04 allele was lower than expected (chi square = 4.58, p 0.05, pcorr - NS). DRB1*03 is associated with several autoimmune diseases, of interest it confers risk for idiopathic myopathy in Polish patients. Heterozygozity for DRB1*03/DRB1*04, known for association with insulin-dependent diabetes mellitus was found in 3 patients (5.7 p.c.), two of them had adult-onset insulin-dependent diabetes mellitus. There was a tendency to overrepresentation of DRB1*08 among men with DCM. In conclusion, these data give some support for autoimmune involvement in the pathogenesis of dilated cardiomyopathy.


  16/46

  Tytuł oryginału: Przewlekła niewydolność żylna. Od objawu i rozpoznania do leczenia.
  Tytuł angielski: Chronic venous insufficiency.
  Autorzy: Zubilewicz Tomasz, Wroński Jacek, Michalak Jerzy
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (2) s.96-100, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Chronic venous insufficiency becomes an increasingly common problem in industrialised countries. Prevention, diagnostics and treatment are challenges for general practitionners.


  17/46

  Tytuł oryginału: Rezonans magnetyczny w kardiologii - wprowadzenie do metody i zastosowanie kliniczne.
  Tytuł angielski: Magnetic resonance in cardiology.
  Autorzy: Walecki J[erzy], Michalak J. M., Grieb P., Kochmański M[arek]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (2) s.62-72, il., tab., bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Magnetyczny rezonans (MR) jest metodą o dużej przydatności w diagnostyce chorób układu sercowo-naczyniowego. MR umożliwia uwidocznienie zmian morfologicznych w sercu i aorcie piersiowej, dokładnie określa ich lokalizację, rozmiary, charakterystyczne cechy budowy oraz relację do otaczjących tkanek i narządów. Spektroskopia MR pozwala w nieinwazyjny sposób ocenić jakościowo i ilościowo metabolizm w mięśniu sercowym.

  Streszczenie angielskie: Magnetic Resonance (MR) is a very useful method for diagnosis of cardiovascular system. The application of MR makes possible close qualification of morphological lesions of the heart and thoracic aortae and evaluation of their localsiation, dimension, charcteristic features of structure and relation to adjoining tissues and structures. Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS) can be used to noninvasive study intracellular biochemistry in the heart.


  18/46

  Tytuł oryginału: Ocena przedoperacyjna parametrów objętościowych wątroby u dawców spokrewnionych za pomocą spiralnej tomografii komputerowej.
  Tytuł angielski: Preoperative evaluation of liver volume parameters in living related donors by spiral computed tomography.
  Autorzy: Michalak Maciej, Pacho Ryszard, Pruszyński Bogdan, Paluszkiewicz Rafał, Hevelke Piotr, Krawczyk Marek
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (3) s.31-35, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: The objective of the study is to assess the use of spiral computed tomography in the evaluation of the volume of the liver, its lobes, and selected segments in the preoperative period and to validate the used measurements. Material/Methods: Thirty five potential donors (15 women and 20 men) aged 21-65 years were included. Based on the CT liver findings in the venous-portal phase and segment division of the liver according Couinaud th eliver volume was calculated manually be a planimetric method, after making outlines of all liver sections. The volumes of lobes and selected segments were assessed by the same technique. The volumes of the resected liver segments calculated based on the CT findings were compared with appropriate measurements made during the operation. Results: The total liver volume ranged between 804 and 1842 cm**3 (mean - 1456 cm**3, standard deviation [SD] -247). The volume of the right liver lobe including caudate lobe was 555 cm**3 to 1382 cm**3 (mean - 1024, SD - 186) that is in average 70.4 p.c. of the total liver volume. The volume of the left liver lobe ranged between 156 and 778 cm**3 (mean - 431, SD - 123) that is in average 29.6 p.c. of the total liver volume. The volume of segments 2 + 3 was 72 to 426 cm**3 (mean - 237 cm**3, SD -79) that is in average 16.2 p.c. of the total liver volume. The volume of the segment 4 ranged between 84 and 8366 cm**3 (mean - 196, SD - 70) that is in average 13.4 p.c. of the total liver volume. Conclusion: CT makes possible to assess the volume of the liver, of its lobes and selected ...


  19/46

  Tytuł oryginału: Ocena pooperacyjna wielkości wątroby dawców spokrewnionych za pomocą spiralnej tomografii komputerowej.
  Tytuł angielski: Postoperative evaluation of the liver volume of living related donors by spiral computed tomography.
  Autorzy: Michalak Maciej, Pacho Ryszard, Pruszyński Bogdan, Paluszkiewicz Rafał, Hevelke Piotr, Krawczyk Marek
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (3) s.36-40, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: To evaluate the use of spiral computed tomography (CT) in the assessment of liver volume in family donor after the left hepatectomy or segmentectomy. Material and Methods: In 26 family liver donors in the postoperative period 46 control CT examinations were performed: 8 donors had 1 examination, 18 donors - 2 or more examinations after the surgery. The fisrt control examination was performed in average in the 9th day after the operation teh second in average in the 8 th weeek after the surgery and the third 6 and 8 months after the operation. The volume of the liver was calculated manually with the planimetric method. The results of liver volume calculations in the group of donors after left hepatectomy or segmentectomy were compared. Results: The donors with at least two postoperative CT examinations were divided intotwo group: group I -donors after segmentectomy 2 + 3 (13/18 cases); group II - donors after left hepatectomy (5/18 cases). The preoperative liver volume minus calculated volume of the segments resected was compared to the liver volume in the first and in the second control examination. In both groups a significant increaseof the liver volume in the first control examination and a decrease of the liver volume in the second control examination was found. The resultant increase of the liver volume in comparison to the preoperative examination in the group II was 3.5 times higher than in the group I. Also other postoperative changes have been observed: retention fluid collextions and ischemic changes in the segment 4 of the liver....


  20/46

  Tytuł oryginału: Unexpected eosinophilic mycoarditis in a young woman with rapidly progressive dilated cardiomyopathy.
  Autorzy: Bilińska Zofia T., Bilińska Maria, Grzybowski Jacek, Przyłuski Jakub, Michalak Ewa, Walczak Ewa, Wagner Teresa, Rużyłło Witold
  Źródło: Int. J. Cardiol. 2002: 86 (2/3) s.295-297, ml., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 305,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We present the case of 23-year-old woman with good living conditions, one year history of ventricular arrhythmia and 6 months history of decreased exercise tolerance, who was found to have dilated cardiomyopathy after aborted sudden death. Endomyocardial biopsy did not show specific findings. Within 3 months she develooped profound bradycardia requiring pacemaker implantation and refractory heart failure, treated with heart transplantation. Intense eosinophilic myocarditis was found in the explanted heart. Retrospective analysis of the patient's blood count revealed mild eosinophilia (eosinophil count: 0.86 x 109/1) on one examination only. Following heart transplantation the patient had persistent eisinophilia (eosinophil count: 0.62 x 109/1). Although there was no proven parasitic infestation, based on positive family history of Enterobius vermicularis infestation she was treated with broad-spectrum antiparasitic agent: albendazole and her eosinophil count returned to normal values. This case shows that active eosinophilic myocarditis may present clinically as progressive dilated cardiomyopathy with severe involvement of conduction system. Massive myocardial tissue eosinophilia occurred in the setting of mild and transient blood eosinophilia. Favourable outcome following antiparasitic treatment suggests a potential parasitic infestation as a cause of the disease.


  21/46

  Tytuł oryginału: Doświadczenia własne w stosowaniu operacji TVT jako metody leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.
  Tytuł angielski: The tenision free vaginal tape operation (TVT) for the treatment of stress urinary incontinence in females - the observational data.
  Autorzy: Rechberger Tomasz, Skorupski Paweł, Adamiak Aneta, Baranowski Włodzimierz, Tomaszewski Jacek, Michalak Jerzy, Urban Marek, Jakowicki Jerzy
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.40-44, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Ocena efektywności klinicznej oraz powikłań metody TVT zastosowanej w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Materiałi metoda. U stu dwudziestu kobiet, z potwierdzonym obiektywnie rozpoznaniem (badanie kliniczne, kwestionariusz Gaudenza oraz badanie urodynamiczne obejmujące cystometrię i profilometrię cewkową) wysiłkowego nietrzymania moczu, przeprowadzono operację korekcyjną sposobem TVT. Zabieg TVT polega na podcewkowym umieszczeniu taśmy prolenowej przy zastosowaniu minimalnie inwazyjnej techniki. Wprowadzenie znieczulenia miejscowego (czy też podpajęczynówkowego), umożliwiło śródoperacyjne sprawdzenie poprawności wykonania operacji. Wyniki. Spośród 120 leczonych kobiet u 109 (90,8 proc.) uzyskano wyleczenie, u dziewięciu (7,5 proc.) poprawę, u dwóch zaś (1,7 proc.) operacja nie dała pozytywnego rezultatu. Nie wystąpiły żadne poważne powikłania śród- i pooperacyjne. Perforacja ściany pęcherza moczowego, która wystapiła u 9 pacjentek, nie miała negatywnego wpływu na wynik operacji. U 6 pacjentek wystąpiła pooperacyjna niestabilność wypieracza. Wnioski. Blisko dwuletnie, własne doświadczenia kliniczne z metodą TVT pozwalają stwierdzić, że ta mało inwazyjna i niezwykle prosta technicznie oepracja jest wysoce efektywna w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. W naszej opinii powinna być roważana jako technika z wyboru do leczenia WNM u kobiet.

  Streszczenie angielskie: Objective. To evaluate clinical efficacy of TVT procedure as the treatment of stress urinary incontinence (SUI) in women. Moreover, intraoperativ as well as postoperative complications were critically analysed. Patients and methods. One hundred and twenty female patients suffering from SUI were included and underwent clinical evaluation with Gaudenz questionnaire and urodynamic tests (cystometry and urethral profilometry). TVT procedure implies the insertion of prolene tape around mid-urethra via a minimal vaginal incision. Results. Among 120 treated women 109 (90,80 p.c.) were fully recovered, 5 (75 p.c.) were improved and in 2 cases (1,7 p.c.) operation failed. No major intra-or postoperative complications occurred. Nine cases of bladder perforations were treated with catheterisations and had no negative impact on clinical outcome. Six patients developed detrusor instability de novo. Conclusions. After almost two years of clinical experiences we consider TVT procedure as a safe and effective surgical procedure for females with the SUI. Because of very high effectiveness and reproducibility accompanied by its technical simplicity TVT procedure should be considered as the opration of choice for female SUI treatment.


  22/46

  Tytuł oryginału: Choroba Alzheimera : poradnik dla chorych i opiekunów
  Autorzy: Schwarz Gaby
  Opracowanie edytorskie: Michalak Sławomir (tł.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 117, [1] s. : il., tab., 21 cm. - Tyt. oryg. Hilfe fr Alzheimer-Patienten by Gaby Schwarz
  Seria: Lekarz Radzi
  Sygnatura GBL: 735,694

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  23/46

  Tytuł oryginału: Serological markers of Chlamydia pneumoniae infection in patients with cardiovascular disease.
  Tytuł polski: Sereologiczne wskaźniki zakażenia Chlamydia pneumoniae w chorobach układu sercowo-naczyniowego.
  Autorzy: Niedźwiadek Justyna, Mazur Elżbieta, Wolski Andrzej, Witkowski Andrzej, Kozioł-Montewka Maria, Michalak Jerzy
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (2) s.55-64, il., tab., bibliogr. 32 poz. - Tekst również w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • mikrobiologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Wzrastająca liczba danych seroepidemiologicznych i doświadczalnych wskazuje na możliwy udział Chlamydia pneumoniae, niedawno odkrytego ludzkiego patogenu wewnętrzkomórkowego, w patogenezie chorób układu sercowo-naczyniowrgo, takich jak tętniak aorty brzusznej (AAA), zawał serca i udar mózgu. Według danych z piśmiennictwa, u znacznej liczby osób ze schorzeniami układu krążenia wykryto serologiczne wskaźniki przewlekłego zakażenia C. pneumoniae. Cel pracy. Celem pracy była ocena częstości występowania zakażenia Chlamydia pneumoniae u osób z chorobą wieńcową serca, miażdżycowym zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej i AAA, poprzez oznaczenia miana swoistych przeciwciał klasy IgG, IgM i IgA w surowicy. Materiał i metody. W badaniu uczestniczyło 47 chorych (8 K, 39 M, średni wiek chorych 64,4 r.) z ostrym zawałem serca lub niestabilną chorobą wieńcową, 17 chorych (3K, 14 M, średni wiek chorych 66,5 r.) operowanych z powodu miażdżycowego zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej oraz 28 chorych (5 K, 23 M, średni wiek chorych 68,5 r.) operowanych z powodu AAA. Grupa kontrolna składała się z 20 osób, zbliżonych pod względem wieku i płci do osób z grupy badanej bez objawów chorób układu sercowo-naczyniowego i oddechowego. Oceną miana swoistych przeciwciał anty-C pneumoniae klasy IgG, IgA i IgM przeprowadzono z zastosowaniem metody mikroimmunofluorescencyjnej za pomocą testu Chlamydia pneumoniae Micro-IF-firmy Labsystem (Finlandia). Analizę statystyczna przeprowadzonon z użyciem programu Statistica. Za istotne statystycznie przyjęto p 0,05...


  24/46

  Tytuł oryginału: Kardiomioptia rozstrzeniowa idiopatyczna - ocena metabolizmu mięśnia serca metodą spektroskopii protonowej (1H MRS). Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Idiopatic dilated cardiomyopathy - proton magnetic resonance spectroscopy (1H MRS) in evaluation of myocardial metabolism. Preliminary study.
  Autorzy: Michalak Małgorzata J., Walecki Jerzy, Michalak Ewa, Bilińska Zofia T., Rużyłło Witold
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.5-11, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Primary dilated cardiomyopathy is a disease of unknown etiology and it leads to serious cardiac insufficiency. Abnormalities in cardiac metabolism can play an important role in clinical manifestation and prognosis in this group. The aim of this study was an attempt to assess cardiac metabolism using proton spectroscopy magnetic resonance method (1H MRS) and to find a relationship between cardiac metabolites and functional class NYHA and left ventricular function parameters obtained by echocardiography. Material/Methods: proton spectroscopy magnetic resonance was performed in 15 patients with angiographically documented idiopathic dilated cardiomyopathy and 12 healthy volunteers with voxel localized at interventricular septum area. The contents of total creatine (CR) e.g. creatine + phosphocreatine, lipids (LIP) lactates (LAC) and their ratios (CR1A), CR2A, CR1/H2O, CR2/H2O, CR2CR1, LIPA, LIP/H2O, LIP/CR1, LACA, LAC/H2O, LAC/CR1) were examined. Results: Patients with dilated cardiomyopathy had significantly lower level of creatine CR1A (5.04 ń 0.88 vs. 5.94 ń 1.15, p 0.02) and ratios LIP/H2O (4.34 ń 2.3 vs. 15.46 ń 20.39, p 0.04) and LIP/CR1 (24.49 ń 21.26 vs. 34.08 ń 13.36, p 0.05) compared to healthy volunteers. Significant correlations between NYHA functional class and ratios CR2/CR1, CR12/H2O (r = 0.59 p 0.038, r = 0.59 p 0.02) and between p.c. EFLV and LIP/CR1 (r = 0.64, p 0.036), as well as between the duration of the disease (CTCH) and LIP/CR1 (r = 0.067, p 0.046) were found. Conclusion: Preliminary study with proton spectroscopy magnetic resonance...


  25/46

  Tytuł oryginału: Nowe możliwości w obrazowaniu serca i naczyń MR i MRS - relacja z 19 dorocznego spotkania Europejskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego w Medycynie i Biologii - Cannes, Francja 22-25.08.2002.
  Autorzy: Michalak Małgorzata
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.107-108, il. - 19 Doroczne Spotkanie Europejskiego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego w Medycynie i Biologii Cannes 22-25.08. 2002
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  26/46

  Tytuł oryginału: Zastosowanie spektroskopii rezonansu magnetycznego w kardiologii. State of the Art.
  Tytuł angielski: Application of the magnetic resonance spectroscopy in cardiology. State of the Art.
  Autorzy: Walecki Jerzy, Michalak Małgorzata J., Michalak Ewa, Pasowicz Mieczysław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.601-605, il., tab., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obrazowanie tkanek i narządów w oparciu o zjawisko rezonansu magnetycznego (MR), a zwłaszcza badanie metabolizmu in vivo metodą spektroskopii rezonansu magnetycznego (Magnetic Resonance Spectroscopy - MRS) to techniki stosunkowo młode, o dynamicznym rozwoju i obiecujących perspektywach. Ostatnie lata przyniosły szersze zastosowanie MR w kardiologii, przełamując stereotyp wg którego metoda ta dedykowana była głównie neuroradiologii. Postęp technologiczny w obrazowaniu MR to wprowadzenie nowych systemów o krótkich czasach akwizycji oraz oprogramowaniu do badań serca i dużych naczyń (cardiac package). Silne i szybkie gradienty w nowych systemach MR pozwoliły na stosowanie MRS serca w praktyce klinicznej. Istotne znaczenie w poznaniu składu metabolitów mięśnia serca miało wprowadzenie spektroskopii in vitro, która podobnie jak w neuroradiologii uformowała drogę spektroskopii in vivo. Była ona przez wiele lat stosowana jako technika eksperymentalna, obecnie zaś coraz częściej znajduje aplikację w praktyce klinicznej. W badaniu metabolizmu serca stosujemy najczęściej dwa typy MRS: fosforanową (31PMRS) i protonową (1HMRS). Spektroskopia fosforanowa pozwala na ocenę składu i metobolizmu związków wysokoenergetycznych, poziom pH wewnątrzkomórkowego i pośrednio dostarcza informacji o metabolizmie glukozy. Spektroskopia protonowa określa poziom lipidów (Lip), mleczanów (Lac) i związków wysokoenergetycznych - keratyny (Cr). Badania MRS serca prowadzone są w licznych klinicznych ośrodkach na świecie. W prezentowanej pracy stanowiącej wprowadzenie do zastosowania MRS w kardiologii opieramy się głównie o doświadczenia znanych ośrodków światowych i na pierwszych doświadczeniach własnych.


  27/46

  Tytuł oryginału: Protokół Eurostar : polskie wyniki
  Autorzy: Zubilewicz Tomasz, Wroński Jacek, Jargiełło Tomasz, Kobusiewicz Wojciech, Żywicki Witold, Stępień Adam, Kęsik Jakub, Brakowiecki Franciszek, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata, Michalak Jerzy
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.129-133, il., tab., bibliogr. 11 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  28/46

  Tytuł oryginału: Białka i peptydy w guzach ośrodkowego układu nerwowego. Implikacje diagnostyczne i terapeutyczne.
  Tytuł angielski: Proteins and peptides of central nervous system tumors. Diagnostic and therapeutic implications.
  Autorzy: Michalak Sławomir
  Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.61-65, il., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,559

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rozwój i upowszechnienie technik biologii molekularnej umożliwiły poznawanie coraz to nowszych procesów związanych z nowotworzeniem. Białka i pepetydy związane z rozwojem, różnicowaniem i proliferacją komórek stanowią grupę cząsteczek o istotnym znaczeniu dla powstawania, diagnostyki i różnicowania guzów mózgu. Omówiono znaczenie białek pośredniczących w przyleganiu komórek, białek ochronnych, inhibitorów różnicowania, białek towarzyszących mikrotubulom, metaloproteinaz, białek zwiazanych z opornością na leki, przetwarzających sygnał i aktywujących transkrypcję, cytokin, kinaz i fosfataz dla oceny diagnostycznej, rokowania oraz możliwości leczenia guzów mózgu.


  29/46

  Tytuł oryginału: Robert Remak i jego poznańskie losy.
  Tytuł angielski: Robert Remak and his days in the city of Poznań.
  Autorzy: Michalak Sławomir
  Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.95-98, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,559

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku

  Temat osobowy:
 • Remak
 • Robert 1815-1865

  Streszczenie polskie: Robert Remak (1815-1865), urodzony w Poznaniu embriolog, fizjolog i neurolog pierwsze lata swej edukacji spędził w tym mieście. Choć jego dalsza kariera toczyła się w Berlinie i Niemczech wiele jest danych na związki z Polską. W niniejszej pracy przedstawiono historię badań Roberta Remaka z zakresu embriologii, układu nerwowego i elektroterapii.


  30/46

  Tytuł oryginału: Poziom angiotensyny II i aldosteronu w osoczu jest często podwyższony u chorych z niewydolnością serca leczonych inhibitorami konwertazy angiotensyny - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Angiotensin II and aldosterone plasma levels are often elevated in patients with heart failure treated with angiotensin converting enzyme inhibitors - preliminary results.
  Autorzy: Grzybowski Jacek, Bilińska Zofia T., Janas Jadwiga, Michalak Ewa, Skwarek Mirosław, Rużyłło Witold
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.587-589, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W licznych randomizowanych badaniach klinicznych wykazano istotną poprawę rokowania chorych z niewydolnością serca (NS) leczonych inhibitorami konwertazy angitoensyny (ACE-I), jednak w ogólnej populacji poprawa rokowania nie jest już tak wyraźna. Uważa się, żę jedną z możliwych przyczyn może być niedostateczna supresja parametrów aktywacji neurohormonalnej w trakcie przewlekłęgo leczenia. Celem obeacnego badania była ocena poziomów angiotensyny II (AII) i aldosteronu w grupie chorych z zaawansowaną NS leczoncyh adekwatnymi klinicznie dawkami ACE-Im (średnia dawka enalaprilu 9,7 ń 7,1 mg/dobę). Gurpa badana obejmowała 41 chorych (36 M, średni wiek 52 ń 12 lat), których średnia frakcja wyrzucania lewej komory wynosiła 22 ń 8 proc., wymiar końcoworozkurczowy lewej komory w badaniu echokardiograficznym 72 ń 10 mm, średnia klasa NYHAA 2,6 ń 0,7. Stężenia AII i aldostserounu oznaczano w osoczu metodą radioimmunologiczną. Średnie poziomoy AII i aldosteronu w grupie badanej nie odbiegały istotnie od poziomów w grupie kontrolnej 5 osób zdrowych (4,8 ń 8,2 pg/ml vs 4,1 ń 3,2 pg/ml dla angiotensyny II oraz 129 ń 93 pg/ml vs 78 ń 29 pg/ml dla aldosteronu). Zwraca uwagę duży rozrzut wyników zwłaszcza w przypadku AII, - sugeruje to dużą indywidualną zmienność reakcji pacjentów na stosowane leczenie ACE-I. Pełną supresję angiotensyny II ( 2,0 pg/ml) stwierdzono u 21 chorych (58 proc.), 10 chorych (28 proc.) prezentowało wyniki pośrednie (2,0 - 10,0 pg/ml), a u 5 chorych (14 proc.) stężenia AII były istotnie podwyższone ( 10 pg/ml). Pełną supresję Aldostseronu ( 80 pg/ml) stwierdzono tylko u 15 chorych...


  31/46

  Tytuł oryginału: Echokardiograficzna ocena funkcji lewego przedsionka w kardiomiopatii rozstrzeniowej z restrykcyjną i nierestrykcyjną dopplerowską krzywą napływu mitralnego.
  Tytuł angielski: Echocardiographic evaluation of left atrial function in dilated cardiomyopathy with and without restrictive left ventricular Doppler filling pattern.
  Autorzy: Michalak Ewa, Bilińska Zofia Teresa, Grzybowski Jacek, Rużyłło Witold, Rydlewska-Sadowska Wanda, Hoffman Piotr
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.590-594, il., tab., bibliogr 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Lewy przedsionek (LP) pełni istotną rolę w napełnianiu lewej komory (LK). Istnieją dane, że dopplerowskie krzywe napływu mitralnego, rutynowo wykorzystywane do oceny napełniania LK, są zależne od funkcji lewego przedsionka. Nieliczne prace uwzględniają zależności pomiędzy wielkością i funkcją LP oraz napływem mitralnym. Zastosowaliśmy dwuwymiarową echokardiograficzną metodę acoustic quantification do oceny funkcji LP w kardiomiopatii rozstrzeniowej (KR) i grupie kontrolnej. Chorych z kardiomiopatią podzielono na dwie podgrupy: 1. z restrykcyjnym napływem mitralnym (KR-R) - 18 chorych i 2. nierestrykcyjnym napływem mitralnym (KR-NR) - 11 chorych z podobną częstością rytmu, wiekiem istopniem niedomykalności mitralnej. Oceniono maksymalną powierzchnię przedsionka, całkowitą frakcję opróżniania oraz bezwzględną zmianę pola i procentową frakcję opróżniania LP w czasie biernej/wczesnej i czynnej fazy opróżniania. Lewy przedsionek był powiększony jedynie w KR-R. W obu grupach KR całkowita frakcja opróźniania i wczesna zmiana powierzchni LP były mniejsze w porównaniu do grupy kontrolnej. Znamienne powiększenie lewego przedsionka i niższą całkowitą frakcję opróżniania wykazano w KR-R z wysokim ciśnieniem napełniania komory w porównaniu do KR-NR. Grupa z restrykcyjnym napływem miała znamiennie mniejszą zmianę pola przedsionka we wczesnej fazie opróżniania, a także zmniejszone opróżnianie LP w czasie jego skurczu w porównaniu do KR-NR. W czasie ó 2 godz po badaniu echokardiograficznym wykonywano cenikowanie serca ze wskazań klinicznych. U chorych z KR-R stwierdzono znamiennie wyższe ciśnienie napełniania i niższą...


  32/46

  Tytuł oryginału: Właściwości immunohistochemiczne komórek nowotworowych guzów z grupy nerwiaka zarodkowego o różnej dojrzałości morfologicznej : praca doktorska
  Autorzy: Michalak Elżbieta, Liebhart Maria (promot.).; Instytut Matki i Dziecka Zakład Patomorfologii w Warszawie
  Źródło: 2002, [4], 116 k., [6] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 150 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45d/20346

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  33/46

  Tytuł oryginału: Thioridazine induces erythrocyte stomatocytosis due to interactions with negatively charged lipids.
  Autorzy: Hendrich Andrzej B., Lichacz Katarzyna, Burek Anna, Michalak Krystyna
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (4) s.1081-1086, il., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Despite the fact that thioridazine is used clinically as a neuroleptic drug, little is known about the molecular mechanisms underlying its biological effects, in particular about its interactions with membranes. In the present work we investigate the influence of thioridazine on model and cell membranes, using calorimetry, DPH fluorescence polarization measurements, studies of haemodialysis and scanning electron microscopy. The experiments show that thioridazine interacts with lipid bilayers and intercalates into bilayer structure. We found that erythrocyte stomatocytosis induced by the drug might be related to preferential interaction of thioridazine with charged lipids.


  34/46

  Tytuł oryginału: The influence of membrane lipid metabolites on lymphocyte potassium channel activity.
  Autorzy: Teisseyre Andrzej, Michalak Krystyna, Kuliszkiewicz-Janus Małgorzata
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (4) s.1095-1109, il., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 306,513

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: In the present study, the whole-cell patch-clamp technique was applied to elucidate modulatory effects of high-density lipoproteins (HDL), sphingosine (SPH), sphingosine-1-phosphate (SPP), lysophosphatidic acid (LPA) and sphingosyl- phosphorylcholine (SPC) on the activity of Kv1.3 channels in human T lymphocytes (TL). Obtained data provide evidence that application of SPC at micromolar concentrations shifts teh channel activation midpoint by about 20 mV towards positive membrane potentials. This effect occurs in a concentration-dependent manner and is saturated at SPC concentrations higher than 10 ćM. The shift of channel activation midpoint is accompanied by a pronounced slowing of the activation kinetics. The modulatory effect of SPC is clearly voltage-dependent, being most potent at -20 mV and least potent at +60 mV. The steady-state inactivation curve is also shifted by about 20 mV towards positive membrane potentials. The kinetics of channel inactivation and deactivation (closure) remain unaffected upon SPC treatment. In contrast, application of HDL (250 ćg/ml), SPH (50 and 100 ćM), SPP (10 ćM) and LPA (10 and 36 ćM) does not exert any modulatory effect on the channel activity. The effect of SPC on Kv1.3 channel gating resembles the effect exerted by extracellular zinc at the concentration of 10 ćM. It is concluded that the effect of SPC is specific and may be due to the presence of a choline residue in SPC molecules. The possible mechanism and the physiological significance of this modulatory effect on Kv1.3 channels are discussed.


  35/46

  Tytuł oryginału: Immunofluorescence in situ and the serologic indices of Chlamydia pneumoniae infection in patients with an abdominal aortic aneurysm.
  Autorzy: Wolski Andrzej, Korobowicz Elżbieta, Siezieniewska Zofia, Mazur Elżbieta, Niedźwiadek Justyna, Kozioł-Montewka Maria, Michalak Jerzy
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (4) s.223-228, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the frequency of Chlamydia pneumoniae infection in patients with abdominal aortic aneurysm (AAA) using selected methods. The histological specimens of aneurysm wall were evaluated, the method of immunofluorescence was used to reveal the antigen in the wall of AAA and the titers of specific antibodies of IgG, IgM and IgA classes in blood plasma were marked. Atherosclerotic changes in the aneurysm wall were found in all patients. In 20 (87 p.c.) patients the C. pneumoniae antigen was seen in the wall of abdominal aneurysm using the indirect immunofluorescence method. A significant relation between the method of direct C. pneumoniae diagnosis, aneurysm symptoms and histologically detected inflammation in its wall was confirmed. Serologic markers of the chronic C. pneumoniae infection were seen in 20 (87 p.c.) out of 23 patients and in 6 (30 p.c.) out of 20 subjects of the control group and this difference was statistically significant. It was observed, that all patients with serologic indices of active C. pneumoniae infection, had symptomatic aneurysm. The presence of Chlamydia pneumoniae in the wall of AAA as well as the occurrence of serologic indices of the chronic infection in these patients can confirm the hypothesis of the relation between the infection with this microorganism and the development of the disease.


  36/46

  Tytuł oryginału: The quality of life in patients treated for abdominal aortic aneurysms by classical and endovascular methods.
  Tytuł polski: Jakość życia chorych leczonych z powodu tętniaka aorty brzusznej metodą klasyczną i wewnątrznaczyniową.
  Autorzy: Michalak Jerzy, Zubilewicz Tomasz, Wroński Jacek, Jargiełło Tomasz, Kęsik Jan Jakub, Kobusiewicz Wojciech, Żywicki Witold, Dudek Wojciech, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata, Brakowiecki Franciszek
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (3) s.105-112, il., tab., bibliogr. 7 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Porównanie wyników leczenia tętniaków aorty brzusznej metodą operacyjną w trybie planowym oraz leczonych za pomocą endoprotez rozwidlonych. Ocena jakości życia przy użyciu skróconego formularza 36-punktowego SF-36 (Short Form 36-Item Health Survey) oraz ankiety specyficznej opracowanej specjalnie dla potrzeb tej pracy. Zestawienie wyników obu metod leczenia i ich porównanie. Materiał i metody. W okresie od stycznia 1998 roku do grudnia 2001 roku leczono 384 chorych z AAA. W trybie nagłym operowano 39 chorych, w trybie planowym - 301 chorych, natomiast 44 chorych leczono techniką endowaskularną za pomocą endoprotez rozwidlonych. Pacjentów poproszono o wypełnienie formularzy przed zabiegiem i 30 dni po operacji podczas wizyty kontrolnej. Pytania dotyczyły: samooceny aktualnego stanu zdrowia pacjenta, dolegliwości bólowych, kłopotów z poruszaniem się, możliwości wykonywania codziennych czynności, kłopotów ze snem, dolegliwości ze strony ran pooperacyjnych. Wynik. W grupie chorych operowanych planowo z powodu AAA na 301 przypadków wystąpiło 7 zgonów, wykonano 5 reoperacji w tym samym dniu z powodu ostrego niedokrwienia kończyny dolnej oraz 3 relaparotomię z cięcia pośrodkowego. Wszczepiono 187 protez prostych i 114 rozwidlonych. W powyższej grupie było 38 kobiet i 263 mężczyzn. W drugiej grupie założono 44 endoprotezy z dostępu chirurgicznego do tętnicy udowej w pachwinie po jednej lub obu stronach. Wszystkich 44 chorych zakwalifikowanych do założenia ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. A comparison of the results of treatment of patients with abdominal aortic aneurysms (AAA) in the planned procedure by means of operation method and treated by use of Y-grafts; an evaluation of the quality of life by the use of the Short Form 36-Item Health Survey and a specific survey conducted especially for this work; a specification of the results for both methods and a comparison of them. Material and methods. From january 1998 to december 2001, 384 patients suffering from AAA were treated. 39 of them were operated in the acute procedure, 301 in the planned one whereas 44 patients were treated by means of endovascular technique using Y-grafts. The patients were asked to fill in questionnaires before the surgical intervention and 30 days after it, during the control visit. The question from the survey concerned: patients' opinion of their actual health status, aches, troubles with moving, the ability to perform everyday activities, sleeping problems and indispositions resulting from postoperative wounds. Results. In the group of patients operated due to AAA according to the plan there were noted: 7 deaths per 301 cases, 5 reoperations because of critical leg ischaemia on the same day and 3 relaparotomies were performed due to bleeding into the abdominal cavity. All of the operations were conducted under general anaesthesia by laparotomy from the abdominal cavity. All of the operations were conducted under general anaesthesia by laparotomy from ...


  37/46

  Tytuł oryginału: Działalność sekcji reumoortopedii Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
  Autorzy: Kowalczewski Jacek, Michalak Cezary, Sak Iwona
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.270 - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne


  38/46

  Tytuł oryginału: Przeciwciała przeciwko cytokeratynie (AKA) w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów (MIZS).
  Tytuł angielski: Antibodies to cytokeratin (AKA) in sera and synovial fluids of patients with juvenile idiopathic arthritis (JIA).
  Autorzy: Ząbek Jakub, Biernacka Elwira, Gutowska-Grzegorczyk Grażyna, Michalak-Wiejak Hanna
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.222-228, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Reumatoidalne zapalenie stawów jest najczęściej występujacą przewlekła chorobą zapalną tkanki łącznej o podłożu autoimmunologicznym o nie poznanej dotąd etiologii. W surowicach pobranych od chorych na r.z.s. występuje niewiele przeciwciał markerowych o dobrze ustalonej wartości diagnostycznej. Spośród nich najwartościowszy jest tzw. klasyczny czynnik reumatoidalny klasy I IgM (RF-IgM), ale niestety występuje on tylko w około 75 proc. przypadków r.z.s. i tylko w około 25 - 30 proc. przypadków wczesnego r.z.s. W mizs. częstości występowania RF-IGM są znacznie niższe niż w r.z.s. u dorosłych i wynoszą zwykle około 30 proc. Znaczenie innych przeciwciał markerowych, np. przeciwciał dla kolagenu, RA-33 i czynnika APF, nie jest tak dobrze ustalone, oznaczenie zaś tych przeciwciał wymaga bardziej skomplikowanych metod. Najbardziej obiecującą grupą przeciwciał markerowych są przeciwciała dla cytokeratyny (AKA), ale jeśli chodzi o ich znaczenie markerowe, swoistość, specyficzność i czułość występowania, dane są bardzo rozbieżne. Celem pracy było porównanie wszystkich ww. istotnych parametrów przeciwciał AKA, a szczególnie częstości ich występowania w surowicach i płynach stawowych grupy 18 pacjentów (7 chłopców i 11 dziewcząt) z ustalonym rozpoznaniem mizs. W surowicach tych pacjentów oznaczono obecność przeciwciał AKA metodą immunofluorescencji pośredniej (IIF) wg Younga oraz metodą immunoperoksydazową na suszonych krwioskrawkach przełyku szczura. Jako metodę potwierdzenia ...

  Streszczenie angielskie: RA is the most frequent chronic inflammatory autoimmune disease with still unknown etiology. Between autoantibodies occuring in RA the most useful is also so called classical rheumatoid factor (IgM class). But unfortunately RF-IgM is present only in about 75 p.c. of RA cases and in early RA (6 to 12) months duration) only in 25-30 p.c. of cases. In JIA (Juvenile idiopathic arthritis) the frequencis of RF-IgM are much lower than in adults - raining about 30 p.c. The most promising group of the autoantibodies is group of so called anti-keratin antibodies (AKA), but there is a of controverse concerning the frequency, sensitivity, specificity and also the "marker" meaning of these antibodies. The aim of the presented study was to compare all (above mentioned) parameters, especially the frequencies of AKA-s in the cohort of 18 patients (11 female and 7 male) with established JIA. The AKA was tested by IIF - method (acc. to Young) and also by immunooperoxidase staining method. In both methods air-dried cryostat-sections of the rat oesophageus were used. For the final confirmation Western-blott and ELISA method have been used. In 33 p.c. of 18 JPA pts. sera and 11 p.c. of synovial fluids have been found to be AKA-positive and none in the sera of healthly blood donors. What is more important, in this same group RF-IgM only in 11 p.c. of the sera and 16.5 p.c. of synovial fluid present. The preliminary data showed that AKA-antibodies are a very promising "marker" of RF-IGM, ...


  39/46

  Tytuł oryginału: Występowanie i leczenie wczesnych powikłań po zabiegach wewnątrznaczyniowych.
  Autorzy: Szopiński Piotr, Kielar Maciej, Myrcha Piotr, Michalak Jacek, Marianowska Agnieszka, Iwanowski Jarosław
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (2) s.74-79, tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Obserwujemy gwałtowny postęp w wewnątrznaczyniowym leczeniu niedokrwienia kończyn dolnych. Wykorzystanie tych metod wiąże się jednak z możliwością występowania różnorakich powikłań. Poszukuje się sposobów ograniczających ich liczbę, oraz metod ich właściwego leczenia. Cel pracy: Ocena występowania wczesnych powikłań po zabiegach wewnątrznaczyniowych w materiale własnym, oraz przedstawienie sposobów postępowania w przypadku ich wystąpienia. Materiał i metoda: W latach 1990-2000 z powodu patologii naczyniowych w naszej klinice hospitalizowano 3267 chorych. Spośród tych chorych do leczenia wewnątrznaczyniowego zakwalifikowano 222 (6,8 proc.) W grupie tej znalazło się 153 mężczyzn i 69 kobiet w wieku od 43 do 78 lat (śr. 65,3 lat). W sumie wykonano 256 procedur wewnątrznaczyniowych. Było to 189 zabiegów angioplastyki, 41 udrożnień, 21 zabiegów trombolizy miejscowej, 2 zamknięcia przetok tętniczożylnych i 3 zaopatrzenia tętniaków obwodowych. W 64 przypadkach zabieg uzupełniono założeniem stentu lub stentgraftu. W przypadku wystąpienia powikłań związanych z zastosowanym leczeniem w odpowiednim formularzu notowano rodzaj powikłania, sposób jego leczenia oraz jego wynik. Wyniki: Po zabiegach wewnątrznaczyniowych zanotowano 36 (14,06 proc.) powikłań. Leczenia operacyjnego wymagało 15 (5,8 proc.) chorych, 8 (3,1 proc.) chorych leczono wewnątrznaczyniowo, w 13 (5,1 proc.) przypadkach zastosowano leczenie zachowawcze. W 34 przypadkach uzyskano wyleczenie powikłań, amputowano kończyny 2 chorym. Nie notowano zgonów...


  40/46

  Tytuł oryginału: Quality assessment in occupational health services: a review.
  Autorzy: Michalak Jacek
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (2) s.165-171, tab., bibliogr. 32 poz. - Międzynarodowa konferencja nt. stanu zdrowia pracowników Łódź 09. 2001
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Various understanding of occupational health services (OHS) roles, structures and functions in European countries depends mainly on the legal, financial and organizational issues, which influence the health of employees. The OHS aims and functions are often related to public health, and/or to the managment of enterprises. In consequence, quality assessment (QA) of OHS is used in the management of enterprises and the implementation of health policy. The study was performed to delineate the methods and techniques used in OHS QA and to find the most useful ones, which might be applied in Polish occupational health services. The web pages, current literature, and international reports on OHS were reviewed. The OHS tasks, activities and methods for OHS QA are different in diferent European countries. Numerous voluntary methods are believed to be more effective, but their effectiveness is not as yet unequivocally proven. Quality assessment methods in POlish OHS are more similar tothose used in clinical medicine. Good Practice in Health Environment and Safety Management in Enterprises (GP HESME) offers a new insight into in OHS QA.


  41/46

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Kardiomiopatia przerostowa: problemy terapeutyczne u progu nowego tysiąclecia].
  Autorzy: Michalak Ewa, Hoffman Piotr
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (5) s.61-64, il., bibliogr. 18 poz. - Oprac. na podst. czas. Current Cardiology Reports 2002; 4 : 226-232
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  42/46

  Tytuł oryginału: Spiroergometryczna ocena wydolności trenujących osób w średnim wieku.
  Tytuł angielski: Spiroergometric evaluation of performance in middle-aged athletic people.
  Autorzy: Laurentowska Maria, Jastrzębski Andrzej, Michalak Edyta
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (4/5) s.236-239, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel. Celem badań była ocena wydolności ogólnej oraz sterowanie treningiem sportowym osób w średnim wieku. Metodyka. Obserwacjami objęto 11 mężczyzn trenujących regularnie kolarstwo (6 osób) i jazdę na wrotkach (5 osób). Wiek badanych wynosił średnio 43,6 ń 10.09 lat, masa ciała 77,3 ń 7,76 i wysokość 177,2 ń 5,86 cm. Poddani oni zostali badaniom wydolnościowym dwukrotnie. Pierwsze badanie przeprowadzone zostało na początku sezonu przygotowawczego i miało na celu zarówno ocenę wydolności ogólnej badanych osób, jak i również wyznaczenie wielkości obciążeń treningowych. Drugie badanie natomiast wykonane zostało na początku okresu startowego i miało na celu ocenę skuteczności realizowanego treningu. Wyniki. Zastosowany trening z indywidualnie dobranymi obciążeniami, w oparciu o wyznaczone progi wentylacyjne, spowodował wyraźną poprawę wydolności, jak i tolerancji wysiłkowej. Wskazują na to uzyskane wartości badanych parametrów fizjologicznych wyznaczonych zarówno w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego, jak i wartości maksymalne. Próg wentylacyjny w badaniu II wystąpił przy wyższym obciążeniu niż w badaniu I, jednocześnie częstość skurczów serca uległa nieznacznemu obniżeniu. Jednoznacznie wskazuje to na wzrost tolerancji wysiłkowej. Mniejsze pobudzenie receptorów metabolicznych w mięśniach powoduje mniejsze wysiłkowe pobudzenie układu współczulnego. Równocześnie obserwowano wzrost mocy przy obciążeniu maksymalnym. U badanych osób stwierdzono także wzrost zużycia ...

  Streszczenie angielskie: Aim. The aim of the study was to evaluate the performance and steering of the training process in middle-aged people. Methods. Eleven athletes aged 43.6 SD 10.09 years, with body mass 77,3 SD 7.76 kg and body height 177.2 SD 5.86 cm who practise cycle and roller skate regularly were subjected to performance test twice. The first test was performed at the beginning of the preparatory period to carry out an initial evaluation of the athletes performance and to indicate the level of training work loads. The second test was performed at the beginning of the competitive period to evaluate the efficiency of the training actually carried tout. Results. Individual selected workloads selected on the basis of the subjects ventilatory threshold resulted in a marked improvement in both performance and exercise tolerance. This was shown by the improved values of the studied physiological parameters as indicated at both the ventilatory threshold and their maximal values. The ventilatory threshold in the second test occurred at a higher workload than in the first test and, the same time, the heart rate was slightly lower. This shows an increase in exercise tolerance. Less stimulation of metabolic receptors in muscles caused less exercise stimulation of the autonomic nervous system. Simultaneously, one could observe increased power at the maximal workload. In the athletes examined an increase in the oxygen uptake and the threshold workload and in increase in the relative maximal ...


  43/46

  Tytuł oryginału: Ocena wydolności tlenowej i beztlenowej siatkarek.
  Tytuł angielski: Evaluation of the aerobic and anaerobic capacity of female volleyball players.
  Autorzy: Michalak Edyta, Laurentowska Maria, Jastrzębski Andrzej
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (4/5) s.240-244, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Celem badań była ocena wydolności tlenowej i beztlenowej siatkarek bezpośrednio przed najważniejszymi spotkaniami w rundzie play off. Metodyka. 13 zawodniczek piłki siatkowej (wiek 23 ń 4,48 lat, masa ciała 70,0 ń 7,42 kg, wysokość 180,8 ń 5,49 cm) poddano dwóm rodzajom testów wysiłkowych. I test - wysiłek o wzrastającej intensywności na bieżni mechanicznej, aż do odmowy. Parametry krążeniowo-oddechowe rejestrowano przy użyciu systemu komputerowego CPX f. MedGraphics. Częstość skurczów serca mierzono sport-testerem PE 3000. Celem tego testu była ocena wydolności tlenowej. II test tzw. test Wingate, miał na celu ocenę wydolności beztlenowej. Przed oraz 3 min po zakończeniu każdego wysiłu pobierano krew włośniczkową w celu oznaczania poziomu kwasu mlekowego i parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi. Wyniki. Zawodniczki podczas I testu pokonały średni dystans 1698,15 m, uzyskując średnią maksymalną prędkość biegu 13,38 km/h. Średnia wielkość maksymalnego poboru tlenu wyniosła 38,9 ml/kg/min, a średnie maksymalne tętno 181,46 ud./min. Podczas testu Wingate zawodniczki wykonały łączną pracę średnio 13,52 kJ. Średnia wartość maksymalnej mocy anaerobowej (MMA) wyniosła u nich 8,34 W/kg i została osiągnięta między 5 a 10 sekundą wysiłku. Stężenie kwasu mlekowego po wysiłku równało się 9,21 mmol. Wnioski. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, iż badane zawodniczki charakteryzowały się średnim poziomem wydolności tlenowej i maksymalnej mocy anaerobowej, ...

  Streszczenie angielskie: Aim. The aim of the study was to evaluate the aerobic and anaerobic capacity of female volleyball players immediately prior to an following a most important match. Methods. 13 female volleyball players (age 23,6 SD 4,48 years, body mass 70,0 SD 7.42 kg body height 180.8 SD 5.94 cm) were subjected to two types of exercise tests. The first test consisted of exercise of incresing on the treadmill till refusal. The circulatory-respiratory parameters were registered continously using the CPX computer system of the MedGraphics Corporation. The heart rate was measured by a PE 3000 Sport-tester. The purpose fo this test was the evaluation of aerobic physical capacity. The purpose of the second test, the so called Wingate test, was the evaluation of anearobic physical capacity. Before and 3 minutes after each exercise, capillary blood was taken to determine the level of lactic acid and acid-base balance parameters. During the first test the players ran a mean distance of 1698.15 m at a maximum speed of 13,38 km/h. Results. The mean maximum oxygen uptake was 38.93 ml/kg/min, and the mean heart rate was 181.46 beat/min. During the second test the total work done was 13.52 kJ. A mean maximal anaerobic power (MAP) of 8.34 W/kg was achieved between 5 and 10 s of the exercise. After the exercise, a mean lactic acid level of 9.21 mmol was observed. Conclusions. Based on the obtained it can be stated that the female volleyball players were characterised by an average level of aerobic ...


  44/46

  Tytuł oryginału: Benign prostatic hyperplasia, prostate cancer and other prostate diseases diagnosed as a result of screening procedure among 1,004 men in the Lublin district.
  Tytuł polski: Łagodny rozrost prostaty, rak prostaty oraz inne choroby stercza w badaniu przesiewowym 1004 mężczyzn z województwa lubelskiego.
  Autorzy: Opalińska Edyta, Stoma Filip, Michalak Anna, Latalski Maciej, Goniewicz Mariusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.493-501, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wraz z wiekiem choroby gruczołu krokowego, takie jak łagodny rozrost prostaty, rak prostaty i inne, stają się poważnym problemem dla mężczyzn. Rak prostaty jest najczęstszym nowotworem złośliwym u mężczyzn, druga pod względem częstości przyczyną zgonów spwodowanych nowotworem. Podejmuje się więc starania, aby zidentyfikować meżczyzn obciążonych wyższym niż przeciętne ryzykiem zachorowania. Temu służą badania przesiewowe, do których zalicza się między innymi badanie per rectum oraz oznaczenie markerów, takich jak specyficzny antygen sterczowy PSA. Celem pracy była ocena wstępnie postawionego przez lekarzy urologów rozpoznania choroby gruczołu krokowego w badaniu przesiewowym 1004 mężczyzn z województwa lubelskiego, zgłaszających się do Przyklinicznej Poradni Urologicznej w r. 2000. Pacjenci po zebraniu wywiadu poddani byli badaniu fizykalnemu, w tym badaniu per rectum. Mężczyźni, u których podejrzewano raka prostaty, zostali skierowanie na oznaczenie PSA we krwi. W badaniach uwzględniono miejsce zamieszkania i wiek pacjentów. Najczęściej stawianą wstępną diagnozą był łagodny rozrost prostaty, który dotyczył 77,1 proc. badanych, przeważnie w wieku 51-70 lat. Raka prostaty podejrzewano u niewielkiej grupy mężczyzn (3,5 proc.). Ze względu na to, że częstość rozpoznania łągodnego rozrostu prostaty oraz podejrzenia raka prostaty zwiększały się wraz z wiekiem badanej populacji, wydaje się celowe wykonywanie badań przesiewowych u mężczyzn powyżej 50 rok u życia.

  Streszczenie angielskie: Urological problems especially connected with prostate diseases apper in older men: prostatitis, benign prostatic hyperplasia, prostate cancer and others. Prostate cancer is the most common cancer in men and the second leading cause of deaths in male population. Therefore, it seems important to early detect prostate cancer in general practice seeting due to screening procedures such as digital rectal exam and prostate-specific-antigen test. The aim of the study was to examine the character of diagnoses of a prostate disease among 1,004 men of the Lublin district who reported to a doctor during screening procedure carried out in urology outpatient clinic at Clinical Hospital in Lublin in the year 2000. After physical examination urologists initially diagnosed a prostate disease and sent men suspected to have a prostate cancer to further investigations. There was studied age and place of living. Benign prostate hyperplasia was the most common diagnosis made in 77.1 p.c. of subjects. It occurred most often in men aged 51-70 years. Prostate cancer was suspected in 3.5 p.c. of subjects. Frequency of benign prostate hyperplasia and prostate cancer suspicion increased with age. On the basis of studies screening procedures seem beneficial in the early deteciton of prostate cancer in men over 50.


  45/46

  Tytuł oryginału: Szpitalny komitet terapeutyczny - zasady funkcjonowania.
  Autorzy: Golusiński Piotr, Michalak Mariusz, Ozorowski Tomasz
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (3) s.18-19
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  46/46

  Tytuł oryginału: Lekarze szpitali.
  Autorzy: Michalak Janusz
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (5) s.4-5
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  stosując format: