Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MICHAŁOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Analiza przyczyn upadków u osób z chorobą Parkinsona.
Tytuł angielski: Analysis of the cause of falls in patients with Parkinson's disease.
Autorzy: Michałowska Małgorzata, Krygowska-Wajs Anna, Jedynecka Urszula, Sobieszek Aleksander, Fiszer Urszula
Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) s.57-68, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 302,274

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Upadki w przebiegu choroby Parkinsona mogą prowadzić do istotnych zagrożeń dla chorych. Jest to problem nie tylko kliniczny, ale również ekonomiczny. Skutki upadków mogą powodować obniżenie jakości życia chorych i ich opiekunów. Upadki u pacjentów z chorobą Parkinsona nie stanowią klinicznie jednolitego zagadnienia: ich przyczyny wymagają diagnostyki różnicowej. Celem pracy była analiza tych przyczyn, jak również zwrócenie uwagi klinicystów na możliwość skutecznego leczenia niektórych zaburzeń będących przyczyną upadków z osób z chorobą Parkinsona. Badaniem objęto 51 pacjentów z rozpoznaną chorobą Parkinsona, w tym 25 osób, które zgłosiły upadki w czasie ostatnich 6 miesięcy trwania choroby i 26 osób, u których upadki nie występują. W obu grupach znajdowali się pacjenci z różnymi postaciami choroby (drżączkową, akinetyczno-hipertoniczną i mieszaną). Stan kliniczny chorych był ocenainy w skali Hoehn i Yahra. U każdego pacjenta wykonano test Schellonga oraz badanie eeg. Stwierdzono, że występowanie upadków jest związane z długością choroby (średnio 9.6 lat w grupie z upadkami versus 6.2 lat w grupie bez upadków) i dobową dawką lewodopy (średnio 806.0 mg w grupie z upadkami versus 499.0 mg w grupie bez upadków). Zwracał także uwagę większy udział pacjentów z nieprawidłowym zapisem eeg - głównie pod postacią zwolnienia czynności podstawowej - w grupie z upadkamui. Porównaie grup chorych z upadkami i bez upadków pod względem płci, wieku, stadium zaawansowania choroby i ...

  Streszczenie angielskie: Falls in Parkinson's disease may pose a significant threat for patients. This is not only a clinical problem, but also an economic one. The effects of falls may cause deterioration of the quality of life for both patients and their caretakers. The causes of falls are nor clinically uniform: the falls are caused by various factors and require a differential diagnosis. The purpose of this paper is to analyse the above mentioned causes, as well as to draw clinicians' attention to the possibility of effective therapy for certain disorders that cause such falls in patients with Parkinson's disease. 51 patients with recognized Parkinson's disease were examined, including 25 persons who reported falls that had occurred within the past 6 months and 26 persons who had no falls. In both groups there were patients with different types of the disease (tremulous, akinetic-hipertonic and mixed). The clinical status of the patients was assessed using the Hoehn and Yehr scale. In each patient Schellong test and EEG examinations were performed. It has been established that the occurrence of falls is related to the duration of the disease (on average 9.6 years in the group with falls versus 6.2 years in the group without falls) and the daily levodopa dosage (on average 806.0 mg in the group with falls versus 499.0 mg in the group without falls). The proportion of patients with abnormalities in the EEG (revealed mainly as slowing of EEG background activity) was notably higher in the ...


  2/12

  Tytuł oryginału: Częstość występowania surowiczych przeciwciał przeciwko pałeczce krztuśca w chorobie Parkinsona.
  Tytuł angielski: Occurrence of antibodies against Bordetella pertussis in sera of patients with Parkinson's disease.
  Autorzy: Fiszer Urszula, Tomik Bożena, Krygowska-Wajs Anna, Michałowska Małgorzta, Witold Palasik
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.185-187, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badania stężenia przeciwciał klasy IgG przeciwko pałeczce krztuśca w surowicy przeprowadzono przy użyciu testu ELISA u 59 chorych (w tym: 30 z chorobą Parkinsona i 15 innymi niezapalnymi chorobami neurologicznymi) oraz u 14-osobowej grupie kontrolnej. Średnia wieku wynosiła odpowiednio 64,0; 64,4 i 58,7 lat. Stwierdzono występowanie dodatnich wyników u 17/30 badanych z chorobą Parkinsona, 8/15 z innymi niezapalnymi chorobami neurologicznymi oraz u 7/14 badanych z grupy kontrolnej. Wynik ten jest zaskakujący i świadczy o dużej częstości zachorowalności na krztusiec w postaci subklinicznej u dorosłych, nie stwierdzono natomiast różnicy statystycznie istotnej między badanymi z chorobą Parkinsona a chorymi z innymi niezapalnymi chorobami neurologicznymi. Zaobserwowano tendencję do występowania wyższego odsetka ujemnych wyników w grupie kontrolnej w porównaniu z badanymi z chorobą Parkinsona i innymi niezapalnymi chorobami neurologicznymi.


  3/12

  Tytuł oryginału: Ocena rozwarstwień aorty brzusznej w badaniach MR i USG.
  Tytuł angielski: Magnetic resonance imaging and ultrasound examination in the evaluation of abdominal aortic dissection.
  Autorzy: Zdziarska-Grzybowska Monika, Michałowska Ilona, Kapuściński Olgierd, Meszaros-Tutak Agnieszka, Sieklicki Marek, Janaszek-Sitkowska Hanna
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (3) s.19-22, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Abdominal aortic dissection result from the separation of the intima by a blood stream penetrating through disrupted intima. The abdominal aortic dissection is most often caused by the injury of the thoracic aorta. The objective of the study was to assess the abdominal aorta with US and MR in the patients after surgery of the dissection of ascending aorta. Material/Methods: One hundred fifteen patients operated for acute aortic disection of the A type have been observed. In all patients US and MR of the abdomen have been performed. MR examinations were made in the T1 SE sequence in three planes. Ultrasound examinations were made using convex 3.5 MHz probe with optional color Doppler. The diameter of the aorta, presence of intima, extend of the tear, presence of thrombi, flow in both lumens have been assessed. Results: Consistence of the diagnosis in MR and US was achieved in 91 cases (79 p.c.), different results in 24 cases (21 p.c.). Two false positive and ten false negative diagnoses of the dissection in US were noted. In 9 US examinations no broadening of the aorta have been found Thrombi in the false lumen have been described based on MR in 20 cases and based on US in 8 cases. Conclusions: MR and US are complementary modalities in the diagnostics of abdominal aorta. MR is a sensitive method in the diagnostics and assessment of the extend of the dissection. The presence of thrombi and the flow can be assessed easier in US.


  4/12

  Tytuł oryginału: Pęcherzyk żółciowy w niewydolności serca - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Gallbladder in heart failure - case report.
  Autorzy: Zdziarska-Grzybowska Monika, Meszaros-Tutak Agnieszka, Kapuściński Olgierd, Sieklicki Marek, Michałowska Ilona
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.85-86, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: This paper presents the case of 59 years old female diagnosed with atrial fibrillation and cardiac insufficiency on admission to our Institute. Due to complaints of abdominal pain, US examination was performed and it revealed a gallbladder wall thickening. Clinical parameters and ultrasound findings suggested cholecystitis, however there were no abnormalities in control sonograms after successful pharmacological conversion to the sinus cardiac rhythm.


  5/12

  Tytuł oryginału: Stopa cukrzycowa - trudności diagnostyczne.
  Tytuł angielski: The diabetic foot - diagnostic difficulties.
  Autorzy: Błasińska-Przerwa Katarzyna, Świątkowski Jan, Michałowska Ilona, Półtorak Danuta, Kotapski Jacek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.590-598, il., tab., bibliogr. 1o poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stopa cukrzycowa stanowi najczęstsze powikłanie cukrzycy prowadzące do hospitalizacji. Zachodzące w niej zmiany zależą od: unaczynienia - stopa cukrzycowa septyczna; unerwienia - stopa cukrzycowa aseptyczna; procesów naczyniowych i neurogennych łącznie - stopa cukrzycowa mieszana. Istotną rolą diagnostyki obrazowej jest rozpoznanie rodzaju zmian, określenie stopnia ich zaawansowania oraz udział w planowaniu leczenia. Podstawą jest nadal klasyczne zdjęcie rentgenowskie, jako badania drugiego rzutu wykorzystywane są USG, TK, MR i scyntygrafia izotopem technetu. Autorzy przedstawiają trudności diagnostyczne w ocenie różnych typów zmian zachodzących w obrębie stóp u pacjentów z cukrzycą.


  6/12

  Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne w ocenie zmian przebiegających z wygięciem kości długich.
  Tytuł angielski: Diagnostic problems in long bones bending assessment.
  Autorzy: Kotapski Jacek, Świątkowski Jan, Błasińska-Przerwa Katarzyna, Michałowska Ilona, Półtorak Dorota
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.597-605, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niektóre zaburzenia metaboliczne oraz miejscowe procesy chorobowe toczące się w kościach długich mogą powodować ich wygięcie. Może ono wystąpić gdy kości rosną nieprawidłowo lub też dochodzi do zniekształceń na skutek miejscowego bądź uogólnionego obniżenia ich wytrzymałości. Rozróżnienie tych dwóch przyczyn jest zadaniem m.in. metod diagnostyki obrazowej. W naszym opracowaniu wybraliśmy przypadki zmienionej osi kości długich analizując, na podstawie zdjęć dwupłaszczyznowych, ich przyczyny.


  7/12

  Tytuł oryginału: Obraz radiologiczny choroby Pageta.
  Tytuł angielski: The radiological image of Paget's disease.
  Autorzy: Świątkowski Jan, Michałowska Ilona, Kotapski Jacek, Błasińska-Przerwa Katarzyna, Półtorak Dorota
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.673-678, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. choroba Pageta zaliczana jest do chorób metabolicznych, charakteryzuje się patologiczną przebudową i przerostem kości. Materiał i metody. W latach 1981-2001 diagnozowano 24 chorych (14 kobiet, 10 mężczyzn), u których rozpoznano chorobę Pageta. U wszystkich pacjentów wykonano konwencjonalne zdjęcia radiologiczne czaszki, kręgosłupa, miednicy, klatki piersiowej oraz kości długich. U jednego chorego wykonano CT miednicy i głowy. Oceniano lokalizację i rozległość zmian, cechy radiologiczne oraz obecność powikłań. Wyniki. U 15 chorych (62,5 proc.) występowały zmiany jednoogniskowe, u 9 (37,5 proc.) obserwowano zmiany wieloogniskowe. Zmiany najczęściej lokalizowały się w sklepieniu czaszki - 9 przypadków, kości piszczelowej - 7, miednicy - 5, kości udowej 3, kręgosłupie lędźwiowym - 3. U większości pacjentów w obrazie radiologicznym przeważały zmiany o typie osteosklerotycznym, w 3 przypadkach obserwowaliśmy zmiany osteolityczne. Wnioski. W rozwiniętym stadium choroby Pageta obraz radiologiczny jest charakterystyczny, można ją rozpoznać na podstawie klasycznych zdjęć rentgenowskich.

  Streszczenie angielskie: Background. Paget's disease is a metabolic bone disease characterized by excessive bone resorption and activated osteoclasts. The aim of the present study was to examine the localization and extent of lesions, radiological traits, and complications. Material and methods. During the period 1981-2001, 24 patients (14 women, 10 men) with Paget's disease were examined, using x-rays of the skull, spine, pelvis, and the long bones of the limbs, and computer tomography (1 patient) of the skull and pelvis. Results. In 15 patients (62.5 p.c.), the disease was monoostotic, while in 9 cases (37.5 p.c.) it was polyostotic. The most common places for changes were in the vault of the skull (9 cases), the tibia (7 cases), the pelvis (5 cases), the femur (3 cases), and the lumbar spine (3 cases). Osteosclerotic changes dominated in the radiological picture. Three of the patients wre in the osteolitic phase of Paget's disease. Conclusions. The radiological picture of fully developed Paget's disease is very characteristic. It is possible to make a diagnosis on the basis of conventional radiography.


  8/12

  Tytuł oryginału: Ropień Brodiego - diagnostyka obrazowa.
  Tytuł angielski: Radiological diagnosis of Brodie's abscess.
  Autorzy: Kowalewski Michał, Świątkowski Jan, Michałowska Ilona, Święcicka Dorota
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.679-682, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Ropień Brodiego jest rzadką postacią podostrego lub przewlekłego zapalenia kości. Prawdopodobnie w wyniku nieodpowiedniego leczenia zapalenia kości lub wywoływany jest przez bakterie o zmniejszonej zjadliwości. Materiał i metody. W latach 1999-2002 w Klinice Ortopedii i Traumatologii AM rozpoznano 5 ropni Brodiego. Pacjenci z podejrzeniem ropnia Brodiego mieli wykonane konwencjonalne zdjęcia rentgenowskie, w jednym przypadku wykonano MR i CT. Wyniki i wnioski. Typowy obraz radiologiczny uwidocznił jamę kostną otoczoną sklerotyczną otoczką. Zabieg operacyjny w 4 przypadkach potwierdził podejrzenie ropnia Brodiego, w jednym przypadku stwierdzono dysplazję włóknistą na podstawie materiału pobranego do badania histopatologicznego.

  Streszczenie angielskie: Background. Brodie's abscess is a kind of rare subcute or chronic osteitis. It is probably caused by mistreated or non-treated osteitis, or by bacteria of low virulence. Material and methods. In the Orthopedic and Traumatology Clinic of our medical school 5 patients were diagnosed with Brodie's abscess between 1999 and 2002. All the patients had conventional x-rays, while one also had CT and MRI. Results and conclusions. The typical x-ray image shows an osteolytic lesion with sclerosis margin in the diametophysis. Each of the 5 patients had surgery. In 4 cases the histopathological results confirmed the radiological diagnosis. In one case fibrous dysplasia was found.


  9/12

  Tytuł oryginału: Zmiany zapalne kości - temat zawsze aktualny.
  Tytuł angielski: Osteomyelitis: always a timely topic.
  Autorzy: Swiątkowski Jan, Półtorak Dorota, Błasińska-Przerwa Katarzyna, Michałowska Ilona, Kotapski Jacek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.716-721, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W niniejszej pracy poddano analizie przydatność poszczególnych metod obrazowych w diagnostyce nieswoistych zmian zapalnych kości. Zaprezentowano przykłady zmian o rzadkim umiejscowieniu i szczególnym przebiegu na przykładzie pacjentów, którzy trafili do Kliniki Ortopedii w celu diagnostyki lub leczenia.

  Streszczenie angielskie: The present study analyzes the usefulness of particular imaging methods in the diagnosis of non-specific inflammatory lesions in bone tissue. Examples are given of osteomyelitic changes in unusual locations and unique courses of illness in patients referred to the Orthopedics Department for diagnosis or treatment.


  10/12

  Tytuł oryginału: Ocena powtarzalności oznaczania przeciwciał przeciwprątkowych anty-A60 metodą immunoenzymatyczną.
  Tytuł angielski: Evaluation of repeatability of enzymoimmunoassay of anti-A60 antibodies.
  Autorzy: Demkow Urszula, Zielonka Tadeusz M., Białas-Chromiec Beata, Filewska Małgorzata, Michałowska-Mitczuk Dorota, Soszka Anna, Boros Piotr, Augustynowicz-Kopeć Ewa, Kuś Jan, Zwolska Zofia
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (1) s.101-110, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Stosowane od wielu lat testy serologiczne nie znalazły jeszcze pełnego uznania i stałego miejsca w diagnostyce gruźlicy. W dużej mierze wiązało się to z trudnościami w uzyskaniu oczyszczonych i swoistych antygenów oraz użyciem mniej czułych i swoistych technik. Celem pracy była ocena powtarzalności oznaczenia przeciwciał przeciwprątkowych anty-A60 w klasie IgG, IgA i IgM metodą immunoenzymatyczną z określeniem przydatności w rozpoznawaniu gruźlicy. Pomiar miana przeciwciał wykonano dwukrotnie w surowicy 45 chorych, wśród których było 33 chorych na gruźlicę, 3 na mykobakteriozę i 9 na sarkoidozę. Przeciwciała przeciwprątkowe anty-A60 poznaczono metodą immunoenzymatyczną (ELISA) używając odczynników produkcji ANDA-Biologicals. Dodatnie wyniki uzyskano u 41 proc. chorych na gruźlicę w teście IgG, 31 proc. dla IgA oraz 18 proc. dla IgM. Dodatnie wyniki stwierdzono również u 2 chorych na mykobakteriozę we wszystkich klasach oraz u 3 chorych na sarkoidozę w klasie IgG i IgA. Odsetek zgodnych wyników wynosił 92 proc., 88 proc. i 82 proc. dla odpowiedniego IgG, IgA i IgM. Natomiast istotne różnice w gęstości optycznej stwierdzono w 5 proc. dla IgG, 2 proc. dla IgA i 4 proc. dla IgM. Obserwowano bardzo wysoki współczynnik korelacji Pearsona dla obu pomiarów (odpowiednio 0,982 dla IgG, 0,995 dla IgA i 0,98 dla IgM). Ocena powtarzalności enzymatycznego testu służącego do wykrywania przeciwciał przeciwprątkowych wykazała dużą zgodność uzyskiwanych wyników. Wyniki potwierdziły, że testy serologiczne wykrywające przeciwciała przeciwprątkowe są powtarzalne, wiarygodne i przydatne w rozpoznawaniu gruźlicy. Mogą one stanowić cenne uzupełnienie stosowanych metod.

  Streszczenie angielskie: Serology testing, in spite of many years of application, has not found its permanent palce in TB diagnosis yet. The goal of our study was to evaluate repeatability of enzymoimmunoassay measuring antibodies IgG, IgA and IgM anti-A60 antigen for its usefulness in tuberculosis diagnosis. Serologic response against A60 mycobacterial antigen in group of 45 patients (33 patients with tuberculosis, 3 patients with myocardia; infections other than tuberculosis - MOTT and 9 patients with sarcoidosis) was measured. Comercially availalble ELISA based kits against antigen A60 ANDA TB (ANDA-Biological, Strasburg) were used. Positive results of 41 p.c. for IgG, of 31 p.c. for IgA and of 18 p.c. for IgM were achieved. In addition, 2 positive results in MOTT for IgG, IgA and IGM and 3 positive results for IgG and IgA in sarcoidosis were shown. Percentage of consistent results was as follows: 92 p.c., 88 p.c. and 82 p.c. for IgG, IgA and IgM respectively. However there were significant differences in optical density of 5 p.c. for IgG, 2 p.c. for IgA and 4 p.c. for IgM. Furthermore, extermely high Pearson correlation coefficient was registered of 0.982 for IgG, 0.995 for IgA and 0.98 for IgM. Evaluation of repeatability of enzymatic test for determination of antibodies anti-A60 showed significant consistency of results. The results indicate that ELISA tests constitute a vaulable tool in diagnosis of tuberculosis.


  11/12

  Tytuł oryginału: Interleukin 12 and interleukin 10 are affected differentially by treatment of multiple sclerosis with glatiramer acetate (Copaxone).
  Autorzy: Losy Jacek, Michałowska-Wender Grażyna, Wender Mieczysław
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (4) s.173-175, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Proinflammatory cytokines produced by Th-1 cells and cytokines with immunosupressive properties play an important role in the pathogenesis of multiple sclerosis (MS). Glatiramer acetate (GA) is one of the most important immunomodulatory agents used in the therapy of MS. The mechanism of action of GA in MS is not yet fully explained. In our previous study we found the significant down-regulation of interleukin 18 (IL-18), a proinflammatory cytokine inducing the production of interferon ç during therapy wiht GA in MS patients. The purpose of this study was to evaluate the effect of GA in a dose 20 mg daily in a period of 6 months on interleukins IL-10 and IL-12. Thirty-one patients with definite MS and 30 control subjects were the subject or our study. The interleukins levels in sera were measured by the ELISA test. A significant increase was found of IL-12 and also of IL-10 levels in MS patients in comparison with control group. We also established a significant decrease of IL-12 after 3 and 6 months of GA therapy and some insignificant differences in the level of IL-10 (the decrease after 3 months and the increase after 6 months). IL-12 is proinflammatory cytokine secreted by blood mononuclear cells, including dendritic cells in response to antigens and mitogens and is thought to contribute to the pathogenesiss of MS. Therefore the established downregulation of IL-12 as well as that previously described of IL-18 suggest a marked relationship between the clinical effect and downregulatory action of GA on proinflammatory interleukins. The insignificantt change of IL-10...


  12/12

  Tytuł oryginału: Upadki osób z chorobą Parkinsona : wpływ na jakość życia i analiza przyczyn : praca doktorska
  Autorzy: Michałowska Małgorzata, Fiszer Urszula (promot.).; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Klinika Neurologii i Epileptologii w Warszawie
  Źródło: 2002, [2], 110 k. : il., tab., bibliogr. k. 76-90, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21213

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: