Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MICHAŁEK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Śluzak prawego i lewego przedsionka (dwustronny).
Tytuł angielski: Biatrial myxoma - a case report.
Autorzy: Dyk Wojciech, Michałek Piotr, Kuśmierczyk Mariusz, Kotliński Krzysztof, Hołdrowicz Michał
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (3) s.325-326, bibliogr. 6 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 55-letniego mężczyzny ze śluzakiem prawego i lewego przedsionka. Głównymi dolegliwościami chorego była duszność przy niewielkich wysiłkach i zasłbnięcia. Śluzak został rozpoznany w badaniu echokardiograficznym. Omówiono przebieg leczenia operacyjnego chorego.

  Streszczenie angielskie: A case of a 55-year-old male with pulmonary emphysema, dyspnea and recurrent syncope is presented. A biatrial myxoma was diagnosed by echocardiography. The patient underwent successful surgical operation in extracorporeal circulation.


  2/4

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z biologii molekularnej : skrypt do ćwiczeń dla studentów kierunku analityka medyczna
  Autorzy: Garczarczyk Dorota, Łącka Katarzyna, Michałek Krzysztof, Rybczyńska Maria
  Opracowanie edytorskie: Rybczyńska Maria (red.).
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego 2002, 121, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,095

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka


  3/4

  Tytuł oryginału: Wartość oznaczeń kalcytoniny, CEA i AFP w surowicy we wczesnym wykryciu wznowy raka rdzeniastego tarczycy.
  Tytuł angielski: Usefulness of serum calcitonin, CEA and AFP assay in the early detection of medullary thyroid carcinoma relapse.
  Autorzy: Łącka Katarzyna, Michałek Krzysztof, Majewski Przemysław
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.394-403, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rak rdzeniasty tarczycy (MTC) występuje w formie sporadycznej (SMTC) oraz w formach genetycznie uwarunkowanych jako rodzinny rak rdzeniasty tarczycy (FMTC) oraz zespół wielogruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej MEN 2A i 2B. Leczeniem z wyboru jest tyreoidektomia totalna, niekiedy uzupełniana o radioterapię. Wśród metod monmitorowania wyników leczenia najczęściej stosowane jest oznaczanie stężenia kalcytoniny (CT) w surowicy w testach stymulacyjnych oraz poziomu antygenu rakowo-płodowego (CEA). Celem pracy jest ocena przydatności oznaczeń kalcytoniny, CEA i alfa-fetoproteiny (AFP) do wczesnego wykrycia wznowy lub przerzutów raka rdzeniastego tarczycy. Badaniem objęto 18 chorych na raka rdzeniastego tarczycy, w tym 14 kobiet i 4 mężczyzn. U każdego chorego oznaczano stężenia kalcytoniny w warunkach podstawowych i testach stymulacyjnych oraz poziom antygenu CEA i AFP w surowicy krwi. Wyniki analizowano w korelacji ze stanem klinicznym oraz obrazem USG okolicy i ewentualnie biopsją aspiracyjną cienkoigłową. Badania dowodzą, że stymulacyjne testy wydzielania kalcytoniny oraz CEA są czułym wskaźnikiem obecności wznowy procesu nowotworowego lub przerzutów. Stężenie AFP w surowicy nie jest przydatne do monitorowania leczenia.

  Streszczenie angielskie: The medullary thyroid carcinoma (MTC) occurs in the two major forms, the sporadic medullary carcinoma (SMTC) and hereditary medullary carcinoma, to which belong familial form (FMTC) and the element of Multiple Endocrine Neoplasia Syndrom MEN 2A and 2B. The method-of-choice of treatment is total thyroidectomy with following radiotherapy in selected cases. Among the follow-up methods, there are two used the most frequently: the pentagastrin and omeprazole stimulation test of calcitonin (CT), and CEA antigen assay. The aim of this study is to evaluate usefulness of plasma CT, CEA and AFP assay in the early detection of relapse or metastasis of MTC. 18 patients (14 females and 4 males) were investigated. The following procedures were performed in all the patients: plasma CT assays in the basal conditions and after stimulation tests, CEA and AFP. The results were analysed according to TNM staging and neck USG results. Our conclusion is that calcitonin stimulation tests, and CEA assay are useful methods to estimate the presence of relapse or metastases in the patients after surgical treatment due to MTC. Assays of plasma AFP concentration are not useful in a follow-up of patients operated on MTC.


  4/4

  Tytuł oryginału: Ocena funkcji rozkurczowej lewej komory metodą tkankowej echokardiografii dopplerowskiej (TDI) u pacjentów poddanych angioplastyce tętnicy odpowiedzialnej za zawał.
  Tytuł angielski: Assessment of left ventricular diastolic function in patients following angioplasty of infarcted related artery using TDI.
  Autorzy: Klisiewicz Anna, Michałek Piotr, Witkowski Adam, Hoffman Piotr
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.655-657, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W celu oceny zdolności poprawy funkcji rozkurczowej mięśnia lewej komory po angioplastyce tętnicy odpowiedzialnej za zawał (infarct related artery IRA) zbadano 39 pacjentów techniką tkankowej echokardiografii dopplerowskiej (tissue Doppler imaging (TDI). Grupa badana składała się z 30 mężczyzn i 9 kobiet (średnia wieku 53,3 ń 8,3 lata), którzy przebyli 1-6 miesięcy wcześniej zawał mięśnia sercowego. Chorzy ci byli kwalifikowani do zabiegu angioplastyki IRA na podstawie dodatniego echokardiograficznego testu dobutaminowego (dobutamine stress echocardiography DSE). Oceny regionalnej funkcji rozkurczowej dokonywano jeden dzień przed angioplastyką (badanie 1), 1-3 dni (2 badanie) i 28- 0 dni (3 badanie) po skutecznym zabiegu angioplastyki. Mierzono prędkości ruchu mięśnia w rozkurczu - w fazie szybkiego napływu (Em) i w fazie skurczu przedsionka (Am), stosunek Em/Am, oraz czas trwania faz rozkurczu - czas izowolumetrycznego rozkurczu (isovolumic relaxation time IVRT), czas fazy szybkiego napływu (rapid feeling time RFT) i napływu przedsionkowego (atrial feeling time AFT). Pomiarów dokonywano w zakresie ścian objętych zawałem z projekcji koniuszkowych (ściana przednia 17 pacjentów, boczna 2 pacjentów, dolna 20 pacjentów). Prędkość ruchu mięśnia Em wzrosła pomiędzy badaniem 1 i 3 (6,0 ń 1,5 cm/s vd. 7,7 ń 1,7 cm/s p 0,05), jak również stosunek Em/Am (1,0 ń 0,4 vs 1,3 ń 0,9 p 0,05). Wartość fali Am nie uległa zmianie pomiędzy badaniami. Znamiennie wydłużył się czas RFT pomiędzy badaniem 1 i 2 (151 ń 39 ms vs 170 ń 30 ms p 0,01), podczas gdy IVRT uległa skróceniu (103 ń 21 ms vs 87 ń 20 ms p 0,001). Wnioski: u pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego...

  stosując format: