Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MIŚKOWIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Comparison of the cell immunophenotype of metastatic and primary foci in stage IV-S neuroblastoma.
Autorzy: Nowicki Michał, Miśkowiak Bogdan
Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (3) s.297-303, il., tab., bibliogr. 14 poz.
Sygnatura GBL: 304,846

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Neuroblastoma represents one of the most frequently developing malignant solid tumours in children. At the time of diagnosis, in more than half of the bone marrow. The present study was aimed at immnocytochemical analysis of selected neuropeptide manifestation in metastatic cells of neuroblastoma in bone marrow and at comparing the obtained results with the immunophenotype of parental neuroblastoma cells. The studies were performed on bone marrow material obtained from children treated at the Department of Paediatric Haematology and Oncology, University of Medical Sciences, Poznań, Poland, in 1998-2000. Immunocytochemical analysis of nervous tissue markers (employing the immunomax technique) involved 36 bone marrow preparations obtained from 27 children. The analysis included espression of neuron-specific enolase (NSE), PGP 9.5 protein, substance P (SP), chromogranin A (ChA), bombesin (B), galanin (G), neuropeptide Y (NPY) and vasoactive intestinal peptide (VIP). Close to 90 p.c. metastatic cells in bone marrow were found to exhibit NSE+SP+B+ phenotype and over a half of the cells manifested additionally expression of PGP 9.5+ChA+NPY+. Comparison of the obtained results with the immunophenotype of neuroblastoma cells obtained directly from the primary tumour demonstrated high correlationof NSE, SP and PGP 9.5 expression. Due to the relative ease of obtaining the bone marrow material and absence of neuromarkers in boen marrow metastatic cells in solid tumors other than neuroblastoma, determination of immunophenotype of the cells may represent a valuable supplementation in preliminary diagnosis of this tumour in children.


  2/3

  Tytuł oryginału: Wczesne zmiany próchnicowe połączenia szkliwno-zębinowego i zębiny w obrazie histologicznym.
  Tytuł angielski: Histological patterns of early caries lesion at the dentine-enamel junction and in the dentine.
  Autorzy: Matthews-Brzozowska Teresa, Miśkowiak Bogdan
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (8) s.486-490, il., bibliogr. 17 poz., sum. - Wielospecjalistyczne sympozjum stomatologiczne Warszawa 19-21.04. 2001
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Oceniono morfologię strefy połączenia szkliwno-zębinowego i zębiny, w zębach bez klinicznych objawów próchnicy, przy jednoczesnej próbie określenia charakteru obserwowanych zmian. W badaniach in vitro z użyciem mikroskopu świetlnego, wykonanych na 30 zębach usuniętych u młodych osób w wieku 11-25 lat, bez klinicznie stwierdzanych ubytków ustalono, że demineralizacja obejmuje znaczną szerokość szkliwa i zębiny. Wykonane badania morfohistologiczne barwionych skrawków zębów ujawniają zwiększenie liczby przestrzeni miedzykulistych w zębinie w rzucie demineralizacji szkliwa. Można zatem sądzić, że we wczesnej próchnicy zwiększona liczba w zębinie przestrzeni międzykulistych ma związek z procesem demineralizacji szkliwa, uszkodzeniem połączenia szkliwno-zębinowego i zębiny.

  Streszczenie angielskie: The study aimed at an evaluation of the morphology of the dentine-enamel function and the dentine in teeth free of clinically detectable caries, and at an attempt to define the character of the detected lesions. In the in vitro studies of 30 teeth with no clinically detectable lesions, extracted from young individuals aged 11 to 25 years, deminaralisation was found to involve a significant width of enamel and dentine. The histological studies performed on stained tooth section of the DEJ and dentine showed a higher number of interglobular spaces in thee dentine in the projection of enamel demineralisation foci. Therefore, it may be suggested that in early caries, a higher number of interglobular spaces in the dentine in linked to enamel demineralisation, lesions in the DEJ and dentine.


  3/3

  Tytuł oryginału: Badanie immunohistochemiczne cholecystokininy (CCK-8) w układzie płciowym męskim szczura w przebiegu rozwoju postnatalnego (komputerowa analiza obrazu morfologicznego).
  Tytuł angielski: Immunohistochemical staining of cholecystokinin (CCK-8) in male gental tract of the rat in postnatal development (computer analysis of the morphological image).
  Autorzy: Miśkowiak Bogdan, Limanowski Andrzej, Partyka Małgorzata, Konwerska Aneta
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (4) s.52-55, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy było wykrycie obecności, lokalizacji i roli cholecystokininy (CCK-8) w układzie płciowym samca szczura w przebiegu rozwoju postnatalnego. Materiały i metody. Oznaczono immunocytochemicznie lokalizację cholecystokininy (CCK-8) w jądrach, kanałach najądrza, pęcherzykach nasiennych i brzusznych prostatach szczurów od urodzenia do osiagnięcia dojrzałości płciowej. Intensywność reakcji w komórkach sekrecyjnych określano korzystając z programu komputerowego, wykazujacego gęstość optyczną uzyskanego odczynu. Wyniki. Komórki w nabłonku gruczołowym wykazujące obecnosć CCK-8 obserwowano od 20. dnia w prostacie i 35. dnia w kanale najądrza w obszarze odpowiadającym aparatowi Golgiego komórek. W pęcherzykach nasiennych immunopozytywny odczyn pojawił się w 35. dniu i występował we wszystkich badanych okresach w całej cytoplazmie komórek nabłonkowych. Nie obserwowano CCK-8-immunopozytwnych substancji ani w przedziale śródmiąższowym, ani gametogenicznym jądra. Wnioski. Na podstawie uzyskanych wyników mozna wnioskować, że CCK-8 wywiera wpływ na wzrost i różnicowanie się kanału najądrza, pęcherzyków nasiennych i brzusznej prostaty.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study. The aim of this study is to establish presence, location and role of cholecystokinin (CCK-8) in the genital tract of male rat in postnatal development. Material and methods. Location of cholecystokinin (CCK-8) in testes, epididymal ducts, seminal vesicles and abdominal prostates of the rats were determined immunohistochemically from birth to sexual maturity. The intensity of the reaction in secretory cells was estiamted by computer programme, which showed optical density of the reaction. Results. CCK-8 was observed in a Golgi apparatur region of glandular cells of the prostate and in epididymal ducts in 20 and 35 day, respectively. The immunopositive reaction was seen in seminal vesicles in 35 day and was observed during examination time in all cytoplasm of the epithelial cells. In stromal and gametogenic region of the testis CCK-8-immunopositive substances were not seen. Conclusions. Our resutls show the important influence of CCK-8 on a growth and differentiation of epididymal duct, seminal vesicles and abdominal prostate.

  stosując format: