Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MIŁKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Acute renal failure in patients with rhabdomyolysis.
Autorzy: Sułowicz Władysław, Walatek Bogusław, Sydor Antoni, Ochmański Władysław, Miłkowski Andrzej, Szymczakiewicz-Multanowska Agnieszka, Szumilak Dorota, Kraśniak Andrzej, Łonak Hanna, Wójcikiewcz Tadeusz
Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.CR24-CR27, tab., bibliogr. 27 poz.
Sygnatura GBL: 313,278

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Rhabdomyolysis is a relatively rare, not alwayd diagnosed causes of acute renal failue (ARF). This fact motivated us to present the results of ARF treatment in the course of this polyetiological clinical syndrome. Material/Methods: The analysis was performed on 84 patients (6 F, 78 M) ranging in age from 18 to 82 years (mean 46.5), in whom rhabdomyolysis was diagnosed based on clinical manifestation and laboratory test results (CPK, GTP, GOT, LDH). Results: The most frequent cause of rhabdomyolysis was alcoholic intoxication (41 patients), often accompanied by hypothermia (15 patients) or trauma (30 patients) isoalted trauma was found in 30 patients, epileptic seizure in 5, and physical exercise in 1 case. In 17 patients, besides alkohol consumption, trauma or epileptic seizure, the use of tranquilizers, anticonvulsants, or narcotic drugs was additonally noted. 78 patients developed ARF requiring dialysis therapy; 49 patients recovered, 5 required maintenance dialysis, and 30 died. Conclusions: During the initial phase of ARF in the course of rhabdomyolysis dynamic increases in serum urea and creatinine were observed, as well as a tendency to hyperkalemia. The treatment results and mortality rate in our study group were primarily influenced by the patients' general condition at admisssion, as well as the extent of organ damage caused by the primary etiological factor. Favorable treatment results were obtained especially in those patients who were hospitalized in a nephrological center, while the worst outcomes were noted in those patients dialyzed in intensive care units, most with multiple trauma.


  2/4

  Tytuł oryginału: Praktyczna strona reutylizacji dializatorów w polskich Stacjach Dializ - 2001.
  Tytuł angielski: Practical aspects of dialyzer reprocessing in Polish Dialysis Units - 2001.
  Autorzy: Miłkowski Andrzej, Liber Małgorzata
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (3) s.170-177, il., tab., bibliogr. 84 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Streszczenie polskie: Reutylizacja dializatorów jest szeroko stosowana - głównie ze względów ekonomicznych. Celem pracy jest próba podsumowania praktyki reutylizacji w polskich stacjach dializ. Analizie poddano informacje otrzymane z anonimowej ankiety dotyczącej warunków i bezpieczeństwa pracy w Stacjach Dializ przeprowadzonej przez Towarzystwo Pielęgniarek Dializacyjnych. Ankieta była rozesłana do Pielęgniarek Oddziałowych wszystkich 163 Stacji Dializ funkcjonujących w I kwartale 2001 r., i była powtórzeniem podobnych ankiet przeprowadzonych w 1996 i w 2000 roku. Na ankietę odpowiedziało 105 Stacji dializujących 4 945 pacjentów tj. 58,7 proc. dializowanej w tym czasie populacji chorych. Stwierdzono, że dializatory są reutylizowane w 99 spośród 105 Stacji. W czasie minionych 5 lat: - praktycznie zaprzestano reutylizacji linii krwi (spadek z 53,0 proc. do 1,9 proc. Stacji), - nadal reutylizowane są dializatory chorych infekcyjnych: jeszcze co czwarta Stacja reutylizuje dializatory chorych HBs(+) (spadek z 72,0 do 26,3 proc.), 60,9 proc. Stacji reutylizuje dializatory chorych anty-HCV(+) (wzrost z 54,0 proc.) a 14,1 proc. Stacji reutylizuje dializatory chorych gorączkujących i septycznych, - poprawiły się warunki w jakich wykonywana jest reutylizacja: 77 Stacji reutylizuje dializatory w osobnych pomieszczeniach (wzrost z 47,0 proc. do 73,7 proc. Stacji, w tym ze specjalnie zainstalowaną wentylacją z 35,0 do 52,4 proc.), ale w salach zabiegowych reutylizuje dializatory jeszcze co piąta ...

  Streszczenie angielskie: Dialyzer reuse is widely accepted - mainly for economic reasons. The aim of the study is to summarize the re-use practice in polish dialysis units. Information from anonymous inquiry concerning conditions and work safety in dialysis units taken by The Dialysis Nurse Society was analysed. The questionnaire was sent do Head Nurses of all 163 Dialysis Units functioning in the beginning of 2001 and it was a repetition of similar inquiries taken in 1996 and 2000. We received answers from 105 Units dialyzing 4 945 patients (58.7 p.c. of all dialysed population). It appears, that dialyzer reprocessing is actually performed in 99 of 105 Units. During the last five years: - reprocessing of blood lines was practically discontinued (fall from 53.0 p.c. to 1.9 p.c. of dialysis units); - dialyzers of infective patients are still being re-used: every fourth Unit is doing reprocessing of dializers of Hbs-positive patients (fall from 72.0 do 26.3 p.c.), 60.9 p.c. - of anty-HCV-positive patients (increase from 54.0 p.c.) and 14.1 p.c. Units - of infective and septic patients; - the conditions in which reprocessing of dialyzers are performed have improved: in 77 Units it is carried out in separate rooms (increase from 47.0 to 73.3 p.c. but with especjally designed ventillation systems from 35.0 to 52.4 p.c.). However, reprocessing is performed in the dialysis rooms in very fifth Unit (fall from 50.0 to 22.2 p.c.); - An improvement in indyvidual protective material usage has been also ...


  3/4

  Tytuł oryginału: Technika zakładania cewnika permanentnego do żyły szyjnej wewnętrznej
  Autorzy: Hartwich Artur, Tokarski Wojciech, Musiał Agata, Miłkowski Andrzej
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.337-341, il., bibliogr. 9 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/4

  Tytuł oryginału: Hiperhomocysteinemia a zaawansowanie miażdżycy tętnic u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializami.
  Tytuł angielski: Hyperhomocysteinemia and advancement of atherosclerosis in patients with chronic renal failure on maintenance hemodialysis.
  Autorzy: Sydor Antoni, Drożdż Maciej, Kraśniak Andrzej, Miłkowski Andrzej, Chmiel Grzegorz, Małczak Jan, Zabawa-Hołyś Stanisława, Moskal Krystyna, Podwysocki Andrzej, Szmigielski Michał, Czarnecka Danuta, Gozdecka Halina, Kowalczyk-Michałek Martyna, Szczeklik Andrzej, Więcek Andrzej, Sułowicz Władysław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.962-967, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Choroby układu sercowo-naczyniowego związane z miażdżycą tętnic są główną przyczyną zachorowalności i śmiertelności chorych z mocznicą. Hiperhomocysteinemia jest uznanymi i niezależnym czynnikiem ryzyka miażdżycy, który występuje u 85-95 proc. chorych leczonych hemodializami. Celem pracy było zbadanie zależności pomiędzy stężeniem homocysteiny a wybranymi wskaźnikami rozwoju miażdżycy oraz, ocenianymi retrospektywnie, powikłaniami sercowo-naczyniowymi u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializami. Badania przeprowadzono u 100 chorych przewlekle hemodializowanych podzielonych na dwie grupy: 72 chorych z łagodną (20,74 ćmol/l ń 3,75) i 28 umiarkowaną (38,81 ćmol/l ń 9,81) hiperhomocysteinemią. Ultrasonograficznie mierzono grubość intimy i medii tętnicy szyjnej (IMT), oceniano parametry echokardiograficzne oraz oznaczano wskaźnik kostka-ramię (AAMI). Wykonywano również badania biochemiczne takie jak: poziom PTH, kwasu foliowego i wit. B12, białka całkowitego, albuminy, fibrynogenu, glukozy, cholesterolu całkowitego i frakcji HDL i LDL, triglicerydów, apolipoproteiny B, lipoproteiny (a), sodu, potasu, wapnia, fosforu, magnezu, żelaza, ferrytyny, mocznika, kreatnyniny i kwasu moczowego oraz wartosci Hb, Ht, całkowitą zdolność wiążania żelaza i saturację transferyny. Chorych z nadciśnieniem tętniczym podzielono na grupy w zależności od liczby stosowanych leków hipotensyjnych. Hiperhomocysteinemię stwierdzono u 96 proc. badanych. Częstość i rodzaj ...

  Streszczenie angielskie: Cardiovascular diseases connected with atherosclerosis are the main factor of morbidity and mortality in patients with end-stage renal failure Hyperhomocysteinemia is a knwn and independent risk factor of atherosclerosis, occuring in 85 - 95 p.c. patietns treated with hemodialysis. The aim of this study was to analyse relation between plasma level of homocysteine and chosen indicators of atherosclerosis development and also examined retrospectively cardiovascular complications in these patients. The study was carried out in 100 patients on hemodialysis who were divided into two groups: 72 patietns with mild (20.74 ćmol ń 3.75) and 28 patietns with moderate hyperhomocysteinemia (38.81 ćmol ń 9.81). Ultrasonographic examinations of Carotid Communis Artery Intima -Media Thickness (IMT), Ankle-Arm Blood Pressure Index (AABPI), echocardiographic parameters and biochemical examinations such as: PTH, folic acid and Vitamin B12, total protein, albumin fibrinogen, glucose, total protein, albumin fibrinogen, glucose, total, LDL and HDL cholesterol, triglicyeryde apolipoprotein B, lipoprotein (a), sodium potasium, calcium, phosphate magnesium, iron, ferritin, urea, creatinine, uric acid and value of Hb, Ht, total iron binding capacity and transferin saturation, were performed. Patients with hypertension were divided into groups according to the number of taken anti-hypertensive drugs. Hyperhomocystinemia was confirmed in 96 p.c. of patietns. Frequency and type of acute ...

  stosując format: