Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MELCER
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Zależne od lekarza czynniki warunkujące prawidłową profilaktykę nawrotów schizofrenii.
Tytuł angielski: Doctor-dependent factors conditioning proper prevention of schizophrenia relapses.
Autorzy: Melcer Paweł, Rabe-Jabłońska Jolanta
Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (1) s.51-60, bibliogr. 53 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,609

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Opisane w piśmiennictwie czynniki wyzwalające nawroty w schizofrenii można podzielić na cztery grupy: zależne od pacjenta, zależne od lekarza, zależne od środowiska życia oraz czynniki niezależne od pacjenta, lekarza i środowiska życia. Brak współpracy ze strony pacjenta jest najczęstszym czynnikiem wywołującym nawrót i jednocześnie przyczyną co najmniej połowy rehospitalizacji. Za niewłaściwą profilaktykę nawrotów schizofrenii nie można obarczać winą wyłącznie chorych. Zdarzają się również sytuacje, kiedy psychiatrzy nie stosują się do standardów leczenia. Najczęstsze błędy lekarskie w prowadzeniu farmakoterapii pacjentów ze schizofrenią to: nieodpowiedni lek lub forma jego podania, nieuzasadnione zmiany leczenia, zbyt niskie lub zbyt wysokie dawki leków, bagatelizowanie objawów niepożądanych leczenia oraz zbyt krótki czas trwania profilaktyki.

  Streszczenie angielskie: According to literature, the factors triggering schizophrenic relapse can be divided into four groups: patient-dependent, physician-dependent, living environment. the patient's failure to cooperate is the most common factor inducing the relapse and a cause of at least half rehospitalisations. Not only patients should be blamed for improper schizophrenia relapse prevention. In some situation psychiatrists do not comply with treatment standards, either. The most common physicians' errors in schizophrenic patients pharmacotherapy are: wrong drug or from of its administering, unjustified changes in treatment, too low or too high doses of drugs, neglecting side symptoms of treatment or too short prevention.


  2/6

  Tytuł oryginału: Zależne od pacjenta czynniki wyzwalające nawroty schizofrenii.
  Tytuł angielski: Patient-dependent factors releasing schizophrenic relapses.
  Autorzy: Melcer Paweł, Rabe-Jabłońska Jolanta
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (2) s.138-147, bibliogr. 47 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nawroty w schizofrenii są istotnym problemem dla chorego i społeczeństwa, powodującym obniżenie jakości życia zarówno pacjentów, jak i ich rodzin oraz wzrost kosztów leczenia. Etiopatogeneza schizofrenii nie jest w pełni znana. Najpoważniejszym czynnikiem wyzwalającym nawroty w przebiegu tej choroby, który odpowiada co za najmniej połowę rehospitalizacji, jest brak współpracy pacjenta w leczeniu. Może on wyrażać się zarówno niestosowaniem się do zaleceń przyjmowania leków przeciwpsychotycznych, jak i zażywaniem substancji psychoaktywnych o właściwościach uzależniających. Do zapobiegania takim sytuacjom w praktyce klinicznej niezbędna jest znajomość przez lekarzy powodów niestosowania się do zaleceń wśród chorych na schizofrenię.

  Streszczenie angielskie: Schizophrenia relapses pose a significant problem for patients and society, decreasing the quality of life of the patients and their families, and increasing the costs of treatment. Etiopathogenesis of schizophrenia is not quite known. The most important factor releasing relapses of the disease, which is responsible for at least half of rehospitalizations, is the patient non-complicance in treatment. It can be expressed by non-complicance with antipsychotic drug administration and by the use of addictive psychoactive drugs. In order to prevent such situations in clinical practice the doctors must know the reasons for schizophrenics' non-compliance.


  3/6

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności klinicznej i tolerancji leczenia kwetiapiną adolescentów z rozpoznaniem schizofrenii - I epizodem i z nawrotem.
  Tytuł angielski: Evaluation of clinical efficacy and tolerance of quetiapine treatment of adolescents with diagnosed schizophrenia - I episode and recurrence.
  Autorzy: Rabe-Jabłońska J[olanta], Sobieszczańska S., Kotlicka-Antczak M[agdalena], Dietrich-Muszalska A[nna], Gmitrowicz A[gnieszka], Wyszogrodzka-Kucharska A[nna], Melcer P[aweł]
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (2) s.159-163, tab., bibliogr. 5 poz. - Tekst równol. w jęz ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki 6-tygodniowego leczenia kwetiapiną (średnia dawka + 450 mg/dobę) u 32 młodocianych z rozpoznaniem schizofrenii. Po 6 tygodniach leczenia istotną poprawę stanu psychicznego, mierzoną przy pomocy PANSS stwierdzono u 56,3 proc. badanych, a remisje u 15,6 proc. pacjentów. Po 12 tygodniach leczenia poprawę odnotowano u jeszcze wyższego odsetka badanych - 62 proc., remisję u ponad 1/5 badanych. Tolerancja leku przez badanych była dobra.

  Streszczenie angielskie: Authors present data of 6-weeks' treatment with guatiapine in 32 adolescents with schizophrenia. After 6 weeks significant improvement of mental state assessed with PANSS was noted in 56,3 p.c. of subjects, remission in 15,6 p.c. of patientts. After 12 weeks of treatment with quetiapine the percent of subjects with significant improvement and remission was higher - 62 p.c. and more than 1/5 of subjects. Tolerability of quetiapine treatment in studied group was good.


  4/6

  Tytuł oryginału: I Krakowska Konferencja poświęcona problematyce zaburzeń odżywiania się. Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: co, kiedy, komu? 25-26 maja 2002 r., Kraków.
  Opracowanie edytorskie: Wyszogrodzka-Kucharska Anna (Oprac.), Melcer Paweł (oprac.).
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (2) s.177, il. - 1 Krakowska Konferencja nt. zaburzeń odżywiania się Kraków 25-26.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/6

  Tytuł oryginału: Konferencja Nukowa Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży P[olskiego] T[owarzystwa] P[sychiatrycznego], 1-2 czerwca 2002 r., Ciechocinek.
  Opracowanie edytorskie: Melcer Paweł (Oprac.), Wyszogrodzka-Kucharska Anna (oprac.).
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (2) s.178, il. - Konferencja nukowa Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Ciechocinek 01-02.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/6

  Tytuł oryginału: Czynniki poprzedzające nawrót objawów wytwórczych w schizofrenii.
  Tytuł angielski: The analysis of factors prior to positive symptoms relapse in schizophrenia.
  Autorzy: Melcer Paweł, Rabe-Jabłońska Jolanta
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.271-281, tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Schizophrenic relapses are an important problem for the sick persons the society. They decrease the quality of patient's and their families life and also increase treatment costs. The aim of the study was to evaluate the type and frequency of the following factors during six months prior to relapse: patient non-compliance with pharmacotherapy, substance use, doctor's mistakes in antipsychotic treatment, absence of patient and family psychoeducation, stress situations, occurrence of physical disturbances and presence of additional psychiatric diagnosis. The studied group was composed of 60 patients with the diagnosis of paranoid schizophrenia (according to DSM-IV) that fulfilled the relapse criteria and were admitted in turn to psychiatric departmens. Data were collected by specially constructed Questionnaire of Factors Prior to Schizophrenic Relapse. In the studied group the most frequent "risk factor" prior to relapse was patient noncompliance with pharmacological treatment (in 51,7 p.c. of subjects).

  stosując format: