Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MEKLE
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Powikłania wczesne po resekcji wątroby z powodu nowotworów.
Tytuł angielski: Hepatectomy due to malignant liver disease - early complications.
Autorzy: Lampe Paweł, Olakowski Marek, Lesiecka Mieczysława, Mekle Henryk, Ciosek Jakub
Opracowanie edytorskie: Krawczyk Marek (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (7) s.569-579, tab., bibliogr. 28 poz.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Przedstawienie powikłań wczesnych po leczeniu chirurgicznym nowotworów złośliwych wątroby w zależności od rodzaju patologii i zakresu resekcji. Materiał i metodyka. Od 01.1990 do 12.2000 r. w naszej klinice operowano 239 chorych z rozpoznaniem guza wątroby. U 133 (56 proc.) chorych rozpoznano nowotwory złośliwe wątroby, śr. wieku 56 lat (27 - 82 lat). Pierwotny nowotwór złośliwy stwierdzono u 28 (21 proc.) chorych, a wtórny u 105 (79 proc.) chorych. Wśród chorych z wtórnym nowotworem 65 operowano z powodu przerzutów raka jelita grubego (49 proc.). Wykonano następujące rodzaje zabiegów; 48 (36 proc.) resekcji dużych (hemihepatektomia, rozszerzona hemihepatektomia), 46 (34 proc.) resekcji małych (bisegmentektomia, resekcja klinowa), u 16 (12 proc.) chorych założono cewnik do tętnicy wątrobowej i u 23 (18 proc.) laparotomię zwiadowczą. Wyniki. Utrata krwi podczas resekcji dużej wynosiła śr. 900 ml (300 - 3500 ml), a małej 700 ml (200 - 2500 ml). Powikłania pooperacyjne wystąpiły u 26 (54 proc.) z 48 chorych po resekcji dużej oraz u 15 (33 proc.) z 46 chorych po resekcji małej. Śmiertelność szpitalna w grupie 94 chorych poddano resekcji wątroby wyniosła 12,8 proc. (12 chorych). Średni czas hospitalizacji 29 dni (11 - 61 dni). Wnioski. Zastosowanie nowoczesnej aparatury medycznej zmniejsza utratę krwi podczas resekcji wątroby i liczbę powikłań pooperacyjnch. Resekcja wątroby jest zabiegim bezpiecznym z niskim wskaźnikiem śmiertelności.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present early complications observed following surgical treatment of liver malignancies, depending on the type of pathology and extent of resection. Material and methods. 239 patients underwent surgery between January 1990- December 2000 due to neoplastic liver diseases. Malignant diseases were found in 133 patients (56 p.c.); mean patient age- 56 years (range 27 - 82). Primary and secondary liver carcinoma was diagnosed in 28 (21 p.c.) and 105 (79 p.c.) patients, respectively. Amongst secondary liver carcinoma cases, there were 65 (49 p.c.) patients with colorectal cancer metastases to the liver. The following surgical modifications were performed: major resection - 48 patients (36 p.c.) (hemihepatectomy, extended hemihepatectomy), minor resection - 46 patients (34), catheter insertion into the hepatic artery - 16 patients (12 p.c.), exploratory laparotomy - 23 patients (18 p.c.). Results. Mean blood loss during major resections amounted to 900 ml (300 - 3500 ml), and during minor resections - 70 ml (200 - 2500 ml). Postoperative complications were observed in 26 (54 p.c.) of 48 patients after major surgery, and in 15 (33 p.c.) of 46 patients, in whom minor resections had been performed. Hospital mortaltiy amounted to 12.8 p.c. (12 patients). Mean hospitalization period was 29 days (11 - 61 days). Conclusions. The use of modern medical equipment helps reduce both intraoperative blood loss, and postoperative complication rates. Liver resections can be a safe procedure with a low mortality rate.

  stosując format: