Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAZUREK
Liczba odnalezionych rekordów: 36Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/36

Tytuł oryginału: Chlamydia trachomatis jako czynnik zagrożenia w perinatologii.
Tytuł angielski: Chlamydia trachomatis as the risk factor in perinatology.
Autorzy: Borowiec-Blinowska Agnieszka, Mazurek Tomasz, Rabaniuk Dominik, Leszczyńska-Gorzelak Bożena
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.21-25, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/36

  Tytuł oryginału: Trisomy 8 mosaicism syndrome.
  Autorzy: Wiśniewska Marzena, Mazurek Małgorzata
  Źródło: J. Appl. Genet. 2002: 43 (1) s.115-118, il., bibliogr. (7) poz.
  Sygnatura GBL: 305,055

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Authors present the case of a 15-year-old boy assessed for Marfan syndrome for many years. The child was treated because of skeletal defects, mild mental deficiency and dysmorphic features of face. Chromosomal analysis showed a trisomy 8 mosaicism.


  3/36

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka rozwoju retinopatii wcześniaków u pacjentów Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Tytuł angielski: Risk factors of retinopathy of prematurity in newborns treated in Neonatal Intensive Care Unit of University Children's Hospital Collegium Medicum Jagiellonian University.
  Autorzy: Głowacka Edyta, Kwinta Przemko, Mitkowska Zofia, Kobylarz Joanna, Kamińska-Mroczkowska Halina, Mazurek Małgorzata, Sadowska Maria, Pietrzyk Jacek J.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.86-90, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: W związku z poprawą opieki perinatologicznej i wzrostem przeżywalności noworodków przedwcześnie urodzonych zwiększa się liczba dzieci wymagających badań okulistycznych z powodu retinopatii wcześniakóww (ROP). Cel: Określenie czynników ryzyka rozwoju ROP. Materiał i metody: Badaniem objęto 206 wcześniaków ze średnio urodzeniową masą ciała (mc) 1342,15g (480-3250g) i średnim wiekiem płodowym (wp) 30 tyg. (22-36 tyg.). Oceną objęto 3 grupy: bez cech ROP - 165 dzieci (80,1 proc.); 2) z cechami ROP nie wymagającymi leczenia - 13 dzieci (6,3 proc.); 3) z ROP ze zmianami w stadium przedprogowym lub progowym, kwalifikującym do krioterapii siatkówki - 28 dzieci (13,6 proc.) Wyniki: Nie obserwowano rozwoju stadium progowwego ROP u dzieci 32 tyg. wp i/lub mc 1500g. Krioaplikację wykonano pomiędzy 6 a 18 tygodniem życia (tż) (Mo: 12 tż). Skorygowany wieki dzieci, w którym wykonano zabieg mieścił się w przedziale 34-45 tyg (Mo: 38 tyg). Wykazano zalężność rozwoju ROP od czasu stosowania wentylacji mechanicznej (odpowiednio w grupach Me: 6; 22; 33 dni; p 0,01), tlenoterapii (Me: 27; 58; 70 dni; p 0,01), liczby wykonanych w 1. miesiącu życia (mż) przetoczeń koncentratu krwinek czerwonych (KKCz) (Me: 2; 4; 4; p 0,01), minimalnej wartości pO2 (średnia: 37,2; 30,2; 29,2 mmHg p 0,01), wahań pO2 (mierzonego SD) (Me: 10,25; 13,2; 15,4 mmHg p 0,016 i maksymalnej wartości pCO2 (średnia: 52,5; 56,8; 66,5 p 0,01) w 2-4 tż. Wnioski: Monitorowanie pO2 i PCO2u ...

  Streszczenie angielskie: Background: A persistent progress in perinatal care and a large increase in infants survival rate have been observed recently. As a result, the number of neonates requiring ophthalmologic examinations due to retinopathy of prematurity (ROP) increased as well. Method: A retrospective survery including 206 neonates with mean birth weight 13342 g and mean gestational age 30 weeks. Material: Three groups: 1) without ROP - 165 infants (80.1 p.c.); 2) ROP not requiring treatment - 13 infants (6.3 p.c.); 3) with prethreshold and threshold ROP requiring cryotherapy - 28 infants (13.6 p.c.) were analysed. Results: Threshold ROP was not observed in infants with gestational age . 32 weeks and/or birth weight 1500 g. Cryotherapy was applied between the 6th and 18th weeks of life (Mo: 12). The procedure was applied at postmenstrual age between the 34th and 45th weeks of life (Mo: 38). The correlation of ROP with the following factors was observed: lenght of mechanical ventilation (Me in the studied groups): 6; 22; 33 days respectively; p 0,01), length of oxygen therapy (Me: 27; 58; 70 days; p 0.01), number of blood transfusions in first months of life (Me: 2; 4; 4; p 0.01), minimum pO2 (average: 37.2; 30.2; 29.2 mmHg p 0.01), pO2 oscillation (measured as SD) Me: 10,25; 13.2; 15.4 mmHg p 0.016) and maximal pCO2 (average: 52.5; 56.8, 66.5 p 0.01) between the 2nd and 4th weekd of life. Conclusion: Monitoring of pO2 and pCO2 in infants in the 1st month of life reduce ...


  4/36

  Tytuł oryginału: Badania nad klinicznym i prognostycznym znaczeniem przedsionkowego i mózgowego peptydu natriuretycznego u chorych na świeży zawał mięśnia sercowego.
  Tytuł angielski: The examination of clinical and prognostic importance of atrial and brain natriuretic peptide in patients with acute myocardial infarction.
  Autorzy: Mazurek Walentyna, Salomon Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.15-19, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Peptydy natriuretyczne ANP, BNP i CNP, które wraz z receptorami typu A, B i C tworzą układ natriuretyczny, pełnią bardzo ważne funkcje homeostatyczne w organizmie ludzkim. Działają wazodylatacyjnie, regulują opór systemowy, nasilają diurezę i natriurezę. Potwierdzono istotny udział układu natriuretycznego w patogenezie wielu schorzeń, m.in. w niewydolności serca, nadciśnieniu tętniczym, ostrych zespołach wieńcowych oraz w niewydolności nerek czy wątroby. Celem pracy było określenie, czy stężenie w surowicy ANP lub BNP może być markerem pozawałowej niewydolności serca u chorych leczonych trombolitycznie (TL). Badania wykonano u 96 chorych leczonych w Katedrze i Klinice Kardiologii AM we Wrocaławiu z objawami zagrażającego zawału mięśnia sercowego (ZMS). Badanych podzielono na 2 grupy: 1) 56 chorych ze skuteczną reperfuzją wieńcową po leczeniu TL, 2) 40 chorych z dokonanym ZMS. Wszyscy otrzymywali kwas acetylosalicytowy doustnie, 100 mg r-tPA (rekombinowana forma tkankowego aktywatora plazminogenu) iv w ciągu 90 min oraz heprynę w typowych dawkach przez pierwsze 3-5 dni. Krew żylną do oznaczeń stężenia ANP i BNP pobierano przed leczeniem TL oraz w 1., 3., 5.i 30. dobie po leczeniu. U wszystkich badanych określano frakcję wyrzutową lewej komory serca oraz aktywność CPK i CK-MB. Obserwacja kliniczna chorych trwała 12 miesięcy. Wykazaliśmy, że u wszystkich chorych ze świeżym ZMS już w 1. dobie po leczeniu TL dochodzi do zwiększenia stężenia ANP i BNP. U chorych ze ...

  Streszczenie angielskie: Nariuretic peptides ANP, BNP and CNP with their receptors A, B, and C play an important role inmaintaining the homeostasis. They have vasodilating, diuretic and natriuretic actions and regulate the systemic resistance. There peptides have been proved to contribute in pathogenesis of many diseases, for example heart failure, hypertension, acute coronary events or hepatic and renal insufficiency. The aim of our study was the estimation whether ANP or BNP could be markers of postinfarct heart failure in patietns after thrombolytic therapy. The survey was made in 96 patietns with acute myocardial infarction (AMI), who were treated in Department of Cardiology of University School of Medicine in WROCŁAW Patietns were divided into 2 groups. THe first group consisted of 56 patietns with reperfusion after thrombolytic therapy and the second group created 40 patietns without reperfusion. All patietns were dadministered acethylsalicylic acid, 100 mg r-tPA (recombinated tissue plasminogen activator) iv within 90 min and heparin in typical doses for the first 3-5 days. Venous blood samples for ANP and BNP estimation were taken before thrombolysis and then in 1st, 3rd, 5th and 30th day after treatment. We also measured the ejection fraction and activity of CPK and CK-MB in all the patients. Patients stayed under clinical observation for 12 months. Our study showed that the levels of ANP and BNP increase in 1st day after treatment in all patietns with AMI. The normalization of ANP ...


  5/36

  Tytuł oryginału: Pretreatment levels of antigens CA 125 and CYFRA 21-1 in patients with endometrial cancer.
  Autorzy: Pierzyński P[iotr], Mazurek A., Kuć P., Krętowska M., Mazurek E., Laudański T.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 4 (3) s.169-174, tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Cancer antigens CA 125 and CYFRA 21-1 are relatively well studied in certain malignancies such as ovarian and lung cancer, they may also bring some additional information in endometrial cancer. Clinical material comprised of 55 postmenopausal patients with endometrial cancer, serum samples were taken 48 hour before the surgery. CA 125 was assessed immunoenzymatically (reference level 35 U/ml), IRMA (immunoradiometric assay method) was applied for CYFRA 21-1 determinations (reference level 3.2 ng/ml). Cyfra 21-1 levels were elevated in 29.1 p.c. of cases. This marker was positive in 22.1 p.c. of patients of I st FIGO stage and in 56.3 p.c. and 50 p.c. of cases of II and III FIGO stage, respectively. Fisher's exact test and Kruskal-Wallis test confirmed significant differences in CYFRA 21-1 results between groups of FIGO stage of disease. The CA 125 positive cases were of 38.2 p.c. of group studied, this marker was positive in 51.5 p.c. of cases of FIGO I stage of disease, and reached 78.7 p.c. and 100 p.c. cases for stages II and III, respectively. Kruskal-Wallis test confirmed the significance of relationship between CA 125 levels and FIGO stage of disease (p.=0.0025). Our results show that CYFRA 21-1 and CA 125 might be an additional parameter in clinical evaluation of patients with endometrial cancer. Further observation would reveal th einfluence of the CA 125/CYFRA 21-1 positivity on patients' survival, the study concerning that is in the progress.


  6/36

  Tytuł oryginału: Uszkodzenia mitochondrialnego DNA w wybranych patologiach.
  Tytuł angielski: Damage of mitochondrial DNA in selected pathologies.
  Autorzy: Latocha Małgorzata T., Mazurek Urszula M.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.438-449, tab., bibliogr. 94 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obecność odrębnej informacji genetycznej w mitochondriach pozwala zaliczyć je do struktur półautonomicznych. Zmiany materiału genetycznego mitochondriów wykryto w wielu patologiach - mają one wiele cech wspólnych, ale i różnią się też między sobą częstością występowania. Powodują one przede wszystkim zaburzenia ze strony układu nerwowego i mięśniowego. W niniejszym opracowaniu przedstawiono dane dotyczące mitochondrialnego DNA (mitochondria/DNA - mtDNA) oraz przegląd najczęściej spotykanych mutacji i patologii z nimi związanych.

  Streszczenie angielskie: The presence of separate genetic information in the mitochondria let consider them as semiautonomous structures. Changes of mitochondrial genetic material were detected in many pathologies; they have a number of common traits, but they also differ in terms of frequency of occurrence. This paper presents data concerning mtDNA and a review of most commonly encountered mutations and the associated pathologies.


  7/36

  Tytuł oryginału: Choroby zakaźne w Polsce w 2000 roku.
  Tytuł angielski: Infectious diseases in Poland in 2000.
  Autorzy: Mazurek Jacek, Czarkowski Mirosław P.
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (2) s.217-225, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The decreasing tendency in incidence of infectious diseases observed in Poland in previous years as compared with 2000 has weakened or stopped. Increase in the incidence of selected infectious diseases can be linked with the improvement of surveillance resulting from the better diagnostics and greater attention paid to these diseases (including boreliosis, salmonelosis, and Haemophilus influenzae meningitis). Between 1999 and 2000, the most intense decrease in the number of mumps, measles, and scarlet fever cases as an effect of the end of epidemics was observed. At the same time increase in the number of pertussis rubella, chickenpox, and meningitis cases was noticed. In 2000, the first case of human rabies since 1986 has been reported. In 2000, compared with 1999, among all notified deaths percentage of deaths attributed to infectious diseases (0,83 p.c.0 and infectious diseases death rate (0,79 per 10 000) were slightly higher and were the highest in the last decade. As in 1999 the observed increase was effect of the influenza deaths increase (358 deaths, mortality 0,0022 p.c.). The main disease causing the largest number of deaths, as in previous years, was tuberculosis (36,5 p.c. of total infectious diseases deaths).


  8/36

  Tytuł oryginału: Wirusowe zapalenie wątroby typu C w 2000 roku.
  Tytuł angielski: Hepatitis C in Poland in 2000.
  Autorzy: Mazurek Jacek
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (2) s.325-328, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In 2000, a total of 2 086 (5.4 per 100 000 population) acute and chronic hepatitis C cases were noted. The differences in incidence between groups were observed: incidence in urban areas (7.2 per 100 000) was 190 p.c. those in rural areas (2.5 per 100 000) and among men (6,4/100 000) was 40 p.c. those among women (4,5/100 000). Hepatitis C cases aged 40-49 constituted the most predominant group (475 cases, 22.8 p.c.). Because of development of diagnosis and reporting presented data can be a subject to the information bias and thus should be taken cautiously.


  9/36

  Tytuł oryginału: Postępowanie w chorobach alergicznych.
  Tytuł angielski: Diagnosis of respiratory allergy.
  Autorzy: Mazurek Elżbieta, Mazurek Henryk
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (2) s.218-222, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omowiono wybrane elementy diagnostyki chorób alergicznych układu oddechowego: wywiad i badanie przedmiotowe, miejsce badań czynnościowych oraz testów prowokacyjnych, ocena roli alergii.

  Streszczenie angielskie: Author discus selected investigations in diagnosis of respiratory allergy: anamnesis and clinical examination, lung cancer function and nonspecific challenge, identification of allergy.


  10/36

  Tytuł oryginału: Mutacje w obrębie mtDNA a genetyczne podłoże kardiomiopatii przerostowej.
  Tytuł angielski: mtDNA mutation and the genetic background of hypertrophic cardiomyopathy.
  Autorzy: Latocha Małgorzata T., Kościelny Marek, Mazurek Urszula M.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (5/6) s.315-324, tab., bibliogr. 61 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Działanie strukturalno-funkcjonalnych jednostek organizacyjnych aparatu kurczliwego mięśnia sercowego polega na całkowicie zależnym od ATP przesuwaniu się względem siebie miofilamentów. W konsekwencji praca mięśnia sercowego jest nierozerwalnie związana z procesem wytwarzania wysokoenergetycznych cząsteczek ATP, te zaś syntetyzowane są głównie w strukturach mitochondrialnych komórki. Zaburzenia funkcji mitochondriów mogą powodować obniżenie, niezbędnego do generowania ruchu w układzie akty-miozyny, poziomu ATP. Braki wymaganej ilości ATP mogą być tu wynikiem: mutacji materiału genetycznego mitochondrium (mtDNA), upośledzonej ekspresji genów mitochondrialnych (na etapie transkrypcji lub/i translacji), zaburzonego importu białek z cytoplazmy do mitochondriów lub błędnego składania mitochondrialnych kompleksów oddechowych. Wykazano, że wydajność procesu fosforylacji oksydacyjnej (mitochondrialna synteza ATP) obniża się wraz z akumulacją mutacji mitochondrialnego i/lub jądrowego DNA. W przedstawionej pracy zebrano wiadomości dotyczące mutacji mitochondrialnego DNA wykrytych u chorych z przerostem mięśnia sercowego (HCM). Zmiany te w wielu przypadkach towarzyszą mutacjom genów jądrowych, ale mogą być również jedyną wykrytą zmianą w materiale genetycznym pacjenta.

  Streszczenie angielskie: The operation of the structural and functional units of the myocardial contractile apparatus relies on mutual mofilament movement, totally ATP dependent. As a consequence, cardiac action is integrally connected with the production of high energy ATP molecules, which are mailny synthesised in cellular mitochondrial structures. Mitochondrial dysfunction can led to a reduced level of ATP, which is necessary to generate movement in the actino-myosin system. ATP insufficiencies may be a result of the genetic mitochondrial material (mtDNA) mutation, poorer expression of mitochondrial genes (at the transcirption and/or translation stage), distorted import of proteins from the cytoplasm to the mitochondria or erroneous composition of mitochondrial breathing complexes. It has been proved that the efficacy of oxidative phosphorylation (mitochondrial ATP syntesis) is reduced with accumulated mutation of mitochondrial and/or nuclear DNA. The paper is a review of findings on the mutation of mitochondrial DNA discovered in patients with hypertrophy of the cardiac muscle. In many cases these changes accompany the mutations of the nuclear genes, but they may aslo be the only change discovered in the patient's genetic material.


  11/36

  Tytuł oryginału: Wpływ procesu rehabilitacji na rokowanie odległe u chorych po zawale mięśnia sercowego.
  Autorzy: Potocka Joanna, Mazurek Krzysztof
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (2) s.47-52, il., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie (na podstawie danych z piśmiennictwa), czy i jaki wpływ ma kompleksowa rehabitacja kardiologiczna na rokowanie odległe u pacjentów po zawale serca oraz ustalenie, jakie są efekty odległe rehabilitacji krótko- i długoterminowej. W pracy poddano analizie dane dotyczące rehabilitacji po zawale serca, jakie ukazały się w piśmiennictwie światowy, na przestrzeni ostatnich 20 lat. Do opracowania wybrano jedynie doniesienia, w których liczebności w randomozowanych podgrupach pacjentów przekraczały 100 osób, co pozwoliło ograniczyć analizowanie doniesień o małym znaczeniu statystycznym. Wszystkie ocenianie prace wykazują znamienne zmniejszenie zarówno śmiertleności ogólnej, jak i sercowo-naczyniowej niezależnie od rodzaju zastosowanego postępowania rehabilitacyjnego. Przedstawione wyniki przemawiają za celowością szerokiego stosowania kompleksowej rehabilitacji u chorych po zawale serca, której efekty są porównywalne do optymalnej farmakoterapii z zastosowaniem statyn i á-blokerów.


  12/36

  Tytuł oryginału: Wpływ treningu interwałowego na wydolność fizyczną chorych z niewydolnością serca - 2 lata obserwacji.
  Autorzy: Mazurek Krzysztof, Rydzewska Ewa, Dobraszkiewicz-Wasilewska Barbara, Rudnicki Stanisław, Korzeniowska-Kubacka Iwona, Rausińska-Nocny Ligia, Bątkowska Krystyna, Piotrowicz Ryszard
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (2) s.53-64, il., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu kontrolowanego wysiłku fizycznego na wydolność fizyczną chorych z cechami niewydolności serca (II-III klasa wg NYHA) ocena efektów odległych - 2 lata obserwacji oraz dokonanie oceny porównawczej wyliczonej wielkości parametru MET (wydatku energetycznego) w czasie badania wysiłkowego EKG oraz w czasie badania ergospirometrycznego. Badaną grupę stanowiło 45 chorych z niewydolnością serca oraz 40 bez cech niewydolności serca. Pacjentów losowo zakwalifikowano do grupy rehabilitowanej A (23 pacjentów z niewydolnością serca) oraz B (40 pacjentów bez cech niewydolności). Pacjenci przebyli cykl 24 treningów interwałowych na ergometrze rowerowym. Wydolność fizyczną oceniano na podstawie wyników uzyskanych w czasie submaksymalnych testów wysiłkowych we wszystkich badanych grupach, a efekty rehabilitacji jedynie w grupie A i K. W opracowaniu wyników uwzględniono następujące dane: stan kliniczny pacjenta, czas trwania badania wysiłkowego, przebytej drogi oraz kosztu metabolicznego. Ocenie poddano również wybrane parametry w czasie trwania treningów interwałowych: tętno, skurczowe i rozkurczowe ciśnienie tętnicze, wielkość stosowanych obciążeń treningowych (W), wykonaną pracę (J) w trakcie wybranych treningów [1, 6, 12, 18, 24]. Przeprowadzona analiza wyników próby wysiłkowej przed i po zakończeniu treningów interwałowych na ergometrze rowerowym wskazuje na pozytywny wpływ tej formy treningu na poprawę stanu klinicznego i wydolności fizycznej. W rehabilitowanych grupach wskaźniki próby wysiłkowej istotnie się pojawiły...


  13/36

  Tytuł oryginału: The KVLQT1 gene is not a common target for mutations in patients with various heart pathologies.
  Autorzy: Moric Ewa, Herbert Ernest, Mazurek Urszula, Samelska Justyna, Cholewa Krzysztof, Trusz-Gluza Maria, Wilczok Tadeusz
  Źródło: J. Appl. Genet. 2002: 43 (2) s.245-254, il., bibliogr. s. 253-254
  Sygnatura GBL: 305,055

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The long QT syndrome (LQTS) is a disorder of ventricular repolarization that exposes affected individuals to cardiac arrythmias and sudden death. The first gene for LQTS has been mapped to chromosome 11 p. 15.5 by genome-wide linkage analysis. This gene, originally named KVLQT1 (and later KCNQ1), is a novel potassium channel gene. Mutations in the human KVLQT1 gene, encoding the ŕ-subunit of the KVLQT1 channel, cause the long QT syndrome. In this work, we analysed the sequence of six KVLQT1 exons in patients with various heart pathologies. We describe 6 different mSSCP patterns with no disease-related SSCP conformes in any sample. Different sequencing of exons 2 to 7 confirmed the absence of mutations. This suggests that the analysed region of the KVLQT1 gene is not commonly involved in pathogenesis of the long QT syndrome.


  14/36

  Tytuł oryginału: Histone mRNA in situ hybridization in assessing proliferative activity of normal and malignant cells.
  Autorzy: Słowiński Jerzy, Mazurek Urszula, Bierzyńska-Macyszyn Grażyna
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (4) s.335-339, il., tab., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Proliferative capacity is an important determinant of tumour biological behaviour. For research and diagnostic purposes, immunohistochemical techniques are usually in the assessment of tissue proliferative status. An interesting alternative for these studies is a detection of histone mRNA. As the synthesis of histones is tightly coupled with DNA replication during S-phase of the cell cycle, histone mRNA level is a specific marker of S-phase cells. Furthermore, a short-lived transcript guarantees accurate estimation of S-phase cell pool at the moment of tissue fixation. The progress in molecular biology techniques during the last decade made possible the use of in situ hybridization, especially its non-radioactive version, in routine laboratory services. This technique can be successfully applied to detection of histone mRNA in routinely processed tissues. Advantages and limitations of such approach in tumour proliferation studies are discussed.


  15/36

  Tytuł oryginału: Distribution of hepatitis C virus RNA in whole blood of patients with HCV infection and HBV-HCV coinfection.
  Autorzy: Mazurek Urszula, Wilczok Tadeusz, Mazur Włodzimierz, Bednarek Ilona, Strzałka Barbara, Jurzak Magdalena, Laskowska-Lepiarczyk Ewa, Gonciarz Zbigniew
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CR125-CR130, tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Background: Although HCV and HBV are essentially hepatotropic, several lines of evidence suggest that these viruses can infect other cells, also PBMC in most patients with chronic HCV. Material/Methods: The presence of HBV DNA and HCV-RNA was determined by a polymerase chain reaction (multiplex PCR and RT-PCR -nested PCR) in a group of patients with chronic liver disease. HCV-RNA was investigated in serum, plasma and peripheral blood mononculear cells (PBMC) while HBV-DNA only in serum or plasma. Results: Among 374 patients tested, HCB-RNA was detected in the venous blood of 208 patients; HCV RNA alone was detected in 154 patients and 54 patientwere co-infected by HCV and HBV. HBV-DNA was found in 128 of 374 patients, while infection by HBV only was found in 74 patients. It was also shown that in the presence of HBV the replication ability of HCV is lower (p = 0.085, Goodman-Kruskal Gamma = 0.561 and YuleQ = 0.5610). Conclusions: Since coexistence of HBV adn HCV is not a rare cases, diagnostics of hepatitis cannot be limited to detection of one type of the virus only. Nisinterpretation of the virus type that caused the infection may lead to serious complications, especially in those cases when interferone is used for treatment.


  16/36

  Tytuł oryginału: Znaczenie apoptozy (programowanej śmierci komórki) w chorobach układu naczyniowego - tętniak aorty.
  Tytuł angielski: The role of the programmed cell death (apoptosis) in the vascular diseases - aortic aneurysm.
  Autorzy: Urbanek Tomasz, Sliupkas-Dyrda Elektra, Bednarek Ilona, Skop Barbara, Mazurek Urszula, Wilczok Tadeusz, Sypniewski Daniel, Ziaja Krzysztof
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (1) s.37-44, bibliogr. 31 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono znaczenia programowanej śmierci komórki (apoptozy) w patogenezie schorzeń układu naczyniowego na przykładzie tętniaka aorty. Omówiono charakterystyczne cechy zjawiska apoptycznej śmierci komórki, uwzględniając najczęstsze bodźce stymulujące oraz czyniki regulacyjne - szczególnie białka rodziny Bcl-2 oraz receoptory śmierci komórki. Na podstawie współczesnej, wieloczynnikowej teorii powstawania tętniaka przedstawiono znaczenie opoptycznej śmierci komórki w zmniejszeniu liczby komórek błony środkowej aorty, charakterystycznym dla tętniaka aorty oraz torbielowatego zwyrodnienia błony środkowej. zwrócono uwage na znaczenie komórek zapalnych (limfocyty, makrofagi) oraz możliwe czynniki wywołujące apoptyczną śmierć komórki u chorych ze zmianami w obrębie błony środkowej aorty.

  Streszczenie angielskie: In the paper a role of programmed cell death (apoptosis) in the vascular disease development was presented. The influence of apoptosis on the aortic aneurysm development was discussed. Characteristic cell changes concerning apoptotic cell death were described, including inducers and regulatory factors - especially Bcl-2 protein family and death receptors. According to the current multivariant theory concerning aneurysm etiology, apoptosis can play the role in the decrease of the smooth muscle cell number in the medial aortic layer in the cases of aortic aneurysm and cystic medial degeneration. The role of inflammatory cells such as lymphocytes and macrophages and the factors inducing apoptotic cell death in the degenerative changes of the aortic wall is emphasized.


  17/36

  Tytuł oryginału: The polymorphism of the HERG gene responsible for the autosomal dominant long-QT syndrome.
  Autorzy: Herbert Ernest, Trusz-Gluza Maria, Moric Ewa, Śmiłowska-Dzielicka Ewa, Mazurek Urszula, Wilczok Tadeusz
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (3) s.193-202, il., tab., bibliogr. 64 poz.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/36

  Tytuł oryginału: Wzajemne oddziaływanie fluoru i cynku po wielokrotnym podawaniu drogą przewodu pokarmowego u szczurów : praca doktorska
  Autorzy: Mazurek-Mochol Małgorzata, Wójcicki Jerzy (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej w Szczecinie
  Źródło: 2002, 79 k. : il., tab., bibliogr. 110 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19833

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  19/36

  Tytuł oryginału: Domowa opieka nad chorym dzieckiem w Wielkiej Brytanii - rola dziecięcej pielęgniarki środowiskowej.
  Tytuł angielski: The homely care of ill child in Great Britain - a role of environmental pediatric nurse.
  Autorzy: Warmuz Aneta, Mazurek Monika
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 34: Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej s.173-178, bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja pt. Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej Katowice 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/36

  Tytuł oryginału: Czy można leczyć astmę nie korzystając z badań czynnościowych?
  Tytuł angielski: Can we treat asthma without lung function testing?
  Autorzy: Mazurek Henryk
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (1) s.41-43, tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • pediatria
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  21/36

  Tytuł oryginału: Ocena mikroskopowa pasty z hydroksyapatytem do profesjonalnego oczyszczania zębów.
  Tytuł angielski: Microscope study of prophylaxis paste with hydroxyapatite for professional tooth cleaning.
  Autorzy: Jańczuk Zbigniew, Arłukowicz Edyta, Mazurek-Mochol Małgorzata
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (9) s.34-38, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badań mikroskopowych dwóch past z hydroksyapatytem: do profesjonalnego oczyszczania zębów (Cema-Polish I) i ich polerowania (Chema-Polish II). Materiał stanowiło 18 odpowiednio przeciętnych, usuniętych zębów stałych. Oceniano stopień czystości powierzchni szkliwa i cementu korzeniowego po zastosowaniu obu past, po uprzednim skalingu ultradźwiękowym, a także stopień oczyszczania bruzd powierzchni żującej zębów trzonowych przed ich lakowaniem, po zastosowaniu pasty oczyszczającej. Uzyskane wyniki potwierdzają dużą skuteczność oczyszczającą i polerującą past z hydroksyapatytem.


  22/36

  Tytuł oryginału: Transcriptional activity of gene P53 and H2b/H4 histone encoding genes as molecular markers in vulvar carcinoma at various stages of advancement of the neoplastic process.
  Autorzy: Paul M., Mazurek U., Kuśmierz D., Wilczok T., Witek A.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (2) s.287-291, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Subjects: P53 overexpression or mutations correlate with poor prognosis and high prolifeartive activity in human tumors. Aim. The aim of the study was to evaluate the usefulness of P53 and histone 2Hb/H4 genes expression level as a marker of vulvar carcinoma. Material and methods: The level of P53, 2Hb and H4 mRNA was estimated using RT-QPCR method in vilvar carcinoma (n = 27) at vartious stages of advancement of the neoplastic process. Results: In our experiments the average H2b and H4 genes expression was significantly higher lymph nodes in comparison of normal lymph nodes. Ca vulvae G2 showed significantly higher P53, H2b and H4 mRNA levels than normalk tissues. Ca vulvae G3 showed higher P53 and H2b mRNA levels and lower H4 mRNA level than normal tissues. Conclusion: The results confirm advantage of estimation of P53, 2Hb and mRNA levels as a marker of vulvar carcinoma. Overexpression of H2b encoding gene appears to be connected with genetic instability.


  23/36

  Tytuł oryginału: Edukacja rodzinna.
  Tytuł angielski: Family education.
  Autorzy: Kamińska J., Mazurek M., Naworska B., Caus I., Kamiński B.
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.30-33, bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Dużo mówi się i pisze o opiece nad rodzącą na sali porodowej, obsewuje się pracę personelu medycznego w szpitalach położniczych, kobiety opisują swoje wrażenia z przebytego porodu, a większość z tych ocen jest negatywna, krytyczna i pełna uwag. Gazeta Wyborcza organizując konkurs "Rodzić po ludzku" dała możliwość wielu kobietom do wylania swych żali i pretensji adresowanych do poradni K, szpitali i oddziałów położniczych. Dlatego też w przeciwieństwie do wcześniej publikowanych prac oceniających pracę służby zdrowia, autorki artykułu poddały ocenie kobiety ciężarne. Uznano, że bardzo istotne jest przygotowanie kobiet, ponieważ to poprawi współpracę personelu medycznego z rodzącą, przyspieszy i ułatwi przebieg porodu, a wrażenia i oceny kobiet z porodu staną się pozytywne. Badania ankietowe zostały przeprowadzone wśród 60-ciu kobiet ciężarnych (pierwiastek) w poradni K w Katowicach, a grupę kontrolną stanowiło 60-siąt uczennic ze szkół średnich. Były to uczennice IV klasy Liceum Ogólnoształcącego w Katowicach-Ligocie i uczennice V klasy Zespołu Szkół Zawodowych w Katowicach-Piotrowicach. Po podsumowaniu wyników wysunięto następujące wnioski: - poziom wiedzy uczennic szkół średnich na temat ciąży i porodu jest bardzo niski; - zainteresowanie tematem ciąży i porodu wzrasta z chwilą zajścia w ciążę; - najczęściej wymienianym przez ankietowane kobiety źródłem wiedzy na temat ciąży i porodu są: czasopisma, radio i telewizja; - ankietowane kobiety w większości znały wczesne ...

  Streszczenie angielskie: A lot is said about medical care for a woman in labour in the delivery room; the work of the medical staff is observed in materinity hospitals - women describe their impressions from their experience of giving birth to their children and most of their evaluations are negative, critical and full of comments. The daily "Gazeta Wyborcza" by organizing a contest "Delivering A Child in A Humane Way" gave a possibility to a lot of women of expressing their bitter feelings and complaints against outpatient woman clinics, maternity hospitals and wards. Therefore, contrary to the previous publications evaluating work of the health service, the authors of the article estimated pregnant women. It has been admitted that it is extremely important to prepare women, because it will improve the cooperation of the medical staff with the woman in labour, it will fasten and make easier the delivery, and the women's impressions and estimations of the delivery will change to positive. The inquiry was conducted among 60 pregnant women (primigravida) in an outpatient woman clinic in Katowice, and the control group were 60 choolgirls from form IV in a comprehensive school in Katowice-Ligota and the schoolgirls from form V in a group of technical schools in Katowice-Piotrowice. The folliwing conclusions were drawn from the recapitulation of the output: - the level of knowledge of the schoolgirls about pregnancy and delivery is very low, - the interest in the problem of pregnancy and delivery ...


  24/36

  Tytuł oryginału: Szkoły rodzenia na Wyspach Brytyjskich.
  Tytuł angielski: Prenatal classes in the United Kingdom.
  Autorzy: Caus I., Mazurek M., Kamińska J., Kielar P.
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.58-61, bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W Wielkiej Brytanii szczególnie dużą rolę przypisuje się opiece przedporodowej, którą jest przygotowanie kobiety do przyszłego macierzyństwa. Dlatego aktywne uczestnictwo obojga rodziców w szkole rodzenia jest pomocną formą opieki nad ich nowopowstałą rodziną. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmieniło się podejście i cele edukacji przedporodowej w Anglii. Jednym z celów działalności szkół rodzenia jest pomoc kobietom i ich partnerom w przygotowaniu do porodu. Uczą one praktycznych technik takich jak: relaks, oddychanie, pozycje w trakcie poszczególnych etapów porodu, opieki nad noworodkiem oraz karmienia piersią. W Wielkiej Brytanii szkoły rodzenia zostały podzielone w oparciu o system opieki zdrowotnej na trzy typy: przyszpitalne, miejskie oraz prywatne. Zajęcia w brytyjskich szkołach rodzenia prowadzone są w większości przypadków przez położne. Część wykładów poświęconych opiece nad noworodkiem prezentowana jest przez health visitor'a. Natomiast porad prawnych udzielają prawnicy. Zajęcia w szkołach rodzenia rozłożone są w okresie od 6 do 8 tygodni. Pierwsze spotkanie odbywa się w pierwszym trymestrze ciąży, następne mają miejsce po 28 tygodniu. Kobieta w Anglii ma możliwość wyboru grupy, z którą będzie się spotykała przez pozostały okres ciąży. Program szkoły rodzenia obejmuje następujące zagadnienia: fizjologię i higienę ciąży, przebieg trzech okresów porodu, łagodzenie bólu porodowego, opieki nad noworodkiem, dopasowuje się także tematykę do wymogów grupy uczestniczącej. Podobne zagadnienia są omawiane w irlandzkich szkołach rodzenia. W naszym kraju dostępność szkół rodzienia...

  Streszczenie angielskie: In the Great Britain antenatal care has a special role in preparing the woman for future motherhood. For that reason participation of both mother and father in antenatal classes is very helpful for their new family. Antenatal classes are designed to prepare parents for childbirth. They show pracitcal techniques such as: relaxation, breathing and postures for labour and birth, baby care and breastfeeding etc. Antenatal classes are categorized into three types based on the organizations, which run them: hospital, local and private. There is an experienced midwife who rund the class. From time to time, there amy be a health visitor present as well to assist on topics like postnatal depression, baby care etc. Classes are split into 6 to 8 weekly sessions and a good time to start would be between 28 - 30 weeks. In England to woman may choose the group she wants to attend classes with. Only pregnant woman can attend some classes, other allows partners etc. Antenatal class's syllabus includes the following topics: pregnancy, three stage s of labour, pain relief in labour, baby care etc. Very similar topics are discussed in Ireland antenatal classes. In Poland antenatal classes are much less popular than in United Kingdom were they are obligatory which, however, does not arise any controversies.


  25/36

  Tytuł oryginału: Szkoły rodzenia województwa śląskiego etapem edukacji rodzinnej.
  Tytuł angielski: Antenatal classes in Silesian district as a stage of family education.
  Autorzy: Caus I., Mazurek M., Kamińska J., Kielar P., Brząkalik D.
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.62-64, bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Cel: Poznanie i przeanalizowanie pracy szkół rodzenia województwa śląskiego oraz porównanie metod, środków i stopnia przygotowania do porodu i połogu kobiet ciężarnych. Historia szkół rodzenia na terenie województwa śląskiego sięga roku 1973, kiedy to powstała bytomska szkoła rodzenia. Obecnie na terenie województwa działają 43 placówki tego typu zarówno o charakterze publicznym jak i prywatnym. Analizie poddano działalność 4 szkół zlokalizowanych na terenie Rybnika, Zabrza i Gliwic. Badane placówki dysponowały podobnymi warunkami lokalowymi. Badaniem ankietowym objęto 200 kobiet ciężarnych i ich partnerów w publicznych i prywatnych szkołach Rybnika, Gliwic i Zabrza. Analizie poddano opinie uczestników kursów dotyczące oczekiwań w stosunku do placówek, w których przygotowują się do porodu, roli ojca w przygotowaniu do porodu, jego rolę w opiece nad dzieckiem. Analizowano także pracę i dostępność szkoły, jej program oraz wymagania stawiane tego typu placówkom.

  Streszczenie angielskie: Aim: Knowledge and analysis working of antenatal classes as well as compare: methods and stage to prepare pregnant women for labour and postnatal period. History of antenatal classes, in the Silesian district reached until 1973 when was founded first antenatal school in Bytom. At pesent time 43 antenatal schools both public and private are working in the Silesian district. Authors analyzed activity of 4 schools in Rybnik (2), Zabrze (1) and Gliwice (21). Investigated schools had very similar housing conditions. The investigated group consists of 200 pregnatn women and their partners. Authors analyzed: opinions about school, role of father in preparing to fathrhood, shool's syllabuses and requirements about antenatal classes.


  26/36

  Tytuł oryginału: Robert Bradley pionierem przygotowania do szczęśliwego rodzicielstwa.
  Tytuł angielski: Robert Bradley as a forerunner of preparing to happy parenthood.
  Autorzy: Caus I., Mazurek M., Warmuz A., Kamińska J.
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.65-68, bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • ciąża
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Bradley
 • Robert 1917-1998

  Streszczenie polskie: Cel: Przedstawienie sylwetki twórcy metody - dr. Roberta Bradley'a oraz głównych założeń tej metody stosowanych w polskich szkołach rodzenia. Robert Bradley urodził się na farmie w Atchison, Kansas, 11.XII.1917 roku. W 1943 roku rozpoczął studia na Bayler University College of Medicine. Efektem wytężonej nauki był dyplom lekarza, który otrzymał w 1947 roku. Po ukończeniu studiów odbył staż w Szpitalu Uniwersyteckim w Minnesocie, gdzie po raz pierwszy dostrzegł potrzebę wprowadzeia mężów (partnerów) na salę porodową. W 1952 roku rozpoczął pracę naukową wydając książkę "Husband-Coached Childbirth" Mąż - trener porodu), która dała postawę samej metodzie. W 1970 roku dr Bardley został współzałożycielem "The American Academy of Husband-Coached Childrbirth", która nie tylko edukowała przyszłych rodziców, lecz także szkoliła instruktorów tej metody. W 1985 roku dr Bradley przeszedł na emeryturę, a w dowód uznania Amerykański Instytut Biograficzny nazwał go "Człowiekiem dekady". Dr Bradley zmarł w piątek 25.XII. 1998 roku w Pensacoli, na Florydzie, w wieku 81 lat. Metoda Bradley'a przygotowuje do odbycia porodu naturalnego przy aktywnym udziale partnera, który pełni rolę trenera. Bradley przyjął założenie, że poród naturalny jest bezpieczniejszy tak dla matki jak i dla dziecka i wpływa pozytywnie na umocnienie więzi. Bradley proponuje rodzącym, aby skoncentrowały się na własnym ciele i współpracowały z nim w przeciwieństwie do innych metod stosowanych w szkołach rodzenia. ...

  Streszczenie angielskie: Aim: Showing the figure of method's creator - Dr. Bradley and basic foundations of his method put into practice in Polish Antenatal Clases. Dr. Robert Bradley was born on the farm in Atchison, Kansas, December 11,1917. Entered Baylor University of medicine in the fall of 1943. Dr Bradley received his M.D in the spring of 1947 and began his formal training in obstetrics at Minnesota University Hospital where he first fought for the right for husbands to enter the delivery room. In 1952 Dr. Bradley began a successful obstetrics practice in Denver, Colorado. Dr. Bradley's book Husband-Coached Childbirth sparked a nationwide interest in the involvement of husbands in the physical birth process that continues to grow to this day. In 1970, Dr. Bradley co-founded the Americal Academy of Husband-Coached Childbirth which provides education and instructor training. After his retirement in 1985, the Americal Biographical Insitute named him "Man of Decade". Dr. Bradley died on Friday 25th of December 1998. Bradley's method is a system of Husband-Coached Natural Childbirth. Natural childbirth is inherently safer for both mother and badby ad has a more positive affect on family bonding. Bradley suggest to women, in opposite to other methods used in parentcraft classes, to focus on their bodies and cooperative with them. Classes preparing woman to labour due to Bradley's method should begin two months before labour. Course contains 12 units, called classes. Despite of many schools, ...


  27/36

  Tytuł oryginału: KCNQ1 gene mutations and the respective genotyp-phenotype correlations in the long QT syndrome.
  Autorzy: Herbert Ernest, Trusz-Gluza Maria, Moric Ewa, Śmiłowska-Dzielicka Ewa, Mazurek Urszula, Wilczok Tadeusz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (10) s.RA240-RA248, il., tab., bibliogr. 62 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: KCNQ1 (formerly called KVLQT1) is a Shaker-like voltage-gated potassium channel gene responsible for teh LQT1 sub-type of LQTS. In general, heterozygous mutations in KCNQ1 cause Romano-Ward syndrome (LQT1 only), while homozygous mutations cause JLNS (LQT1 and deafness). To date, more than 100 families with mutations in this gene have been reported, most with their own novel 'private' mutations. The majority of these mutations are missense. However, other types of mutations, such as deletions, frame-shifts and splice-donor errors have also been reported. There is one frequently reported mutated region (the 'hotspot'). KCNQ1 is now believed to be the most commonly mutated gene in LQTS. The combination of normal and mutan;t KCNQ1 ŕ-subunits has been found to form abnormal I KS channels, hence mutations associated with the KCNQ1 gene are also believed to act mainly through a dominant-negative mechanism (the mutatnt form interferes with the function of the normal wild-type form through a 'poison pill' type mechanism) or loss of function mechanism. Even in the case of carriers of teh same mutaion, it is currently unknown why there are significant clinical phenotype variations in LQT1 patients. This question could be answered by increasing the number of patient genotypes studied. LQT1 patients expereince a majority of their cardiac events (62 p.c.) during exercise, and only 3 p.c. occur during rest or sleep. Of the patients who experienced cardiac events while swimming, 99 p.c. were LQT1. Auditory stimuli are rare and occur in only 2 p.c. of patients. However, both lethal and non-lethal events followthe same pattern.


  28/36

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności programu promocji zdrowia i profilaktyki chorób układu krążenia personelu lotniczego Polskich Sił Powietrznych.
  Tytuł angielski: Health promotion and circulatory diseases prevention programs efficiency in the Polish Air Force.
  Autorzy: Mazurek Krzysztof
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (1) s.73-83, tab.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • streszczenie
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  29/36

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z 48 Międzynarodowego Kongresu Medycyny Lotniczej i Kosmicznej (ICASM).
  Tytuł angielski: Report on the 48th International Congress of the Aviation and Space Medicine.
  Autorzy: Mazurek Krzysztof
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (1) s.85-89 - 48 Międzynarodowy Kongres Medycyny Lotniczej Rio de Janeiro 17-21.09. 2000
  Sygnatura GBL: 304,985

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  30/36

  Tytuł oryginału: Korelacje pomiędzy ekspresją mRNA histonów H2B i H4 oraz mRNA receptorów kinin B1 i B2 wyznaczanymi metodą QRT-PCR (Taq Man) w raku sromu.
  Tytuł angielski: Correlation between the expression of mRNA of histones H2B and H4 and mRNA of kinin receptors B1 and B2 assessed by QRT PCR (TaqMan) in vulvar cancer.
  Autorzy: Olejek Anita, Mazurek Urszula, Kuśmierz Dariusz, Michalska Agnieszka, Wilczok Tadeusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.897-903, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono korelację pomiędzy ekspresją mRNA histonów H2B i H4 - markerów proliferacji komórek oraz mRNA receptorów kinin B1 i B2 - markerów stanu zapalengo. Wykazany związek pomiędzy ekspresją tych genów wskazuje na udział obu grup genów w procesie nowotworzenia.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Histones are involved in process of proliferation and differentiation of the cells. In many lesions the expression of mRNA of histones is a marker of proliferation. The expression of kinin receptors B1 and B2 coexist with inflammatory processes, but in some studies the expression of these receptors was found to influence the growth and differentiation of different cells. Design: In search of proliferation markers in squamous cell vulvar cancer we have analysed the correlation between the expression of the mRNA of histone H2B and H4 and mRNA of kinin receptors B1 and B2. Materials and Methods: The specimen obtained from 46 women operated for squamous cell vulvar cancer stages I to IV according to FIGO were analysed. RNA was extracted and the number of mRNA copies were assessed by QRT-PCR using ABI PRISM TM 7700 (TaqMan). Results: The results obtained in this study indicate a statistically signifciant correlation between mRNA B1 and mRNA H4 (p 0,01), B2 and histone H4 (p 0,01) B1 and histone H2B (p 0,01). Conclusions: The expression of mRNA of histones and kinins receptors may reflects the dynamics of neoplastic growth in vulvar cancer.


  31/36

  Tytuł oryginału: Wzajemne oddziaływanie fluoru i cynku po wielokrotnym podawaniu drogą przewodu pokarmowego u szczurów.
  Tytuł angielski: Interactions between fluorine and zinc during long-term oral administration in rats.
  Autorzy: Mazurek-Mochol Małgorzata
  Źródło: Rocz. PAM 2002: 48 s.75-83, tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  32/36

  Tytuł oryginału: Wpływ kontaktu matki z dzieckiem po porodzie na wybrane cechy okresu poporodowego : praca doktorska
  Autorzy: Mazurek Tomasz, Mikiel-Kostyra Krystyna (promot.).; Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
  Źródło: 2002, 83 k. : tab., bibliogr. 41 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20562

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  33/36

  Tytuł oryginału: Farmacja stosowana : podręcznik dla studentów farmacji
  Autorzy: Achmatowicz Teresa, Barteczko Izabela, Fiebig Adolf, Gabiga Halina, Janicki Stanisław, Karczewicz Andrzej, Koziożemska Beata, Kozłowska Janina, Lasocka Iwona, Licińska Iwona, Ludwikowska Kazimiera, Mazurek Aleksander Paweł, Partyka Danuta, Pyszek Anna, Ruzikowski Marek, Sawicki Wiesław, Stechnij Irena, Sznitowska Małgorzata, Szwojnicka Danuta, Wieniawski Witold, Woyczikowski Brunon, Wójcik Piotr, Żebrowska Weronika
  Wydanie: - Wyd. 4 popr. i uzup
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 719, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,518

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  34/36

  Tytuł oryginału: Probiotyki - nowa nadzieja w prewencji chorób alergicznych.
  Tytuł angielski: Probiotics - new hope in prevention of allergic diseases.
  Autorzy: Mazurek Henryk, Mazurek Elżbieta
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (4) s.48-52, il., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • farmacja


  35/36

  Tytuł oryginału: Wpływ przewlekłego leczenia montelukastem na mediatory zapalenia alergicznego oraz jakość życia chorych na astmę oskrzelową : praca doktorska
  Autorzy: Mazurek Joanna, Chazan Ryszarda (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii w Warszawie
  Źródło: 2002, [3], 171 k. : il., tab., bibliogr. 195 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20923

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  36/36

  Tytuł oryginału: Łagodny rozrost stercza personelu lotniczego - ocena epidemiologiczna.
  Autorzy: Modrzewski Andrzej, Mazurek Krzysztof, Kobos Zdzisław, Drapiński Romuald
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (1) s.62-65, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Badania gruczołu krokowego DRE wykazały brak zastrzeżeń do ocenianej powierzchni stercza u ponad 98 proc. Oceniono konsystencję gruczołu jako prawidłową u ponad 71 proc., ale w grupie ze wzmożoną konsystencją nie było stanów wskazujących na spoistość typu tkanki chrzęstnej.

  stosując format: