Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MATYCH
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Laparoskopowy drenaż zbiorników chłonki po przeszczepach nerek.
Tytuł angielski: Laparoscopic drainage of lymphocele after renal transplantation.
Autorzy: Matych Józef, Pietraszun Konrad, Kuzdak Krzysztof, Skrzypek-Mikulska Agnieszka, Cywiński Jacek, Wichman Rafał, Żurek Jerzy
Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.15-19, bibliogr. 30 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,054

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono sposób leczenia za pomocą techniki laparoskopowej zbiornika chłonki po przeszczepach allogenicznych nerek. W grupie 126 pacjentów po przeszczepie nerki powikłanie to obserwowano u 25 biorców; u 10 z nich zastosowano leczenie laparoskopowe. Przebieg pooperacyjny u wszystkich chorych był niepowikłany. Laparoskopowa metoda leczenia zbiorników chłonki po przeszczepieniu nerki nie zaburza schematu leczenia immunosupresyjnego, jest bezpieczna i skraca czas pobytu chorego w szpitalu.

  Streszczenie angielskie: The use of laparoscopic technique in the treatment of lymphocele after allogenic kidney transplantation was presented. We observed this complication in 25 of 126 renal transplant recipients, and 10 of them underwent laparoscopic procedure. None of the patients had any postoperative complications. The use of laparoscopy after kidney transplantation has no influence on the immunosuppression schedule, is a safe method and reduces a the patient's stay in hospital.


  2/4

  Tytuł oryginału: Operacja naprawcza przetoki cewki moczowej wolnym przeszczepem pobranym z błony śluzowej jamy ustnej.
  Tytuł angielski: Reconstruction of urethral fistula with buccal free graft.
  Autorzy: Matych Józef, Krauze Barbara, Pietraszun Konrad, Święs Andrzej, Żurek Jerzy, Kociszewska Alicja
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.75-77, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek operacyjnego leczenia przetoki cewki moczowej wolnym przeszczepem pobranym z błony śluzowej jamy ustnej.

  Streszczenie angielskie: The study presents a surgical treatment of urethral fistula with the use of buccal free graft.


  3/4

  Tytuł oryginału: Levels of zinc, copper and selenium in subjects with diagnosed renal neoplasms.
  Tytuł polski: Poziomy cynku, miedzi i selenu u osób z rozpoznanym nowotworem nerki.
  Autorzy: Orłowski Czesław, Matych Józef, Daragó Adam, Jędrzejczak Marian, Sapota Andrzej
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (4) s.369-375, il., tab., bibliogr. 18 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badań był pomiar stężeń wybranych pierwiastków niezbędnych w korze nerek oraz ich wydalania z moczem u osób z rozpoznanym nowotworem nerek. Badania prowadzono w trzech grupach: grupa badana (osoby z rozpoznanym nowotworem nerek, którym operacyjnie usunięto jedną nerkę), grupa kontrolna in vivo (osoby zdrowe), grupa kontrolna post mortem (osoby zmarłe). Poziomy badanych pierwiastków w korze nerek u osób z nowotworem nerek nie odbiegały zasadniczo od poziomów obserwowanych w grupie kontrolnej post mortem, były natomiast znacznie wyższe w korze nerek niż w tkance nowotworowej. Dotyczy to zwłaszcza Zn, który jak wiadomo ulega kumulacji w korze nerek. Istotnym zjawiskiem zaobserwowanym w naszych badaniach jest wzmożone wydalanie badanych pierwiastków oraz białka całkowitego z moczem u osób z nowotworem nerek, w porównaniu z grupą kontrolną. Po usuniecia nerki to wzmożone wydalanie ulegało dalszemu nasileniu. Zjawisko to najwyraźniej widoczne jest dla białka całkowitego oraz miedzi.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to measure concentrations of selected essential elements (Zn, Cu, Se) in renal cortex and neoplastic tissue as well as their excretion in urine in subjects with diagnosed renal neoplasm. The study was performed in three groups: the investigated group (subjects with diagnosed renal neoplasm, who underwent single nephrectomy), the control group in vivo (healthy subjects), the control group post mortem (dead subjects). The levels of the tested elements in renal cortex in subjects with renal neoplasm did not differ basically from the levels observed in the control group post mortem, however they were significantly higher in renal cortex than in neoplastic tissue. This is particularly related to Zn, which is known to cumulate in renal cortex. In subjects with renal neoplasm increased excretion in urine of nearly all the tested elements was observed before nephrectomy. This phenomenon is most pronounced for whole protein and copper.


  4/4

  Tytuł oryginału: Przeszczepianie narządów od dawców żywych w Polsce i w Europie.
  Tytuł angielski: Organs transplantations from living donors in Poland and Europe.
  Autorzy: Skrzypek Agnieszka, Matych Józef
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (4) s.23-26, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • nefrologia
 • prawo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie zagadnień medycznych i prawnych związanych z przeszczepianiem nerek od dawców żywych oraz zwrócenie uwagi na problem stałego wydłużania się czasu oczekiwania na przeszczep nerki. W pracy omówiono zagadnienia medyczne i prawne, związane z przeszczepianiem nerek od dawców żywych oraz problem wydłużania się czasu oczekiwania na przeszczepienie nerki. Porównano czynniki ryzyka, wynikające z przeszczepienia nerki od dawcy zmarłego (CD - cadaveric donor) i żywego (LD - living donor). Wysokie wskaźniki przeżycia biorcy i przeszczepu przy niskim ryzyku dla dawcy żywego skłaniają do szerokiego stosowania tej metody leczenia krańcowej niewydolności nerek (ESRD - end stage renal disease). Rozwój programu przeszczepienia nerek od dawcy żywego uzależniony jest od jego upowszechnienia w środowisku medycznym i promocji w społeczeństwie.

  Streszczenie angielskie: This paper presents medical and juridical aspects of kidney transplantations from living donors as well as problem of elongate time of waiting for transplantation. Risk factors related to kidney transplantation from cadaveric donor (CD) and living donor (LD) were compared. High indexes of organ recipients survival and low risk for living donor predispose to large use of this method in the treatment of end stage renal disease (ESRD). The development of the program of live donors kidney tranplantations is related to its popularization in medical environment and public promotion.

  stosując format: