Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MATUSZEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Ocena skuteczności dezynfekcji termicznej instalacji wody ciepłej zanieczyszczonej bakteriami z rodzaju Legionella w szpitalu warszawskim.
Tytuł angielski: Estimation of efficacy of heat disinfection of hospital hot tap water system contaminated with Legionella genus in Warsaw.
Autorzy: Matuszewska Renata, Krogulska Bożena
Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.137-139, bibliogr. 13 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
Sygnatura GBL: 310,004

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/9

  Tytuł oryginału: Kaszel przewlekły u dzieci - przyczyny, rozpoznanie i leczenie.
  Tytuł angielski: Chronic cough in children - aetiology, diagnosis and treatment.
  Autorzy: Wasilewska Jolanta, Kaczmarski Maciej, Matuszewska Elżbieta, Daniluk Urszula, Krasnow Aleksander, Skiba Elżbieta
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 2 s.17-18, 20-23, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Cough may be defined as a physiologic response to foreign or noxious substances that enter or irritate the respiratory tract. Chronic cough in childhood is common complaint. In this review current general concepts on the pathophysiology, clinical presentations, diagnosis and treatment of cough in children are discussed.


  3/9

  Tytuł oryginału: Fizjologiczne i patologiczne mechanizmy regulujące łaknienie u człowieka.
  Tytuł angielski: Physiological and pathological mechanisms regulating human appetite.
  Autorzy: Daniluk Urszula, Kaczmarski Maciej, Wasilewska Jolanta, Matuszewska Elżbieta, Krasnow Aleksandra, Skiba Elżbieta
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 2 s.34-37, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The variety of factors that influence food intake makes thrugh studies of mechanisms regulating human appetite and metabolic homeostasis considerably difficult. Many substances affecting hunger and satiety centres in the hypothalamus have been found. In recently years a lot of attention wa paid to leptin, which breaks the appetite and to neuropeptide Y, which acts inthe opposite way. However the activity of these substances seems to be more complicates and connected with the presence of other mediators, e.g. hormones (insulin, CRH, MSH, CCK), peptides (CART, ARP) and cytokines (II-1, II-6, TNF?). Other endogenic substances that regulate appetite independently form leptin are serotonin, noradrenaline, galanin, BDNF, CNTF. The disturbances of endo- and exogenous factors that regulate appetite cause disorexia and excessive appetite. Up till now a lot of attempts of pharmacological treatment at obesity and anorexia nervosa have been undertaken. More effective therapeutic methods based on modern scientific achievements are still being investigated.


  4/9

  Tytuł oryginału: Rola radioterapii w leczeniu wczesnego raka piersi.
  Tytuł angielski: The role of radiotherapy in the treatment of early breast cancer.
  Autorzy: Matuszewska Katarzyna
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (3) s.156-161, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • płeć żeńska
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wpływ radioterapii na wyniki leczenia chorych po amputacji piersi z powodu raka był przedmiotem badań klinicznych od wielu lat. Pierwsze z nich wskazywały na znaczne zmniejszenie częstości występowania nawrotów miejscowo-regionalnych, przy wątpliwym wpływie na czas przeżycia. Wyniki późniejszych badań randomizowanych wskazują jednak, że u chorych po amputacji piersi, które otrzymywały leczenie ogólnoustrojowe z powodu przerzutów do pachowych węzłów chłonnych, uzupełniająca radioterapia pozwala na zmniejszenie odsetka nawrotów miejscowo-regionalnych oraz wydłużenie całkowitego czasu przeżycia. Na poprawę wyników uzupełniającej radioterapii raka piersi wpłynęło z jednej strony upowszechnienie leczenia ogólnoustrojowego, z drugiej - poprawa jakości radioterapii. Ten drugi czynnik spowodował zmniejszenie częstości późnych objawów niepożądanych napromieniania, zwłaszcza choroby niedokrwiennej serca, zwiększającej ryzyko zgonu u chorych napromienianych w czasach stosowania aparatury ortowoltowej. Radioterapia jest leczeniem obowiązującym u wszystkich chorych po oszczędzającym zabiegu chirurgicznym. Pozwala ona na znaczne zmniejszenie ryzyka wznowy miejscowej i zachowanie piersi u ogromnej większości leczonych w ten sposób chorych. Wyniki badań randomizowanych potwierdziły zbliżone prawdopodobnieństwo przeżycia całkowitego u chorych leczonych z zachowaniem piersi i poddanych amputacji. U większości chorych po oszczędzającym zabiegu operacyjnym napromienianiem objęta jest ...

  Streszczenie angielskie: The influence of radiotherapy on the results of treatment of patients after mastectomy has been a subject of clinical trials for many years. Firs trials indicated a significant reduction of loco-regional recurrence rate, but the influence on survival was doubtful. Recent trials have clearly demonstrated that adjuvant radiotherapy improves the loco-regional control and prolongs overall survival in patients who received systemic treatment due to axillary lymph node metastases. The improvement in the results of adjuvant radiotherapy in breast cancer is possibly related to more common use of systemic treatment and better radiotherapy techniques. The latter factor decreased the frequency of late side effects of radiation therapy, particularly the coronary heart disease, which was the main reason of increased mortality observed in irradiated patietns in the era of ortovoltage equipment. Nowadays, breast cancer radiotherapy should be primarily carried out using megavoltage photons and electrons. Modern treatment planning techniques are obligatory, including radiation beam simulation and computer-aided dose calculations. The use of CT-scanning in treatment planning is sure to grow in importance in coming years, because maximal protection of normal tissues (e.g. heart and lungs) is especially important. The application of 50 Gy in 25 2-Gy fractions has been adopted as the standard prescription for ajuvant radiotherapy of large volumes (breast, chest wall, nodal areas). Breast ...


  5/9

  Tytuł oryginału: Pourazowa agnozja wzrokowa i padaczka jako powikłanie rany postrzałowej głowy. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Posttraumatic visual agnosia and epilepsy as a consequence of gunshot injury to the head. Case report.
  Autorzy: Mandat Tomasz, Potakiewicz Ziemowit, Bolewski Janusz, Matuszewska Anna, Podgórski Jan Krzysztof
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.403-411, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • okulistyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Pół miliona osób rocznie na świecie doznaje ran postrzałowych głowy, w tym osiemdziesiąt tysięcy chorych jest hospitalizowanych. Postrzały głowy stały sie w Polsce drugą pod względem częstości przyczyną zgonow wśród urazów głowy. W niektórych społecznościach podczas pokoju są najczęstszą przyczyną zgonów w grupie chorych z ranami pourazowymi głowy. Dla celów prognostycznych przydatna jest GCS (ang. Glasgow Coma Scale). Na obraz kliniczny chorych z raną postrzałową głowy poza deficytem związanym z uszkodzeniem elokwentnych okolicy mózgu ma wpływ: wstrząśnienie mózgu, stłuczenie mózgu, krwiaki śród- i przymózgowe, krwawienie podpajęczynówkowe, skurcz naczyniowy, uszkodzenie dużych naczyń, płynotok, infekcje, zaburzenia krzepnięcia krwi oraz padaczka. Zabieg operacyjny jest leczeniem z wyboru u wszystkich chorych z ranami postrzałowymi głowy bez względu na ich stan kliniczny w chwili przyjęcia. W pracy przedstawiony jest opis leczenia chorego z raną postrzałową głowy, u którego obserwowano niezwykle rzadko występującą pourazową agnozję wzrokową oraz pourazową padaczkę. Po dwudziestu dwóch miesiącach od operacji chory jest samodzielny i aktywny zawodowo.

  Streszczenie angielskie: Half milion people in the world, each year have a gunshot injury to the head and eighty thousand of them are hospitalized. Gunshot injuries to the head have became in Poland second most frequent cause of death from head trauma, and in some countries during peace became the most frequent cause of death among patient with head injury. Glasgow Coma Scale (GCS) is a useful prognostic factor for patients with gunshort injury to the head. Injury to the eloquent regions of the brain, commotion and contusion of the brain, intracranial hematomas, subarachnoid hemorrhage, cerebro-vascular spasm, injuries to the major vessels, liquorrhea, infections, coagulopathies and epilepsy are the most important and influential factors in the clinical status of the patient with gunshort injury tio the head. The operation is the preferred treatment to all patient, no matter of their clinical status at the moment of the admission. The report presents the history of treatment of a patient with gunshort injury to the head. During the treatment extremely infrequently occurring posttraumatic visual agnosia and posttraumatic epilepsy were observed. Twenty-two months after operation the patient is independent and professionaly active.


  6/9

  Tytuł oryginału: Wykrycie nowotworów nerki w trakcie diagnostyki nadciśnienia tętniczego w praktyce lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: Detection of kidney neoplasm during hypertension diagnosis in family practice.
  Autorzy: Matuszewska-Zbrońska Hanna, Bodzenta Ewa, Bujak-Rosenbeiger Ewa, Lukas Witold, Zbroński Ryszard, Fryczkowski Mieczysław
  Źródło: Probl. Med. Rodz. 2002: 4 (1) s.46-49, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,528

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W 49 proc. przypadków raka nerki obserwuje się współistnienie takich czynników ryzyka , jak: nadciśnienie tętnicze, otyłość wyrażona BMI 30, stosowanie leków hipotensyjnych (diuretyków, leków blokujących kanał wapniowy) i palenie papierosów. W niniejszej pracy przedstawiono dwa przypadki pacjentów z długoletnim nadciśnieniem tetniczym, u których w trakcie diagnostyki nadciśnienia tętniczego wykryto raka jasnokomórkowego nerki. U jednego z chorych w trakcie badania fizykalnego stwierdzono obecność szmeru skurczowego nad tętnicą nerkową, u drugiego pacjenta występowało labilne nadciśnienie tętnizce oraz BMI 30. Podstawowe badania laboratoryjne nie wykazywały odchyleń od stanu prawidłowego. W obu przypadkach poszukując przyczyny nadciśnienia tętniczego rozszerzono diagnostykę o wykonanie badania ultrasonograficznego jamy brzusznej, które wykazało obecność guza nerki. Pacjentów skierowano w trybie pilnym do Kliniki Urologii w celu leczenia operacyjnego. Współpraca lekarza rodzinnego z urologiem stanowiła podstawę efektywnego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.


  7/9

  Tytuł oryginału: Choroby skóry leczone w klinice pediatrycznej.
  Tytuł angielski: Skin disease treatment in the Department of Pediatrics.
  Autorzy: Matuszewska Elżbieta, Kaczmarski Maciej, Wasilewska Jolanta, Cudowska Beata, Motkowski Radosław
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (4) s.219-222, 224-226, il., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dokonano oceny częstości występowania chorób skóry wśród 4415 pacjentów w wieku 1-18 lat hospitalizowanych w klinice ogólnopediatrycznej w latach 2000-2001. Przedstawiono opisy wybranych przypadków dermatologicznych.

  Streszczenie angielskie: Estimations the frequency appeared the skin disease in among 4415 patients aged 1-18 years hospitalized in the Department of Pediatrics in years 2000-2001. The cases of dermatological changes were reported.


  8/9

  Tytuł oryginału: Obiektywizacja skuteczności leczenia atopowego zapalenia skóry z wynikami skali SCORAD u dzieci z alergią pokramową i/lub powietrznopochodną.
  Tytuł angielski: Objective evaluation (SCORAD) of the effectivness of treatment of atopic dermatitis in children with food and/or airborne allergy.
  Autorzy: Cudowska Beata, Kaczmarski Maciej, Wasilewska Jolanta, Matuszewska Elżbieta
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (3) s.136-141, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono praktyczne wykorzystanie skali SCORAD (Severity Score of Atopic Dermatitis) w ocenie ciężkości i stopnia zaawansowania atopowego zapalenia skóry, a także jej przydatność w monitorowaniu leczenia tego schorzenia u dzieci z alergią pokarmową i/lub powietrznopochodną.

  Streszczenie angielskie: The authors present SCORAD index (Severity Score of Atopic Dermatitis) as a clinical tool for evaluating of the severity of atopic dermatitis and its role in monitoring of the disease in children with food and/or airbone allergy.


  9/9

  Tytuł oryginału: The prevalence of dementia in Poland: a population-based, door-to-door survey in an urban community.
  Autorzy: Gabryelewicz Tomasz, Parnowski Tadeusz, Szafrańska Anita, Matuszewska Elżbieta, Jarkiewicz Elżbieta, Kotapka-Minc Sławomira, Baro Franz
  Źródło: Arch. Psychiatr. Psychother. 2002: 4 (1) s.17-26, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The community survey of the Warsaw district Mokotów estimated the prevalence of dementia in a random, population-based sample, stratified for age and sex. The sample of 1000 elderly (65-84 years) was screened at home with the MMSE test. All elderly under the cut-off 24-25/30 was assigned a diagnosis via the CAMDEX and the DSM-IIIR. The prevalence of dementia was estimated at 5.7 p.c. The following age-specific prevalence of dementia was found in the age groups 65-69, 70-74, 75-79, 80-84: 1.9, 5.8, 8.6 and 16.5 p.c. Rates for VD - 2.7 were higher then those for DAT - 2.3, mixed dementia- 0.5, and secondary dementia - 0.2 p.c. In the younger subgroups (65-74 years) VD was the most frequent and in the older subgroups (75-84 years) the most frequent was DAT. The rates of dementia were quite similar to those found in other European studies.

  stosując format: