Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MATUSIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Wątrobowo-przeponowe przemieszczenie okrężnicy - zespół Chilaiditiego u dwóch dziewczynek w wieku 3,5 i 12 lat.
Tytuł angielski: Hepatophrenic displacement of the colon - Chilaiditi syndrome in two 3.5 and 12-year-old girls.
Autorzy: Iwańczak Franciszek, Potyrała Maciej, Wawro Józef, Matusiewicz Krzysztof
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.343-345, il., bibliogr. 5 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano 2 dziewczynki, u których na podst. objawów klin. i wyników badania kontrastowego przewodu pokarmowego rozpoznano przejściowe wątrobowo-przeponowe przemieszczanie się okrężnicy. Przemieszczanie się okrężnicy powodowało napadowe bóle brzucha, wymioty, zaparcia, a u starszej dziewczynki ponadto objawy nadciśnienia w żyle wrotnej.

  Streszczenie angielskie: The authors describe two girls in whom based on clinical symptoms and contrast examination of the digestive tract, hepatophrenic displacement of the colon was recognized. Transient displacement of the colon caused paroxysmal abdominal pains, vomiting, constipation and, in the older girl, aditionally symptoms of portal hypertension.


  2/10

  Tytuł oryginału: Budowa i rola biologiczna białek morfogenetycznych kości.
  Tytuł angielski: The structure and the biological role of bone morphogenetic proteins. P. 1.
  Autorzy: Kos Marcin, Łuczak Klaudiusz, Matusiewicz Małgorzata
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.247-251, bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono współczesne poglądy na strukturę i znaczenie biologiczne w procesie kostnienia białek morfogenetycznych kości - BMP (bone morphogenetic proteins). Jest to grupa protein, w której obecnie wyróżnia się 13 podgrup, charakteryzująca się unikatowymi właściwościami do wywoływania zjawiska ektopowej osteogenezy. Autorzy omawiają budowę molekularną, właściwości fizykochemiczne, sposoby izolacji, mechanizm działania i podział BMP. Wskazano także na korzyści wynikające z ewentualnego zastosowania tego typu substancji w dynamicznie rozwijającej się obecnie dziedzinie, jaką jest inżynieria tkankowa.

  Streszczenie angielskie: In the paper contemporary views on the structure and biological role of BMP (bone morphogenetic protiens) are presented. It is a group of substances divided nowadays in 13 subgroups, presenting unique ability of evolving ectopic osteogenesis. The authors discuss their molecular structure, physiochemical properties, methods of isolation, mechanism of action and classification of BMP's. The advantages resulting from possible use of such substnces in dynamically developing discipline, as it is tissue engineering are pointed.


  3/10

  Tytuł oryginału: Budowa i rola biologiczna białek morfogentycznych kości.
  Tytuł angielski: The structure and the biological role of bone morphogenetic proteins. P. 2.
  Autorzy: Kos Marcin, Łuczak Klaudiusz, Matusiewicz Małgorzata
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.253-256, bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono mechanizm działania białek morfogenetycznych kości na poziomie molekularnym. Omówiono rodzaje, budowę, funkcję receptorów dla tych substancji oraz sposób przekazywania sygnałów przez przkaźniki drugiego rzędu, do jądra komórki w celu uaktywnienia odpowiednich genów. Spowodowana tym zmiana metabolizmu komórek wpływa na ich strukturę i funkcję.

  Streszczenie angielskie: The paper contains description of the molecular mechanism of bone morphogenetic proteins action. Classification, structure and mode of signal transmission to the cellular mucleus from cellular membrane were presented. Activation of the genes cause changes in cellular metabolism and thus in it's structure and function.


  4/10

  Tytuł oryginału: Perspetives of clinical application of bone morphogenetic proteins in children.
  Autorzy: Kos M., Łuczak K., Matusiewicz M., Krzystek-Korpacka M., Rapala M.
  Źródło: Eur. J. Pediatr. Surg. 2002: 12 (4) s.272-277, il., bibliogr. 20 poz., r‚s., res., Zsfg
  Sygnatura GBL: 312,942

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to modify the method of Bone Morphogenetic Protein (BMP) extraction from bovine bones, estimate the osteoinductive potential of the extracted protein fractions in relation to the degree of protein purity and to test collagen formed in porous discs as a carrier. It was required before BMP application in reconstructive surgery in children. Material and method: BMP preparation from bovine bones was conducted according to a modification of Luyten's method. Three fractions of different degree of purity - demineralised bone matrix "M", extract "E", and fraction after hydroxyapatite column "HP" - were tested for their osteoinductive potential. They were implanted on a collagen carrier into the right rat femoral muscle pouch. Controls were implanted in the same way in the left muscle pouch. The discs were removed after 3 and 6 weeks and tested for alkaline phosphatase activity, a marker of new bone formation. Results: Out of the 10 animals used for testing the osteoinductive potential of matrix fraction, 7 results were positive and 3 negative. In the case of the extract fraction, the analysis was conducted for 3 weeks on 9 rats and 6 weeks on 13 rats. Six and 11 positive results were obtained, respectively. In the HP group 5 animals were observed for 3 weeks (3 positive, 2 negative) and 10 animals for 6 weeks (7 positive, 3 negative). In the case of the extract, the differences in alkaline phosphatase activity after 6 weeks were statistically significant (p ó 0.05) compared to controls. In the other groups, a positive tendency was observed...


  5/10

  Tytuł oryginału: Ocena zależności miana przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej od stopnia zaniku kosmków jelitowych w chorobie trzewnej u dzieci.
  Tytuł angielski: Anti-tissue transglutaminase antibodies in dependence on villous atrophy in children with celiac disease.
  Autorzy: Matusiewicz Krzysztof, Iwańczak Barbara, Iwańczak Franciszek
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (2) s.109-115, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Celem pracy było zbadanie zależności miana przeciwciał przeciw transglutaminazie tkankowej w zależności od stopnia zaniku kosmków oraz ocena przydatności (swoistości oraz czułości) ich oznaczenia w chorobie trzewnej u dzieci. Materiał i metody: Do badań zakwalifikowano 93 dzieci (w wieku od 6 miesięcy do 16 lat, średna 8,4 roku, 57 dziewczynek, 36 chłopców), u których wykonywano biopsję błony śluzowej dwunastnicy. Porównywano miano przeciwciał przeciw transglutaminazie tkankowej w grupach bez zaniku, z częściowym zanikiem oraz z całkowitym zanikiem. Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej oznaczane były metodą ELISA na przygotowanej przez nas plytce przy użyciu reakcji peroksydazowej. Wyniki: Zaobserwowano istotne różnice między mianem przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej pomiędzy grupaami bez zaniku kosmków, z zanikiem częściowym oraz zanikiem całkowitym i prawie całkowitym, a ich miano dobrze korelowało ze stopniem zaniku kosmków. Jako górną granicę normy miana przeciwciał przeciwko tranglutaminazie przyjęto wartość, dla której 95 proc. grupy bez zaniku było poniżej tej wartości. Przy tak przyjętej wartości czułość badania dla całej grupy wyniosła 74 proc. dla klasy IgA i 47 proc. dla klasy IgG, a dla grup z całkowitym zanikiem kosmków 100 proc. Wnioski: Przeprowadzone badania wskazują, że czułość metody wykorzystującej oznaczanie przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej klasy jest bardzo wysoka w znacznym zaniku kosmków ...

  Streszczenie angielskie: Aim: The evaluation of the dependence of anti-issue transglutaminase antibodies on the degree of villous atrophy in children with celiac disease was the objective of present work. Material and methods: 93 children (aged from 6 months to 16 years, mean 8.4 years, 57 girls, 36 boys) in whom duodenal biopsy was performed, were enrolled into the study. The titres of anti-tissue transglutaminase antibodies were compared among groups of children without villous atrophy, with partial, subtotal and total atrophy. The titres of anti-tissue transglutaminase antibodies were estimated using the ELISA method. Results: Differences between groups without atrophy, partial atrophy and total atrophy were observed. The titre of anti-tissue transglutaminase antibodies correlated well with degree of villous atrophy. The titre for which 95 p.c. of individuals from the group without atrophy were below its value was assumed as an upper limit of reference range. With such assumption sensitivity of evaluation was 74 p.c. for IgA and 47 p.c. for IgG for all patients. For the group with subtotal and total atrophy sensitivity reached 100 p.c. for both IgA and IgG. Conclusions: The conducted studies show that sensitivity of the method using anti-tissue transglutaminase antibodies measureemnt is very good when high degree of villous atrophy is present and significantly worse in the case of lower degree of atrophy. Estimation of anti-tissue transglutaminase antibodies of class IgA can be a good ...


  6/10

  Tytuł oryginału: Zastosowanie podwójnie ślepej próby kontrolowanej placebo w rozpoznawaniu alergii pokarmowej u dzieci.
  Tytuł angielski: Double-blind placebo-controlled challenge in diagnosis of food allergy in children.
  Autorzy: Mowszet Krystyna, Matusiewicz Krzysztof
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (10) s.831-836, tab., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniono przydatność podwójnie ślepej próby kontrolowanej placebo do weryfikacji rozpoznania nadwrażliwości pokarmowej u dzieci. Badaniem objęto 49 dzieci w wieku od 12 miesięcy do 7 lat, w tym 31 chłopców i 18 dziewczynek, u których na podstawie wywiadu, badania fizykalnego oraz badań laboratoryjnych podejrzewano alergię pokarmową. Wszystkie dzieci poddano próbie prowokacji pokarmowej metodą podwójnie ślepej próby kontrolowanej placebo. Na 51 prowokacji pokarmowych uzyskano 29 wyników dodatnich u 27 dzieci, co stanowiło 59,2 proc. badanych. Najczęściej obserwowanymi reakcjami były objawy z przewodu pokarmowego pod postacią: wymiotów, biegunki, bólów brzucha, nudności, w dalszej kolejności objawy ze strony skóry pod postacią pokrzywki, zaostrzenia objawów atopowego zapalenia skóry; objawy ze strony układu oddechowego pod postacią nieżytu nosa, kaszlu, skurczu oskrzeli; i objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Wyniki badań wskazują na dużą przydatność prób prowokacji w rozpoznawaniu alergii/nietolerancji pokarmowych.


  7/10

  Tytuł oryginału: Etiopatogeneza chorobay trzewnej w świetle najnowszych badań.
  Tytuł angielski: Current concepts on the etiology of celiac disease.
  Autorzy: Iwańczak Barbara, Matusiewicz Krzysztof
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (10) s.875-882, il., bibliogr. 50 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono współczesne poglądy na temat etiopatogenezy choroby trzewnej. Uwzględniono udział zarówno czynników zewnętrznych (glutenu), jak i predyspozycji genetycznych w rozwoju choroby oraz omówiono mechanizmy immunologiczne uwzględniając nadmierne pobudzenie limfocytów T blaszki właściwej jako podstawowy mechanizm prowadzący do patologii błony śluzowej. Ponadto zwrócono uwagę na udział transglutaminazy tkankowej i przeciwciał przeciwko niej w patogenezie celiakii.


  8/10

  Tytuł oryginału: Współczesne kierunki w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B i C u dzieci.
  Tytuł angielski: Current trends in the treatment of chronic viral hepatitis type B and C in children.
  Autorzy: Matusiewicz Krzysztof
  Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (3) s.185-188, bibliogr. 57 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Chronic hepatitis in children is most often caused by infection with hepatitis B and C viruses, which can lead to cirrhosis of the liver and cancer of the liver. The present work discusses contemporary methods of the treatment of chronic, viral hepatitis type B and C. The results of treatment with Interferon and antiviral drugs are described, as well as standards of therapy in Poland are presented.


  9/10

  Tytuł oryginału: Histological and ultrastructural investigations of placenta villi in intrauterine growth resection of fetuses (IUGR).
  Tytuł polski: Badania histologiczne i ultrasonograficzne kosmków łóżyska w wewnątrzmacicznym zahamowanym rozwoju płodu (IUGR).
  Autorzy: Wawrzycka Bożena, Zarębska Alicja, Wawrzycki Bartłomiej, Matusiewicz Janusz, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.409-414, il., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  10/10

  Tytuł oryginału: Biochemia : podręcznik do samodzielnego uczenia się : pytania z odpowiedziami w formie komentarzy : testowy egzamin końcowy
  Tytuł angielski: = Biochemistry
  Opracowanie edytorskie: Dawidson Victor L. (red.), Sittman Donald B. (red.), Kwiatkowska-Korczak Janina (red), Skrzypiec Monika (tł.), Robak Małgorzata (tł.), Matusiewicz Małgorzata (tł.), Ugorski Maciej (tł.), Szczęsny Jacek (tł.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban and Partner 2002, X, [4], 567 s. : il., tab., 24 cm.
  Seria: Seria Podręczników Medycznych do Egzaminów Testowych
  Sygnatura GBL: 736,593

  stosując format: