Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MATUSIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Występowanie niedosłuchu przewodzeniowego w grupie dzieci 5-9-letnich w populacji wiejskiej - prospektywne badania przesiewowe dzieci zdrowych.
Tytuł angielski: Prevalence of conductive hypoacusis in 5-9-year-old children population - prospective screening of healthy subjects.
Autorzy: Matusiak Monika, Wierzbicka Małgorzata, Szyfter Witold
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.459-466, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wysiękowe zapalenie ucha środkowego (w.z.u.ś.) jest procesem przewlekle toczącym się poza zachowaną błoną bębenkową. Charakteryzuje się skąpoobjawowym, podstępnym przebiegiem. Płyn zalegający w przestrzeniach ucha środkowego prowadzi do utrzymywania się długotrwałego niedosłuchu. Przewlekłe następstwa w.z.u.ś. to zmiany morfologiczne ucha środkowego, głównie w obrębie części napiętej błony bębenkowej, powodujące utrwalony niedosłuch przewodzeniowy. Szczyt zachowań na w.z.u.ś. przypada na 3-6 rok życia, czyli w okresie najintensywniejszego rozwoju dziecka i kształtowania się mowy. Dyskretne objawy, jak uczucie pełności i przelewania się w uchu, niedosłuch o niewielkim nasileniu, stwarzają wiele trudnosci w prawidłowym rozpoznawaniu tej jednostki. Diagnostyka powinna dążyć do ich szybkiego wykrycia, bowiem utrzymywanie się niedosłuchu może w sposób trwały niekorzystnie wpływać na rozwój dziecka. Celem pracy było wykazanie efektywności badań przesiewowych przeprowadzonych wśród dzieci zdrowych w populacji przedszkolnej i w pierwszych klasach szkoły podstawowej, ukierunkowanych na wykrycie przebiegającej skrycie patologii ucha środkowego, tj. wysiękowego zapalenia ucha środkowego (w.z.u.ś.) oraz niedosłuchu przewodzeniowgo o niewielkim nasileniu. Praca miała charakter prospektywny, badania przesiewowe przeprowadzono w grupie 927 dzieci w wieku 5-10 lat. Skreening prowadzono wśród populacji dzieci zdrowych w przedszkolach i pierwszcyh klasach szkół podstawowych. Pierwszym ...

  Streszczenie angielskie: Otitis media with effusion (OME) is a process, which goes on by inner side of intact tympanic membrane. Oligosymptomatic and deceitful course is characteristic for this disease. Fluid filling middle ear structures couses longlasting hypoaccusis. Chronic consequences of the OME are morphologic changes within the middle ear, especially in the tense part of the tympanic membrane, causing strengthened conductive hypoaccusis. The OME morbidity peak falls in 3-6 year of life, which is the period of the most intense development of the child and speech creation. Discreet symptoms, like fullness and feeling of fluid movement, not advanced hypoaccusis, causes many problems in puting proper diagnosis. There should be aimed at quick detection of these symptoms, otherwise long persisting hypoaccusis can have permanent negative influence on child's development. The aim of this study was to show the effectiveness of screening in population of children in their pre-elementary school and at the elementary school, focused on discreet pathology of the middle ear (OME) and low grade conductive hypoaccusis. The study has a prospective character. Screening has covered a group of 927 children, aged 5-10. Examination concerned a population of healthy children, attending pre-elementary school and first classes of elementary school. Past otiatric history was the first step of diagnostic process, followed by full ENT examination and tympanometry. Special stress was laid on collecting medical ...


  2/6

  Tytuł oryginału: Poczet doktorów honoris causa Wojskowej Akademii Medycznej
  Opracowanie edytorskie: Walczewski Krzysztof (oprac.), Matusiak Marek (oprac.), Zeman Krzysztof (oprac.), Kocur Józef (oprac.).
  Wojskowa Akademia Medyczna w Warszawie
  Źródło: - Łódź, WAM 2002, [2], 34 s., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 660,752

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Temat korporatywny:
 • Wojskowa Akademia Medyczna


  3/6

  Tytuł oryginału: Sylwetki uczonych - doktorów honoris causa Wojskowej Akademii Medycznej.
  Tytuł angielski: Profiles of scientists - doctors honoris causa of the Military Medical University. P. 4.
  Autorzy: Walczewski Krzysztof, Matusiak Marek, Walczewska Barbara
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (2) s.105-112, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Wojskowa Akademia Medyczna

  Streszczenie polskie: Czwarta częśc opracowania stanowi uzupełnienie cyklu artykułów (o doktorach honoris causa WAM) z 1999 r. Zawiera sylwetki sześciu uczonych, którym najwyższy akademicki tytuł honorowy nadano w latach 2000 - 2002. W aneksie podano wykaz osobowy wszystkich dotychczasowych doktorów honoris causa WAM w układzie chronologicznym. Wykaz ten zawiera 30 nazwisk.

  Streszczenie angielskie: The fourth part of the paper is a supplement to the series of articles (on doctors honoris causa of the Military Medical University) from 1999. It contains profiles of six scientists who were conferred the highest academic honorary title in the years 2000 - 2002. In the appendix a chronological list of all hitherto doctors honoris causa of the Military Medical University was given. The list comproses 30 names.


  4/6

  Tytuł oryginału: Ocena aktywności fizycznej w środowisku nauczycielskim oraz wśród pracowników handlu i usług w aspekcie ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca.
  Tytuł angielski: Evaluation of physical activity in teachers' environment and among trade and service employees in the aspect of ischaemic heart disease risk.
  Autorzy: Błaszczyk Jolanta, Jeśman Czesław, Matusiak Marek
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (2) s.128-133, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dokonano oceny aktywności fizycznej w środowisku nauczycielskim oraz wśród pracowników handlu i usług. Badaniem ankietowym objęto 184 osoby, w tym 70 nauczycieli i 114 osób prezentujących inny zawód. Niewłaściwe wzory aktywności fizycznej zaobserwowano u około 90 proc. ankietowanych. Zasiedziały tryb życia istotnie częściej stwierdzono wśród nauczycieli.

  Streszczenie angielskie: Physical activity in teachers' environment and among employees of trade and service was evaluated. The questionnaire comprised 184 persons, among them 70 techers and 114 representatives of other profrssions. Inappropriate pattients of physical activity were observed in about 90 p.c. of the questioned. Sedentary lifestyle was observed considerably more frequently in teachers.


  5/6

  Tytuł oryginału: Ocena częstości występowania nadwagi i otyłości wśród nauczycieli oraz pracowników handlu i usług.
  Tytuł angielski: Frequency evaluation of overweight and obesity among teachers and trade and service employees.
  Autorzy: Błaszczyk Jolanta, Jaśman Czesław, Matusiak Marek
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (2) s.134-140, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dokonano oceny częstości występowania nadwagi/otyłości wśród pracowników handlu i usług oraz w środowisku nauczycielskim. Badaniem ankietowym objęto 184 osoby, w tym 70 nauczycieli i 114 osób prezentujących inny zawód. Nadwaga występowała u prawie 50 proc. ankietowanych, znaczne częściej u nauczycieli. Otyłość typu androidalnego, 5-krotnie częściej zaobserwowano u płci żeńskiej. Prawie 30 proc. osób z nadwagą nie podejmuje żadnych działań zmierzających do osiągnięcia prawidłowej masy ciała.

  Streszczenie angielskie: Frequency of overweight/obesity occurrence among trade and service employees and in teachers' environment was evaluated. The questionnaire comprised 184 persons, among them 70 teachers and 114 representatives of other professions. Overweight occurred in almost 50 p.c. of the questioned, considerably more frequently in teachers. Obesity of android type was observed five times more often in female sex. Almost 30 p.c. of persons with overweight do not undertake any activities towards achieving normal body mass. It has been known from ancient times that considerable obesity shortens life span. There is also no doubt that persons with overweight get heart diseases more frequently and in case of falling ill the threat of their life is greater [3, 6]. Therefore, overweight reduction is a rational method of prophylactic procedures, helpful in controlling other risk factors of ischaemic heart disease.


  6/6

  Tytuł oryginału: Usprawnianie oddechowe - interdyscyplinarny standard opieki nad pacjentem torakochirurgicznym
  Autorzy: Książek Janina, Skokowski Jan, Matusiak Dagmara
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.363-368, tab., bibligor. 6 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: