Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MATTHEWS-BRZOZOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Leczenie dzieci z rozszczepami wargi i podniebienia.
Tytuł angielski: Treatment of children with cleft lip and palate.
Autorzy: Mikulewicz Marcin, Matthews-Brzozowska Teresa
Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.163-172, bibliogr. 38 poz., sum.
Sygnatura GBL: 715,032

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/12

  Tytuł oryginału: Zastosowanie pomiarów bezstykowych i stykowych do analizy powierzchni szkliwa - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Application of non-contact and contact measurements for enamel surface analysis - a preliminary report.
  Autorzy: Matthews-Brzozowska Teresa, Cellary Andrzej
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (3) s.147-152, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Oceniano zmiany na powierzchni szkliwa z użyciem dwóch profilometrycznych technik pomiarowych - stykowej i bezstykowej. Zaprezentowano stykową i bezstykową metodę oceny profilu oraz pomiaru chropowatości za pomocą końcówki diamentowej i sondy optycznej. Przedstawiono zasadę działania obu układów. Opisane zostały również możliwości aplikacyjne, a także problemy pojawiające się przy dokonywaniu pomiarów obu technikami. Materiał w tych porównawczych badaniach stanowiły powierzchnie stałych zębów ludzkich o różnych naturalnych i wywołanych sztucznie uszkodzeniach. Badanie profilografometryczne 2-D i 3-D wykonano z użyciem profilometru Perthen Mahr połączonego z komputerową analizą obrazu i analizą statystyczną wyników. Wybór techniki pomiaru w badaniach profilografometrycznych stanu powierzchni zęba zależy od występujących morfologicznych zagłębień i wielkości ocenianego obszaru zmian, czyli uwarunkowana i ograniczana jest określonymi wymogami.

  Streszczenie angielskie: Changes in enamel surface assessed using contact and non-contact surface analysers. Contact and non-contact methods of evaluating surface roughness using a diamond end-piece and optic probe have been presented. The principles of the functioning of both systems are described. The possibilities of their application have also been presented, as well as the problems encountered during the taking of measurements with both techniques. The study material comprised of human teeth with various natural and artificially induced lesions. Two- and three-dimensional profilograms were obtained using a Perthen-Mahr surface analyser with the potential for computerised image analysis and statistical analysis of results. the choice of measuring technique in profilometric studies of tooth surfaces depends on the type of existing morphological indentations and the size of the appraised field, i.e., it was determined and restricted by specific parameters.


  3/12

  Tytuł oryginału: Badania strefy połączenia wybranych materiałów złożonych z tkankami zęba metodą mikroanalizy.
  Tytuł angielski: Microanalytic studies on interface between selected composite materials and tooth tissues.
  Autorzy: Stopa Janina, Matthews-Brzozowska Teresa, Jóźwiak Karol
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (4) s.14-17, il., bibliogr. [14] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Skuteczne połączenie materiału wypełniającego z tkankami zęba jest warunkiem powodzenia stomatologii odtwórczej. Celem pracy była ocena profilu stężenia pierwiastków w strefie warstwy hybrydowej oraz w przylegających do niej tkankach zęba i wypełnieniu. Badanie przeprowadzono używając SEM firmy JEOL JSM-35C i EDS. Profile stężenia pierwiastków uzyskane techniką EDS wskazują na zadowalającą adhezję kompozytu do szkliwa i zębiny. Potwierdzono ponadto istnienie warstwy hybrydowej, w której stężenie węgla jest podwyższone.

  Streszczenie angielskie: Effective bonding between filling materials and tooth tissues determines success of restorative stomatology. The study aimed at evaluation of concnetration profiles in the hybrid layer zone as well as in the adjacent tooth tissues and restoration. Topography of the cross-section through the junction zone was examined under a stereo light microscope and using scanning electron microscopy (SEM, JEOL JSM-35C) and microanalysis with the use of X-ray energy spectrometry (EDS). Element concentration profiles obtained by EDS technique demonstrated satisfactory adhesion of the composite to enamel and dentin. Existence of the hybrid layer of increased carbon content was conrifmed.


  4/12

  Tytuł oryginału: Redukcja powierzchni stycznych szkliwa - stripping zębów. Przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Reduction of proximal enamel surfaces - stripping of teeth. Literature review.
  Autorzy: Mikulewicz Marcin, Andrych Mariusz, Matthews-Brzozowska Teresa
  Źródło: Ortod. Współcz. 2002: 4 (4) s.102-104, bibliogr. [27] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,523

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy pracy przedstawili przegląd piśmiennictwa dotyczący redukcji szkliwa zębów (strippingu) w leczeniu ortodontycznym. Istnieje wiele metod i narzędzi, którymi można wykonać taki zabieg. Jak wynika z piśmiennictwa, badania szkliwa w mikroskopie elektronowym skaningowym wykazały, że stosowanie odpowiednich technik i narzędzi daje dobry wynik pozostawiając gładką powierzchnię mimo redukcji warstwy powierzchniowej. W końcowym efekcie brana jest pod uwagę gładkość powierzchni szkliwa, gdyż chropowatość może sprzyjać dodatkowemu odkładaniu się płytki nazębnej, a tym samym rozwojowi próchnicy.


  5/12

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcja wyrostka zębodołowego przeszczepem kostnym u dzieci z rozszczepem całkowitym podniebienia pierwotnego i wtórnego w trakcie leczenia ortodontycznego - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Reconstruction of an alveolar process by means of graft in clefted patients during orthodontic treatment - initial results.
  Autorzy: Matthews-Brzozowska Teresa, Tomasz Magdalena
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (11) s.977-979, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Jednym z etapów wielospecjalistycznego leczenia pacjentów z rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego jest rekonstrukcja szczelin wyrostka zębodołowego szczęki przeszczepami kości autogennej. W zależności od okresu, w którym zabieg jest wykonywany, przeszczepy dzieli się na: pierwszorzędowe, drugorzędowe i trzeciorzędowe. Wprowadzenie do standardu postępowania przeszczepów z kości autogennej, nie tylko ułatwia postępowanie ortodontyczne, ale stwarza także znacznie lepsze warunki dla odbudowy protetycznej. Efekty leczenia u przedstawionego w artykule pacjenta, wskazują na jednoznaczną potrzebę wykonywania zabiegów przeszczepu w obszar wyrostka zębodołowego, szczególnie u pacjentów z szeroką szczeliną rozszczepu, celem osiągnięcia pełnej rehabilitacji narządu żucia pacjenta.


  6/12

  Tytuł oryginału: Połączenie międzyfazowe tkanki zęba i materiału złożonego po zastosowaniu systemu łączącego nowej generacji.
  Tytuł angielski: Tooth tissue/composite material interface bond using a new generation bonding system.
  Autorzy: Matthews-Brzozowska Teresa, Stopa Janina
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (6) s.335-339, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena połączenia wypełnienia hybrydowego Tetric Ceram ze szkliwem i zębiną po uprzednim zastosowaniu materiału łączącego Exite. Do badania użyto 12 zębów przedtrzonowych, wolnych od klinicznych oznak próchnicy. Na powierzchni żującej zębów wykonano średniej głębokości ubytki, które w około 3/5 znajdowały się w obrębie zębiny. Po wypełnieniu ubytków, wykończeniu oraz wypolerowaniu wypełnione zęby poddano 100 cyklom stresu termicznego. Kolejnym etapem postępowania było cięcie zębów przez wypełnienie w płaszczyźnie pionowej na kilka skrawków. Obserwacje całej długości międzyfazowego połączenia dokonano w nikroskopie świetlnym połączonym z systemem komputerowej analizy obrazu. Połączenie wypełnienia a tkankami zęba oceniano opisowo wg 4-stopniowej skali: 1ř - bardzo dobre, 2ř - dobre, 3ř - zadowalające, 4ř - niezadowalające. Stwierdzono bardzo dobre (1ř) połączenie szkliwa z materiałem wypełniającym natomiast połączenie do zębiny oceniono jako zadowalające (3ř) lub dobre (2ř).


  7/12

  Tytuł oryginału: Wczesne zmiany próchnicowe połączenia szkliwno-zębinowego i zębiny w obrazie histologicznym.
  Tytuł angielski: Histological patterns of early caries lesion at the dentine-enamel junction and in the dentine.
  Autorzy: Matthews-Brzozowska Teresa, Miśkowiak Bogdan
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (8) s.486-490, il., bibliogr. 17 poz., sum. - Wielospecjalistyczne sympozjum stomatologiczne Warszawa 19-21.04. 2001
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Oceniono morfologię strefy połączenia szkliwno-zębinowego i zębiny, w zębach bez klinicznych objawów próchnicy, przy jednoczesnej próbie określenia charakteru obserwowanych zmian. W badaniach in vitro z użyciem mikroskopu świetlnego, wykonanych na 30 zębach usuniętych u młodych osób w wieku 11-25 lat, bez klinicznie stwierdzanych ubytków ustalono, że demineralizacja obejmuje znaczną szerokość szkliwa i zębiny. Wykonane badania morfohistologiczne barwionych skrawków zębów ujawniają zwiększenie liczby przestrzeni miedzykulistych w zębinie w rzucie demineralizacji szkliwa. Można zatem sądzić, że we wczesnej próchnicy zwiększona liczba w zębinie przestrzeni międzykulistych ma związek z procesem demineralizacji szkliwa, uszkodzeniem połączenia szkliwno-zębinowego i zębiny.

  Streszczenie angielskie: The study aimed at an evaluation of the morphology of the dentine-enamel function and the dentine in teeth free of clinically detectable caries, and at an attempt to define the character of the detected lesions. In the in vitro studies of 30 teeth with no clinically detectable lesions, extracted from young individuals aged 11 to 25 years, deminaralisation was found to involve a significant width of enamel and dentine. The histological studies performed on stained tooth section of the DEJ and dentine showed a higher number of interglobular spaces in thee dentine in the projection of enamel demineralisation foci. Therefore, it may be suggested that in early caries, a higher number of interglobular spaces in the dentine in linked to enamel demineralisation, lesions in the DEJ and dentine.


  8/12

  Tytuł oryginału: Stan jamy ustnej dzieci i młodzieży leczonych ortodontycznie : praca doktorska
  Autorzy: Antoszewska Joanna, Matthews-Brzozowska Teresa (promot.).; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Katedra i Zakład Ortodoncji we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 179 k. : il., tab., bibliogr. 109 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20533

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/12

  Tytuł oryginału: Eutanazja w Holandii w ocenie wybranego piśmiennictwa europejskiego.
  Tytuł angielski: Euthanasia in Holland - an evaluation of the European literature.
  Autorzy: Matthews-Brzozowska Maja
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (2/3) s.164-167, bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Etymologia słowa eutanazja oznacza dobrą i łagodną śmierć. W obecnym czasie pojęcie to zatraciło swój pierwotny sens, gdyż oznacza czyn lub zaniechanie, które ze swej natury lub w intencji działającego powoduje śmierć nieuleczalnie chorego człowieka. Zadaniem lekarza jest leczyć i ratować życie człowieka. Wykonywanie eutanazji narusza prestiż i zaufanie, jakim lekarz został obdarzony przez pacjenta. Człowiek nie ma prawa odbierać życia drugiemu człowiekowi, tym bardziej takiego prawa nie powinien posiadać lekarz, który ma pacjentowi pomagać. W większości krajów europejskich eutanazja jest zabroniona, np.: w Niemczech, Włoszech, w Wielkiej Brytanii, Izraelu, Polsce. Natomiast są kraje, w których prawnie zalegalizowano eutanazję, pierwszym była Holandia, a w ostanim czasie dołączyła Belgia.

  Streszczenie angielskie: Etymologically, the word euthanasia means painless and gentle death. In recent times this meaning has shifted to express an act which, by its nature or the intention of the acting person, causes the death of a terminally ill patient. The goal of the doctor is to treat and save the life of a sick person. Performing euthanasia affects the prestige and trust granted to the doctor by the patient. No one has the right to deprive another of life, especially someone who is supposed to help the patient. In the majority of European countries, euthanasia is outlawed, for example in Germany, the United Kingdom, Israel and Poland. On the overhand there are countries where euthanasia has been legalised. The first was Holland and Belgium joined it in the last few months.


  10/12

  Tytuł oryginału: Ocena kliniczna i badanie mikroskopowe EBS-Bonding System.
  Tytuł angielski: Clinical evaluation and microscope examination - EBS-Bonding System.
  Autorzy: Matthews-Brzozowska Teresa, Stopa Janina
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.217-221, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy było dokonanie klinicznej oceny użytkowej oraz mikroskopowo-mikroanalitycznej systemu łączącego EBS ESPE Bonding System. Materiał i metody. U pacjentów dorosłych w wieku 24 - 56 lat założono 42 wypełnienia w ubytkach różnej klasy, stosując światłoutwardzalny hybrydowy materiał złożony Pertac z wykorzystaniem systemu łączącego EBS. Oceny połączenia wypełnienia ze ścianą ubytku dokonano na ekstrahowanych 4 zębach za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego (SEM) JEOL JSM 35C połączonego z mikroanalizatorem. Przedstawiając wyniki badań systemu łączącego EBS autorzy oparli się na spostrzeżeniach klinicznych uzyskanych podczas wypełniania ubytków. Wyniki. Nie stwierdzono podczas i po wypełnianiu żadnych dolegliwości bólowych miazgi leczonych zębów. Laboratoryjne badania wykazują pzrenikanie pierwistków w strefie międzyfazowego połączenia. Wnioski. Jak wynika z piśmiennictwa oraz naszych wcześniejszych badań in vitro przeprowadzonych z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej oraz elektronowej skaningowej (SEM) różnych systemów łączących innych firm, większość systemów ułatwia prawidłowe połączenie materiałów złożonych z tkankami zęba.

  Streszczenie angielskie: Objectives. The aim of the study was clinical and microscope-microanalysis evaluation of bonding system EBS ESPE-Bonding System. Material and methods. 42 fillings were placed - in cavities of different classes - using Pertac (light cure, hybrid) with bonding system EBS. Patients were adults at overage age 24 - 56. Evaluation of joint between filling and surface of cavity were done on four extracted teeth using scanning electron microscope (SEM) JEOL JSM 35C connected with microanalyzer. Presented effects of our investigation we leaned on clinical evaluations received during filling placement. Results. No pain ailment was stated from the pulp of treated teeth. Laboratory studies revealed penetration of elements in zone of interphase joint. Conclusions. The literature as well as our previous studies (in vitro) carried out with the use of SEM different bonding agents other Firms, majority of system make easier correct connection between compound materials and tissues of the tooth.


  11/12

  Tytuł oryginału: System łączący Prompt - połączenie z materiałem wypełniającym i strukturami zęba.
  Tytuł angielski: Bonding System Prompt - adhesion of filling material and tooth structures.
  Autorzy: Matthews-Brzozowska Teresa, Przybył Joanna
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.223-226, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Warunki kliniczne, czyli klasa ubytku, jego głębokość i rozległość oraz stan struktur zęba najczęściej decydują o wyborze materiału wypełniającego i systemu łączącego. Cel pracy. Celem pracy była ocena trójfazowej adhezji. Materiał i metody. Materiał badawczy stanowiły preparaty histologiczne (barwione metodą HE i Mallory) z zębów ludzkich z wypełnieniami I klasy według Blacka. Badanie histologiczne przeprowadzono pod mikroskopem świetlnym sprzężonym z analizatorem obrazu, rejestrując po 10 obrazów dla każdego preparatu. Wyniki i wnioski. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że tylko w obrębie zębiny w niektórych preparatach nie uzyskano pełnej ciągłości połączenia - występowały owalnego kształtu przestrzenie, mogące sugerować obecność pęcherzyków powietrza, które powstały podczas wypełniania ubytku. Podobnego spostrzeżenia nie odnotowano oceniając połączenie materiału wypełniającego ze szkliwem z zastosowaniem systemu Prompt.

  Streszczenie angielskie: Background. In order to select the type of filling material and bonding system the following clinical conditions are most often noted: depth, range and type of cavity and the state of tooth structures. Objectives. The study aimed at assessment of the three-phasal adhesion. Material and methods. The research material was composed of histological preparations (stained in HE and Mallory) of human teeth with occlusal restorations. The histological examination was performed under the light microscope coupled to the image analyser and 10 images were made from each preparation. Results and conclusions. The performed study revealed that only a few images showed some interruption in continuity of adhesion line only near dentine. The spheral spaces occurred, which seemed to be the microbubbles of air left during filling procedure. They were not observed between enamel and filling material using bonding system Prompt.


  12/12

  Tytuł oryginału: Badanie gęstości kości wyrostka zębodołowego za pomocą radiografii cyfrowej Digora - badania doświadczalne.
  Tytuł angielski: Evaluation of alveolar process bone density using digital radiography Digora - experimental studies.
  Autorzy: Kaczmarek Urszula, Matthews-Brzozowska Teresa, Mikulewicz Marcin, Grzebieluch Wojciech
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.237-239, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. W ostatnich latach powstało wiele systemów radiografii cyfrowej wzbogacających tradycyjną metodę wykonywania zdjęć RTG. Zaletami tych technik są między innymi: zmniejszenie dawki promieniowania oraz możliwości komputerowej obróbki, a także pomiar gęstości kości. Cel pracy. W pracy sprowadzono przydatność systemu Digora do oceny gęstości kości wybranego obszaru wyrostka zębodołowego. Materiał i metody. Materiał stanowiły preparaty szczęki ludzkiej. Jako wzorzec gestości wykorzystano folię ołowianą. Wykonano 30 zdjęć RTG tego samego odcinka wyrostka zębodołowego preparatu. Gęstość mierzono na wybranych obszarach wzornika gestości i fragmencie kości wyrostka. Wyniki i wnioski. Średnia wartość gęstości wybranego obszaru kości wyrostka zębodołowego wynosiła 130,69 a odchylenie - 8,61. Opisana metoda pomiaru może zostać zastosowana do oceny zmian gęstości wybranych fragmentów kości wyrostka zębodołowego.

  Streszczenie angielskie: Background. In recent years many system of digital radiography have arrived, enriching traditional methods of X-ray taking. Benefits of this techniques are decreasency of radiation dosage and possibility of computer enhancing and bone density measurement. Objectives. In this study Digora system was checked under evaluation of density of chosen area of alveolar process. Material and methods. Samples of human maxilla bone were evaluated. As a pattern of density lead foil was used. 30 X-rays of the same area of alveolar process were taken. Density was measured on chosen areas of density pattern and alveolar process. Results and conclusions. Mean value of density of chosen area of alveolar process was 130.69, and deviation was 8.61. Described method of mesurement can be used to evaluate changes of density of chosen areas of alveolar process.

  stosując format: