Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MATER
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Zabezpieczenie opieki medycznej nad dziećmi z rozszczepem wargi i/lub podniebienia w województwie dolnośląskim i opolskim.
Tytuł angielski: Ensurance of medical care of the children with cleft lip and/or palate in the regions of Lower Silesia and Opole.
Autorzy: Piróg Maciej, Materna-Kiryluk Anna, Gajewska Elżbieta
Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.52-56, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,617

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W zwiazku z wypracowaniem w Polsce standardów opieki medycznej nad dziećmi z rozszczepem wargi i/lub podniebienia podjęto próbę oceny stanu tej opieki w dwóch województwach: dolnośląskim i opolskim na podstawie badań ankietowych, którymi objęto rodziców dzieci z rozszczepem wargi i/lub podniebienia zgłoszonych do Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych (PRWWR) z tych dwóch województw. Do PRWWR w latach 1998-1999 z terenu województwa dolnośląskiego i opolskiego zgłoszono 132 dzieci z rozszczepem wargi i/lub podniebienia. Pełne wyczerpujace dane uzyskano od 39 rodzin. Przeprowadzona anliza wykazała, że zakres opieki medycznej u niemowląt urodzonych z rozszczepem wargi i/lub podniebienia w województwie dolnośląskim i opolskim odpowiada standardom postępowania opracowanym przez zespół specjalistów krajowych i zalecanym w piśmiennictwie.

  Streszczenie angielskie: Acording to medical care standards in Poland and tried to evaluate the present state of medical management in the regions: Lower Silesia and Opole. 132 children were submitted to the Polish Register of Congenital, malformations in the Region of Lower Silesia and Opole during 1998-1999. Questionnaires of parents were studied. Data was obtained from 39 families. It was established that the scope of medical treatment of children with cleft lip and/or palate meet the standards, which were recommended by specialists and literature.


  2/5

  Tytuł oryginału: Cystynuria - problem diagnostyczny, kliniczny i terapeutyczny w populacji dziecięcej.
  Tytuł angielski: Cystinuria - diagnostic, clinical and therapeutic aspects in children.
  Autorzy: Czarniak Piotr, Kosiak Wojciech, Maternik Michał
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.31-34, il., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • pediatria
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cystynurią nazywamy genetycznie uwarunkowane zwiększenie wydalania cystyny w moczu z nawracającym tworzeniem kamieni w drogach moczowych. W przeważającej ilości przypadków choroba ta dziedziczy się autosomalnie recesywnie. W 1966 roku Rosenberg zaproponował podział pacjentów chorych na cystynurię na trzy grupy., w zależności od poziomu wydalania cystyny w moczu u ich rodziców. Obecnie poszukuje sie genów i ich mutacji odpowiedzialnych za występowanie choroby. Wustępowanie kamieni cystynowych wśród chorych z kamicą układu moczowego ocenia się na 1-4 proc., a wśród populacji dziecięcej 6-8 proc. czestość występowania pierwszego epizodu kamicy cystynowej w okresie dziecięcym (przed 16 rokiem życia) oblicza się na około 20 proc. całej populacji pacjentów chorych na cystynurię. W 66 proc. przypadków jednymi z pierwszych objawów są zmiany w badaniu ogólnym moczu: hematuria, pyuria, a u połowy pacjentów może wystepować białkomocz. Nawrotne zakażenia układu moczowego często mogą maskować rozwój kamicy cystynowej, a wstrzymanie sie z przeprowadzaniem diagnostyhki obrazowej opóźnia postawienie prawidłowego rozpoznania. Testem przesiewowym o dużej czułości jest próba kalorymetryczna cyjankowo-nitroprusydkowa (Mayera-Brandta0. Celem postanaowienia ostatecznego rozpoznania należy wykonać ilościowee oznaczenie wydalania aminokwasów dwuzasadowych za pomocą chromatografii kolumnowej jonowymiennej. Leczenie polega na zapobieganiu powstawania nowych załogów oraz eliminacji złogów istniejźących. Na metafilaktykę składa się odpowiednia dieta, adekwatna podaż płynów, alkalizacja moczu ...

  Streszczenie angielskie: Cystinuria is an autosomal recessive disorder of the tubular and intestinal resorption of cysteine leading to nephrolithiasis. In the 1960s, Rosenberg due to his studies divided cystunuria into three biochemical forms. Cystinuria accounts for 1-4 p.c. of all urolithiasis and 6-8 p.c. of urolithiasis in children. The first symptoms in 66 p.c. of patients are changes in urinalysis: hematuria, pyuria and protenuria in half of the patients. Recurrent urinary tract infection can mask development of cysteine stones. The colorometric sodium-nitroprusside test is a rapid and simple screening study of cystinuria. Patients with possible nitroprusside test subsequently should undergo ion-exchange chromatographic analysis. Treatment consist of two parts: profilactic and elimination of the formed stones. Diatery manipulation, hydration and urinary alkalization and cystine-binding agents are apart of metafilactic. ESWL and endoscopic modalities can be used to treat preexisting stones or those stones that have failed to respond to conserative management. One should consister cystinuria in patients with "staghorn" caliculi or multiple stones.


  3/5

  Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu krwawień do nadnerczy.
  Tytuł angielski: Diagnostic pitfalls in adrenal hemorrhage.
  Autorzy: Walecka Anna, Giżewska Maria, Materny Jacek, Różańska Joanna
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.26-29, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Presented study examined six neonates diagnosed with adrenal hemorrhaga. Anemia and jaundice were the most common clinical symptoms. Based on clinical examination and USG findings, only one patient with adrenal hemorrhage was accurately diagnosed. All diagnoses were analyzed and the following was concluded: normal differential analysis of clinical findings and USG results are the most important factors in making an accurate diagnosis.


  4/5

  Tytuł oryginału: Zespół Huntera - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Hunter Syndrome - a case report.
  Autorzy: Materna-Kiryluk Anna, Ziemiańska Monika, Hendzel Małgorzata, Stępień Bogumiła
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (3) s.194-196, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 5-letniego chłopca chorującego na zespół Huntera. Charakterystyczne zmiany skórne były objawem, który pozwolił na wstępne ustalenie rozpoznania i ukierunkowanie diagnostyki. Dziecko spełnia prawie wszystkie kryteria rozpoznania tej rzadkiej choroby.

  Streszczenie angielskie: The authors present a case of five years old boy suffering from Hunter Syndrome. Typical skin lesions allowed establishing the preliminary diagnosis and indicated further diagnostic tests. The child meets almost all diagnostic criteria of this rare disease.


  5/5

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia łagodnych chorób tarczycy jodem promieniotwórczym w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.
  Tytuł angielski: The principles of radioiodine therapy for bening thyroid diseases in Central Clinical Hospital of the Military University Medical School in Warsaw.
  Autorzy: Kowalczyk Andrzej, Jurczyk Marek, Ostrowski Marek, Issakiewicz Ryszard, Lewandowska Anna, Stembrowicz Zofia, Mielcarek Waldemar, Pietrzykowski Jacek, Wierzbowska Joanna, Mater Aldona, Kamiński Grzegorz, Czarnowska Halina, Drabek Ireneusz, Konieczna Maria, Karczmarzyk Regina, Dziuk Eugeniusz, Siekierzyński Maksymilian
  Opracowanie edytorskie: Królicki Leszek (koment.).
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (32) s.241-248, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W oparciu o 30 letnie doświadczenia własne syntetycznie przedstawiono zasady leczenia nadczynności tarczycy i wola obojętnego za pomocą jodu promieniotwórczego. W pracy zawarto opis kwalifikacji i przygotowania chorego do leczenia, zakres niezbędnych badań diagnostycznych, cele leczenia zróżnicowane w zależności od rodzaju choroby i odpowiednio założonej dawki promieniowania pochłoniętego. W indywidualnym wyliczaniu aktywności leczniczych uwzględniano masę leczoną tarczycy, maksymalną jodochwytność i efektywny półokres radiojodu z krzywej jodochwytności. Określono najczęstsze przyczyny celowego zwiększania dawki leczniczej. Szczegółowo omówiono schemat leczenia radiojodem chorych z nadczynnością tarczycy w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa powikłanej oftalmopatią. Stosowano tu zasadę precyzyjnego utrzymywania chorego w eutyreozie we wszystkich fazach choroby, podawania 131I w dawce ablacyjnej (minimalna dawka pochłonięta 150 Gy) w osłonie sterydowej w dawkach zależnych od Indeksu Oftalmopatii wg Donadson, a w najcięższych postaciach z równoczesną teleradoterapią oczodołów. Omówiono zasady opieki nad chorym po leczeniu radiojodem. W omówieniu zawarto postępowanie w szczególnych sytuacjach klinicznych, m.in. specjalny sposób przygotowania chorego do leczenia 131I metodą "block and replace".

  Streszczenie angielskie: Thirty years of experience in the radioiodine treatment of hyperthyreosis and non-toxc goitre, supported by our own practice was presented. In this acticle, the qualification and preparation for the treatment, spectrum of unnecessary diagnostic procedures, aim of treatment depended on the kind of illness and adequate assumpted radiation absorbed dose was included. In the individually calculated therapeutical doses of radioiodine, the thyroid mass, maximal radioiodine uptake and effective radioiodine half-time from uptake curve was considered. Most frequent causes of agreeabel increase in the therapeutical doses was defined. Therapeutical schedule of radioiodine treatment in the Graves' ofthalmopathy was thoroughly disscussed. Precise control of euthyreosis during the treatment in the all phases of the illness, ablative therapy (minimal absorbed dose of 150 Gy) under steroid protection according to Donaldson ophtalmopathy index and the orbital teleradiotherapy in the most severe cases was applied. Principles in the patietns care after radioioding therapy was considered. In the disscussion, the proceeding in the uncommon clinical situations (e.g., particular way of patients preparation for treatment by "block and replace" regimen) was included.

  stosując format: