Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MATEŃKO
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Leczenie implanto-protetyczne pacjentów z hipodoncją z zastosowaniem techniki sterowanej regeneracji kości.
Tytuł angielski: Prosthetic treatment of hypodontic patients employing implants and techniques of guided bone regeneration.
Autorzy: Adamczyk Ewa, Gładkowski Jerzy, Mierzwińska-Nastalska Elżbieta, Spiechowicz Eugeniusz, Feder Tomasz, Mateńko Dariusz, Ciechowicz Katarzyna
Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (1) s.9-16, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum. - 25 Konferencja Europejskiego Towarzystwa Protetycznego Praga 06-08.09. 2001
Sygnatura GBL: 305,334

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Hipodoncja należy do najczęściej występujących wad wrodzonych w obrębie twarzowej części czaszki. Zazwyczaj dotyczy braku zawiązków stałych zębów przedtrzonowych oraz bocznych siekaczy. Pacjenci z hipodoncją w obrębie zębów przednich wymagają najczęściej przygotowania ortodontycznego, którego celem jest stworzenie odpowiedniej ilości miejsca na uzupełnienie brakujących siekaczy bocznych. W Interdyscyplinarnym Centrum Implantologicznym przy Katedrze Protetyki Stomatologicznej AM w Warszawie prowadzone jest od kilku lat zespołowe leczenie pacjentów z hipodoncją z zastosowaniem wszczepów śródkostnych. U chorych tych badania kliniczne i radiologiczne wykazują często niewystarczjącą ilość tkanki kostnej dla typowych metod implantologicznych. Często konieczne jest zastosowanie wszczepów o mniejszej średnicy, a niejednokrotnie także różnych technik sterowanej regeneracji kości. W pracy przedstawiono etapy postępowania chirurgicznego i protetycznego u pacjentek z wrodzonym brakiem zawiązków stałych siekaczy bocznych. Wyniki badań klinicznych i radiologicznych, poprzedzone dwuletnim przygotowaniem ortodontycznym, pozwoliły na wykonanie zabiegu wprowadzenia wszczepów systemu Branemarka o średnicy 3,3 mm (wąska platforma).

  Streszczenie angielskie: Hypodontia is the most common congenital defect in maxillofacial area and most frequently refers to the lack of germs of premolars or lateral incisors. Patients lacking teeth in front areas of dental arch often require orthodontic pretreatment, to obtain adequate space for reconstruction of lateral incisors. At the Center of Implantology at Warsaw Medical University the interdisciplinary treatment of hypodontic patients has been performed for couple of years with the use of interosseus implants and fixed applicances supported on implants. The clinical and radiological examinations of those patients often reveal insufficient amount of bone tissue to perform routine implantological treatment. Frequently, the use of low-diameter implants or the techniques of guided bone regeneration is necessary. The aim of this presentation is to shed light on stages of surgical and prosthodontic treatment of patients suffering from congenital lack of permanent lateral incisors. The result of clinical and radiological examinations, preceded by two years of orthodontic preparation, allowed for the installation of two Branemark implants. Case of insufficient amount of bone tissue compelled the authors to use the techiques of guided bone regeneration with xenogenic Bio Os and resorbable Bio Gide membrane. After several months of initial bone-implant intergration, prosthodontics were made for the patients.


  2/4

  Tytuł oryginału: Zastosowanie materiałów ksenogenicznych w regeneracji ubytków kostnych szczęk w materiale Zakładu Chirurgii Stomatologicznej IS AM w Warszawie w latach 1999-2001.
  Tytuł angielski: The use of bone substitutes in regeneration of jaw bone defects. Data from Oral Surgery Department in Warsaw, during the 1999-2001 years.
  Autorzy: Ciechowicz Katarzyna, Plakwicz Paweł, Thun-Szretter Krystyna, Mateńko Dariusz, Ciechowicz Barbara, Wojtowicz Andrzej
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (5) s.273-279, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili metody augmentacji kości z wykorzystaniem preparatów naturalnych: Bio-Oss oraz błony zaporowej Bio-Gide. W pracy przedstawiono wyniki leczenia 26 przypadków różnych ubytków kostnych szczęk. Ta nowoczesna metoda terapii wykorzystująca zdobycze inżynierii tkankowej znalazła zastosowanie w leczeniu ubytków po zabiegach resekcji wierzchołków korzeni zębów po wyłuszczeniu torbieli zapalnych, rozwojowych, przyzębnych w periodontopatiach oraz w implantologii.


  3/4

  Tytuł oryginału: Uzupełnienia typu All-on-One w przypadkach częściowych braków uzębienia.
  Autorzy: Stendera Piotr, Mateńko Dariusz, Grochowski Piotr
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (2) s.9-14, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przy wykonywaniu wieloczłonowego uzupełnienia stałego wspartego na wszczepach śródkostnych niezwykle istotnym zagadnieniem jest idealna precyzja uzupełnienia i jego kontaktu ze wszczepami. Brak "pasywnego dopasowania" konstrukcji protetycznej może spowodować powstanie powikłań, z utratą wszczepów włącznie. W okresie wcześniejszym powyższe zagrożenia eliminowane były dzięki stosowaniu łączników (jako strefy buforowej, niwelującej niedokładności tzw. "suprastruktury") i wykonywaniu części metalowej uzupełnienia ze stopów na bazie złota, co w przypadkach niedokładności odlewu umożliwiało cięcie i lutowanie. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod wykonawstwa laboratoryjnego w chwili obecnej istnieje możliwość wykonania uzupełnienia przykręcanego bezpośrednio do implantów z częścią metalową ze stopu na bazie tytanu, której precyzja wykonania gwarantuje dokładności dopasowania bez wywierania niekorzystnych sił na implanty. Jedną z takich technik jest wprowadzony przez Nobel Biocare system All-in-One, w którym część metalowa mostu zostaje wykonywana przy użyciu sterowanej przez komputer obrabiarki, wycinającej konstrukcję uzupełnienia z jednego bloku tytanu, odlanego wcześniej w warunkach przemysłowych. Większość obecnie dostępnych opracowań dotyczy mostów okrężnych wykonanych tą techniką, a wielu klinicystów nie zdaje sobie ciągle sprawy z tego, iż istnieje możliwość wykonania uzupełnienia o niskiej masie, dobrej biokompatybilności i niższym koszcie. Wykonano 8 mostów ...

  Streszczenie angielskie: Perfect fit between the framework and implants is extremely important for multi-unit restoration retained on implants. Lack of "passive fit" of the framework can cause some complications, including loss of implants. The risk mentioned was previously eliminated due to the use of abutments (as "misfit eliminating zone") and casting of the framework with gold alloys, which allowed cutting and soldering in the cases of misfit. Thanks to the use of modern laboratory methods it is now possible to produce restoration retained directly on implants with the metal part made of titanium alloy, whose precision ensures perfect fitting without any bending forces exerted on implants. One of such methods is the All-in-One system (Nobel Bciocare), in which the metal part of the restoration is made of one piece of commercially cast titanium, with the use of a computerized milling machine. The majority of currently available specifications deal with the fixed total restorations obtained with this method; many dentists cannot realize the possibility of taking advantage of the system for smaller bridges, at the same time obtaining restoration of reduced weight, good biocompatibility and at lower price. Were made 8 bridges for 5 patients. The paper describes: - the basics of the All-in-One system with its advantages and disadvantages and its use for partially edentulous patients, - clinical procedures with a precise description of the impression technique, - differences in clinical steps ...


  4/4

  Tytuł oryginału: Korony przykręcane do implantu wykonane z użyciem łącznika Ti-Adapt.
  Tytuł angielski: Screw-retained implant crowns produced with the use of TiAdapt abutment.
  Autorzy: Stendera Piotr, Mateńko Dariusz, Grochowski Piotr
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (3) s.28-33, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Równolegle z koncepcją Sipmler in Practice firma Nobel Biocare wprowadziła łącznik typu TiAdapt jako podbudowę dla koron cementowych. Zarówno korony cementowane, jak i przykręcane mają swoje wady i zalety. Istieje wiele uwarunkowań decydujących o wyborze rozwiązania protetycznego w różnych przypadkach klinicznych. Ciągle jednak uzupełnienia przykręcane są uważane za rozwiązania bezpieczniejsze, a usuwanie wszelkich powikłań i uszkodzeń mechanicznych w przypadkach takich koron jest dużo łatwiejsze. W systemie Branemarka istniej możliwość wykonania korony przykręcanej do implantu przy zastosowaniu ceramicznego łącznika CerAdapt lub złotego łącznika AurAdapt z możliwością dolania stopu na bazie złota. Łącznik typu TiAdapt wykonany jest z tytanu i dla regularnej platformy wszczepu produkowany jest w siedmiu różnych kształtach. Producent zaleca indywidualną korektę kształtu łącznika i nie ma przeciwwskazań do napalania na łącznik porcelany zgodnie z zasadami licowania ceramiką stopów na bazie tytanu. Dlatego w przypadkach prawidłowej integracji wszczepów, w okolicach braku pojedynczych zębów w odcinkach bocznych, zdecydowano się na wykonanie przykręconych do implantów koron, których część metalową stanowił zmodyfikowany łącznik typu TiAdapt. Wycisk z poziomu wszczepu pobierany był za pomocą przenośnika wyciskowego. Na modelu, wykonanym przy użyciu repliki wszczepu i sztucznego dziąsła, dokonywano korekty kształtu dobranego łącznika TiAdapt, na który następnie napalana ...

  Streszczenie angielskie: Nobel Biocare introduced TiAdapt for cemented crowns, simultaneously to Simpler in Practice concept. Both of them, cemented and screw-retained crowns, have some advantages and disadvantages and there are a lot of circumstances which determine the choice of a different prosthetic solution in a different clinical case. However screw-retained restorations are still considered as more secure and the elimination of any complications and damages is much easier with those restorations. In Branemark system is possible to make screw-retained crowns with the usage of a ceramic CerAdapt abutment or with an AurAdapt abutment (after additional gold alloy casting). TiAapt abutment is made of titanium. it is produced in 7 designs for regualr platform. Individual reshaping is recomended and there are no contraindications for porcelain fusing on it according to the rules of porcelain veneering of titanium alloys. Therefore in the cases of proper osseointegration of implants installed in the region of single tooth missing, it was decided to make screw-retained crowns with metal part made of modified TiAdapt abutment. Impression from the implant level was made with the usage of the impression transfer. On master model, made of implant replica and artificial gum, an appropriate reshaping of TiAdapt abutment was made and the porcelain was fused on it. The crowns were attached directly on implants in the patients' mouths with the abutment screws and conta-angle with torque control. This ...

  stosując format: