Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MARSZALSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Immunochemiczne aspekty reakcji alergicznych na antybiotyki beta-laktamowe.
Tytuł angielski: Immunochemical aspects of allergic reactions to beta-lactam antibiotics.
Autorzy: Mędrala Wojciech, Wolańczyk-Mędrala Anna, Szczepaniak Wioletta, Rosińczuk-Tonderys Joanna, Sycz Robert, Tomkowicz Tomasz, Marszalska Marita
Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (1) s.13-19, il., tab., bibliogr. 76 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,342

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono współczesne poglądy na temat immunochemicznych podstaw reakcji alergicznych na antybiotyki beta-laktamowe. Różnice w budowie tych antybiotyków stanowią przyczynę obecności, lub braku występowania, zjawiska krzyżowej nadwrażliwości. Omówiono ewolucję tych zjawisk na przestrzeni 40 lat z uwzględnieniem zmian w profilu uczuleń spowodowanych wprowwadzaniem nowych antybiotyków do użytku oraz przedstawiono różnice w tym zakresie w zależności od populacji, na której wykonano badania.

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper was to present current opinion on immunochemical basis of allergic reactions to beta-lactam antibiotics. Structural differences between these drugs are the cause of the presence or absence of cross reactivity. 40 years evolution of this cross reactivity has been presented in the study, accounting its changes as a result of putting new antibiotics into practice. Also there were presented differences within this evolution in dependence of population in which the studies were performed.


  2/3

  Tytuł oryginału: Badania nad krzyżową nadwrażliwością na antybiotyki penicylinowe u chorych z natychmiastowymi reakcjami alergicznymi wywoływanymi przez amoksycylinę.
  Tytuł angielski: Studies on cross reactivity to penicillins in patients with immediate allergic reactions caused by amoxicillin.
  Autorzy: Mędrala Wojciech, Wolańczyk-Mędrala Anna, Liebhart Jerzy, Małolepszy Józef, Wójcicka Irena, Marszalska Marita
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.58-63, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In this study we have explored the presence of cross reactivity to penicillin and ampicillin in patients with immediate allergic reactions caused by amoxicillin. Skin test results with amoxicillin were positive in 66.66 p.c. and in the remaining 33.34 p.c. were negative. In 81.84 p.c. patients we observed positive results of skin tests with penicillin and/or ampicillin. Only in 14.48 p.c. of the patients we observed selective response to amoxicillin. On the basis of obtained results we conclude that sensitivity of skin tests with amoxicillin is rather moderate and confirmation of amoxicillin hypersensitivity can be obtained using skin tests with other penicillins. In our material selective amoxicillin hypersensitivity can be defined as a relatively rare phenomenon. Theses data should have the important implications in antibiotics' selection in patients with amoxicillin allergy.


  3/3

  Tytuł oryginału: Komórki śródbłonka we krwi obwodowej chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Endothelial cells in peripheral blood in asthma patients.
  Autorzy: Krasnowska Maryla, Marszalska Marita, Krasnowski Ryszard, Kopeć Wacław
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.163-167, il., tab,. bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Spośród efektorowych komórek uczesniczących w alergicznym zapaleniu w astmie, komórki śródbłonka odgrywają istotną rolę. W przewlekłej astmie dochodzi do nowotorzenia naczyń, czemu może towarzyszyć migracja komórek śródbłonka. Cel pracy. Celem pracy było zbadanie, czy w astmie powstają zmiany w śródbłonku naczyniowym. Materiał i metody. Oceniano liczbę krążących komórek śródbłonka we krwi obwodowej u osób chorych na astmę i porównano z osobami zdrowymi. Badanie oparto na metodzie immunofluorescencyjnej z użyciem swoistego przeciwciała monoklonalnego. Zbadano 26 chorych na astmę i 14 osób zdrowych. Wyniki. Liczba krążących komórek u chorych wynosiła średnio 1,3 ń 0,7 vs 0,48 ń 0,3 u osób zdrowych. Różnice między grupami były wysoce znamienne. Wnioski. Wynik ten może wskazywać na udział śródbłonka w procesie remodelingu w astmie.

  Streszczenie angielskie: Background. Among effector cells, participating in allergic inflammation in bronchial asthma, endothelial cells play a major role. In persistent asthma agniogenesis occurs, which may be accompanied by endothelial cells migration. Objectives. The objective of the study was the assessment of the number of circulating endothelial cells in blood in asthmatic patients as compared with healthy individuals. Mateiral and methods. The study employs the immunofluorescence method using a specific monoclonal antibody. The study involved 26 asthmatic and 15 healthy individuals. Resutls. The circulating endothelial cells average count in the asthmatic patients was 1.3 ń 0.7 vs 0.48 ń 0.3 cells/mL in the healthy ones. The differences were of statistic importance. Concluisons. The result may indicate a particpation of endothelium in remodeling in asthma.

  stosując format: