Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MARSZAŁ
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/24

Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z pediatrii : podręcznik dla studentów i lekarzy
Autorzy: Bober Klaudiusz, Daab Michał, Deja Grażyna, Dobrowolska-Wiciak Barbara, Drzewiecka Barbara, Emich-Widera Ewa, Goc Barbara, Jadamus-Niebrój Danuta, Jamroz Ewa, Januszek-Trzciąkowska Aleksandra, Jarosz-Chobot Przemysława, Kalina-Faska Barbara, Kobielska Lucyna, Koehler Brygida, Koprowska Elżbieta, Kopyta Ilona, Krajewska-Siuda Ewa, Krawczyk Robert, Kowala Bohdan, Kusz Ewa, Mandera Marek, Marszał Elżbieta, Maruniak-Chudek Iwona, Minkina-Pędras Mariola, Moskała Helena, Muchacka-Bianga Małgorzata, Musialik-Świetlińska Ewa, Owsianka-Podleśny Teresa, Paprocka Justyna, Pietruszewski Jerzy, Pilch Jacek, Plutowska-Hoffmann Kalina, Poliszuk-Siedlecka Małgorzata, Sitko-Rudnicka Magdalena, Szwed-Białożyt Barbara, Świetliński Janusz, Świst-Szulik Katarzyna, Wackermann-Ramos Anna, Walencka Zofia, Wilk-Tyl Joanna, Włodarska Danuta, Wojaczyńska-Stanek Katarzyna, Wolicka-Kołacz Iwona, Zdąbłasz Małgorzata
Opracowanie edytorskie: Koehler Brygida (red.), Marszał Elżbieta (red.), Świetliński Janusz (red.).
Wydanie: - Wyd. 1 dodr
Źródło: - Katowice, Śląska Akademia Medyczna 2002, 548 s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 740,104

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria


  2/24

  Tytuł oryginału: Stężenie kadmu we krwi i moczu oraz zawartość kadmu we włosach u dzieci zamieszkałych w Katowicach Murckach.
  Tytuł angielski: Concentrations of cadmium in blood and urine and their contents in the hair of children from Katowice Murcki.
  Autorzy: Błach-Legawiec Izabela, Emich-Widera Ewa, Bibrzycka Aleksandra, Marszał Elżbieta, Woś Halina
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.633-638, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Jedną z czołowych pozycji na światowej liście substancji szkodliwych zajmuje kadm (Cd), będący metalem ciężkim. Kadm dostaje się do organizmu człowieka drogą oddechową (w tym zawarty w dymie tytoniowym) oraz pokarmową. Celem pracy było ustalenie, czy u dzieci zamieszkałych w jednej z najbardziej czystych dzielnic Katowic stężenia Cd we krwi i moczu oraz jego zawartość we włosach przekraczają dopuszczalne wartości, oraz przeanalizowanie wpływu wybranych czynników środowiskowych (ekspozycja na dym tytoniowy, poziom wykształcenia rodziców) na ilość Cd w tych materiałach. Badaniem objęto 48 dzieci w wieku 9, 10 i 11 lat zamieszkałych na terenie Katowic Murcek i uczęszczających do tamtejszej szkoły podstawowej. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej testem Shapiro-Wilka i Wilcoxona. Stężenie Cd we krwi wynosiło 0,479 ćg/l, moczu 0,840 ćg/g kreatyniny. Średnia zawartość Cd we włosach stanowiła 0,23 ćg/g suchej masy. U 13 dzieci (30,95 proc.) stężenie Cd we krwi przekraczało dopuszczalną wartość 0,5 ćg/l, natomiast u 10 (23,25 proc.) ujawniono przekroczenie referencyjnej wartości w moczu (1 ćg/g kreatyniny). Wykazano, że dzieci zamieszkałe bliżej drogi szybkiego ruchu miały wyższą zawartość Cd we włosach. Na zawartość Cd w organizmie znaczący wpływ wywierają czynniki środowiskowe, takie jak lokalizacja drogi i natężenie ruchu samochodowego.

  Streszczenie angielskie: One of the leading positions on the world's list of harmful substances is taken by cadmium, which is a heavy metal. Cadmium (Cd) gets into the human body through either respiratory tract (cigarette smoke) or alimentary canal. The aim of the study was to 1) determine whether the concentration of cadmium in blood and urine of children from Katowice Murcki - one of the cleanest districts of the town - as well as its contents in the hair of the children exceeds acceptable values and 2) to analyse the effect of chosen environmental factors (exposition to smoke, parents' education) on the amount of cadmium in these materials. The study comprised 48 children at the age from 9 - 11 years form Katowice Murcki, attending the same primary school. The findings were statistically analysed using Shapiro-Wilk and Wilcoxon test. Concentration of cadmium in the blood was 0.479 ćg/l, in urine 0.840 ćg/g creatinine and the average concentration in the hair constituted 0.23 ćg/g dry mass. Concentration of cadmium in the blood of 13 children (30.95 p.c.) exceeded acceptable 0.5 ćg/l value, while in 10 children (23.25 p.c.) value in the urine was exccded. In was 1 ćg/g creatinine. It has been shown that children who lived nearby motorway presented higher content of cadmium in the hair. Environmental factors such as: location of the road and intensity of traffic influence the content of cadmium in the human body.


  3/24

  Tytuł oryginału: Postępowanie chirurgiczne w leczeniu nienowotworowych torbieli trzustki na podstawie doświadczeń własnych z lat 1962-1997.
  Tytuł angielski: Surgical management in the treatment of non-neoplasmatic cysts of pancreas on the base of own experience from 1962-1997.
  Autorzy: Kryska Marian, Marszałek Tomasz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.65-70, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wyników leczenia chorych z torbielami rzekomymi trzustki. Materiał i metodyka. Przedstawiono retrospektywną ocenę wyników leczenia 67 chorych (41 mężczyzn i 26 kobiet) w wieku 26-81 lat z pseudotorbielami trzustki leczonymi w oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie w latach 1962-1997. Wyniki. Leczono chirurguicznie 56 przypadków (83,6 proc.). Cystogastrostomię sposobem Jurasza wykonano u 29 chorych, z tego w blisko 25 proc. przypadków przy użyciu mechanicznego szwu okrężnego, uzyskując skrócenie czasu wykonywanego zabiegu o 1/4. Cystojejunostomię lub cystoduodenostomię wykonano w 4 przypadkach, sączkowanie zewnętrzne w 16. U 4 pacjentow resekowano część trzustki wraz z torbielą, a ponadto dwie torbiele położone poza trzustką takżeresekowano. Odnotowano jeden przypadek marsupializacji. Powiklania pooperacyjne wystąpiły w 5 przypadkach kończąc niepomyślnie przebieg leczenia. Zachowawcze wyleczenie uzyskano w 11 przypadkach (16,4 proc.). Wnioski. zastosowane metody pozwoliły na wyleczenie 92,5 proc. chorych. Wybierając metode leczenia pozapalnych torbieli trzustki należy uwzględnić lokalizację, dojrzałość torbieli, wielkość oraz stan przewodu Wirsunga.

  Streszczenie angielskie: Bacground: The aim of this study was to review the results of management of pancreatic pseudocysts. Material: The study group comparised 67 patients (41 men and 26 women) with pancreatic pseudocysts treated during the period between 1962-1997. Method: Data were collected retrospectively regarding the clinical presentation, the nature of the treatment and its outcome. Results fifty-six patients (83.6 p.c.) was operated on. Fifty patients underwent drainage procedures, 6 resection. Eleven patients was treated by the conservative way. Five patients died after the operations. Conclusion: The methods used for pancreatic pseudocysts treatment were effective with low morbidity and mortality rates.


  4/24

  Tytuł oryginału: The expression of PDGF, its receptors and capillary morphometry in the developing lung: quantitative studies.
  Autorzy: Marszałek A[ndrzej], Biczysko W[iesława], Wąsowicz M[arcin], Daa T., Yokoyama S.
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.139-140, il., bibliogr. 11 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • zarodki

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was the evaluation of the expression levels of PDGF-A and B, and PDGFR-ŕ, and changes of apillary cross-sectional areas during terminal vascular network formation in the developing lung. Pathogen-free fetuses and newborn Wistar rats were used. Lungs were processed for frozen sections used for immunohistochemical staining and parallel tissue specimens were prepared for transmission electron microscopy. The expression levels of PDGF-A and B, and PDGRR-ŕ were obtained using quantitative image anlysis. Additionally, the morphometry of capillary cross-sectional area was performed. We found that the expression levels of the studied antigens fluctuated, and the highest values were found in 2-day old fetuses (p 0.0001). Although there were no significant differences of the area of "a single" capillary, the area of the endothelium decreased significantly in perinatal period (p 0.0001). We conclude that the statistically significant changes of the studied antigens' expression as well as the of capillary cross-sectional area occur in the perinatal period.


  5/24

  Tytuł oryginału: Zastosowanie pomiaru skórnego przepływu krwi rąk do oceny skuteczności ochronnej rękawicy antywibracyjnej.
  Tytuł angielski: Hand skin blood flow measurement in assessing protective efficiency of antivibration gloves.
  Autorzy: Marszałek Anna, Kowalski Piotr
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (3) s.239-243, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Z danych zawartych w literaturze wynika, że po długotrwałej ekspozycji na wibracje miejscowe, w obrębie kończyn górnych, stwierdzane były zaburzenia naczyniowo-nerwowe, rzadziej kostno-stawowe oraz o charakterze mieszanym. U pięciu zdrowych mężczyzn, nieeksponowanych zawodowo na wibracje, przeprowadzono badania skórnego przepływu krwi podczas 5-minutowej ekspozycji prawej ręki na wibracje miejscowe (odfiltrowany biały szum 2-2000 Hz, ważona wartość przyspieszenia drgań 9 ms-ý) i wykonaniu testu kompieli wodnej rąk (14řC) w dwóch wariantach: z zastosowaniem rękawicy antywibracyjnej i bez niej. Bezpśrednio po zastosowaniu wibracji wykazano wyraźne zmiany poziomu skórnego przepływu krwi na prawej i lewej ręce w wariancie bez rękawicy antywibracyjnej i brak zmian w badaniu z zastosowaniem rękawicy ochronnej. Test kąpieli wodnej nie różnicował wariantów badań (z rękawicą ochronną i bez niej). Wydaje się, że pomiar poziomu skórnego przepływu krwi po ekspozycji na wibracje może być użyteczną metodą do oceny skuteczności ochronnej rękawic antywibracyjnych, ale niezbędne są dalsze badania.

  Streszczenie angielskie: The literature data show that a long exposure to local vibration leads to neuro-vessels, and less frequently to osteoarticular or mixed disorders within upper extremities. In five healthy males, not occupationally exposed to vibration, skin blood flow was examined during a 5-min exposure of the right hand to local vibration (filtered off white noise 2-2000 Hz, weight vibration acceleration of 9 m/s-ý), and the cold provocation test with water at 14řC in two variants: with and without antivibration glove, was performed. Immediately after local vibration, evident changes in the skin blood flow on the right and left hands were registered in the experiment without antivibration glove. There were no changes in the experiment with antivibration glove. The cold provocation test, in none of its variants (with and without antivibration glove) showed any changes. It seems that the skin blood flow measurements taken immediately after the hand exposure to local vibration may be a useful method for assessing potective efficiency of antivibration gloves, however further studies are required to support this observation.


  6/24

  Tytuł oryginału: Encefalopatie padaczkowe wieku dziecięcego.
  Tytuł angielski: Children's epileptic encefalopathies.
  Autorzy: Marszał Elżbieta
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (21) s.101-112, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorka przedstawia najczęstsze dziecięce encefalopatie padaczkowe określane w piśmiennictwie zachodnim jako "padaczka katastroficzna". Zespoły te charakteryzują się wczesnym początkiem napadów, znaczną ich częstotliwością (nawet codziennych), lekoopornością i opóźnieniem umysłowym. Praca uwzględnia różne czynniki etiologiczne odpowiedzialne za wystąpienie encefalopatii padaczkowych. Ponadto artykuł poza obrazem klinicznym omawia również postępowanie terapeutyczne. Na zakończenie przedstawia perspektywy leczenia padaczki w przyszłości.

  Streszczenie angielskie: The authoress presented the most frequently occuring children,s epileptic encephalopathies, described as catastrophic epilepsy in the western terminology. The syndromes are charcterized by early onset and frequent seizures (even daily), drug resistance and mental retardation. A review of etiological causese leading to epileptic encephalopathies is also included. Apart from the clinical presentation therapeutic procedures are taken into consideration in the work. Finally, the perspectives of treatment of epilepsy are demonstrated.


  7/24

  Tytuł oryginału: Zwyrodnienie tylnosznurowe w wyniku wtórnego niedoboru witaminy B12 u 9-letniej dziewczynki.
  Tytuł angielski: Myelosis funicularis as a result of secondary vitamin B12 deficiency in a 9-year-old girl.
  Autorzy: Kopyta Ilona, Jamroz Ewa, Marszał Elżbieta
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.228-234, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy prezentują rzadki przypadek zwyrodnienia tylnosznurowego w wyniku wtórnego niedoboru witaminy B12. Dziewięcioletnia dziewczynka z nieobciążonym wywiadem rodzinnym i ciążowo-porodowym, u której w pierwszej dobie życia wykonano resekcję końcowego odcinka jelita cienkiego z powodu atrezji, została przyjęta do Kliniki z uwagi na narastający niedowład spastyczny kończyn dolnych. W badaniu fizykalnym uwagę zwracała apatia i męczliwość dziecka, bladość powłok, blizna na powłokach brzusznych po resekcji jelita. W badaniu neurologicznym - zespół piramidowy z kończyn dolnych, zaburzenia równowagi nasilające się przy zamkniętych oczach, zaburzenia czucia głębokiego. W badaniach dodatkowych - niedokrwistość megaloblastyczna, w obrazie szpiku kostnego - erytropoeza normoblastyczna z obecnością komórek megaloidalnych, skrajnie niski poziom witaminy B12 w surowicy krwi i prawidłowy poziom kwasu foliowego; w teście wchłaniania witaminy B12 - znaczne upośledzenie jej wchłaniania; zapalenie śluzówki i przełyku i dwunastnicy potwierdzone badaniem histopatologicznym. Ponadto nieprawidlowy wynik somatosensoryczny potencjałów wywołanych, a w badaniu przewodnictwa - cechy neuropatii demielinizacyjno-aksonalnej w obrębie kończyn dolnych. MRI głowy i rdzenia kręgowego prawidłowy. Wykluczono kwasicę metylomalonową, stwardnienie rozsiane oraz inne przyczyny ataksji u dzieci. Całokształt obrazu klinicznego (tj. niedokrwistość megaloblastyczna, cechy zwyrodnienia tylnosznurowego i dane z ...

  Streszczenie angielskie: A nine-year-old girl without aggravating family history or adverse pregnancy and neonatal outcome, who underwent a resection of the end section of the small bowel as a result of atresia in the first twenty four hours of her life, was admitted to the department on account of spastic paresis of the lower extremities. Apathy and tiredness appeared the most striking features on the physical examination of the child; likewise the pale colour of skin and a scar on the abdomen integuments - a result of the resection. Neurological examination revealed pyramidal syndrome from the lower extremities, disturbed sense of balance with intensified with closed eyes, and deep sensibility disorders. Megaloblastic anaemia was revealed on further examination, while bone marrow image showed normoblastic erythropoesis with the presence of megaloid cells. The extremely low level of vitamin B12 in the blood serum and a regular level of folic acid were found. The vitamin B12 absorbtion test (Schilling test) showed considerable impairment in the process. The inflammation of the esophagus and duodenum mucosa was confirmed in a histopathological examination. Furthermore, irregular result of somatosensory induced potentials (SEP) and conductivity test revealed some characteristics of axonal - demyelinating neuropathy in the lower extremities. MRI of the head and spinal cord was correct. The diagnostics excluded methylomalonic acidosis, multiple sclerosis and other causes of ataxia in children. ...


  8/24

  Tytuł oryginału: Jeszcze o możliwościach doskonalenia pracy recepturowej półstałych postaci leków.
  Tytuł angielski: Once more about developments in techniques of semisolid dosage forms compounding.
  Autorzy: Marszałł Leszek
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (9) s.428-430, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Streszczenie angielskie: Porcelain mortars and pestles are frequently used to comminute drug substances and production of semisolid preparations in a community pharmacy. The cross-contamination in porcelain mortars is observed and the common washing procedures are often insufficient. The danger of cross-contamination is practically eliminated in plastic mortars. The incorporation of solid drugs into an ointment bases using levigation is discussed. The use of Unguator improve quality of the compounded ointments, creams, gels and suspensions and is highly recommended as useful equipment for a community pharmacy.


  9/24

  Tytuł oryginału: Sauna - wpływ na funkcje organizmu i sposób stosowania.
  Autorzy: Marszałek Sławomir, Szapowałow Natalia
  Źródło: Med. Man. 2002: 6 (1/2) s.49-52, tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,375

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/24

  Tytuł oryginału: Two-year natural course of ischaemic mitral regurgitation in patients treated with surgical revascularisation.
  Tytuł polski: Przebieg niedomykalności mitralnej w 2 lata po pomostowaniu bez operacyjnej korekcji wady.
  Autorzy: Nowosad Halina, Grzelak-Szafrańska Hanna, Marszałek Edyta, Goździk Anna, Derkacz Arkadiusz, Skalik Robert, Kustrzycki Wojciech, Poręba Rafał
  Opracowanie edytorskie: Rawczyńska-Englert Irena (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.510-516, il., tab., bibliogr. 17 poz. + bibliogr. 7 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Beckground. Mitral regurgitation is often present in patients with coronary artery disease (CAD) who undergo coronary artery by-pass grafting (CABG). Prior to surgery, the indications for mitral valve replacement (MVR) must be considered in each patient. Aim. To assess the natural history of mild to moderate ischaemic mitral regurgitation in patients who underwent CABG about were not selected for simultaneous MVR. Methods. The study comprised 54 patients (12 females, mean age 62.4 ń 9.7 years) with CAD and mild to moderate ( 40 p.c. of left atrial area) mitral regurgitation. Echocardiographic examination was performed before CABG, in the early postoperative period and two years after CABG. The mitral regurgitation area, dimension of the left atrium, and left ventricular diameter as well as function were evaluated. Results. A decrease in the mean value of mitral regurgitation expressed as per cent of the left atrial area both in the early and two year follow-up examinations was observed. No left atrial or left ventricular enlargement was noted. A trend towards an improvement of the left ventricular ejection fraction was observed. Conclusions. Our results sggest that conservative treatment of mild to moderate ischaemic mitral regurgitation in patients undergoing CABG is justified.


  11/24

  Tytuł oryginału: Surfaktant egzogenny a uszkodzenie bariery powietrze-krew. Studium eksperymentalne.
  Tytuł angielski: Effect of exogenous surfactant on alveolar barrier. An experimantal study.
  Autorzy: Wąsowicz Marcin, Biczysko Wiesława, Drwiła Rafał, Marszałek Andrzej, Andres Janusz, Florek Ewa
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.76-80, il., bibliogr. 23 poz., sum. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest eksperymentalna ocena interakcji pomiędzy różnymi preparatami powierzchniowo-czynnymi (surfaktantami) a zdrową tkanką płucną. W badaniu wykorzystano 30 dorosłych szczurów rasy Wistar. W każdej grupie czasowej, której podawano surfaktant egzogenny wykorzystywano 4 zwierzęta a w grupach kontrolnych (K) gdzie zwierzętom podawano dotchawiczo sól fizjologiczną wykorzystano po 2 szczury. Użyte zostały 2 preparaty: Survanta (S) i Exosurt (E). Leki podawano zwierzętom dotchawiczo w sedacji ketaminą i po zaintubowaniu rurką 16 G. Surfaktanty stosowano w dawce 100 mg lipidów na kg m.c., a sól fizjologiczną w równoważnej dawce objętościowej. Natychmiast po podaniu preparatu zwierzęta ekstubowano i oddychały one spontanicznie. Płuca zwierząt pobierano do badań w następujących odstępach czasowych: 30 min., 6 h i 24 h po podaniu preparatu (lub soli fizjologicznej). Preparaty poddawano obserwacji w mikroskopie świetlnym i elektronowym. Płuca zwierząt z gruyp K nie wykazywały cech uszkodzenia pęcherzyków płucnych, natomiast obserwacje morfologiczne płuc szczurów, którym podano S lub E wykazały liczne cechy uszkodzenia pęcherzyków płucnych. Rozmieszczenie zmian nie było równomiernie, tzn. obserwowano pęcherzyki nieuszkodzone, pęcherzyki uszkodzone częściowo i wreszcie pęcherzyki zupełnie zniszczone. Zmiany patologiczne były bardziej nasilone 6 h i 24 h po podaniu preparatów, większe uszkodzenie powodował E. Uszkodzenie tkanki płucnej wyrażało się istnieniem obszarów ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study to evaluate the interactions between different exogenous surfactant preparations and healthy lung tissue. After approval by local Animal Care and Use Committee we used 30 adult, male Wistar rats, divided to receive Survanta (S) (Abbott, USA), Exosurf (E) (Glaxo SmithKline, USA) or saline (K) under ketamine anesthesia. Solutions (11 mg of lipids per kg b.w.) were administered via endotracheal cannula in two divided doses. Next, rats were extubated and left for 30 min (T1), 6h (T2) or 24 h (T3) on spontaneous air ventilation. After that time rats were anaesthetized and have their lungs removed and studied under standard or electronic microscopy. Lungs of rats from the saline (K) gropups were normal. In the lungs from rats of E and S groups there was diffuse injury of an alveolar epithelium, some alveoli were filled with exudate, some were overinflated. Macrophages and neutrophils coulded be found inside alveoli, as well as lamellar bodies. Both epithelium and endothelium structures were damaged. The spread of the injury correlated with time (more propounced changes were found in groups T2 and T3) and type of preparation (K S E). We think that in adult, normal lungs exogenous surfactant administration can induce alveolar system injury that is related to time and preparation used. The mechanism of the injury may be related to an excessive amount of surface- active preparation, lack of natural surfactant proteins in used solutions and/or improper way ...


  12/24

  Tytuł oryginału: Effect of exogenous pulmonary surfactant preparations on the structure of pulmonary alveoli in newborn rats.
  Autorzy: Żurawski Jakub, Wąsowicz Marcin, Marszałek Andrzej, Florek Ewa, Biczysko Wiesława
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (3) s.285-295, il., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Treatment of pre-term newborns with exogenous surfactant preparation is a well established part of the therapy for respiratory distress syndrome of the newborns (RDS). Since the introduction of surfactant into clinical practice in 1980, hundreds of studies have been published describing beneficial effects of such treatment. There is only limited number of morphological publications reporting adverse effects of surfactant administration. The aim of the present study is to describe morphological changes in the lung after surfactant administration to healthy newborn rats. Two types of surfactant were used: Exosurf (Glaxo Wellcome, England) and Survanta (Abbott Laboratories, USA). Surfactant preparation were given intratracheally in single dose (bolus) (100 mg of lipids per kg b.w.). Animals from control group received 0.9 p.c. saline in equivalent volume. Lung specimens were taken 15, 20, 25 and 30 minutes after drug administration and evaluated by light and electron microscopy. There was no damage in lungs from the control group. Tissue specimens from the Exosurf group revealed severe pathological changes: foci of atelectasis, frank edema in the parenchyma, focal disruption of air-blood barrier, hemorrhages in many alveoli, surfactant particles in man alveolar capillaries, and strongly activated alveolar macrophages. In this group changes appeared as early as 15 min after surfactant administration and intensity of lung injury increased with time. Also, Survanta administration caused damage to the lung tissue. However, the changes were less intense and appeared later (20 - 25 minutes after Survanta treatment). In conclusion, the presented morphological findings proved that exogenous surfactant administration to healthy rat nevborns caused lung damage. Comparing two different surfactant preparation. Exosurf and Survanta, it was shown that the former one produced stronger and faster damage to lung alveoli than the latter one.


  13/24

  Tytuł oryginału: Ropień kanału kręgowego jako powikłanie wrodzonej zatoki skórnej okolicy krzyżowej u dwuletniej dziewczynki.
  Tytuł angielski: Vertebral canal abscess as a complication of congenital sacral sinus in a girl aged two years.
  Autorzy: Gamza Małgorzata, Mandera Marek, Jamroz Ewa, Kluczewska Ewa, Marszał Elżbieta
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.393-401, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ropien kanału kręgowego to bardzo rzadkie schorzenie. Pierwszy opis w literaturze medycznej pochodzi z 1830 roku. Dotychczas, do 2000 roku opisano około 20 pacjentow z ropniem kanału kręgowego, będącym powikłaniem wrodzonej zatoki skórnej. Zatoka skórna (sinus dermalis) jest wadą rozwojową z grupy zaburzeń indukcji grzbietowej i powstaje w 4-6 tygodniu życia płodowego. Leczeniem z wyboru jest wycięcie zatoki skornej zanim dojdzie do powiklan pod postacią stanu zapalnego. Autorzy opisują 2-letnią dziewczynkę z ropniem kanału kręgowego, będącym powikłaniem grzbietowej zatoki skórnej okolicy krzyżowej. Choroba przebiegała z wysoką gorączką, utrzymującą się powyżej 2 tygodni, niedowładem wiotkim prawej kończyny dolnej oraz porażeniem zwieraczy. Początkowo dziecko było leczone zachowawczo, a następnie po ograniczeniu się stanu zapalnego przeprowadzono zabieg neurochirurgiczny polegający na wycięciu zatoki skórnej wraz z torbielą skórzastą zawierającą treść ropną. Autorzy dokonują przeglądu piśmiennictwa dotyczącego opisywanego zagadnienia. Przedstawione w literaturze metody diagnostyki i leczenia są zbieżne z prezentowaną przez nas obserwacją.

  Streszczenie angielskie: Vertebral canal abscess is rather an uncommon disease. Since 1830, when the first report that spinal of absces was published. Till to 2000, no more than 20 cases as a result of dermal sinus infection were reported. Dermal sinus results from an incomplete separation of the cutaneus ectoderm from the neural ectoderm between the 4 and 6 weeks of fetal development. Surgical excision of the sinus is the treatment of choice for prevention of infection. The authors describes a 2-year-old girl with that abscess secondary to dorsal dermal sinus in sacral region. The patient presented with fever, since two weeks, flaccid paraparesis mainly in the right lower extremity, urinary and bowel incontinence. The child was initially treated conservatively, and after limitation of inflammatory process the dermal sinus and dermoid cyst containing a large quantity of pus were excised. The authors reviewed the literature of spinal cord abscesses secondary to congenital dermal sinus. The diagnostic and therapeutic methods presented in the literature are discussed in comparison with our case.


  14/24

  Tytuł oryginału: Clinical features, treatment and genetic background of Treacher Collins syndrome.
  Autorzy: Marszałek Bożena, Wójcicki Piotr, Kobus Kazimierz, Trzeciak Wiesław H.
  Źródło: J. Appl. Genet. 2002: 43 (2) s.223-233, il., tab., bibliogr. [24] poz.
  Sygnatura GBL: 305,055

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Treacher Collins syndrome (TCS) is an autosomal dominant disorder of craniofacial development. The major features of the disease include midface hypoplasia, micrognathia, microtia, conductive hearing loss and cleft palate. Current procedures of surgical treatment of TCS are discussed and novel findings concerning the genetic backgroung of TCS are described. The TCS locus has been mapped to chromosome 5q31.3-32. The TCOFI gene contains 26 exons and encodes a 1411 amino acid protein named treacle. In the TCOFI gene 51 mutations have been identified. Most of these mutations are insertions or deletions, which result in an introduction of a premature terminantion codon into the reading frame. Mutational spectra support the hypothesis that TCS results from haploinsufficiency of treacle.


  15/24

  Tytuł oryginału: Determination of lactic acid level in systemic liquids in children with progressive encephalopathies.
  Autorzy: Marszał Elżbieta, Wojaczyńska-Stanek Katarzyna, Pietruszewski Jerzy, Emich-Widera Ewa, Bielińska-Bujniewicz Eugenia
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.CR217-CR222, tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: This article reports the results of research into the activities of lactic acid concentrations in the body fluids of children with non-progressive encephalopathies (PE) in comparison to patients with non-progressive encephalopathies (NPE) and those with non-progressive encephalopathies with concomitant epilepsy (NPEE). The study was designed to determine whether there is difference between the serum and CSF lactic acid concentrations in children with progressive encephalopathies (PE), static (non-progressive) encephalopathies (NPE) and non progressive encephalopathies with concomitant epilepsy (NPEE), and whether the clinical status correlates with the concentration of these biochemical markers in children with PE. Material/Methods: The assessment involved 138 children of both sexes, whose age ranged between 8 months and 15 years, diagnosed and treated in the Neurology Department at the Pediatric Clinica of the Silesian Medical Academy in Katowice between 1995 and 1997. Lactate concentrations were determined in serum and cerebro-spinal fluid and analyzed statistically. Results: The findings showed higher serum and CSF concentrations in children with PE than in patietns who manifested non-progressive forms of encephalopathy. The degree of clinical symptom aggravation in PE children was likewise analyzed an compared to the values of lactate concentrations in body fluids; however, no correlation was found between these parameters. Conclusion: Children with progressive encephalopathies present higher lactate concentrations in serum and cerebrospinal fluid than patients with static (non-progressive) encephalopathy.


  16/24

  Tytuł oryginału: Bariera pęcherzykowo-włośniczkowa; czy jej budowa ma znaczenie dla anestezjologa?
  Tytuł angielski: Blood-gas barrier: how important it is for an anaesthesiologist?
  Autorzy: Wąsowicz Marcin, Biczysko Wiesława, Drwiła Rafał, Marszałek Andrzej, Andres Janusz
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.40C-45C, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Obserwacjom morfologicznym poddano wycinki tkanki płucnej uzyskanej od uprzednio opisanych pacjentów [4] oraz od 20 dorosłych szczurów rasy Wistar. Po wykonaniu rutynowej obróbki histologicznej, histochemicznej i immunohistochemicznej mającej na celu uwidocznienie elementów tkanki łącznej oraz surfaktantu płucnego preparaty poddawano obserwacjom światło- i elektronowomikroskopowym. Badania wykazały, iż morfologia ludzkiej tkanki płuca oraz pęcherzyków płucnych szczura jest podobna. Bariery powietrze-krew były cienkie, a pojedyncze naczynia pęcherzykowe posiadały kontakt z przestrzenią powietrzną dwóch lub więcej pęcherzyków. Błony pęcherzykowo-włośniczkowe składały się z komórek nabłonka pęcherzykowego typu I, komórki śródbłonka i ich wspólnej błony podstawnej. Surfaktant płucny był w świetle pęcherzyków w postaci drobnych pęcherzyków, ciał lameralnych oraz w postaci tubularnej mieliny. Badania histochemiczne oraz immunohistochemiczne dobrze uwidoczniły elementy pozakomórkowej tkanki łącznej. Włókna kolagenowe i elastyczne były rozmieszczone wokół naczyń pęcherzykowych, były wzajemnie ze sobą połączone a także wiązały się z błonami podstawnymi. Błony podstawne barier powietrze-krew dobrze i regularnie się wybarwiały przeciwciałami przeciwko lamininie i kolagenowi typu IV. Barwienie fibronektyny wykazało jej nieregularne rozmieszczenie zarówno pomiędzy komórkami przegród międzypęcherzykowych jak i w obrębie błon podstawnych. Z kolei glikozoaminoglikany rozmieszczone były regularnie w obrębie blon podstawnych i włókien kolagenowych...

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to analyze morphological structure of the alveolar barrier in human and rats. Dysfunction and/or damage to the alveolar structures frequently occur after cardiac or thoracic surgery; therefore, deep knowledge and understanding of their function are very important for cardiothoracic anaesthesiologists. Deteiled analysis using light and electronic microscopes of lung specimens collected from 5 adult humans and 20 adult Wistar rats revealed striking similarities. Alveolar membranes were very thin, capillaries contacted two or more alveoli. Capillary blood was separated from alveilar gas by type I pneumocytes, basement membrane and endothelial cells. Pulmonary surfactant could br observed within cytoplasm of the type II pneumocytes and in the alveolar lumen. In the interstitial space collagen and elastic fibres were interconnected. Basement membranes could be identified using anti-laminin and anti-collagen type IV antibodies. Fibronectin was located irregularly within basement membranes, collagen and elastic fibres. Glycosamino-glycans were spread in equal intervals within basement membranes and collagen fibres. We concluded that morphology of human and rat alveoli is very close and their alveolar barrier is very thin but stable.


  17/24

  Tytuł oryginału: Leczenie dziecięcej padaczki ogniskowej.
  Tytuł angielski: Treatment of children's partial epilepsy.
  Autorzy: Marszał Elżbieta
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (22) s.73-81, il., tab., bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • farmacja
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Padaczka zależna od lokalizacji, częsty typ choroby napadowej u dzieci, stwarza większe problemy terapeutyczne niż padaczki uogólnione - około 1/3 chorych jest oporna na leczenie. Padaczki ogniskowe idiopatyczne na ogół nie wymagają leczenia, szczególnie łagodna częściowa padaczka dziecięca z iglicami w okolicach centralno-skroniowych. Są to napady samoograniczające się i stosowanie leczenia jest rozważane tylko wtedy, gdy częste napady wyraźnie pogarszają jakość życia. Obraz kliniczny i przebieg padaczki ogniskowej skrytopochodnej i objawowej, zależy przede wszystkim od etiologii i lokalizacji procesu powodującego chorobę. W artykule przedyskutowano monoterapię i racjonalną politerapię. Ponadto w sposób zwięzły zostały przedstawione zalety i wady dostępnych leków przeciwpadaczkowych stosowanych w padaczce ogniskowej u dzieci.

  Streszczenie angielskie: Localization - related epilepsy - the common type of seizure disorder in children is a cause of more significant therapeutic concern than generalized epilepsy - about one third of patients is resistant to the antiepileptic drugs. Idiopathic partial epilepsies do not require antiepileptic treatment specially benign rolandic epilepsy. The latter one is characterised by self - limited seizures and the therapy may not even be indicated unless seizures interfere significantly with quality of life. A clinical picture and a course of cryptogenic and symptomatic epilepsy depend mainly on etiology and localization of the disorder producing seizures. Monotherapy and rational polypharmacy are discussed in the review. Furthermore - the advantages and disadvantages of available AED applied in children's focal epilepsy are presented briefly.


  18/24

  Tytuł oryginału: Różnicowanie drgawek (napadów) u dzieci.
  Autorzy: Szwed-Białożyt Barbara, Marszał Elżbieta
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (2) s.88-101, tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono problematykę związaną z różnicowaniem drgawek/napadów u dzieci. Omówiono ostre napady objawowe w tym głównie drgawki gorączkowe, pourazowe i napady anoksemiczne. Dokonano różnicowania drgawek noworodkowych oraz padaczek i zespołów padaczkowych związanych z wiekiem. Przeprowadzono również porównanie napadów: padaczkowych z rzekomopadaczkowymi psychogennymi. W podsumowaniu autorzy podali zalecane postępowanie w celu zróżnicowania napadu drgawkowego.


  19/24

  Tytuł oryginału: Zarządzanie jakością - zagadnienia wstępne, jakość i satysfakcja.
  Autorzy: Marszał W[iesław]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (6) s.342-350, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/24

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe].
  Autorzy: Marszał Elżbieta
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (3) s.54-55 - Tł. artyk. z czas. Pediatrics in Review 2002; 6(3)
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  21/24

  Tytuł oryginału: Neuroprotective effects of estrone of NMDA-induced toxicity in primary cultures of rat cortical neurons are independent of estrogen receptors.
  Autorzy: Kajta Małgorzata, Lasoń Władysław, Bień Ewa, Marszał Michał
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.727-729, il., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • zarodki
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: It has been hypothesized that some estrogenic metabolites with low hormonal activity, such as estrone or estriol, may serve as endogenous neuroprotective agents. Since estrone naturally occurs in abundance in the human brain, we evaluated its effects on the NMDA-induced toxicity in primary cultures of the rat cortical neurons. The results showed that NMDA (1 mM) had toxic effect on the rat cortical neurons on 12, but not on 7 day in vitro. This effect was partially prevented by DL-2-amino-5-phosphonovaleric acid (AP-5), a competitive NMDA receptor antagonist. Estrone (500 nM) attenuated the NMDA-induced toxicity in estrogen receptor-independent way. These data support the hypothesis that toxic effects of NMDA depend on stage on neuronal development and point to non-genomic neuroprotective actions of estradiol metabolites.


  22/24

  Tytuł oryginału: Serce sportowca w obrazie echokardiograficznym.
  Tytuł angielski: Athletic heart in echocardiography imaging.
  Autorzy: Biały Dariusz, Derkacz Arkadiusz, Nowosad Halina, Skalik Robert, Marszałek Edyta, Poręba Rafał, Zagrobelny Zdzisław
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.529-536, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Wyniki pomiarów echokardiograficznych u zawodników wyczynowo uprawiających sport porównano z wynikami osób aktywnych fizycznie. Materiał i metody: badaniem objęto 96 sportowców wyczynowych. Uwzględniając uprawianą dyscyplinę, podzielono ich na wykonujących wysiłki statyczne (S), dynamiczne (D) oraz mieszane (SD). Oceniając osiągane wyniki, zawodników podzielono na mistrzów świata (MS), mistrzów Europy (ME) i mistrzów Polski (MP). Grupę kontrolną (K) stanowiło 30 studentów AWF nietrenujących wyczynowo. U wszystkich osób wykonano badania echokardiograficzne i oceniono wymiary serca, kurczliwość i czynność rozkurczową lewej komory. Wyniki: Uwzględniając rodzaj wykonywanego wysiłku, w grupie S obserwowano mniejszy wymiar skurczowy lewej komory w stosunku do grup D i DS (odpowiednio 28,9 mm vs. 32,2 mmi 32,7 mm), natomiast masa lewej komory była większa w grupie D w stosunku do grupy K (273 g vs. 219 g). Czas relaksacji izowolumetrycznej (IVRT) we wszystkich grupach badanych był dłuższy w stosunku do grupy K (82-83 ms vs. 74 ms). Średnie ciśnienie w tęnticy płucnej (MPAP) w grupie S i DS było niższe w stosunku do grup D i K (odpowiednio 11,8 i 11,1 vs. 15,5 i 17,4 mm Hg). Uwzględniając podział sportowców według osiąganych wyników, masa lewej komory była wię sza w grupie MŚ w stosunku do grupy K (261 g vs. 219 g), IVRT był dłuższy w grupie MP w stosunku do grupy K (83 ms vs. 74 ms), a MPAP było niższe w grupach MP i ME w stosunku do grupy K (odpowiednio 11,4 i 13,1 ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The aim of the study was evaluation of echocardiographic parameters in endurance training athletes who were compared with fit persons. Material and methods: 96 athletes enterd the study. As concerns the type of sport discipline the study group was divided into: static (S), dynamic (D) and composite (DS) exercise subgroups. As to the sport competition achievements the athletes were divided into: World (MŚ), Europe's (ME) and Poland's (MP) champions. 30 students from Sport Academy entered the control group (K). Echocardiographic examination, included evaluation of heart dimensions and Doppler left ventricle (LV) diastolic parameters was performed. Results: As regards the type of exercise, the end-systolic LV dimension was smaller in group S in comparison with groups D and DS (28.9 mm vs. 32.2 mm and 32.7 mm, respectively). Instead LV mass was bigger in D in comparison with group K (273 g vs. 219 g). Moreover isovolumic relaxation time (IVRT) in all athletes' groups was longer in comparison with control group (S - 82 ms, D - 82 ms, DS - 83 vs. K - 74 ms). The mean pulmoanry artery pressure (MPAP) in groups S and DS was lower in comparison with groups D and K (11.8 and 11.1 vs. 15.5 and 17.4 mm Hg). Considering sport competition achievements in the studied athletes, LV mass was bigger in MŚ than in group K (261 vs. 219 g). IVRT was longer in MP than in group K (83 ms vs. 74 ms). MPAP was lower in MP and ME in comparison with group K (11.4 and 13.1 vs. 17.4 ...


  23/24

  Tytuł oryginału: Kliniczna, morfologiczna, morfometryczna i ultrastrukturalna analiza wrodzonych zaburzeń proporcji typów włókien mięśniowych (CFTD) - analiza dwóch przypadków.
  Tytuł angielski: Clinical, morphological, morphometric and ultrastructural features of Congenital Fiber-Type Disproportion (CFTD) - analysis of two cases.
  Autorzy: Kajor Maciej, Marszał Elżbieta, Wojaczyńska-Stanek Katarzyna, Jasik Krzysztof
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (2) s.120-124, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Miopatia z zaburzeniami dysproporcji włókien mięśniowych (CFTD) była poraz pierwszy opisana przez Brooka w 1973 roku. Objawy kliniczne CFTD są różne. Od łagodnej hipotomii do postaci ciężkich z zaburzeniami oddychania i przedwcześnie z tym związanym zgomen. Autorzy opisują dwoje dzieci z osłabieniem siły mięśniowej, hipomimiczną twarzą, nosową mową, hyperlordozą i trudnością w zaciskaniu oczu. Opis przypadków: U dwojga opisanych dzieci przeprowadzono badanie neurologiczne oraz badania: biochemiczne krwi, moczu, enzymów mięśniowych, EMG i przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Wykonano biopsję mięśnia czworogłowego uda który badano histopatologicznie i histoenzymatycznie oznaczając dehydrogenazę bursztynianową, diaforazę, ATP-azę kwaśną i zasadową, trichrom Mallory'ego oraz PAS i Oil red na spichrzanie glikogenu i tłuszczów. Do morfometrycznej analizy obrazu tkanki mięśniowej użyto komputerowego systemu analizy obrazu VIDS IV (AMS Cambridge). Badania laboratoryjne oraz ultrastrukturalne tkanki mięśniowej nie wykazały odchyleń od normy. Na podstawie badań histoenzymatycznych i morfometrycznych rozpoznano łagodny i postępujący wariant miopatii z wrodzoną dysproporcją typów włókien mięśniowych (CFTD). Wnioski: W miopatii CFTD niezależnie od obrazu histologicznego manifestacja kliniczna oraz rokowanie mogą być diametralnie różne.


  24/24

  Tytuł oryginału: Ocena termograficzna tkanek miękkich i kości u dzieci ze złamaniami kości długich leczonych operacyjnie metodą POLFIX.
  Tytuł angielski: Thermpgraphic examination of soft tissues and bones in children with fractures of long bones treated surgically with POLFIX method.
  Autorzy: Sypniewski Jacek, Wojaczyńska-Stanek Katarzyna, Broen Bartosz, Mandat Krzysztof, Marszał Elżbieta
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.81-84, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili winiki zastosowania badania termograficznego w ocenie odległych wyników leczenia operacyjnego złamań kości długich u dzieci metodą zespolenia POLFIX.

  Streszczenie angielskie: The authors presented results of thermographic examination in evaluation of long-term results of surgical treatment of long bones' fractures in children with POLFIX stabilization.

  stosując format: