Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MARKUSZEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Granulocyty obojętnochłonne i produkcja wolnych rodników tlenowych po endoprotezoplastyce.
Tytuł angielski: Polymorphonuclear leucocytes and the production of reactive oxygen species after total hip and knee replacement.
Autorzy: Wierusz-Kozłowska Małgorzata, Woźniak Waldemar, Markuszewski Jacek, Szczepanik Adam, Okoń Elżbieta, Wysocki Henryk
Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.11-18, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,360

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Aseptyczne obluzowanie endoprotezy wynika z niestabilności mechanicznej komponentów endoprotezy lub polega na bezpośredniej reakcji tkanek, o typie reakcji zapalanej na ciło obce, wobec produktów zużycia implantu. Dotychczasowe badania wykazały znaczącą rolę makrofagów w procesie przewlekłego zapalenia prowadzącego do aseptycznego obluzowania. Natomiast niewiele jest doniesień na temat wczesnej reakcji na wszczepienie endoprotezy i roli w tym procesie granulocytów obojętnochłonnych, komórek stanowiących pierwszą linię obrony organizmu i podlegających aktywacji w wyniku kontaktu z ciałem obcym. Badaniom poddano 33 chorych, w wieku od 59 do 79 lat, u których z powodu idiopatycznych zmian zwyrodnieniowych wszczepiono cementową endoprotezę stawu biodrowego lub kolanowego. U chorych bezpośrednio przed operacją, w 2 miesiące oraz po 3 latach od zabiegu oznaczono liczbę granulocytów objętnochłonnych w krwi obwodowej oraz wielkość produkcji przez te komórki tlenku azotu i nadtlenku wodoru, po stymulacji w warunkach in vitro, odpowiednio metodą Marketa i metodą Picka. Po 3 latach od operacji u 8 chorych występowały bóle operowanego stawu, a wśród nich w 2 stawach stwierdzono aseptyczne obluzowanie implantu. W tej grupie chorych stwierdzono znamienne wyższą produkcję tlenku azotu i nadtlenku wodoru przez granulocyty obojętnochłonne w 2 miesiące po zabiegu w porównaniu do wartości wyjściowych, do produkcji wolnych rodników w grupie bez dolegliwości bólowych i wartości w grupie ...

  Streszczenie angielskie: Aseptic loosening of the prosthesis is caused by the mechanical instability of it's components or it depends on direct tissue reaction - foregin body reaction to implant's wear debris. Former studies showed a significant role of macrophages in the process of the chronic inflammation leading to the aseptic loosening. There are few studies concerning the early reaction against the implant and concerning in this process the role of neutrophils-the cell which form the primary defence of the body and are activated during contact with the foreign body. The examinated group consisted of 33 patients aged 59-79 with implanted cemented hip or knee endoprosthesis due to the primary osteoarthrisis. The count of granulocytes, production of the nitric oxide and hydrogen peroxide with Pick's and Market's method was evaluated in samples collected before the surgery, 2 months and 3 years after the operation. 3 years postoperatively 8 patients reported pain of the operated joint and in two cases aseptic loosening was recognized. In this group the level of production of the nitric oxide and hydregen peroxide by the neutrophils 2 months postoperatively was significantly higher in comparison to the levels in the patients without pain and the control group. In patients without pain the production of nitric oxide and the hydrogen peroxide did not change significantly after the surgery. The presented results suggest the neutrophil's activation by the cytokines, which appear as a result of a ...


  2/11

  Tytuł oryginału: Zmiany aktywności dyzmutazy ponadtlenkowej (SOD-1) oraz stężenia dialdehydu malonowego w krwinkach płytkowych poddanych działaniu promieniowania elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości generowanego przez telefon komórkowy - badania in vitro.
  Tytuł angielski: Effect of electromagnetic field produced by mobile phones on the activity of superoxide dismutase (SOD-1) and the level of malonyldialdehyde (MDA) in in vitro study.
  Autorzy: Stopczyk Dariusz, Gnitecki Witold, Buczyński Andrzej, Markuszewski Leszek, Buczyński Jacek
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (4) s.311-314, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena in vitro wpływu pola EM emitowanego przez telefon komórkowy na aktywność dysmutazy ponadltenkowej (SOD-1) i stężenie dialdehydu malonowego w ludzkich krwinkach płytkowych. Zawiesinę płytek krwi poddawano działaniu pola elektromagnetycznego o stałej częstotliwości 900 MHz przez 1, 3, 5 i 7 minut. W tym czasie w porównaniu do wartości kontrolnych: aktywność dyzmutazy ponadltenkowej po 1, 5 i 7 minucie istotnie zmalała (odpowiednio o 18,9 proc., 13,82 proc. i 25,59 proc.), a po 3 minucie istotnie wzrosła o 29,8 proc.; natomiast stężenie dialdehydu malonowego wzrosło istotnie po 1, 5 i 7 minucie odpowiednio o 41,5 proc., 54,2 proc. i 61,7 proc., a po 3 minutach zmalało istotnie w odniesieniu do wartości po 1 minucie - i przekraczało jedynie o 5,3 proc. wartość kontrolną. Ekspozycja płytek krwi na promieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości wywołuje znaczne zmiany w aktywności dyzmutazy ponadtlenkowej i stężeniu dialdehydu malonowego. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że stres oksydacyjny powstający przy narażeniu na mikrofale, może być przyczyną niekorzystnych zmian w czynności enzymów antyoksydacyjnych i stężeniu dialdehydu malonowego płytek krwi poddanych jego wpływowi.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess in vitro the effect of electromagnetic field produced by mobile phones on the activity of superoxide dismutase (SOD-1) and the level of malonyldialdehyde (MDA) in human blood platelets. The suspension of blood platelets was exposed to the electromagnetic filed with the frequency of 900 MHz for 1, 3, 5 and 7 min. Our studies demonstrted that microwaved produced by mobiles significantly depleted SOD-1 activity after 1, 5, 7 min of exposure and increased after 3 min in comparison with the control test. There was a significant increase in the concentration of MDA after 1, 5, and 7 min and decrease after 3 min of exposure as compared with the control test. On the grouds of our results we conclude that oxidative stress after exposure to microwaves may be the reason for many adverse changes in cells and may cause a number of systemic disturbaces in the human body.


  3/11

  Tytuł oryginału: Quantitative structure-activity relationships study of a series of imidazole derivatives as potential new antifungal drugs.
  Autorzy: Wiktorowicz Włodzimierz, Markuszewski Michał, Krysiński Jerzy, Kaliszan Roman
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (4) s.295-306, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The Quantitative Structure-Activity Relationships (QSAR) has been developed to relate antifungal activity against Candida albicans and Rhodotorula glutinis of new imidazole derivatives with their physico-chemical and structural properties. For 265 midazole derivatives the most significant statistically equations has been obtained with correlation coefficients R = 0.800 and R = 0.820 in case of activity against C.a. and Rh.g., respectively. The overall antifungal activity has been described by means of size and bulkiness releated parameters as well as polar and lipophilic interactions. The significance of lipophilicity in terms of n-octanol/water partition coefficient, ClogP, on antifungal potency against both fungi has been investigated. QSAR equations for different classes of antifungal activity have been obtained. With a very high probability level (92 p.c. and 96 p.c.) the weak or wery weak antifungal potency aganst C.a. can be determined and thus the number of required experiments can be reduced.


  4/11

  Tytuł oryginału: Ocena dostępności biologicznej furosemidu z preparatu Furosemidum tabl. 40 mg w porównaniu z odpowiednikiem leku badanego.
  Tytuł angielski: Bioavailability of furosemide from Furosemidum tablets 40 mg.
  Autorzy: Kaliszan Roman, Rynkiewicz Andrzej, Deptulski Tadeusz, Siluk Danuta, Haber Piotr, Markuszewski Michał, Bączek Tomasz, Dąbrowska Aleksandra, Nasal Antoni, Damasiewicz Barbara, Radwańska Aleksandra, Frąckowiak Teresa
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (2) s.37-39, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The bioequivalence of Furosemidum tabl. 40 mg (POLPHARMA S.A.) in comparison with reference tablets 40 mg was investigated in a randomized, two-way crossover study following single dose oral administsration in nineteen healthy volunteers. Sserum concentrations of furosemide were analzed by HPLC with spectrofluorimetric detection. No statistically significant differences between pharmacokinetic parameters of studied formulations were found. It is has been postulated that both the preparations are bioequivalent.


  5/11

  Tytuł oryginału: Echokardiografia wewnątrzsercowa.
  Tytuł angielski: ICE - Intracardiac Echocardiograph.
  Autorzy: Markuszewski Leszek, Grycewicz Tomasz
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (10) s.41-43, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Echokardiografia wewnątrzsercowa (ICE) jest nową metodą echokardiograficznej oceny serca i naczyń, której dynamiczny rozwój stał się możliwy dzięki postępowi w miniaturyzacji głowic ultrasonograficznych. Jakość obrazów uzyskiwanych z głowicy położonej wewnątrz serca zdecydowała o tym, że metoda, mimo wysokich kosztów oraz ograniczeń wynikających z inwazyjności, stała się cennym narzędziem diagnostycznym. ICE aktualnie jest wykorzystywana w diagnostyce klinicznej podczas wykonywania zabiegów elektrofizjologicznych, w ocenie funkcji skurczowej lewej komory, ocenie zastawki aortalnej itp. W miarę ulepszania głowic i cewników pojawiają się zapewne kolejne wskazania kliniczne. W pracy omówiono aktualne zastosowania echokardiografii wewnątrzsercowej, jej ograniczenia oraz perspektywy na przyszłość.

  Streszczenie angielskie: Intracardiac echocardiography (ICE) is a new method of ultrasonographic visualization of heart and vessels. Its development has become feasible after introduction of new miniaturized ultrasound transducers. Very high quality of the image, gained from the transducer placed inside the heart, determined this method as a valuable diagnostic tool, despite its high costs and limitations resulting from invasiveness. ICE is today used in clinical diagnostics, as quiding of electrophysiological procedures, evaluation of left ventricular systolic function, evaluation of aortic value etc. With advances in technology, resulting in better available transducers and catheters, new applications of ICE will develop. Current application of the method, its limitations and future perspectives are discussed.


  6/11

  Tytuł oryginału: Pompy insulinowe w intensywnej insulinoterapii cukrzycy.
  Autorzy: Trojanowski Zygmunt, Markuszewski Leszek
  Źródło: Lekarz 2002 (4) s.8-9
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/11

  Tytuł oryginału: Wczesne i odległe wyniki anuloplastyki zastawki trójdzielnej. 12-letnia obserwacja kliniczna (1988-2000).
  Tytuł angielski: Early and late results of tricuspidal annuloplasty. 12 years of clinical follow-up (1988-2000).
  Autorzy: Adamek-Kośmider Anna, Zasłonka Janusz, Kośmider Maciej, Walczak Andrzej, Zwoliński Radosław, Markuszewski Leszek, Iwaszkiewicz Alicja, Maciejewski Marek
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.7-10, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wczesnych i odległych wyników anuloplastyki zastawki trójdzielnej (AT). Grupę badaną stanowiło 188 chorych z niedomykalnością zastawki trójdzielnej, poddanych AT w latach 1988-2000. AT wykonywano dwiema metodami: metoda De Vega u 70 chorych (37 proc.) i w modyfikacji Revuelta u 118 chorych (63 proc.). U wszystkich pacjentów wykonano echokardiograficzne badanie metodą klasyczną, 122 chorych weryfikowano badaniem przezprzełykowym (TEE), natomiast u 107 wykonano śródoperacyjne badanie przezprzełykowe. W ciągu obserwacji odsetek chorych z dobrym wynikiem AT wynosił po: 5 latach 86 proc., a po 12 latach 48 proc. Od 1997 roku ze względu na bardzo dobre wyniki operacyjne AT była wykonywana tylko metodą Revuelta. W obserwacji 3-letniej po AT stwierdzono konieczność reoperacji w grupie bez monitorowania TEE u 7 pacjentów (7,5 proc.), natomiast w grupie monitorowanych śródoperacyjnie TEE nie było pacjentów wymagających reoperacji.

  Streszczenie angielskie: THe aim of this study was to analyse early and late results of tricuspid annuloplasty (TA) performed in 188 patients with tricuspid insufficiency between 1988 and 2000. TA was performed using 2 methods: De Vega- 70 patietns (37 p.c.) and Revuelta - 188 patietns (63 p.c.). All patients udnerwent routine echocardiography, 122 - TEE and 107 - TEE during the TA procedure. Good results of TA were observed in 86 p.c. of patients after 5 years follow up and in 48 p.c. after 12 years. Since 1997 because of very good postoperative results TA was performed using Revulta method only. In 3 years follow up reoperation was necessary in 7 patients (7,5 p.c.) without TEE and it was not necessary in intraoperative TEE group.


  8/11

  Tytuł oryginału: Echokardiografia jako podstawowe badanie w diagnostyce choroby wieńcowej.
  Tytuł angielski: Echocardiography as a fundamental method in diagnsotics of coronary disease diagnosis.
  Autorzy: Markuszewski Leszek, Kamiński Grzegorz, Olszewski Robert, Marciniak Wojciech, Pieróg Mirosław, Legutko Jacek, Kośmider Anna, Adamus Jerzy
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.35-40, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono rolę echokardiografii w diagnostyce choroby wieńcowej.

  Streszczenie angielskie: The authors introduce the role of echocardiography in coronary artery disease diangosis.


  9/11

  Tytuł oryginału: Postępy w echokardiografii, nowe możliwości obrazowania i oceny czynności mięśnia sercowego.
  Tytuł angielski: Progress in echocardiography, the new imaging possibilities and myocardial function evaluation.
  Autorzy: Markuszewski Leszek, Kamiński Grzegorz, Marciniak Wojciech, Olszewski Robert, Pieróg Mirosław, Legutko Jacek, Kośmider Anna, Adamus Jerzy
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.41-43, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym w kolejnych latach wdrażane są nowe, dokładniejsze ultrasonograficzne metody obrazowania struktur i czynności mięśnia sercowego. Niniejsze orpacowanie ma za zadanie przybliżenie i krótki przegląd stosowanych już nowych metod obrazowania w diagnostyce echokardiograficznej.

  Streszczenie angielskie: Due to technology development the new, more exact methods of ultrasound imaging of myocardial function and structure are introduced in recent years. The aim of this study is to bring nearer and to make a short review of the new echocardiographic imaging methods which have been already clinically introduced.


  10/11

  Tytuł oryginału: ICUS - nowa jakość w diagnostyce choroby wieńcowej, versus koronarografia.
  Tytuł angielski: ICUS - a new quality in diagnosis of coronary artery disease, versus coronary angiography.
  Autorzy: Kośmider Maciej, Adamek-Kośmider Anna, Zasłonka Janusz, Markuszewski Leszek
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.44-46, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Postęp technologii i dynamiczny rozwój kardiologii inwazyjnej wpłynęły na powstanie nowej metody obrazowania struktury ściany tętnicy wieńcowej. Ultrasonografia wewnątrzwieńcowa (ICUS) umożliwia analizę składu blaszki miażdżycowej, stopień jej uwapnienia, a także dobór optymalnej techniki angioplastycznej dla poszerzenia przewężonej tętnicy wieńcowej. ICUS ma wciąż ograniczone zastosowanie ze względu na wysoki koszt. Standardem pozostaje angiokardiografia, która niestety jest tylko luminografią i nie pozwala właściwie ocenić zasięgu zmian miażdżycowych w ścianie tętnicy wieńcowej.

  Streszczenie angielskie: Dynamic progress of technology and development of invasive cardiology create a new method of coronary artery wall structure visualization. Intracoronary ultrasound (ICUS) examines the structure and distribution of atherosclerotic plaques and detects the calcifications. ICUS enables the optimal choice of revascularisation technique and the precise monitoring of stent implantation. ICUS has stil the limited application caused by the high cost of this procedure. The standard method for coronary arteries visualizaiton is still angiography, which is only luminography.


  11/11

  Tytuł oryginału: Echokardiografia przezprzełykowa w kardiochirurgii.
  Tytuł angielski: Transesophageal echocardiography in cardiosurgery.
  Autorzy: Zasłonka Janusz, Walczak Andrzej, [Adamek]-Kośmider Anna, Markuszewski Leszek, Zwoliński Radosław, Ostrowski Stanisław, Iwaszkiewicz Alicja, Kośmider Maciej
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.47-48, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem tego wprowadzenia jest przypomnienie ogromnej roli jaką odgrywa echokardiografia przezprzyłkowa (TEE) w kardiochirurgii, szczególnie podczas zabiegów w krążeniu pozaustrojowym. TEE umożliwia ocenę funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory u pacjentów o podwyższonym ryzyku zabiegu rewaskularyzacji mięśnia sercowego. Jest także przydatne do kontroli skuteczności wykonanych zabiegów naprawczych zastawek.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to underline the great role of TEE in cardiac surgery, particularly during cardiac surgery procedures with ECC. TEE allows to estimate systolic and diastolic funciton of left ventricle in high risk patients. It is also useful in estiamtion of valve repair procedures efficacy.

  stosując format: