Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MARKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Badania elektrofizjologiczne narządu słuchu (ABR, DPOAE) u chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych hemodializą.
Tytuł angielski: Electrophysiological examinations (ABR and DPOAE) of hearing organ in haemodialysed patients suffering from chronic renal failure.
Autorzy: Gierek Tatiana, Markowski Jarosław, Kokot Franciszek, Paluch Jarosław, Więcek Andrzej, Klimek Dariusz
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.189-194, il., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wykonano obiektywne badania narządu słuchu u 31 chorych (16 kobiet, 15 mężczyzn, średnia wieku 43 lata) na przewlekłą niewydolność nerek (p.n.n.) leczonych hemodializami (HD) przez okres 2-5 lat. Protokół badań obejmował badanie słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu (ABR), audiometrię impedancyjną oraz badanie znieksztłceń nieliniowych otoemisji wywołanej (DPOAE). Stwierdzono znamienne statystycznie wydłużenie latencji fali I, III, V i interwału I-V u chorych na p.n.n. w badaniu ABR oraz zmniejszenie emisji DPOAE. Oceniono wpływ jednoznacznego zabiegu HD na powyższe parametry. Nie stwierdzono znamiennych statystycznie różnic w latencji fal ABR ani w emisji DPOAE na skutek leczenia HD.

  Streszczenie angielskie: Deterioration of function of hearing organ is one of the most important clinical problem in uremic patients with chronic renal failure. The presented study aimed to assess the function of hearing organ using the brainstem auditory evoked response (ABR), impedance audiometry and distortion product otoacoustic emission cochlear function (DPOAE) in 31 haemodialysed patient with chronic renal failure (16 females and 15 males, mean age 43,0 years). The control group consisted of 15 healthly subjects. THe latency of the waves I, III, V and I-V interpeak in evoked responsee audiometery were significantly longer in the patients with CRF (chronic renal failure) compared to the control group. Measurement of DPOAE showed decrease of DPOAE level in patients suffering from CRF. A influence of single hemodialysis and treatment of hemodialysis by 6 months on ABR latencies and DPOAE values were not observed.


  2/7

  Tytuł oryginału: Wartości progowe przewodnictwa powietrznego w rozszerzonym zakresie częstotliwości wysokich (9-18 kHz) u chorych na gruźlicę płuc leczonych skojarzeniem streptomycyny, izoniazydu, ryfampicyny, pyrazinamidu.
  Tytuł angielski: The evolution of threshold values of air conduction in the extended high frequency range (9 - 18 kHz) in patients suffering from the pulmonary tuberculosis treated with the combination of SM, INH, RFM, PZA.
  Autorzy: Gierek Tatiana, Markowski Jarosław, Kieda-Szurkowska Jolanta, Paluch Jarosław, Bielecki Ireneusz
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.296-304, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The evolution of threshold values of air conduction in the extended high frequency range (9 - 18 kHz) at patients suffering from the active pulmonary tuberculosis treated with the combined therapy (SM, INH, RFM, PZA). There were audiologically examined 13 patients (the average age 41,2) suffering from the active pulmonary tuberculosis and treated with the combined therapy (SM, INH, RFM, PZA). In 13 tuberculosis patients the full range of audiometric tests and measurements including: the pure tone audiometry, acoustic impedance and the extended high frequency range threshold audiometry (9 - 18 kHz) have applied before starting the treatment with SM, INH, RMP aand PZA and in the two months later - after its completion. The reference group waas composed of 10 audiologically healthy individuals (the average age 40,2). A significant hearing loss with respect to air conduction within the extended range of high frequencies (9 - 17 kHz) was stated. Tha said hearing pathology can be diagnosed at earlier by the use of the extended high frequency range audiometry than through applying methods of conventional audiometry.


  3/7

  Tytuł oryginału: Ocena wydolności narządu słuchu w rozszerzonym zakresie częstotliwości wysokich u osób chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych hemodializą i ludzką erytropoetyną uzyskaną metodą rekombinacji genetycznej (rhEPO).
  Tytuł angielski: Assessment of hearing organ ability in high-frequences audiometry in patients suffering from chronic renal failure treated by haemodialysis and human recombinant erythropoietin (rhEPO).
  Autorzy: Markowski Jarosław, Gierek Tatiana, Więcek Andrzej, Klimek Dariusz, Chudek Jerzy
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.589-596, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badań narządu słuchu w konwencjonalnym i rozszerzonym zakresie częstotliwości u 65 chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych hemodializą i erytropoetyną uzyskaną metodą rekombinacji genetycznej. Stwierdzono znamienną statystycznie poprawę wartości progowych przewodnictwa powietrznego u tych chorych.


  4/7

  Tytuł oryginału: Zastosowanie systemu Muchor dla polepszenia retencji i stabilizacji górnych protez całkowitych.
  Tytuł angielski: The use of the Muchor system for improved fixation and stabilization of full upper dentures.
  Autorzy: Biesaga Robert K., Błaszczyk Katarzyna, Markowski Radosław
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (5) s.59-62, il., bibliogr. [6] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Użycie implantów stało się naukowo potwierdzonym sposobem leczenia braków zębów w łuku zębowym. Zakres możliwości użycia implantów jest szeroki i daje szansę przywrócenia pełnej sprawności narządu żucia. Nie każdy lekarz jednak jest przygotowany do wykonywania implantów i nie każdy pacjent skłania się do takiego leczenia. Istnieją również różne ograniczenia. Muchor jest systemem poprawy retencji, zamocowanym w płycie protezy, zwiększającym jej stabilizację. Składa się z ceramicznego (tlenek cyrkonu) bardziej lub mniej eliptycznego w przekroju poprzecznym elementu służącego jako wewnątrzśluzówkowy anker: System może być alternatywą dla typowych implantów, jak też daje klinicystom większe możliwości w leczeniu ciężkich przypadków.


  5/7

  Tytuł oryginału: Hermeneutyczne aspekty psychiatrii francuskiej.
  Tytuł angielski: Hermeneutic aspects of French psychiatry.
  Autorzy: Markowski Michał Paweł
  Źródło: Psychoterapia 2002 (2) s.15-28, bibliogr. 21 poz., sum. - Konferencja Polsko-Francuskiego Towarzystwa Psychiatrycznego pt. Specyfika francuskiej myśli psychiatrycznej Kraków 20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,249

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie polskie: Autor w przejrzysty sposób przedstawia w swoim artykule kluczowe pojęcia teorii Lacana. Przeformułowuje je z perspektywy filozofa hermeneuty opierając sie na tekstach analityków oraz literatów. W ten sposób zestawia doświadczenia literackie z istotą psychoanalizy.


  6/7

  Tytuł oryginału: Chemia analityczna : podręcznik dla studentów. T. 1: Analiza jakościowa. Analiza ilościowa klasyczna. T. 2: Analiza instrumentalna
  Autorzy: Flieger Anna, Flieger Jolanta, Hawrył Anna, Jóźwiak Krzysztof, Kocjan Ryszard, Matysik Grażyna, Petruczynik Anna, Polak Beata, Przeszlakowski Stanisław, Soczewiński Edward, Szumiło Halina, Tuzimski Tomasz, Waksmundzka-Hajnos Monika, Wawrzynowicz Teresa, Wójciak-Kosior Magdalena, Błażewicz Anna, Gołkiewicz Władysław, Kuczyński Jerzy, Markowski Wojciech, Świeboda Ryszard
  Opracowanie edytorskie: Kocjan Ryszard (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 popr.
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (632, [1] s. : il., tab. ; 567 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,982


  7/7

  Tytuł oryginału: Monovial - nowy system podawania leków.
  Autorzy: Bałkowiec-Iskra Ewa, Jarus-Dziedzic Katarzyna, Markowski Tomasz
  Źródło: Zakażenia 2002 (1/2) s.31
  Sygnatura GBL: 313,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator

  stosując format: