Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MARIANOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Ocena wartości badania dopplerowskiego w diagnostyce chorób tarczycy : praca doktorska
Autorzy: Marianowska Agnieszka, Jakubowski Wiesław (promot.).; Akademia Medyczna II Wydział Lekarski, Zakład Diagnostyki Obrazowej w Warszawie
Źródło: 2002, 101 k. : il., tab., bibliogr. 108 poz., streszcz., sum., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/20445

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/3

  Tytuł oryginału: Występowanie i leczenie wczesnych powikłań po zabiegach wewnątrznaczyniowych.
  Autorzy: Szopiński Piotr, Kielar Maciej, Myrcha Piotr, Michalak Jacek, Marianowska Agnieszka, Iwanowski Jarosław
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (2) s.74-79, tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Obserwujemy gwałtowny postęp w wewnątrznaczyniowym leczeniu niedokrwienia kończyn dolnych. Wykorzystanie tych metod wiąże się jednak z możliwością występowania różnorakich powikłań. Poszukuje się sposobów ograniczających ich liczbę, oraz metod ich właściwego leczenia. Cel pracy: Ocena występowania wczesnych powikłań po zabiegach wewnątrznaczyniowych w materiale własnym, oraz przedstawienie sposobów postępowania w przypadku ich wystąpienia. Materiał i metoda: W latach 1990-2000 z powodu patologii naczyniowych w naszej klinice hospitalizowano 3267 chorych. Spośród tych chorych do leczenia wewnątrznaczyniowego zakwalifikowano 222 (6,8 proc.) W grupie tej znalazło się 153 mężczyzn i 69 kobiet w wieku od 43 do 78 lat (śr. 65,3 lat). W sumie wykonano 256 procedur wewnątrznaczyniowych. Było to 189 zabiegów angioplastyki, 41 udrożnień, 21 zabiegów trombolizy miejscowej, 2 zamknięcia przetok tętniczożylnych i 3 zaopatrzenia tętniaków obwodowych. W 64 przypadkach zabieg uzupełniono założeniem stentu lub stentgraftu. W przypadku wystąpienia powikłań związanych z zastosowanym leczeniem w odpowiednim formularzu notowano rodzaj powikłania, sposób jego leczenia oraz jego wynik. Wyniki: Po zabiegach wewnątrznaczyniowych zanotowano 36 (14,06 proc.) powikłań. Leczenia operacyjnego wymagało 15 (5,8 proc.) chorych, 8 (3,1 proc.) chorych leczono wewnątrznaczyniowo, w 13 (5,1 proc.) przypadkach zastosowano leczenie zachowawcze. W 34 przypadkach uzyskano wyleczenie powikłań, amputowano kończyny 2 chorym. Nie notowano zgonów...


  3/3

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności ultrasonografii dopplerowskiej w diagnostyce chorób tarczycy.
  Tytuł angielski: Evaluation of Doppler ultrasonography utility in diagnosis of thyroid diseases.
  Autorzy: Marianowska Agnieszka
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.80-85, il., tab., sum. - Streszcz. pracy doktorskiej.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniom ultrasonograficznym tarczycy z zastosowaniem technik dopplerowskich poddano 110 osób w wieku od 10 do 77 lat. U 80 pacjentów stwierdzono obecność zmian ogniskowych w miąższu tarczycy, zaś u 30 rozsiane zmiany miąższowe. Wszystkie osoby poddane badaniu miały następnie wykonwyaną biopsję aspiracyjną cienkoigłową. Wśród 80 zmian ogniskowych po wykonaniu BAC łagodny charakter zmiany potwierdzono w 63 przypadkach, zaś w 17 przypadkach zmiana miała charakter złośliwy. I i II stopień przepływu stwierdzono u 46 z 80 bdanych (57,5 proc.). III i IV stopień przepływu stwierdzono u 34 badanych (42,5 proc.). Z 46 badanych, u których w guzku stwierdzono I i II stopień przepływu u 38 potwierdzono łagodny charakter zmiany (82,5 proc.), zaś u 8 złośliwy (17,4 proc.). Z 34 badanych, u których w guzku stwierdzono III i IV stopień przepływu u 25 zmiana była łagodna (73,5 proc.), zaś u 9 pacjentów miała charakter złośliwy (26,5 proc.). Czułość metody w wykrywaniu zmian nowotworowych wyniosła 52,9 proc., zaś swoistosć 68,2 proc. Nie stwierdzono istotnych zależności pomiędzy stopniem przepływu a rodzajem nowotworu. Na podstawie uzyskanych wyników nie można więc różnicować zmian łagodnych i złośliwych przy pomocy ultrasonografii dopplerowskiej. Zastosowanie ultrasonografii dopplerowskiej może być przydatne w kwalifikacji guzków do BAC w wolu wieloguzowatym.

  Streszczenie angielskie: The 110 patients aged 10-77 underwent Doppler ultrasonography of the thyroid gland. There were 80 patietns with focal changes and 30 with diffuse changes. All patients consequently udnerwent fine-aspiration needle biopsy. Among 80 patients with focal lesions, after FNAB application the benign changes were found in 63 cases. At the same time there were found 17 malignant changes. The pattern of I and II degree of the flow were found in 46 of 80 cases (57,5 proc.), whereas III and IV degree of the flow were found in 34 cases (42,5 proc.). FNAB confirm benign character of the lesion in 38 patients of the first group (82,5 proc.). The malignant lesions were found in 8 patients (17,4 p.c.). In the gorup of 34 patients with III and IV degree of the flow after FNAB 25 changes appears benign (73,5 proc.), whereas 9 changes were malignant. Sensitivity of this method was 52,9 p.c., specifity 68,2 p.c. There were no significant dependence between pattern of the flow in the lesion and the type of the neoplasm. There is impossible to diagnose difference between benign and malignat channges using Doppler ultrasonography. However the Doppler ultrasonography might be helpful in qualification changes to the FNAB in multinodular goiter.

  stosując format: