Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MARIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Accuracy of transcranial color Doppler ultrasonography in the diagnosis of middle cerebral artery spasm determined by receiver operating characteristic analysis.
Autorzy: Mariak Zenon, Krejza Jarosław, Świercz Mirosław, Kordecki Kazimierz, Lewko Janusz
Źródło: J. Neurosurg. 2002: 96 (2) s.323-330, il., tab., bibliogr. 68 poz.
Sygnatura GBL: 301,435

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Object. The value of transcranial Doppler ultrasonography for the detection of middle cerebral artery (MCA) spasm has been asserted. None of the published studies, however, has adequately scrutinized the overall diagnostic accuracy of this procedure. There are only sporadic reports concerning the utility of transcranial color Doppler (TCCD) ultrasonography, although this method has been proved to be more precise. In this study the authors attempted to estimate the performance of TCD ultrasonography in detecting MCA narrowing by using receiver operating characteristic (ROC) curve analysis, based on TCCD studies obtained in a relatively large, randomly selected population of patients. Methods. Transcranial color Doppler ultrasonography studies were obtained in 100 consecutive patients (54 men and 46 women ages 18-74 years, median age 50 years) routinely referred by neurosurgeons for intraarterial angiography. The M1 segment of the MCA was insonated using a 2.5-MHz probe via a temporal acoustic window, and angle-corrected flow velocities were obtained. Angiographically depicted vasospasm was graded as none, mild (ó 25 p.c. vessel caliber reduction), and moderate to severe ( 25 p.c. vessel caliber reduction). The effectiveness of TCCD ultrasonography in diagnosing MCA spasm was evaluated by calculating the areas under the ROC curves (Az). Of the 200 MCAs examined, 173 were successfully visualized with the aid of TCCD ultrasonography. Mild vasospasm was angiographically diagnosed in 15 arteries and moderate-to-severe vasospasm in 28...


  2/11

  Tytuł oryginału: Stężenie cynku w surowicy w odniesieniu do innych wskaźników stanu chorych leczonych ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową.
  Tytuł angielski: Serum blood zinc concentration with reference to other markers of continuous ambulatory peritoneal dialysis patients status.
  Autorzy: Mariak Irena, Grzegorzewska Alicja E.
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.282-287, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena stężenia Zn w surowicy chorych leczonych CADO oraz określenie zależności między tym stężeniem a sposobem odżywiania się chorych, parametrami stanu odżywienia, wskaźnikami ostej fazy, adekwatnością dializy, bilansem azotowym oraz podstawowymi danymi klinicznymi i laboratoryjnymi chorych. Badania wykonano u 81 chorych leczonych CADO przez okres do 3 lat (12 3-miesięcznych okresów badawczych). Średnie stężenie Zn w surowicy wynosiło 12,2 ń 1,8 ćmol/l i było zmniejszone u 16 p.c. chorych. Wykazano dodatnią zależność między stężeniem Zn w surowicy a stężeniem prealbuminy, żelaz, saturacją transferryny, hemoglobiny, średnim stężeniem hemoglobiny w krwince czerwonej oraz długością dializowania. Negatywną zależność stwierdzono między stężeniem Zn w surowicy a wiekiem chorych, dobową objętością podawanego płynu dializacyjnego oraz dobową objętością dializatu, co oznacz, że ryzykiem niedoboru Zn zagrożeni są chorzy, których wiek przekracza 65 lat, a dobowa objętość płynu dializacyjnego lub dializatu jest większa niż odpowiednio 12,7 i 12,9 l. Spożycie Zn (9,9 ń 2,5 mg/d) było u 96 proc. chorych mniejsze od watości zalecanych dla chorych leczonych CADO. Wykazano zależność między spożyciem Zn a stężeniem ferrytyny, cholesterolu całkowitego i witaminy E w surowicy oraz stosunkiem HDL-cholesterolu do cholesterolu całkowitego. Uzyskane wyniki wskazują, że ok. 16 proc. chorych leczonych CADO wymaga podawania preparatów Zn. Stężenie Zn u chorych leczonych CADO wykazuje korzystny wpływ na wskaźniki gospodarki żelazowej, morfologię krwi obwodowej, profil lipidowy surowicy i zwiększone stężenie witaminy E w surowicy.

  Streszczenie angielskie: The aim of our studies included measurement of serum Zn level in CAPD patients with the subsequent evaluation of relations between serum Zn and markers of nutrition, dietary intake, markers of acute phase reaction, CAPD adequacy, nitrogen balance as well as routine clinical and laboratory data. The study was performed in 81 patients treated with CAPD for up to 3 years (12 3-month study periods). Mean serum Zn concentration was 12.2 ń 1.8 ćmol/l and was decreased in 16 p.c. of patients. Positive correlation was shown between serum Zn level and prealbumin, iron, transferrin saturation, haemoglobin, mean corpuscular haemoglobin concentation and dialysis duration. Negative correlation was shown between serum Zn level and patients age as well as daily influent and effluent volumes, what means that patients in age over 65 years and those using daily inflow or outflow dialysate volume greater than 12.7 and 12.9 l, respectively, are at risk of Zn deficiency. Dietary Zn intake (9.9 ń 2.5 mg/day). was in 96 p.c. of patients lower than that recommended for CAPD patients. Relation between Zn intake and ferritin, total cholesterol and vitamin E in serum as well as HDL-/total cholestserol ratio was shown. Our results indicate that approx. 16 p.c. of CAPD patients need Zn supplementation. Serum Zn level in CAPD patients shows a beneficial effect on serum markers of iron metabolism, blood morphology indices, serium lipid profile and increased serum vitamin E level.


  3/11

  Tytuł oryginału: Różnice w ocenie klinicznej i laboratoryjnej w zależności od wieku chorych leczonych dializą otrzewnową.
  Tytuł angielski: Differences in clinical and laboratory evaluation in relation to age of patients treated with peritoneal dialysis.
  Autorzy: Grzegorzewska Alicja E., Leander Magdalena, Mariak Irena
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (2) s.136-141, il., tab., bibliogr. 62 poz., sum. - 6 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Postępy w leczeniu dializą otrzewnową Licheń Stary 27-29.04. 2001
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badań było określenie czynników, ktore sprzyjają uzyskaniu podobnego czasokresu leczenia dializą otrzewnową (DO) u osób w wieku powyżej i poniżej 60 lat oraz wykazanie, które z biochemicznych wskaźników stanu odżywienia i stanu zapalnego ulegają pogorszeniu wraz z wiekiem chorych leczonych DO. Wykazano, że starsi chorzy mogą osiągać podobne wyniki leczenia DO jak młodsi chorzy, kiedy wykazują większą względną tłuszczową masę ciała, stabilne przesączanie kłębuszkowe i bardziej satysfakcjonujące ciśnienie rozkurczowe. Jednak nawet ci starsi chorzy, którzy uzyskują podobne wyniki leczenia DO jak młodsze osoby, wykazują szybszy postęp w pogarszaniu się wskaźników stanu zapalnego i miażdżycy oraz nie są zdolni do poprawy parametrów odżywienia, co może wpływać na wyniki stosowania kolejnej metody leczenia substytucyjnego. Nasilenia objawów zespołu MIA jest większe u starszych chorych leczonych DO. Wzrost BMI może maskować cechy niedożywienia białkowego, nasilające się wraz z wiekiem chorych.

  Streszczenie angielskie: The aim of studies was an evaluation of parameters, which promote obtaing the similar duration of treatment with peritoneal dialysis (PD) in patients in the age over or below 60 years, as well as an indiocation, which biochemical parameters of nutritional status and of inflammation are worsening with aging of PD patients. It was shown that older patients might achieve similar results of PD treatment like younger ones, when the former show higher relative fat mass, stable glomerular filtration and more satisfactory diastolic blood pressure. However, even those older patients, who achieve similar results of PD treatment like younger persons, show quicker development of inflammation and atherosclerosis and are not able improve nutritional indices, what may influence results of the next method of renal replacement therapy. Expression of MIA symptoms is greater in older PD patients. An increase in BMI may mask features of protein malnutrition, which aggravates with aging.


  4/11

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka wystąpienia masywnego krwotoku nadnaczyniówkowego w materiale Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej w Białymstoku w latach 1990-2000.
  Tytuł angielski: The risk factors for massive suprachoroidal hemorrhage in the material of Department of Ophthalmology, Medical Academy in Białystok from 1990-2000.
  Autorzy: Obuchowska Iwona, Mariak Zofia, Stankiewicz Andrzej
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.89-92, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The aim of our study is evaluation of the risk factors for development of expulsive hemorrhage among patients operated in Department of Ophthalmology, Medical Academy in Białystok from 1990 to 2000. Material and methods: This was a retrospective study of 18 patients with massive suprachoroidal hemorrhage occurring in association with cataract and glaucoma surgery. Results: The mean age of patients with expulsive hemorrhage was 69,5 years. There were 10 women (55,6 p.c.) and 8 men (44,4 p.c.). In the population of patients in whom th esuprachoroidal hemorrhage occurred hypertension was present in 5 (27,7 p.c.) and diabetes in 3 (16,6 p.c.). 8 patients (44,4 p.c.) had reported atherosclerotic cardiovascular disease. 7 patients (38,8 p.c.) had a history of glaucoma, 6 (33,3 p.c.) had high myopia. 1 patient had posterior synechiae after uveitis. All surgeries, except one, were performed under local anesthesia. There were no associations between suprachoroidal hemorrhage development and season. Conclusion: The results of our study suggest, that the risk factor for the develpment of massive intraoperative suprachoroidal hemorrhage are: high myopia, glaucoma and systemic cardiovascular disease. A knowledge of these risk factor can help the physican in identifying patients, who are at a greater risk of having massive suprachoroidal hemorrhage.


  5/11

  Tytuł oryginału: Częstość występowania masywnego krwotoku nadnaczyniówkowego w materiale Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej w Białymstoku w lataach 1990-2000.
  Tytuł angielski: The evaluation of the incidence of massive suprachoroidal hemorrhage in the material of Department of Ophthalmology, Medical Academy in Białystok from 1990 to 2000.
  Autorzy: Obuchowska Iwona, Mariak Zofia, Stankiewicz Andrzej
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.93-95, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Massive suprachoroidal hemorrhage is a well-known, possibily serious complication of many surgical procedures, including cataract extraction, glaucoma-filtering procedures, penetrating keratoplasty, retinal detachment surgery and pars plana vitrectomy. The aim of our study is evaluation of the incidence of massive suprachoroidal hemoohage among patients operated in Department of Ophthalmology, Medical Academy in Białystok from 1990 to 2000. Material and methods: From 1990 to 2000, 6225 intraocular operations, including 5541 cataract extractions, 195 glaucoma-filtering surgeries, 438 retianl detachment surgeries and 51 multiprocedure surgeries were performed. The criteria for diagnosis were the intraoperative signs of suprachoroidal hemorrhage (shallowing of the anterior chamber, increasing of the intraocular pressure, iris prolapse, expulsion of the lens and vitreous, retinal and choroidal elevation and loss of the red reflex) and postoperative ultrasonic examination. Results: 18 eyes were identified with massive suuprachoroidal hemorrhage, including 16 eyes during cataract extraction and 2 eyes during fitering procedures. The incidence of suprachoroidal hemorrhage for all intraoperative surgeries was 0,29 p.c. It occured in 0,28 p.c. of cataract surgeries and 1,02 p.c. of glaucoma filtering proceduries. There were no incidence of suprachoroidal hemorrhage during retinal detachment surgeries. Conclusion: A massive suprachoroidal hemorrhage is a relatively rare complication of intraocular operations. Most frequently it is associated with glaucoma filtering surgery.


  6/11

  Tytuł oryginału: Współczesne poglądy na patogenezę i leczenie masywnego krwotoku nadnaczyniówkowego.
  Tytuł angielski: A new approach towards pathogenesis and treatment of massive suprachoroidal hemorrhage.
  Autorzy: Obuchowska Iwona, Mariak Zofia
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.138-142, il., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: A massive suprachoroidal hemorrhage is a well-known, possibly serious complication of a variety of surgical procedures such as cataract extraction, penetrating keratoplasty, glaucoma-filtering operation, retinal detachment surgery and pars plana vitrectomy. It is defined as a hemorrhage, in the suprachoroidal space, of sufficient volume either to cause extrusion of intraocular contents outside of the eye or to force the inner retinal surfaces into apposition ("kissing"). Despite surgical interventions to drain the hemorrhage and estabilish normal anterior and posterior anatomic configurations to return of preoperative visual acuity is hard to prognosticate. This paper presents the current knowledge on the pathogenesis, risk factors, treatment of massive suprachoroidal hemorrhage.


  7/11

  Tytuł oryginału: Urazowe obrażenia nerwu okoruchowego.
  Tytuł angielski: Traumatic injures oculomotor nerve.
  Autorzy: Mariak Zofia, Żywalewski Radosław, Zimnoch Lech, Janica Jerzy
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.244-248, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • okulistyka
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose of the study: A collective summary of the pathogenesis, character and clinical significance of damage to the oculomuscular innervation, arising from closed head trauma, based on our own clinical observation, together with a review of literature on the topic. Materials and methods: The clinical and pathophysiological evaluation of injuries to the oculomotor (III) nerve based on a prospective study in our clinic, dating from 1994 onwards: - the clinical material consisted of 600 patients admitted to our Department of Neurosurgery following head trauma, - the subgroup consited of 38 patients, who died following major head trauma. Results: Few authors focus on damage to the innervation of oculomotor muscles, the diagnosis of damage beign difficult due to the usually poor clinical condition of such patients, the interdisciplinary nature of the resulting damage, and their delayed ophthalmological evaluation. The oculomotor (III) nerve is the nerve most frequently damaged amongst the cranial nerves, taking into account the innervation of the ocular system nerved (II-VII). Of clinical importance is differentiating between the mechanism of damage, paying particular attention to intracranial damage. The mechanisms of damage can be distinguished by: 1) partial tearing of the parasympathetic fibres contused against the petroclinoid ligament, 2) total tearage of the parasympathetic nerve root, 3) complete tear of one or both oculomotor nerves at the interpeduncular base, 4) nerve root tear, resulting from vessel perforation. The oculomotor nerve has the ability to reqenerate. The regenerative process should occur within 3 to 5 months, that is without pathological synkinesis. If this processes prologns, this may lead to unpleasant consequences, such as the "misdirection phenomen"...


  8/11

  Tytuł oryginału: Rola czynników naczyniowych w rozwoju pourazowej neuropatii nerwu wzrokowego w przebiegu zamkniętego urazu głowy.
  Tytuł angielski: The role of vascular factors in the development of traumatic optic neuropathy in course of closed head injury.
  Autorzy: Mariak Zofia, Obuchowska Iwona, Ustymowicz Andrzej, Sherkawey Nebi, Stankiewicz Andrzej
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.384-390, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • okulistyka
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: This study was undertaken to assess the pathogenesis of traumatic optic neuropathy as a consequence of closed head injury. Material and methods: The clinical material comprised 34 patients (4 women and 30 men, age 14 - 70 years), who developed clinical symptoms of optic neuropathy after head trauma. A full opthalmologic survey and colour Doppler examination of the orbital vessels were performed in all patients. Results: Full blindness of the affected eye, persisting since the injury, was noted in 20 patients. Orbital fracture was diagnosed in 15 person, but 4 patients among them had fracture of the optic canal bones. In 16 cases retrobulbar hematoma was present. In 8 patients, who displayed no light perception after trauma, no flow was observed in the central retinal artery. In 18 other persons there was decreased of blood flow parameters. Only 6 patients had the normal flow in the orbital vessels. Conclusion: The reason of the development of optic neuropathy after head injury is not clear. Our results of the blood flow measurement in the orbital vessels suggest, that disturbance of circulation within the optic nerve is very serious factor in the pathogenesis of traumatic optic neuropathy.


  9/11

  Tytuł oryginału: Masywny krwotok nadnaczyniówkowy jako powikłanie operacji usunięcia zaćmy - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Massive suprachoroidal hemorrhage during cataract surgery - case report.
  Autorzy: Obuchowska Iwona, Mariak Zofia, Stankiewicz Andrzej
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.406-410, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A massive suprachoroidal hemorrhage is defined as a hemorrhage in the suprachoroidal space of sufficient volume either to cause extrusion of intraocular contents outside of the eye or to force the inner retinal surfaces into apposition ('kissing'). This is a very rare but one of the most serious complications of the intraocular surgeries. The authors desecribe a sase of 84-year-old woman, who developed a massive suprachoroidal hemorrhage during cataract surgery. In oru case, the main reason of expulsive hemorrhage develpment was a Valsalva meneuver, a sudden increase in venous pressrue may lead to vessel-wall rupture, by an apparently excessive pressure gradient across the vessel wall. We present clinical and echographical study of this patient.


  10/11

  Tytuł oryginału: Kliniczne aspekty dużej przepuszczalności otrzewnej.
  Tytuł angielski: Clinical aspects of high peritoneal permeability.
  Autorzy: Grzegorzewska Alicja E., Mariak I.
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1217-1221 - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Postępy w leczeniu dializą otrzewnową Augustów 15-17.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/11

  Tytuł oryginału: Występowanie urazowych uszkodzeń nerwów czaszkowych zaopatrujących aparat wzrokowy.
  Autorzy: Mariak Zofia, Mariak Zenon, Stankiewicz Andrzej, Żywalewski Radosław
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 supl. 2 s.143-147, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Aim. Injuries to cranial nerves, supplying the visual apparatus, often go unnoticed in the dramatic scenario of cranio-cerebral trauma. Current opinion holds that these nerves are rather infrequently damaged in head injury and this inclines some neurotraumatologists to the view that problem is of only minimal importance. This led to undertaking a complex, prospective research study on the prevalence and incidence of traumatic injuries to nerves II-VII. Material and methods: Consecutive patients with head injuries, treated in the Department of Neurosurgeery over the period 1994-1999 were examined personally by the author of this study. Those patients, who on admission presented with clinical signs of damage to one or more cranial nerves II-VII, were followed up. Results: Of 600 consecutive patients with head injury, examination sings of damage to one or more cranial nerves in 19,5 p.c. Such damage was seen in 40 p.c. of severe head injuries, in 20 p.c. of moderate injuries and in 9,7 p.c. of mild head injuries. The following risk factors for susceptibility to nerve damage were identified: the severity of injury as assessed using the Glasgow Coma scale, high energy impact of the injury (i. e. vehicle accident), fracture of the shull base, formation of intracranial haematoma. Age, sex and influence of alcohol did nor appear to correlate with the incidence of post-traumatic injuries to these nerves.

  stosując format: