Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAREK
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Accuracy of linear endoscopic ultrasonography in the evaluation of patients with suspected common bile duct stones.
Autorzy: Kohut M., Nowakowska-Duława E., Marek T., Kaczor R., Nowak A.
Źródło: Endoscopy 2002: 34 (4) s.299-303, tab., bibliogr. 28 poz.
Sygnatura GBL: 305,439

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background and study aims: Endoscopic ultrasonography (EUS) with radial scanning is an efficient diagnostic tool where there is suspicion of common bile duct (CBD) stones. Little is known about the use of linear EUS in this condition. The aim of this study was to evaluate the diagnostic efficiency of linear EUS in a large group of patients suspected to have bile duct stones, using endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) with endoscopic sphincterotomy and exploration of the CBD using a Dormia basket, or surgical choledochotomy with choledochoscopy, as diagnostic "gold standards". Patients and methods: 134 patients with clinical suspecion of CBD stones were included in the study and prospectively evaluated, using EUS, and ERCP with endoscopic sphincteroctomy (127 patients), or choledochotomy with choledochoscopy where ERCP was unsuccessful (seven patients). EUS was done before ERCP using an echo endoscope (Pentax FG 32 UA; 5 - 7.5 MHz) and Hitachi EUB 405 ultrasound machine. ERCP was done using the TFJ 100 or TJ 20 Olympus duodenoscope. ERCP was carried out within a mean of 2 days after EUS. The longest time between EUS and ERCP was 3 days. The examiners were binded to the results of the other method used. Results: CBD stones were found in 91 (68 p.c.) patients at ERCP with ES or at surgery. The correct diagnosis was established by EUS in 85 patients. The remaining 43 patients without CBD stones were correctly diagnosed in 41 cases by means of EUS, giving an accuracy of 94 p.c., specificity of 93 p.c., a positive predictive value of 98 p.c., a negative predictive value of 87 p.c., and a Youden's index of 98 p.c....


  2/16

  Tytuł oryginału: Zasady orzekania o zdolności do pracy w chorobach zawodowych układu oddechowego.
  Tytuł angielski: Principles of work capacity assessment in occupational respiratory diseases.
  Autorzy: Marek Kazimierz
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (3) s.245-252, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Wielkopolskie Dni Medycyny Pracy Kiekrz k. Poznania 17.09. 2001
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wśród chorób zawodowych układu oddechowego główny problem stanowią pylice, astma, egzogenne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych i przewlekłe zapalenie oskrzeli rozpoznane jako choroba zawodowa. Ocena zdolności do pracy w tych przypadkach opiera się na trzech kryteriach: objawach klinicznych i radiologicznych określających stopień zaawansowania choroby; rodzaju i stopniu zaburzeń czynności płuc związanych z tymi chorobami; ograniczeniach wynikających z przeciwwskazań profilaktycznych. Istnieje wiele prób czynnościowych ujawniających zaburzenia czynności płuc. Jako niezbędne minimum należy wykonać proste badanie spirometryczne. W ocenie zdolności do pracy połączonej z wysiłkiem fizycznym najistotniejsze znaczenie ma pomiar maksymalnej zdolności poboru tlenu.

  Streszczenie angielskie: Pneumoconiosis, occupational asthma, extrinsic allergic alveolitis and chronic bronchitis are the major problems among occupational respiratory diseases. The assessment of work capacity in these cases is based on the three criteria: (a) clinical and radiological symptoms and signs which determine the degree of the disease intensity; (b) the kind and degree of the lung function disturbances caused by these diseases; and (c) limitations resulting from prophylactic contraindications. There are numerous functional tests showing disturbances of the lung function. Simple spirometry should be performed as a necessary minimum. While assessing physical work capacity, the measurement of the maximum oxygen consumption is most essential.


  3/16

  Tytuł oryginału: Niedożywienie białkowo-kaloryczne u dzieci - nowe elementy w patofizjologii.
  Tytuł angielski: Protein-calorie malnutrition in children - new elements in pathophysiology.
  Autorzy: Marek Andrzej, Marek Krzysztof
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.193-197, bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niedożywienie białkowo-kaloryczne (NB-k) jest poważnym problemem zdrowotnym dotyczącym dzieci nie tylko z krajów rozwijających się. Również w krajach rozwiniętych nb-k nierzadko stanowi element obrazu klinicznego schyłkowych stanów wielu schorzeń przewlekłych, jak również stanów ostrych przebiegających z nasileniem katabolizmu. Powodując w wielu narządach zaburzenia strukturalne i czynnościowe, ogranicza ich wydolność, stając się przyczyną zróżnicowanych konsekwencji - upośledza rozwój dziecka, redukuje możliwości obronne ustroju, zwłaszcza swoistą komórkową odpowiedź immunologiczną, jest przyczyną wielogruczołowej dysfunkcji hormonalnej, powoduje liczne nieprawidłowości metaboliczne, obniżając podstawową przemianę materii, ograniczając wiele procesów anabolicznych i nasilając reakcje kataboliczne, zmienia farmakokinetykę wielu leków, zmuszając do modyfikowania sposobu ich stosowania a zakłócając homeostazę oksydacyjno-antyoksydacyjną nb-k staje się przyczyną dysfunkcji wielu narządów. W pracy przedstawiono poglądy na temat klasyfikacji nb-k oraz nowe, poznane w ostatnim 10-leciu, elementy patofizjologii nb-k, z uwzględnieniem jego niekorzystnego wpływu na przebieg schorzenia podstawowego, któremu towarzyszy.

  Streszczenie angielskie: Protien-calorie malnutrition (PCM) is a serious health problem concerning the children not only from developing countries. Also in developed countries PCM is a constitutent of the clinical picture of many chronic diseases in their end-stages as well as of acute processes wth increased catabolism. Causing structural and functional disturbances in many organs, PCM limits their efficiency, which leads to numerous different consequences - it impairs child's development, it exerts profound negative effect on cellular response of immunological system, it causes multihormonal disfunction, it results in a large variety of metabolic abnormalities, lowering basal metabolic rate, limiting many anabolic reactions and increasing catabolism, it changes pharmacokinetics of many drugs, so the modification of their application becomes necessary, by disturbing oxydant-antioxydant homeostasis, PCM causes multiorgan disfunction. The paper presents the classification of PCM and the new elements of PCM pathophysiology, discovered during the last decade and stresses its influence on the course of the basic disease it accompanies.


  4/16

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności oznaczania przeciwciał IgA przeciw endomysium oraz przeciw tkankowej transglutaminazie w rozpoznawaniu i monitorowaniu choroby trzewnej.
  Tytuł angielski: Serum IgA endomysium antibodies and anti human tissue transglutaminase IgA antibodies - usefullness for coeliac disease diagnosis and monitoring.
  Autorzy: Marek Iwona, Marek Andrzej, Bąkowska Alicja, Łuczak Grażyna, Kryszewski Andrzej
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (2) s.105-108, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Poznanie roli, jaką w patogenezie choroby trzewnej (ch.t.) odgrywa tkankowa transglutaminaza (tTG), a także stwierdzenie, że jest onaligandem dla przeciwciał przeciw endomysium mięśni gładkich, pozwoliły na lepsze zrozumienie niektórych klinicznych aspektów tego schorzenia. Opracowanie metody ELISA do oznaczenia zawartości przeciwciał przeciw tTG w surowicy stworzyło, jak się wydaje, nowe możliwości rozpoznawania enteropatii glutenowej (e.g.). Jednak opinie różnych autorów na temat diagnosytcznych wartości tego badana są rozbieżne. Cel pracy: Celem pracy było porównanie czułości i swoistości badania zawartości IgAEmA i IgAtTGAb w surowicy chorych z e.g. Materiał i metody: Badaniami objęto 54 dorosłych i 7 dzieci z ch.t. (grupa A) oraz 47 dorosłych i 7 dzieci, u których ch.t. wykluczono (grupa B). U wszystkich pacjentów oznaczono w surowicy zawartość IgAEmA (metodą immunofluorescencji pośredniej) oraz IgAtTGAb (metodą ELISA). Zależność między poziomami tych przeciwciał określono, stosując test korelacji Spearmana. Wyniki: Wśród badanych z ch.t. (grupa A), z których tylko 18 osób stosowało dietę bezglutenową, obecność IgAEmA w surowicy stwierdzono w 30 przypadkach, a IgAtTGAb w 40 przypadkach. W grupie B surowica 4 osób zawierałą IgAtTGAb. U żadnego pacjenta natomiast nie odnotowano obecności IgAEmA. Na podstawie uzyskanych wyników obliczono swoistość IgAEmA oraz IgAtTGAb odpowiednio na 100 i 92,5 proc. Czułość IgAEmA wynosiła 52,4 proc., a czułość IgAtTGAb 64 proc. Stwierdzono znamienną statystycznie dodatnią korelację między zawartością IgAEmA a IgAtTGAb w surowicy (Rss = 0,81, p 0,001).

  Streszczenie angielskie: Background: Knowledge of the role of tissue transglutaminase (tTG) in coeliac disease (c.d.) pathogenesis as well as discovering that it is a ligand for endomysial antibodies allowed us to understand better some clinical aspects of the disease. Introducing ELISA method for quantification of serum anti-tTG antibodies (IgAtTGAb) created new possibilities of gluten enteropathy (g.e.) diagnosing, However, the opinions of different authors on diagnostic usefulness of this test are variable. Aim: The aim of the study was the comparison of sensitivity and specificity of serum IgAEmA and IgAtTGAb in patients with c.d. Material and methods: Fifty-four adults and 7 children with c.d (group A) as well as 47 adults and 7 children without c.d (group B) were enrolled in the study. In all of them serum contents of IgAEmA and IgAtTGAb were measured by indirect immunofluorescence and ELISA methods respectively. The correlation between the antibody levels in serum was calculated by Spearman's corelation test. Results: Among the coeliacs (group A), 18 of whom were on gluten-free diet, IgAEmA in serum was found in 30 cases and IgAtTGAb in 40 cases. In group B no IgAEmA was found and IgAtTGAb was detected in only 4 patients. Specificity of IgAEmA and IgAtTGAb was 100 p.c. and 92.5 p.c. respectively. Sensitivity of IgAEmA and IgATGAb was 52.4 p.c. and 64.0 p.c. respectively. Significant positive correlation between serum IgAEmA and IgAtTGAb ws conrifmed (rss = 0.821, p 0.001).


  5/16

  Tytuł oryginału: Does the negative correlation found in breast cancer patients between plasma melatonin and insulin-like growth factor-I concentrations imply the existence of an additional mechanism of oncostatic melatonin influence involved in defense?
  Autorzy: Kajdaniuk Dariusz, Marek Bogdan, Kos-Kudła Beata, Żwirska-Korczala Krystyna, Ostrowska Zofia, Buntner Barbara, Szymszal Jan
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.CR457-CR461, il., tab., bibliogr. 54 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Insulin-like growth factor-I (IGF-I) is probably involved in promoting both normal and neoplastic cell growth, neoplastic transformation processes, angiogenesis, and neoplasma progression. On the other hand, one possible mechanism of the oncostatic action of melatonin is its influence on the action and/or release of teh growth factors that stimulate neoplastic cell growth. Quantitative changes in melatonin and IGF-I, as well as an imbalance between melatonin and IGF-I, may affect the growth of breast cancer cells and exacerbate the disease. The aim of our research was to study the interactions between plasma melatonin and IGF-I concentrations in pre-menopausal breast cancer patients. Our research involved 24 breast cancer patients (mean age 43 ń 6) with stage II breast cancer (Bloom and Richardson classification), confirmed by histological studies, and were 4 weeks after radical mastectomy. The control group consisted of 16 healthy women wolunteers (mean age 44 ń 5). No statistically significant relations were found between mean plasma melatonin and IGF-I concentrations in the two study groups. In the breast cancer group the correlation coefficient between IGF-I concentration in plasma and melatonin was r = -0.058). The negative correlation between the plasma melatonin and IGF-I concentrations in the breast cancer patients we studied could rach statistical significance in a larger population. The presence of such a negative correlation between plasma melatonin and IGF-I concentrations in patients with neoplastic disease may imply the existence of an additional defense mechanism based on the oncostatic influence of melatonin.


  6/16

  Tytuł oryginału: TGF-á (transforming growth factor-á) in chronic inflammatory conditions - a new diagnostic and prognostic marker?
  Autorzy: Marek Andrzej, Brodzicki Jacek, Liberek Anna, Korzon Maria
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.RA145-RA151, il., bibliogr. 58 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: TGF-á is a cytokine with varied properties and pleiotropic activity. It is released in an inactive form. To exhibit its biological activity, it requires binding to extracellular matrix proteins and, after that, proteolytic elimination of LAP (Latent Associated Protein) and LTBP (Latent TGF-á Binding Protein). The process involves, among others, tissue transglutaminase, thrombin and plasmin. By stimulation of specific receptors, it influences transcription of some genes and translation of formed mRNA. Locally, it demonstrates proinflammatory properties whereas systemically, it has primarily a potent immunosuppressive effect. TGF-á, by affecting proliferation, differentiation and migration of cells, as well as stmulation of extracellular matrix protein production, plays an important role in tissue regeneration and remodeling, but also in fibrosis. TGF-á is also indispensable to maintain immune homeostasis of the organism. Reduced TGF-á activity is considered to be responsible for development of autoimmune disorders in the course of several pathologic conditions. This cytokine plays an important role in the pathogenesis of chronic inflammatory processes taking place, among others, in inflammatory bowel diseases (IBD) and chronic hepatitis B and C. The paper presents a review of literature concerning diagnostic and prognostic value of TGF-á level determinations in blood and tissue bioptates of patients with chronic non-specific enteritis and chronic hepatitis B and C.


  7/16

  Tytuł oryginału: In vivo effect of diallyl sulfide and cimetidine on phenacetin metabolism and biovailability in rat.
  Autorzy: Szutowski Mirosław M., Zalewska Katarzyna, Jadczak Marta, Marek Monika
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.249-256, il., bibliogr. 29 poz. - 8 Międzynarodowe Sympozjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Numerous cytochrome P450 inhibitors have been described as effective modulators of cytochrome P450 isoforms activity in vitro. Their inhibitory efficiency may be considerably modified after in vivo application. The aim of this study was to ecamine the effect of oral administration of diallyl sulfide - a cytochrome P450 2E1 inhibitor and cimetidien - a cytochrome P450 2C6 and 2C11 inhibitor on rat serum concentration of phenacetin and its metabolite acetaminophen. Both inhibitors increased area under the curve (AUC0-4h) for phenacetin by 50 p.c. Only cimetidine reduced AUC0-4h for acetaminophen indicating inhibition of O-deethylation activity. Quinidiene - a cytochrome P450 2D subfamily and P-glycoprotein inhibitor did not change significantly phenacetin biovailability. These results suggest that diallyl sufide inhibits the deacetylation pathway catalysed by arylamine N-acetyl transferase. Beside cytochroe P450 1A2 other cytochrome P450 isoforms (2A6 adn /or 2C11) are involved in phenacetin O-deethylation in rat.


  8/16

  Tytuł oryginału: Niedobór hormonu wzrostu u dorosłych a układ sercowo-naczyniowy.
  Tytuł angielski: Cardiovascular effects of growth hormone deficiency in adults.
  Autorzy: Rzytki Piotr, Marek Bogdan, Kajdaniuk Dariusz, Kos-Kudła Beata, Ostrowska Zofia, Borgiel-Marek Halina, Janczewska-Kazek Ewa, Niedziołka Danuta, Wyrwas-Bełz Urszula, Zeka Gani
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.62-65, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono znaczenie hormonu wzrostu (GH) dla prawidłowego funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego, rolę niedoboru GH u dorosłych w etiologii niektórych chorób tego układu oraz następstwa hormonalnej terapii zastępczej GH.

  Streszczenie angielskie: The role of growth hormone (GH) in maintaining normal cardiovascular function and the influence of GH deficiency and GH replacement therapy on cardiovascular risk are presented.


  9/16

  Tytuł oryginału: Ryzyko nowotworowe związane z narażeniem na azbest.
  Tytuł angielski: Asbestos-related carcinogenic risk.
  Autorzy: Marek Kazimierz
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (6) wyd. spec. s.447-449, bibliogr. 10 poz., sum. - Świętokrzyskie Dni Medycyny Pracy - ogólnopolskie sympozjum naukowe Kielce 05-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Narażenie na pył zawierający azbest i skutki zdrowotne tego narażenia są niedoszacowane w wielu krajach świata, a w szczególności w Polsce. Azbest jest udowodnionym czynnikiem rakotwórczym u ludzi. Najbardziej specyficznym dla narażenia na azbet jest międzybłoniak opłucnej, osierdzia i otrzewnej. Udowodniony jest również związek przyczynowy narażenia z zapadalnością na pierwotnego raka płuc. W przypadku międzybłoniaka opłucnej związek przyczynowy z narażeniem na azbest może być oparty na liczbie włókien azbestu w tkance płucnej lub na znaczącym wywiadzie zawodowym i środowiskowym. Okres utajenia w przypadku międzybłoniaka wynosi minimum 10 lat, lecz w większości przypadków waha się od 20 do 40 lat. Rak płuca związany z narażeniem na azbest występuje z różną częśtością w różnych krajach. Ryzyko jest niedoszacowane, lecz częstość rozpoznań wzrasta, mimo ograniczenia użytkowania azbestu, dzięki poprawie wykrywalności. Rak płuca występuje wyraźnie częściej u chorych z pylicą azbestową. W przypadku znaczengo narażenia rak może się ujawnić już po roku pracy, lecz minimalny okres utajenia wynosi 10 lat.


  10/16

  Tytuł oryginału: Adiponektyna - ogniwo łączące otyłość, miażdżycę i cukrzycę.
  Tytuł angielski: Adiponectin - link between obesity, atherosclerosis and diabetes.
  Autorzy: Siemińska Lucyna, Marek Bogdan, Kajdaniuk Dariusz, Kos-Kudła Beata, Czernecka Dagmara
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1245-1251, bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/16

  Tytuł oryginału: Badania w zakresie tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego finansowane przez kasy chorych w latach 2000-2001.
  Autorzy: Kamiński Michał, Dziełak Dariusz, Marek Michał, Tokarczyk Maciej
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (5) s.226-231, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  12/16

  Tytuł oryginału: The effect of metal ions action on volatile oil content and composition in medicinal plants from Umbelliferae family.
  Tytuł polski: Wpływ jonów metali na zawartość i skład olejku eterycznego w roślinach leczniczych z rodziny Umbelliferae.
  Autorzy: Wierzchowska-Renke K[rystyna], Ochocka J. R., Głowniak K[azimierz], Marek D., Jańczyk J.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (4) s.233-241, il., tab., bibliogr. 12 poz., streszcz. - 3 Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne nt. produktów pochodzenia naturalnego Kazimierz Dolny 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono reakcje roślin z rodziny Umbelliferae wywołane przez oddziaływanie na nie jonów Ti, Mn i Cu. Materiałem badanym były: Crithmum maritimum L. - rośliny nawożone dolistnie 0,04 proc. roztworem Tytanitu (Ti stanowi jego główny składnik), Pastinaca sativa L. - stresowany przez 24, 48 i 72 godziny roztworami Cu, mieszaniną roztworów Cu + Mn i tytanitem (0,04 proc. i 0,4 proc.) oraz Peucedanum verticillare Koch, srtresowany roztworami jonów Cu i Cu + Ti (24, 48 i 72 godziny). Stwierdzono, że na zawartość olejku i jego skład w roślinach poddanych działaniu wyżej wymienionych jonów metali wpływa szereg czynników, takich jak stężenie i rodzaj roztworu stresującego, sposób jego podania (np. dolistne), czas ekspozycji oraz wiek roślin narażonych na stres. Reakcja poszczególnych gatunków była odmienna.

  Streszczenie angielskie: We describe the reaction of Umbeliferae family plants caused by Ti, Mn and Cu ions application. The studied material was: Crithmum maritimum L. after fertilization with 0.04 Tytanit (Ti main component) formula on the leaves Pastinaca staiva L. stressed with Cu and Cu + Mn and Tytanit (0.04 p.c. and 0.4 p.c.) for 24, 48 and 72 h, Peucedanum verticillare Koch, stressed with Cu and Cu + Ti (24, 48 and 72 h). The volatile oils content and compositum in plants stressed with metal ions solutions depends on many factoprs. Among them one should mention the method of application (leaves' fertilization, direct effect), their concentrations, the time of exposition and age of plants exposed to the stress. The reaction of particular plant species to the experimental stress varied.


  13/16

  Tytuł oryginału: 50 lat Głównego Ośrodka Badań Lotniczo-Lekarskich w służbie lotnictwa.
  Tytuł angielski: Fifty years of the aviation-medical research center in the service of the Polish airforces.
  Autorzy: Marek Janusz
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (4) s.439-443
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna


  14/16

  Tytuł oryginału: Półautomatyczny algorytm w wyznaczaniu granic wsierdzia u noworodków.
  Tytuł angielski: Semiautomatic algorithm for tracing an outline of the endocardium in newborns.
  Autorzy: Szydłowski Lesław, Wojnar Leszek, Marek-Szydłowska Teresa
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.723-727, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Ocena echogramów w celu pomiaru wielkości komór serca oraz ich kształtu jest wysoce subiektywna, ponieważ precyzyjne wytyczanie granic wsierdzia jest obarczone duzy błędem. Przedstawiono nową, półautomatyczną metodę wyznaczania wewnętrznego obrysu wsierdzia u nowroodków. Materiał badawczy stanowiło 1920 archiwalnych echogramów badanych nowroodków z niektórymi wadami wrodzonymi serca (tj. całkowitym nieprawidłowym spływem żył płucnych -TAPVR, zespołem niedorozwoju lewergo serca - HLHS, oraz przełożęniem wielkich pni naczyniowych - TGA) oraz bez nieprawidłowości, które tworzyły grupę kontrolną. DO dalszej analizy komór w skurczu i w rozkurczu wybrano 384 echogramy spełniające wymogi techniczne. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej, która wykazała, że opracowany półautomatyczny algorytm daje powtarzalne i dobrej jakości wyniki oraz jest nowym narzędziem w ilościowej ocenie echogramó wsierdzia i u noworodków.

  Streszczenie angielskie: Visual assessment of the endocardial outline is too subjective and the results do not provide enough support for reliable analysis. THe main problem that hinders echocardiographic diagnosis in measurements of ventricular size and shape during subsequent cycles of cardiac function lies in difficulties in obtaining precise delineation of endocardial margins. A new, semiautomatic algorithm for tracing endocardial outlines of newborns that were detectable in echocardiographic images is presented. The material consisted of 1920 historical echograms of newborns with selected congenital heart defects (total anomalous pulmonary venous return - TAPVR, hypoplastic left heart syndrome - HLHS, and transposition of the great arteries - TGA) and control group. THe algorithm was successfully used in the analysis of 384 images of heart chambers (right and left ventricles) of newborns in systole and diastole. THe results were subjected to a statistical analysis and revealed that semiautomatic algorithms can give consistent, repeatable, good quality results, and image analysis methods can be an efficient, additional tool for the quantitative interpretation of echocardiograms of the endocardium in newborns.


  15/16

  Tytuł oryginału: Dzieje i problematyka "Pamiętnika Lekarskiego Warszawskiego" Wilhelma Malcza (1828-1829).
  Tytuł angielski: The story of the Wilhelm Malcz's "Warsaw Medical Journal" (1828-1829).
  Autorzy: Marek Anna
  Źródło: Med. Nowoż. 2002: 9 (1/2) s.177-197, il., tab., sum., Zsfg
  Sygnatura GBL: 306,463

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku

  Temat osobowy:
 • Malcz
 • Wilhelm 1828-1829

  Streszczenie angielskie: The "Warsaw Medical Journal" (Pamiętnik Lekarski Warszawski), the first Polish scientific medical journal, was published in Warsaw in the years 1828 and 1829. Its editor and publisher was W. Malcz - a great social activist and distinguished doctor. The articles were written mainly by doctors, but also by pharmacists and a writer, who informed readers about the development of medicine at home and abroad, enabled them to raise their professional qualifications, and encouraged them to engage in academic and literary activity. The articles comprised original works, sophistry, translations from forign periodicals, descriptions of new instruments, book reviews and correspondence from Paris. The range of topics in the "Warsaw Medical Journal" was very broad. Articles covered internal and external diseases and pharmacology. In 1830 the journal was made the official organ of the Warsaw Medical Society. But then the November uprising broke out, and prevented the journal's further development.


  16/16

  Tytuł oryginału: Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach roszczeń z tytułu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B i C
  Autorzy: Kowalski Piotr
  Opracowanie edytorskie: Marek Zdzisław (przedm.).
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Medyczne Grupa Ekonom s.c. 2002, 187 s. : bibliogr. s. 181-187, 21 cm.
  Sygnatura GBL: 737,127

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  stosując format: