Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MARDAROWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Niekorzystny wpływ chorób tarczycy na płodność, przebieg ciąży , okres poporodowy i stan zdrowia potomstwa.
Tytuł angielski: Unfavourable influence of thyroid diseases on fertility, pregnancy course, postpartum period, and the healt status of offspring.
Autorzy: Mardarowicz Grażyna, Łopatyński Jerzy
Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (1) s.23-29, tab., bibliogr. 34 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,549

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W ciąg ostatniego dwudziestolecia dokonano wielkiego postępu, wyjaśniając wiele procesów fizjologicznych i patologicznych, mających wpływ na zajście w ciążę, jej przebieg, okres poporodowy i losy dziecka ciężarnej z patologią tarczycy. Autorzy przedstawiają te postępy na podstawie przeglądu najnowszego piśmiennictwa. Podkreślają, że wiele problemów czeka na pełne wyjaśnienie, np.: rola gonadotropiny kosmówkowej w ciąży fizjologicznej i jej znaczenie dla funkcji tarczycy, czy też zależność pomiędzy obecnością przeciwciał tarczycowych a niepłodnością i poronieniami. Przedstawiają obecnie akceptowane metody leczenia wola (także wola guzowatego), tyreotoksykozy u ciężarnych. Przedstawiają nową jednostkę chorobową: "poporodową chorobę tarczycy", omawiają zasady poszukiwania patologii tarzycy u planujących ciążę i ciężarnych oraz zasady edukacji tyreologicznej tych kobiet.

  Streszczenie angielskie: In the last two decades a great progress has been made in explaining many physiologic and pathologic processes having an influence on fertility, pregnancy course, postpartum period and the life of the children borne by mothers with thyroid pathology. The authors present this progress on the basis of the latest literature's review. They stress that many problems have to be explained, e.g.: the role of human chorionic gonadotropin (hCG) i the physiological pregnancy, its significance for the thyroid function, or the relation between the presence of thyroid antibodies and infertility and miscarriages. They present the methods of goitre treatment (also nodular goitre), thyrotoxicosis, and hyperthyroidism treatment of the pregnant used nowadays. They also treatment present a new clinical entity: 'postpartum thyroid disease', and duscuss the principles of the search for thyroid pathology in women planning pregnancies and the pregnant as well as principles of their thyrologic education.


  2/4

  Tytuł oryginału: Sterols in the the herb and rhizomes from Comarum palustre L.
  Tytuł polski: Sterole w zielu i kłączach Comarum palustre L.
  Autorzy: Sokołowska-Woźniak A[nna], Krzaczek T[adeusz], Białopiotrowicz Ł., Gawdzik J., Mardarowicz M.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (4) s.210-213, il., tab., bibliogr. 6 poz., streszcz. - 3 Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne nt. produktów pochodzenia naturalnego Kazimierz Dolny 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: Z ekstraktu eteru naftowego z ziela i kłącza C.palustre w typowy sposób wyodrębniono frakcję octanów steroli. Metodą wagową określano całkowitą ilość steroli w zielu (0,1192 proc.) i kłączu (0,0517 proc.) w 100 g surowca. Skład mieszaniny steroli badano metodą kapilarnej chromatografii gazowej. W obu badanych frakcjach stwierdzono występowanie: stigmasterolu, á-sitosterolu, kampesterolu i ergosterolu. Stigmasterol i á-sitosterol były związkami dominującymi w zielu i kłączach C. palustre.

  Streszczenie angielskie: The fraction of sterols acetates from the herb and rhizomes from C. palustre have been isolated in the typical way from petrolum ether extract. By means of the weight method the total amounts of sterols was determined in herb (0.1192 p.c.), in rhizomes (0.0517 p.c.) . The mixture of sterols acetates was investigated by capillary gas chromatography GC MS techniques. Stigmasterol, á-sitosterol, campesterol and ergosterol were identified in both fractions. Stigmasterol and ásitosterol were the predominant sterol components in analysed raw materials from c. palustre.


  3/4

  Tytuł oryginału: Essential oil from fruit of Peucedanum tauricum Bieb.
  Autorzy: Bartnik Magdalena, Głowniak Kazimierz, Mardarowicz Marek
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (6) s.457-459, il., tab., bibliogr. 6 poz. - 3 Multidyscyplinarna Konferencja nt. badań nad lekami Piła 13-16.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Essential oil from fruit of Peucedanum tauricum Bieb. was qualiatively and quantitatively investigated. The content of oil determined by distilation with water and m-xylene was 2.2 p.c. of dry mass. Gas chromatography (GC) with MS detection and flame ionisation detection (FID) showed that the oil contains 28 compounds (above 99 p.c. of sesquiterpense), of which 9 were identified as á-elemene (0.6 p.c.), á-caryophyllene (0.3 p.c.), ŕ-guaiene (0.2 p.c.), ŕ-humulene (0.8 p.c.), ç-gurjenene (5.6 p.c.), á-selinene (2.3 p.c.), ŕ-selinene (2.2 p.c.), ç-cadinene (0.3 p.c.). Predominating sesquiterpenoids (RI 1529 - 35.9 p.c., RI 1526 - 27.2 p.c., RI 1537 - 7.1 p.c.) were not identified, and their mass spectra were similar to mass spectra of selinene derivatives.


  4/4

  Tytuł oryginału: Primary and specialist diabetes care three years after introduction of health care system reform in Poland.
  Tytuł polski: Podstawowa i specjalistyczna opieka diabetologiczna po trzech latach od wprowadzenia reformy ochrony zdrowia w Polsce.
  Autorzy: Mardarowicz Grażyna, Łopatyński Jerzy
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.550-555, tab., bibliogr. 12 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają epidemię cukrzycy na świecie i w Polsce. Na Lubelszczyźnie wykryli cukrzycę typu 2 (DM 2) u 15,6 proc. badanych powyżej 35 roku życia (według kryteriów WHO z roku 1985). Reforma ochrony zdrowia w Polsce utrudniła dostęp chorego do specjalisty zajmującego się leczeniem cukrzycy, dlatego lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) stali się bardziej niż dotychczas odpowiedzialni za opiekę diabetologiczną. Za sprawę bardzo ważną autorzy uważają systematyczne kształcenie lekarzy POZ przez specjalistów, tak aby mogli leczyć według nowoczesnych standardów diabetologii praktycznej, jak również podział zadań i obowiązków pomiędzy podstawową i specjalistyczną opiekę diabetologiczną. Do POZ należałoby zapobieganie i wczesne rozpoznawanie DM 2, a także zapobieganie i wczesne wykrywania odległych powikłań tej choroby. Do specjalistów należałoby konsultowanie chorych w chwili diagnozy i potem przynajmniej raz w roku, również wczesne poszukiwanie i rozpoznawanie odległych powikłań cukrzycy. W POZ leczono by nadal większość chorych z DM 2, zaś w ośrodkach specjalistycznych większość chorych z cukrzycą typu 1, pacjentów z komplikacjami i chorych z grup specjalnego ryzyka (np. chore z cukrzycą ciążową).

  Streszczenie angielskie: The authors discuss epidemics of diabetes in the world and in Poland. In the Lublin region (eastern Poland), for instance, they found type 2 diabetes (DM 2) in 15.6 p.c. of the examined aged over 35 (according to the WHO criteria of 1985). The health care system reform in Poland has made more difficult the access of the diabetic to a specialist that treats this disease. Therefore doctors and nurses of primary health care have become more responsible for diabcare than before. The authors believe that the systematic education of primary health care doctors by specialists so that they can treat patients according to the modern standards of practical diabetology as well as sharing of tasks and responsibilities between primary and specialist diabetologic care, are very important. Primary health care would be in charge of prevention and early diagnosis of DM 2 as well as prevention and early diagnosis of concomitant complications of the disease. Specialists would have consultation on the patients at the moment of diagnosis and then at least once a year. They would also take care of search for and diagnosis of remote diabetes complications. Primary health care doctors would still treat most of diabetics with DM 2; specialist centres doctors would treat most of diabetics with DM type 1, patients with complications and from special risk groups (e.g. women with gestational diabetes).

  stosując format: