Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MARCZYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Wstępna ocena leczenia mitoksantronem i hydrokortyzonem chorych na hormonoopornego raka gruczołu krokowego.
Tytuł angielski: Preliminary results of mitoxantrone and hydrocortisone in the treatment of hormone refractory prostate cancer.
Autorzy: Wiechno Paweł, Paluchowska Beata, Marczyński Piotr, Demkow Tomasz
Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.44-47, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,054

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Wstępna ocena wyników leczenia mitoksantronem i hydorkortyzonem pacjentów z hormonoopornym rakiem gruczołu krokowego. Materiał i metoda. W okresie od 15.03.2000 r. do 30.08.2001 r. w Klinice Nowotworów Układu Moczowego w Warszawie 15 chorych w wieku od 46 do 78 lat (mediana: 65 lat) z zaawansowanym, hormonoopornym rakiem stercza, w dobrym stanie ogólnym, zakwalifikowano do leczenia skojarzonego (hydrokortyzon 40 mg/dobę/po. i mitoksantron 12 mg/mý/iv. co 21 dni). Wartości PSA przed rozpoczęciem leczenia cytostatycznego zawierały się w granicach od 25 ng/ml do 3 633 ng/ml (mediana: 189 ng/ml). U 12 chorych rozpoznano przerzuty do kości, którym w 3 przypadkach towarzyszyły przerzuty w tkankach miękkich, u 3 pacjentów jedynym wykładnikiem progresji był wzrost stężenia PSA. U 9 chorych wraz z progresją choroby pojawiły się objawy subiektywne. Oceniono toksyczność leczenia, odpowiedź subiektywną oraz w badaniach obrazowych i PSA, czas do progresji. Wyniki. Podano łącznie 95 kursów, od 3 do 9 (mediana: 7 kursów). U 10 chorych leczenie zakończono z powodu progresji, u pozostałych jest kontynuowane. Zmarło 3 pacjentów. Najczęściej obserwowano umiarkowaną toksyczność hematologiczną - małopłytkowość, leukopenię lub niedokrwistość. Rzadziej występowały nadkomorowe zaburzenia rytmu lub zapalenie zakrzepowe żył. Poprawę subiektywną uzyskano u 7 pacjentów. Obniżenie poziomu PSA w toku leczenia stwierdzono u 12 pacjentów, w tym u sześciu obniżenie spełniające kryteria ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study. We present preliminary results of mitoxantrone and hydrocortisone in the treatment of hormone refractory prostate cancer. Material and method. Between March 15, 2000 and August 30, 2001, in the Clinic of Genitourinary Tract Neoplasms, 15 patietns aged from 46 to 78 years (mean 65 years) with advanced hormone refractory prostate cancer and in good general status were qualified to the treatment with hydrocortisone (40 mg/day, orally) combined with mitoxantrone (12 mg/mý intravenously, every 21 days). PSA levels before cytostatic treatment introduction were from 25 ng/ml to 3633 ng/ml (mean: 189 ng/ml). In 12 patietns metastases to the skeleton were diagnosed; 3 of them had also soft tissue metastases. In 3 patients increase of the PSA level was a single sign of cancer progression. In 9 patietns progression of the disease was associated with subjective symptoms and signs. toxicity of the treatment, subjective and radiologic responses, PSA levels and time to cancer progression were estimated. Results. Patietns obtained from 3 to 9 cycles of the treatment (mean 7 cycles); in totally 95 cycles. In 10 patients the cytostatic treatment was stopped due to cancer progression, in 3 patietns is still being continued. Three patietns died. The most frequent adverse events were: thrombocytopenia, leukopenia and anaemia. Supraventricular arrhythmia or thrombophlebitis were rare. In 7 of 9 patients subjective improvement was noted. In 12 patietns PSA level ...


  2/7

  Tytuł oryginału: Laproskopowa limfadenektomia biodrowo-zasłonowa - porównanie dostępu przedotrzewnowego i przezotrzewnowego.
  Tytuł angielski: Ilio-obturatory laparoscopic lymphadenectomy - comparison of the preperitoneal and transperitoneal approach.
  Autorzy: Marczyński Piotr J., Paluchowska Beata, Wiechno Paweł, Sosnowski Roman
  Opracowanie edytorskie: Borkowski Andrzej (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (10) s.875-885, il., tab., bibliogr. 26 poz. + bibliogr. 3 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena 2 dostępów operacyjnych - przedotrzewnowego i przezotrzewnowego - dla wykonania laparoskopowej biopsji biodrowo-zasłonowych węzłów chłonnych. Materiał i metodyka. U 67 chorych gruczołu krokowego przed planowaną radioterapią wykonano obustronną limfadenektomię techniką laparoskopową. U 47 chorych zabieg przeprowadzono z dostępu przedotrzewnowego, u pozostałych zaś 20 z dostępu przezotrzewnowego. O rodzju dostępu chir. decydował operator biorąc pod uwagę takie czynniki, jak: wykonywane uprzednio u chorego zabiegi chir., otyłość, warunki anatomiczne. Porównano czas zabiegu, liczbę pobieranych węzłów chłonnych, czas hospitalizacji po zabiegu, liczbę powikłań w obu grupach chorych. Oceniono wspólnie dla obu grup "krzywe uczenia się". Wyniki. Nie stwierdzono różnicy w liczbie pobieranych węzłów chłonnych ani częstości występowania powikłań w obu grupach. W grupie pacjentów operowanych z dostępu przedotrzewnowego stwierdzono krótszy średni czas trwania zabiegu i hospitalizacji po wykonanym zabiegu. Oceniając rezultat "uczenia się" operatora stwierdzono skracanie się czasu wykonywania zabiegów w miarę nabywania doświadczenia. W badanej serii nie stwierdzono znamiennego statystycznie wzrostu liczby pobieranych węzłów chłonnych w kolejnych zabiegach. Wnioski. Obie techniki umożliwiają pobranie w sposób małoinwazyjny biodrowo-zasłonowych węzłów chłonnych. W materiale autorów pracy zaobserwowano krótszy czas trwania zabiegów i hospitalizacji przy wykonywaniu zabiegów z dostępu przedotrzewnowego.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to compare the preperitoneal and transperitoneal surgical approach in case of ilio-obturatory lymph node laparoscopic biopsies. Material and methods. We performed both-sided laparoscopic lymphangiectomy, prior to radiotherapy in 67 patients with prostatic cancer. 47 patients underwent preperitoneal surgery, while the remaining 20 were treated by means of the transperitoneal approach. The surgeon decided which technique be performed, depending on factors, such as prior surgical interventions, obesity, anatomical conditions. We compared the time of the procedure, number of collected lymph nodes, hospitalization period and amount of complications. We evaluated, for both groups the "curve of knowledge". Results. We noted no significant group differences in the number of collected lymph nodes and occurence of complications. In the group of patients operated by means of the preperitoneal approach we noted a shorter procedure time, as well as hospitalization. Evaluating the effect of learning we noted that the surgeons period of procedure performance decreased with gained experience. We noted no statistically significant increase in the amount of collected lymph nodes during following procedures. Conclusions. Both techniques enable the collection of ilio-obturatory lymph nodes by means of minimally invasive methods. We observed a shorter procedure period, as well as hospitalization in case of the preperitoneal approach.


  3/7

  Tytuł oryginału: Ocena czynników prognostycznych u chorych na nowotwory zarodkowe jądra.
  Tytuł angielski: Prognostic factors for patients with germ cell tumour of the testis.
  Autorzy: Paluchowska Beata, Wiechno Paweł, Marczyński Piotr, Demkow Tomasz
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.26-31, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Od wielu lat trwają prace nad precyzyjnym określeniem rokowania chorych na nowotwory zarodkowe jądra. Obecnie przyjęte systemy klasyfikacji mają jedynie charakter roboczy. Cel pracy. Próba stworzenia spójnego modelu proporcjonalnego ryzyka dla chorych na nowtowory zarodkowe jądra. Materiał i metoda. Materiał kliniczny stanowi 941 chorych z nowtoworem zarodkowym jądra, leczonych w latach 1980-1995. Przeanalizowano wpływ zaawansowania klinicznego, wieku, obecności przerzutów do mózgu, wątroby i kości, rodzaju utkania histologicznego, wymiaru guza przerzutowego w przestrzeni zaotrzewnowej i płucach, liczby przerzutów do płuc na czas przeżycia całkowitego i przeżycia wolnego od progresji. Wyniki. W analizie wielowariantowej potweirdzono istotny statystycznie wpływ na prawodpodobieństwo przeżycia całkowitego i przeżycia wolnego od progresji następujących zmiennych: zaawansowania klinicznego (p 0,00005 i p 0,00005), wieku powyżej 50 lat (odpowiednio p 0,00005 i p = 0,0244), obecności przerzutów do móżgu (p = 0,0022 i p = 0,0605), obecności w przestrzeni zaotrzewnowej guza o wymiarze ponad 10 cm (p = 0,0063 i p = 0,0024), podwyższonego stężenia AFP (p=0,042 i p=0,0766), podwyższonego stężenia HCG (p=0,0395 i p=0,003). Wnioski. Zaawansowanie kliniczne, wielkość guza węzłowgo w przestrzeni zaotrzewnowej, obecność przerzutów do mózgu, podwyższone stężenie HCG lub AFP oraz wiek chorego są niezależnymi czynnikami prognostycznymi dla prawdopodobieństwa przeżycia całkowitego i przeżycia wolnego od progresji.

  Streszczenie angielskie: Introduction. The precise prognostic and risk stratification criteria for patietns with germ cell tumour of the testis (GCTT) are still an area of controversy. The IGCCCG classification system, widely used nowadays, is only a working system. Objectives. A proportional hazard risk model for GCTT patiets to be evaluated. Patietns and methods. Nine hundred and forty one GCTT patietns treated from 1980 to 1995 were analysed. The prognostic value of clinical stage, age, presence of brain, liver and bone metastases, histological type, diameter of the largest metastatic lesion in lungs and in retropertioneal area, as well as the number of metastases in lungs were evaluated. Results. The following variables have a statistically significant impact on death and treatment failure risk: clinical stage (p 0.00005 and p 0.00005), age over 50 (p 0.00005 and p = 0.0244), brain metastases (p = 0.0022 and p = 0.0605), pathological mass in the retroperitoneal space of diameter over 10 cm (p = 0.0063 and p = 0.0244), elevated AFP (p = 0.042 and p = 0.0766), elevated HCG (p = 0.0395 and p = 0.003). Conclusions. Clinical stage, diameter of pathological retroperitoneal mass, brain metastases, elevated HCG or AFP and patient age are independent risk factors determining probability of treatment failure and patient death.


  4/7

  Tytuł oryginału: Kostno-mięśniowe uszypułowane przeszczepy w leczeniu powikłanych złamań kości goleni i szyjki kości udowej
  Autorzy: Kalewski Andrzej, Marczyński Wojciech, Nowak Grzegorz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.369-380, il., bibliogr. 38 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.


  5/7

  Tytuł oryginału: Złamania kostek goleni a ogólna sprawność psychofizyczna.
  Tytuł angielski: Fractures of skin bonelets and general psychophysical effciency.
  Autorzy: Żychliński Włodzimierz, Marczyński Wojciech, Gawlikowski Jerzy, Żychlińska Małgorzata
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (4) s.285-288, il., bibliogr. 6 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy podjęli próbę oceny wpływu przebytego złamania kostek goleni na poziom ogólnej sprawności psychofizycznej pacjentów w odniesieniu do ich stanu przed urazem. Sprawność psychofizyczną badano u 106 pacjentów w oparciu o ankietę specjalistyczną opracowaną dla realizacji zamierzonych celów badawczych.

  Streszczenie angielskie: The authors attempted to evaluate the effect of past fractures of skin bonelets on the level of patients' general psychophysical efficiency with regard to their state before the injury. Psychophysical efficiency was examined in 106 patients, basing on the specialistic inquiry worked out to realize the planned research aims.


  6/7

  Tytuł oryginału: Disorders of thyroid function and hormone release from the rat pituitary.
  Tytuł polski: Zaburzenia czynności gruczołu tarczowego a uwalnianie hormonów z przysadki szczura.
  Autorzy: Stempniak Bożena, Marczyński Andrzej, Dąbrowski Ryszard
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (1) s.13-22, il., bibliogr. 28 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Celem doświadczeń było zbadanie, czy niedoczynność gruczołu tarczowego (po tyreoidektomii lub zastosowaniu metylotiouracylu) lub nadmiar w osoczu L-tyroksyny (L-T4) zmieniają uwalnianie do krwi tyreotropiny (TSH), prolaktyny (Prl), wazopresyny (VP) i oksytocyny (OT) u szczurów szczepu Wistar. Stężenie wolnej trijodotyroniny (FT3), wolnej tyroksyny (FT4), TSH, Prl, VP i OT w osoczu krwi oznaczano metodami radioimmunologicznymi. Wycięcie gruczołu tarczowego spowodowało obniżenie stężenia FT3, FT4, VP i OT oraz znaczne zwiększenie stężenia TSH i Prl w osoczu krwi; podobne wyniki uzyskano w grupie zwierząt otrzymujących 0.1 proc. roztwór metylotiouracylu. Wstrzykiwanie zwierzątom L-T4 nie zmieniło w sposób istotny stężenia Ft4 i FT3 oraz OT w osoczu krwi, obniżyło zaś stężenie TSH oraz wyraźnie podwyższyło stężenie VP i Prl w osoczu krwi. Z doświadczeń obecnej pracy wynika, iż zaburzenia czynności hormonalnej gruczołu tarczowego modyfikuje uwalnianie hormonów zarówno płata tylnego, jak i przedniego przysadki.

  Streszczenie angielskie: The effects of hypothyroidism caused by thyroidectomy or by adding 0.1 p.c. 4-methyl-2-thiouracil (MTU) solution to drinking water for 2 weeks, and the effect of hyperthyroidism, induced by the administration of L-thyroxine (L-T4), on the concentration of thyroid stimulating hormone (TSH), prolactin (Prl), vasopressin (VP) and oxytocin (OT) in blood plasma, were studied in Wistar rats. Levels of free triiodothyronine (FT3), free thyroxine (FT4), TSH, and Prl were estimated by specific RIAs in unextraced plasma. Vasopressin and oxytocin were extracted from plasma, using C18 Sep-Pak columns and determined by doubleantinody specific RIA. The results show that plasma concentrations of TSH and Prl are increased, whereas plasma levels of FT3, FT4, VP and OT are decreased in rats with hypothyroidism. The data from the present study indicate that L-T4 treatment for the induction of hyperthyroidism does not results in elevated plasma levels of FT3 and FT4. L-thyroxine administration decreased TSH and increased VP and Prl levels in plasma but did not change OT concentration. These results suggest that thyroid hormones may play a regulatory role, both in the posterior and in anterior pituitary function.


  7/7

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności laparoskopowej limfangiektomii biodrowo-zasłonowej dla ustalenia stopnia zaawansowania klinicznego raka gruczołu krokowego.
  Tytuł angielski: Analysis of feasibility of laparoscopic ilio-obturatory lymphadenectomy as a diagnostic method for prostate cancer staging.
  Autorzy: Marczyński Piotr
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (4) s.46-51, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Leczenie radykalne raka gruczołu krokowego możliwe jest jedynie u chorych z nowotworem ograniczonym do narządu. Przed wykonaniem radykalnej prostatektomii załonowej rutynowo śródoperacyjnie ocenia się regionalne węzły chłonne. Pobranie tych węzłów do oceny przed radykalną teleradioterapią umożliwia laparoskopowa limfangiektomia. Cele pracy. 1. Ocena przydatności laparoskopowej limfangiektomii biodrowo-zasłonowej jako metody diagnostycznej dla określenia zajęcia regionalnych węzłów chłonnych u chorych na raka gruczołu krokowego kwalifikowanych do radykalnej radioterapii. 2. Ocena przydatności podawania do gruczołu krokowego barwnika patentblau V. 3. Ustalenie prawdopodobieństwa występowania przerzutów regionalnych węzłach chłonnych u chorych na gruczolakoraka stercza, w zależności od PSA, PSA density, cechy T oraz stopnia złośliwości histologicznej w skali Mostofi'ego i Gleasona. 4. Próba wyodrębnienia chorych, u których, ze względu na duże ryzyko zajęcia regionalnych węzłów chłonnych, konieczna jest laparoskopowa limfangiektomia. Materiał i metoda. U 60 pacjentów przed planowaną teleradioterapią wykonano laparoskopową limfangietkomię biodrowo-zasłonową. U 17 z nich podjęto próbę śródoperacyjnego wybarwienia "węzła strażnika". Przeprowadzono analizę skuteczności identyfikacji węzła wartowniczego oraz zależności stanu węzłów chłonnych od: stopnia histologicznej złośliwości w skali Gleasona i Mostofi'ego, PSA, PSAD, cechy T. Wyniki. Na 60 operowanych chorych u 9 ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Patients with prostate cancer are feasible to radical treatment only when tumor is organ confined. Intraoperative histological examination of regional lymph nodes is a routine procedure proceeding retroperitoneal radical prostatectomy. Laparoscopic lymphadenectomy enables histological examination of regional lymph nodes before radical teleradiotherapy. 1. Analysis of feasibility of laparoscopic ilio-obturatory lymphadenectomy as a diagnostic method for involvement of regional lymph nodes in patients with prostate cancer, qualified to radical radiotherapy. 2. Analysis of feasibility of Patentblau V dye injection to the prostate. 3. Analysis of probability of regional lymph nodes involvement in correlation with serum PSA level, PSA density, T category and histological grade in Mostofi and Glaseason scale. 4. Selection of a group of patients, for which laparoscopic lymphadenectomy is necessary due to high probability of metastases in regional lymph nodes. Material and method. Laparoscopic ilio-obturatory lymphadenectomy before radical teleradiotherapy was performed in 60 patients. In a subgroup of first 17 patients Patentblau V was used as an attempt of sentinel lymph node dyeing were analyzed. Statistical analysis of lymph nodes metastases was performed in correlation with: histological grading according to Mostofi and Gleason scores, PSA, PSAD and T category. Results. In the group of 60 patients, metastases in regional lymph nodes were found in 9 cases. ...

  stosując format: