Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MARCZEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Porównanie precyzji i dokładności wybranych komercyjnie dostępnych glukometrów.
Tytuł angielski: Comparison of precision and accuracy of three commercially available glucose meters.
Autorzy: Skowrońska Marzena, Marczewska Barbara, Marczewski Krzysztof
Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (2) s.92-95, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,197

Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Streszczenie polskie: Porównano precyzję i dokładność instrumentalną trzech dostępnych komercyjnie glukometrów: Glucotrend (Roche Diagnostics), One Touch (Lifescan) oraz Precision QID (MediSense). W badaniach wykorzystano certyfikowane roztwory kontrolne - Glucotrend Plus Control G (Roche Diagnostics): G1, o zawartości glukozy 50 mg/dl oraz G2, o zawartości glukozy 150 mg/dl. Wykazano, że wszystkie testowane glukometry charakteryzują się stosunkowo dobrą precyzją, jednakże wątypliwości budzi ich dokładność instrumentalna. Stosunkowo najmniejszym błędem obciążone są wyniki otrzymane za pomocą glukometru Glucotrend (błąd względny 10 proc.).

  Streszczenie angielskie: Precision and accuracy of three glucose meters: Glucotrend (Roche Diagnostics), One Touch (Lifescan) and Precision QID (Medisense), were compared. Good instrumental precision, but doubtful accuracy characterizes all examined glucometers. Glucose meter Glucotrend showed significantly better precision and accuracy than the other tested devices.


  2/6

  Tytuł oryginału: Czy odwodnienie może być problemem w kategoriach etycznych?
  Tytuł angielski: Is dehydration an ethical problem?
  Autorzy: Marczewski Krzysztof, Czernikiewicz Andrzej, Sak Jarosław Jerzy, Kwiecińska Anna, Mourad Ahmad
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.257-260, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono problematykę związaną z odwodnieniem przewlekłym z punktu widzenia etyki lekarskiej. Przypomniano podstawowe definicje związane z tymi zagadnieniami. Podjęto próbę krytycznej analizy poglądów przedstawiających przewlekłe dobrowolne odwodnienie jako dopuszczalną formę przyśpieszenia śmierci. Omówiono niektóre aspekty patofizjologiczne i psychopatologiczne. Przedstawiono "piramidę wątpliwości" lekarza.


  3/6

  Tytuł oryginału: The nephrological issues raised during the clinical sessions in the Old Order (Jewish) Hospital of Warsaw.
  Autorzy: Rybus-Potępa Elżbieta, Marczewski Krzysztof
  Źródło: Nephrol. Dial. Transplant. 2002: 17 (12) s.2084-2086, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 312,872

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  4/6

  Tytuł oryginału: Czy płeć stanowi czynnik ryzyka w zagrożeniu atakiem bioterrorystycznym?
  Tytuł angielski: Is sex a risk factor in the threat of bio-terrorist attack?
  Autorzy: Czarnota Anna, Marczewski Krzysztof
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.118-121, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ciąża
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł stanowi próbę odniesienia się w oparciu o dane z piśmiennictwa do problemu zróżnicowania związanego z płcią ryzyka wynikającego z ewentualnego ataku bioterrorystycznego. Wydaje się, że bardziej odporna jest płeć żeńska. Jednak wśród kobiet w wieku rozrodczym istnieje dodatkowe ryzyko związane z ciążą. Również negatywne wpływy psychospołeczne są bardziej nasilone wśród kobiet. Dane te powinny być wykorzystywane przy planowaniu działań z zakresu zdrowia publicznego odnoszących się do zapobiegania skutkom bioterroryzmu.


  5/6

  Tytuł oryginału: Czynności delegowane pielęgniarkom w lecznictwie zamkniętym.
  Tytuł angielski: Work activities delegated to nurses in the inpatient health care.
  Autorzy: Zaniewicz Arnolda, Marczewski Krzysztof
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.326-329, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Delegowanie czynności polega na przekazaniu ich wykonania innej osobie. W artykule omówiono podstawy prawne regulujące delegowanie czynności w lecznictwie zamkniętym. Przedstawiono wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej na przełomie 2000/2001 roku wśród 200 pielęgniarek z 2 lubelskich szpitali (odsetek zwrotów 2/3). Okazało się, że delegowanie czynności pielęgniarkom przez lekarzy jest powszechne i często neizgodne z obowiązującymi przepisami. Ponad połowa ankietowanych nie znała w stopniu wystarczającym swoich praw i obowiązków. Podstawowym źródłem informacji były inne pielęgniarki ( 75 proc.). 70 proc. respondentów uznało zakres swoich obowiązków za właściwy, 12 proc. - za zbyt szeroki, 8 proc. - za zbyt wąski (postulowano poszerzenie go m.in. o udzielanie informacji na temat stanu zdrowia, wypisywanie recept na niektóre leki). O wykonywaniu czynności, należących zdaniem ankietowanych do obowiązków lekarza, poinformowało 35 proc. badanych. Najczęściej było to pobieranie gazometrii - 30 proc., uzupełnianie dokumetnacji - 16 proc., wykonywanie opatrunków - 14 proc., uzgadnianie konsultacji - 14 proc., przetaczanie krwi - 6 proc., usuwanie szwów - 6 proc., cewnikowanie - 4 proc., pomiar ciśneinia tętniczego krwi - 4 proc., opracowanie chirurgiczne ran - 2 proc., informowanie pacjentów - 2 proc. 56 proc. ankietowanych przyznało się do samodzielnego podawania leków (2/3 stanowiły leki przeciwbólowe, przeciwzapalene i przecigorączkowe, 10 proc. - uspokajające, 4 proc. ...

  Streszczenie angielskie: Delegating of work activities consist in making other person perform them. The article discusses the legal basis for delegating work activites in the inpatient health care. The results of an anonymous survey conducted among 200 nurses in 2 hospitals in Lublin in 2000/2001 were presented (percentage of returned surveys is 2/3). The results of the study shows that delegating work activities to nurses by physicians is a common practice and it is often inconsistent with the current law. Almost half of respondents did not sufficiently know their own rights and duties. Other nurses were a primary source of information ( 75 p.c.). 70 p.c. of respondents considered the scope of their duties as appropriate, 12 p.c. - as too broad, 8 p.c. - as too narrow (it has been postulated to extend the duties, among other things, by giving information about health conditions, writing out prescriptions for some medicines). 35 p.c. of respondents informed about delegating activities which should be performed by a physician. The most frequent cases are: performing gasometry - 30 p.c., completing medical records - 16 p.c., dressing wounds - 14 p.c., arranging consultations - 1 p.c., performing blood transfusion - 6 p.c., seam removal - 6 p.c., catheterisation - 4 p.c., measurement of arterial blood pressure - 2 p.c., surgical elaboration of wounds - 2 p.c., informing patients - 2 p.c. 56 p.c. of respondents admitted that they took mediciens without medical prescription: 2/3 took analgesic, ...


  6/6

  Tytuł oryginału: Etyczne aspekty zaprzestania lub zaniechania dializoterapii
  Autorzy: Marczewski Krzysztof
  Źródło: W: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. T. 1 - Kraków, 2002 s.71-74, bibliogr. 15 poz. - 1 Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 08-10.11. 2001
  Sygnatura GBL: 802,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: