Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MANTUR
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Ekspresja wybranych receptorów powierzchniowych płytek krwi w pierwotnym raku nerki : rozprawa habilitacyjna
Autorzy: Mantur Maria; Akademia Medyczna Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej w Białymstoku
Źródło: - Białystok, AM 2002, 115 s. : il., tab., bibliogr. 260 poz., 24 cm.
Sygnatura GBL: 737,076

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • hematologia
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/5

  Tytuł oryginału: Płyn mózgowo-rdzeniowy : badanie i interpretacja wyników
  Autorzy: Lewczuk Piotr, Mantur Maria
  Źródło: - Białystok, Wydaw. Ekonomia i Środowisko 2002, 85 s., [16] s. tabl. : il., tab., bibliogr. s. 82-85, 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/5

  Tytuł oryginału: Niektóre parametry aktywacji płytek krwi u chorych z mocznicą przed i po hemodializie.
  Tytuł angielski: Some parameters of platelet activation in patients with uremia before and after hemodialysis (HD).
  Autorzy: Dymicka-Piekarska Violetta, Matowicka-Karna Joanna, Mantur Maria, Kemona Halina, Piszka Jerzy
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.980-983, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Chorych z PNN charakteryzuje skłonność zarówno do skazy krwotocznej jak i do zakrzepów. Zaburzenia te są zwiazane z upośledzeniem funckji płytek rkwi oraz ich interakcji ze ścianą naczyń krwionośnych. Celem przeprowadzonych przez nas badań było wyjaśnienie, czy i w jaki sposób u chorych z PNN zabieg hemodailizy wpływa na stężenie markerów aktywacji płytek krwi, tj. á-tromboglobuliny i czynnika płytkowego 4 oraz czy zmiany badanych parametrów zależą od poziomu kreatyniny oraz od stosowanych w czasie HD błon dializacyjnych. Badania przeprowadzono u 70 chorych z PNN, leczonych powtarzanymi hemodializami oraz u 70 osób zdrowych. Przed zabiegiem HD obserwowano spadek PLT oraz wzrost stężenie á-TG i spadek stężenia PF4 (p = 0,000) w porównaniu do grupy kontrolnej. Natomiast bezpośrednio po zabiegu HD obserwowano istotny wzrost PLT i spadek stężenia PF 4 oraz nieznaczny wzrost stężenia áTG w porównaniu do wartości przed HD. Badania nasze wykazały także, że przed zabiegiem HD, bez względu na stężenie kreatyniny, występowały istotne statystycznie różnice stężenia á-TG i PF4 w porównaniu z grupą kontrolną. PLT, jedynie w grupie o stężeniu kreatyniny od 10,0 - 15,9 mg/dL, różniło się istotnie od PLT w grupie kontrolnej. Po zabiegu HD istotnym statystycznie zmianom w zależności od stężenia kreatyniny ulegałą jedynie PLT w porównaniu do wartości przed HD. Przeprowadzona analiza badanych przez nas parametrów płytek krwi nie wykazała istotnych statystycznie różnic związanych z ...

  Streszczenie angielskie: Patients with uremia show a tendency for hemorrhagic diathesis and thrombi formation. These disorders have been attributed to functional abnormalities of platelet and their interaction with the vascualr wall. The aim of the present study was to elucidate whether and how in patients with uremia, hemodialysis affects the level of platelet activation markers, i.e.: á-TG and PF4, and whether the changes in the examined parameters depend on creatinine level and on the type dialysis membranes used during HD. The study involved 70 patietns with uremia subjected to repeated hemodialysis and 70 healthy subjects. Prior to HD, we observed a decrease in PLT, and increase in á-TG concentration and a drop in PF4 (p = 0.000), compared to control group. Immediately after the procedure a significant increase was observed in PLT and decrease in PF4 concentration, as well as a slight rise in á-TG level, compared to the values obtained before HD. We also found statistically significant differences in á-TG and PF4 concentrations prior to HD, irrespective of creatinine concentration, compared to control group. Only at creatinine concentration of 10.0 - 15.5 mg/dL, PLT diferes significantly from PLT in control group. Following HD, creatinine-dependent statistically significant changes were noted in PLT, in comparison to the values obtained before the procedure. The analysis of platelet parameters revealed no statistically signfiicant differences associated with the type of the dialysis ...


  4/5

  Tytuł oryginału: Parametry morfologiczne i liczba płytek krwi w tętnicy i w żyle pępowinowej u noworodków eutroficznych.
  Tytuł angielski: Hematologic parameters and blood platelets count in the umbilical vain and artery in eutrophic neonates.
  Autorzy: Wasiluk Alicja, Mantur Maria, Osada Joanna
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (2) s.203-209, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem podjętych badań było oznaczenie liczby płytek krwi oraz niektórych ich paraemtrów morfologicznych u noworodków donoszonych eutroficznych we krwi pępowinowej tętniczej i żylnej. Badania płytek krwi przeprowadzono u 35 noworodków (19 płci męskiej, 16 płci żeńskiej), wykonywano je na analizatorze hematologicznym Technicon H-3. Przedstawione badania wskazują, że krew pępowinowa żylna zawiera wyższe wartości badanych parametrów (PLT, PCT, MPV, PDW) i również są one wyższe u noworodków płci żeńskiej niż u noworodków płci męskiej. Różnice te nie wykazują istotności statystycznej. Wydaje się, że należy oceniać nie tylko liczbę płytek krwi, ale i ich parametry morfologiczne i uwzględniać je w ocenie klinicznej noworodka, z punktu widzenia oceny funkcji płytek krwi.

  Streszczenie angielskie: The aim of the done experiments was to determine in count of the blood platelets in the umbilical vain and artery and MPV, PDW, PCT, LPLT in full-term neonates. The tested group comprised of 35 neonates / 19 boys and 16 girsl. The analysis of the blood platelets was performed on Technicon H-3. The presented findings have shown umbilical vein blood presents higher data concerning PLT, PCT, MPV, PDW and these parameters are increased in girls in comparison to boys. No statistical significant differenaces were noted. It seems it is reasonable to determine not only PLT but also other morphological paraemters and take than under consideration in evaluation of clinical conditions of neonate in respect to the functions of blond platelets.


  5/5

  Tytuł oryginału: Ocena parametrów morfologicznych płytek krwi w zależności od płci i stężenia kreatyniny u chorych na mocznicę leczonych hemodializami.
  Tytuł angielski: Estiamtion of morphological parameters of blood platelets according from sex and creatinine concentration in uremic patients hemodialysis treatment.
  Autorzy: Kemona Halina, Matowicka-Karna Joanna, Piszka Jerzy, Mantur Maria
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (2) s.251-257, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U chorych na mocznicę obserwuje się zmiany dotyczące zarówno liczby płytek krwi jak i ich funkcji, co jest związane również z leczeniem hemodializami. Oceniano parametry morfologiczne płytek krwi w zależności od płci i stężenia kreatyniny u chorych na mocznicę leczonych hemodializami. Zaobserwowano istotne obniżenie liczby płytek krwi w stosunku do grupy kontrolnej zarówno u chorych przed jak i po hemodializie. Średnia objętość płytek krwi (MPV) jak i średni rozrzut wielkości płytek (PDW) u chorych na mocznicę przed i po hemodializie nie różniły się od wartości w grupie kontrolnej. Wyniki naszych badań mogą sugerować związek pomiędzy liczbą płytek krwi u chorych na mocznicę a stężeniem kreatyniny. W grupie badanej w wyższym stężeniem kreatyniny we krwi liczba płytek była niższa. U chorych na mocznicę leczonych hemodializami nie zaobserwowano zależności pomiędzy liczbą płytek krwi a płcią.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the influence of uremia and hemodialysis treatment on platelets morphologic parameters. Platelet number (PLT) and morphological paraemters (MPV - mean platelet volume, PDW - platelet distribution width) according from sex and creatinine concentration were estimated. Statistically significant difference was observed between the number of platelet in uremic patients and uremic patients hemodialysis treatment and their number in healthy subjects. Morphological parameters (MPV and PDW) the differences between patients and healthy subjects were no statistically significant. The present study revealedthat the number of blood platelets change due to uremia (especially creatinine concentration). No correlation was found between the nubmer of platelet and sex in uremic patients hemodialysis treatment.

  stosując format: