Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MANITIUS
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Niedokrwistość a stan układu krążenia u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek w okresie leczenia zachowawczego.
Tytuł angielski: Anemia and cardiovascular system in patients with chronic renal failure in the conservative phase.
Autorzy: Stróżecki Paweł, Tomczak-Watras Wirginia, Manitius Jacek
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.177-183, il., bibliogr. 39 poz.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/15

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia małymi dawkami wielonienasyconych kwasów tłuszczowych typu omega-3 na rezerwę nerkową i zaburzenia metaboliczne u pacjentów z pierwotnymi kłębuszkowymi zapaleniami nerek typu nefropatii IgA.
  Tytuł angielski: An effect of therapy with small doses of omega-3 polyunsaturated acids on renal reserve and metabolic disturbances in patients with primary IgA glomerulopathy.
  Autorzy: Sulikowska Beata, Manitius Jacek, Niewęgłowski Tomasz, Szydłowska-Łysiak Wiesława, Rutkowski Bolesław
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.753-760, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rezerwa nerkowa jest stosunkowo wiarygodna czynnościową metodą pomiaru do rozpoznawania wczesnych postaci upośledzenia funkcji nerek. Tematem naszego badania był pomiar rezerwy nerkowej przed i po leczeniu 12-miesięcznym 20 pacjentów z nefropatią IgA za pomocą wielonienasyconych kwasów tłuszczowych typu omega-3 (WKT omegaa-3). Preparat był podawany doustnie, sumaryczna dobowa dawka wynosiła 540 mg kwasu eikozapentaenowego oraz 810 mg kwasu dokozaheksenowego. Rezerwa była mierzona przerostem klirensu kreatyniny przed i po infuzji dopaminy w dawce 2 ug/min/kg m.c. 12-miesięczna terapia spowodowała w tej grupie pacjentów znamienny wzrost rezerwy nerkowej (14,86 ń 16,35 vs 30,25 ń 14,27 proc.) i cholesterolu HDL (47,55 ń 11,49 vs 58,05 ń 7,89 mg/dl) oraz znamienny spadek białkomoczu dobowego (3,31 ń 2,01 vs 1,31 ń 1,37 g/dobę), cholesterolu całkowitego (251,15 ń 50,91 vs 214,15 ń 24,09 mg/dl), cholesterolu LDL (170,0 ń 47,22 vs 124,15 ń 17,93 mg/dl), stężenia kwasu moczowego w surowicy (7,53 ń 1,01 vs 5,59 ń 0,88 mg/dl i insulinemii na czczo (11,27 ń 5,28 vs 9,20 ń 4,80 U/ml). W grupie badanej obserwowano również znamienne korelacje pomiędzy rezerwą nerkową a stężeniem insuliny przed badaniem (r = -0,55, p 0,005), średnim obniżeniem dobowego białkomoczu a średnim obniżeniem cholesterolu całkowitego (r = 0,69, p 0,05) oraz średnim obniżeniem stężenia cholesterolu frakcji LDL (r = 0,51, p 0.05). Wyniki naszych badań sugerują, że terapia wielonienasyconymi kwasami ...

  Streszczenie angielskie: Renal reserve is believed to be diagnostic dynamic method for accessing both early renal failure and renal vascular reactivity. The aim of our study was to follow renal reserve during 12 month therapy with omega-3 polyunsaturated fatty acids. Omega-3 was given oraly of a: 540 mg of eicosapentaenic acid and 810 mg of docosaheksenic acid daily. Before and after 12 month of therapy renal reserve (expressed as p.c. change of basal creatinine clearance) was estimated during iv. dopamine infusion in dose 2 ug/min/b.w. Twelve month therapy was associated with increase of renal reserve (respectively (14,86 ń 16,35 vs 30,25 ń 14,27 p.c.), HDL cholesterol (respectively 47,55 ń 11,49 vs 58,05 ń 7,89 mg/dl) and decrease 24 hrs proteinuria (respectively 3,31 ń 2,01 vs 1,31 ń 1,37 g/24h), total cholesterol TCH (respectively (251,15 ń 50,91 vs 214,15 ń 24,09 mg/dl), LDL cholesterol (respectively 170,0 ń 47,22 vs 124,15 ń 17,93 mg/dl), serum uric acid (respectively 7,53 ń 1,01 vs 5,59 ń 0,88 mg/dl), fasting insulinemia (respectively (11,27 ń 5,28 vs 9,20 ń 4,80 U/ml) for p , 0,05. The statistically significant correlation coeficient were found only between following parameters: p.c. renal reserve vs insulin (r = -0,55, p 0,05), delta 24 h proteinuria vs delta TCH (r = 0,69, p 0,05), delta 24 h proteinuria vs delta LDL (r = 0,51, p 0,05). Our study suggest that omega-3 therapy improves renal reserve and its effect is to some extend related to improvement of some metabolic ...


  3/15

  Tytuł oryginału: Skuteczne leczenie hipotonii ortostatycznej niehematologicznymi dawkami EPO u chorej dializowanej CADO.
  Tytuł angielski: Effective treatment of postural hypotension with non-haematologic EPO doses in a CAPD patient.
  Autorzy: Tomczak-Watras Wirginia, Manitius Jacek, Plewa Adam
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.52-54, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 38-letniej chorej leczonej CADO z powodu nefropatii cukrzycowej z nadciśnieniem tętniczym, u której występowały objawy hipotonii ortostatycznej. Jako leczenie zastosowano erytropoetynę w dawce 7 j./kg.c/s trzy razy w tygodniu przez okres 5 miesięcy. W trakcie leczenia objawy hipotonii ortostatycznej ustąpiły, przy niezmienionym poziomie hemoglobiny. Autorzy sugerują, że niehematolpogiczne dawki erytropoetyny mogą modelować czynność układu autonimicznego.

  Streszczenie angielskie: Authors present a 38-year-old diabetic hypertensive female treated with CAPD for diabetic nephropathy. Irrespective of hypertension, she suffered from postural hypertension and was therefore given erythopoiethin 7 IU/kg b.w. subcutaneously three times a week for 5 months. During small-dose EPO treatment postural hypertension ameliorated without and significant change in haemoglobin concentration during the observation. Authors suggest that non-haematological doses of erythopoiethin may improve autonomic nervous function in diabetic patients regardless of anemia correction.


  4/15

  Tytuł oryginału: Stanowisko Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Zespołu Konsultanta Krajowego w dziedzinie Nefrologii dotyczące gospodarki wapniowo - fosforanowej u chorych z przewlekłą niewydolnoscią nerek.
  Tytuł angielski: Standpoint of the Working Group of the Polish Society of Nephrology and National Nephrology Committee concerning calcium-phosphate metabolism in patients with terminal renal failure.
  Autorzy: Rutkowski Bolesław, Bidas Krzysztof, Ciechanowski Kazimierz, Czekalski Stanisław, Forfa Jan, Gellert Ryszard, Grenda Ryszard, Kokot Franciszek, Książek Andrzej, Kwieciński Ryszard, Luciak Marek, Manitius Jacek, Myśliwiec Michał, Oko Andrzej, Ostrowski Kazimierz, Rydzewski Andrzej, Steciwko Andrzej, Sułowicz Władysław
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.1-3, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej (Ca-P u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek stanowią istotną przyczynę zwiększonej chorobowości i śmiertelności w tej grupie pacjentów. Niniejszy artykuł przedstawia stanowisko Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Zespołu Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące monitorowania i leczenia zaburzeń gospodarki Ca-P.

  Streszczenie angielskie: Calcium phosphate metabolism disturbances in patients with terminal renal failure constitute on the important causes of the increased morbidity and mortality in these group of patients. Present paper shows the standpoint of the Working Group of the Polish Society of Nephrology and National Nephrology Committee concerning monitoring and treatment of Ca-P metabolism disturbances.


  5/15

  Tytuł oryginału: Zalecenia Zespołu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące postępowania w niedokrwistości u chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych zachowawczo.
  Tytuł angielski: Guidelines of the National Nephrology Committee concerning management of anemia in chronic renal failure patients on conservative therapy.
  Autorzy: Czekalski Stanisław, Chrzanowski Witold, Gellert Ryszard, Książek Andrzej, Manitius Jacek, Myśliwiec Michał, Rutkowski Bolesław, Sułowicz Władysław, Więcek Andrzej
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.5-8, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niedokrwistość rozwijająca się u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek stanowi przyczynę zwiększonej chorobowości i śmiertelności w tej grupie pacjentów. Niniejszy artykuł przedstawia zalecenia Zespołu Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Nefrologii dotyczące rozpoznawania i leczenia niedokrwistośći nerkowej w okresie przeddializacyjnym.

  Streszczenie angielskie: Anemia progressing in patients with chronic renal failure constitute the cause of increased morbidity and mortality in these subjects. The paper presents giude lines of the national Nephrology Committee concerning diagnosis and treatment of renal anemia in the predialysis state.


  6/15

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja chorych dializowanych otrzewnowo - sztuka dla sztuki czy ważny problem medyczny?
  Tytuł angielski: Rehabilitation of peritoneal dialysis patients - art for art's or important medical issue.
  Autorzy: Tomczak-Watras Wirginia, Plew Adam, Manitius Jacek
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.35-38, bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Problem rehabilitacji chorych dializowanych metodą otrzewnową w naszym kraju jest mało znany. Tymczasem ta stosunkowo niedroga metoda leczenia przynosi wymierne korzyści medyczne i ekonomiczne. Poniższa praca ma na celu przybliżenie tego zagdanienia oraz pomoc w określeniu wartości rehabilitacji w opiece nad chorymi dializowanymi metodą otrzewnową.

  Streszczenie angielskie: Rehabilitation is not very common in patientss on maintaince peritoneal dialysis in Poland. However, relatively low cost of exercise training provides both medical and economic benefits. This article is meant to outline the issue of rehabilitation in peritoneal dialysis patients and determine its evaluate in paractice.


  7/15

  Tytuł oryginału: Roczny profil gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorych hemodializowanych z wtórną nadczynnością przytarczyc.
  Tytuł angielski: Seasonal profile of calcium-phosphate metabolism in hemodialysis patients with secondary hyperparathyroidism.
  Autorzy: Stróżecki Paweł, Doroszewski Witold, Kretowicz Marek, Odrowąż-Sypniewska Grażyna, Manitius Jacek
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (3) s.867-871, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Promieniowanie UV odgrywa ważną rolę w syntezie aktywnej witaminy D3. Zmiany nasłonecznienia związane z porami roku wywierają wpływ na metabolizm wapniowo-fosforanowy (Ca - P) poprzez zmiany stężenia metabolitów witaminy D3. Nie ustalono jak dotąd, czy zmiany te oddziałują na przebieg wtórnej nadczynności przytarczyc (WNP) u chorych hemodializowanych (HD). Celem pracy była ocena zależności między porami roku a wybranymi parametrami gospodarki Ca - P u chorych HD z WNP. Badaniem objęto 30 chorych (K = 17, M = 13) w wieku 20 - 72 lata (średnia 49 ń 13), hemodializowanych od 3 - 132 miesięcy (średnia 54,4 ń 43,7), leczonych alfakalcidolem (lŕPHD3) z powodu WNP. Analizie poddano oznaczone w styczniu (I), kwietniu (IV), lipcu (VII) i październiku (X) stężenie: PTH, Ca, P oraz dawki CaCO3 i 1ŕOHD3. Czas trwania dnia w miesiącu poprzedzającym pobranie krwi do badań wynosił odpowiednio: 7 godzin i 51 minut (I), 12,53 (IV), 16,37 (VII) oraz 11,39 (X). Stężenie PTH było znamiennie wyższe w I w porównaniu z IV (882 ń 588 vs 691 ń 511 pg/ml, p 0,05) oraz wyższe w X w porównaniu z VII (831 ń 600 vs 701 ń 525 pg/ml, p 0,05), podczas gdy dawki stosowanych leków nie różniły się znamiennie. Stężenia wapnia było niższe w I w porównaniu z IV i X, a fosforanu niższe w I w porównaniu z IV, VII i X. Obserwowane zmiany sugerują występowanie rocznego rytmu stężenia PTH u chorych HD z WNP. W ocenie skuteczności leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc należy uwzględnić porę roku, w której PTH oznaczono.


  8/15

  Tytuł oryginału: Nerki a autonomiczny układ nerwowy w nadciśnieniu tętniczym.
  Tytuł angielski: Kidney a sympathetic nervous system in hypertension.
  Autorzy: Doroszewski Witold, Sulikowska Beata, Manitius Jacek
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (3) s.195-203, il., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Współcześnie podkreśla się istotne znaczenie nadmiernej aktywności układu współczulnego w patogenezie nadciśnienia tętniczego oraz progresji przewlekłej niewydolności nerek. Zależności pomiędzy funkcją nerek a układem współczulnym są złożone. Z jednej strony, układ współczulny oddziałuje na funkcję nerek, np. wpływając na redystrybucję przepływu nerkowego, transport cewkowy sodu czy wydzielanie reniny i aktywację układu RAA. Z drugiej strony, nerki są pawdopodobnie źródłem bodźców dla chemo- i baroreceptorów układu naczynioruchowego/sympatycznego. Złożone mechanizmy regulacji ciśnienia tętniczego oraz ich wzajemne współzależności wywołują liczne zmiany czynnościowe oraz morfologiczne, związane z przebudową narządu i, ostatecznie, z zaburzeniami jego czynności. Znajomość powyższych elementów składowych prowadzi do pewnych wniosków terapeutycznych, pozwalających ustabilizować nadciśnienie tętnicze, zredukować jego wartości oraz zahamować progresję zmian morfologicznych i czynnościowych narządów.


  9/15

  Tytuł oryginału: Niektóre metaboliczne i dietetyczne czynniki ryzyka progresji chorób nerek.
  Tytuł angielski: Some methabolic and diaetetic risk factors of renal diseases.
  Autorzy: Sulikowska B., Kozłowski M., Manitius J[acek]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (3) s.126-131, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum. - Konferencja nt. wybranych zagadnień dotyczących chorób nerek oraz nadciśnienia tętniczego Warszawa 11. 2002
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W krajach o tzw. ustalonym standardzie życia choroby nerek stanowią istotny problem terapeutyczny i socjoekonomiczny związany z narastającą zachorowalnością i umieralnością w przebiegu tych chorób. Istnieje wiele czynników przyspieszających progresję, szczególnie istotne jest poznanie tych z nich, któych wpływ może ograniczyć lub wyeliminować poprzez zmiany nawyków żywieniowych oraz trybu życia. Istotnym elementem jest niewątpliwie dieta, a szczególnie zawartość w niej białka pochodzenia roślinnego, które poprzez fitoenstrogeny w mechanizmie receptorowym i pozareceptorowym korzystnie hamuje progresję chorób nerek. Również ograniczenie w diecie fruktozy (istotny składnik napoi i pokarmów tzw. "fast foodów") prowadzi poprzez zmniejszenie stopnia nasilenia zaburzeń lipidowych i zwiększenie zawartości pierwiastków śladowych m. in. miedzi do hamowania postępu choroby. Korzystna wydaje się być substytucja wielonienasyconych kwasów tłuszczowych typu omega-3, szczególnie w grupie pacjentów z przewlekłymi kłębuszkowymi zapaleniami nerek o stosunkowo łagodnym przebiegu, jak nefropatia IgA. Natomiast rola białka jako czynnika prognostycznego nie organicza się jedynie do jego zastosowania w diecie. Istnieje bowiem zależność pomiędzy rodzjem białkomoczu, a szczególnie obecnością lub nie tzw. polimerów albuminowych, a skutecznością leczenia immunosupresyjnego i szybkością progresji niewydolności nerek.


  10/15

  Tytuł oryginału: Effect of erythropoietin therapy and selenium supplementation on selected antioxidant parameters in blood of uremic patients on long-term hemodialysis.
  Autorzy: Adamowicz Andrzej, Trafikowska Urszula, Trafikowska Anna, Zachara Bronisław A., Manitius Jacek
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.CR202-CR205, tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The kidney accumulates the highest level of selenium (Se) in the organism and is the major source of plasma glutathione peroxidase (GSH-Px). Se, as an integral part of the active site of GSH-Px, plays an important role in protecting cell membranes from oxidative damage. Decreased blood Se levels and GSH-Px activity are common in chronic renal failure (CRF) patietns. Our study was an effort to evaluate the effect of erythropoietin (EPO) therapy and Se supplementation for CRF patients undergoing regular hemodialysis (HD) on blood Se, red cell glutathione (GSH), and blood lipid peroxidation product levels, and on blood activity levels of GSH-Px and blood superoxide dismutase (SOD). Material/Methods: Our subjects were divided into three groups: I - CRF patietns on regluar HD and EPO,II-HD patietns receiving EPo and Se, and III - healthy controls. Se levels, SOD and GSH-Px activities were measured spectrofluorometrically, the GSH level by Beutler's colorimetric methods, and lipid peroxidation products using TBARS. Results: EPO therapy with Se supplementation significantly increased whole blood and plasma Se in HD patients, and raised red cell GSH-Px activity, but plasa GSH-Px acitivity, plasma superoxide dismutase, and plasma and red cell TBARS did not respond to Se supplementation. EPO alone showed no effect on these parameters. Conclusions: Treatment with EPO and supplementation with Se significantly increased the element concentration in whole blood and plasma, and GSH-Px activity in red cells. Plasma GSH-Px activity did not resond to Se.


  11/15

  Tytuł oryginału: Zalecenia Zespłu Krajowego Konsultanta Medycznego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące postępowania zachowawczego u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.
  Tytuł angielski: Guidelines of the National Board of Nephrology concerning conservative treatment of patients with chronic renal failure.
  Autorzy: Czekalski Stanisław, Rutkowski Bolesław, Chrzanowski Witold, Ciechanowski Kazimierz, Klinger Marian, Książek Andrzej, Manitius Jacek, Myśliwiec Michał, Oko Andrzej, Sułowicz Władysław, Wańkowicz Zofia, Więcek Andrzej
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.197-202, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zwiększająca się liczba chorych ze schyłkową przewlekłą niewydolnością nerek (PNN) wymagających kosztownego leczenia nerkozastępczego wymaga podjęcia działań mających na celu hamowanie progresji upośledzenia czynności nerek od najwcześniejszego stadium ich niewydolności. W opracowanych zaleceniach zwrócono uwagę na kryteria rozpoznawania i okresy rozwoju PNN, znaczenie przesiewowych badań białkomoczu i podwyższonego stężenia kreatyniny w surowicy w całej populacji oraz liczne czynniki nasilające postęp PNN. Omówiono zalecenia szczegółowe prewencji wtórnej postępu PNN. Podkreślono konieczność kompleksowego leczenia chorych z PNN przez specjalistę nefrologa.

  Streszczenie angielskie: The increasing number of patients with end-stage renal fialure (ESRF) requiring expensive renal replacement therpay demands activity aiming to slow down progression of renal function impairment, starting from the earliest stage of its insufficienc. In the presented recommendations, the attention of physicians was attracted to: diagnostic criteria and stages of renal fialure development, the importance of proteinuria screening and elavated serum creatinine concentrations in the population, as well as to multiple factors influencing progression of chronic renal failure. The detailed recommendations for secondary prevention of chronic renal failure progression were stated. The necessity of multidirectional treatment of patient swith chronic renal failure by nephrologists was stressed.


  12/15

  Tytuł oryginału: Wczesna opieka nefrologiczna - konieczność czy racjonalny wybór?
  Tytuł angielski: Early detection of renal disease - urgency or clever choice?
  Autorzy: Manitius Jacek, Sulikowska Beata
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 4: IV Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe "10 Biomedica Poland Sp. z o.o." s.17-24, tab., bibliogr. 27 poz., sum. - 4 Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe pt. 10. Biomedica Poland Sp. z o.o. Dębe 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie polskie: Omówiono konieczność i zasadność wczesnej opieki nefrologicznej w leczeniu chorych dotkniętych chorobami nerek od najwcześniejszego etapu trwania schorzenia.

  Streszczenie angielskie: Economical end medical benefits of early referal and nephrological care were presented in patients with very early stages of renal disease.


  13/15

  Tytuł oryginału: Ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek u pacjenta z zespołem nerczycowym.
  Tytuł angielski: Acute tubulo-interstital nephritis in patient with nephritis syndrom.
  Autorzy: Flisiński M., Korenkiewicz J., Pączkowska B., Manitius J[acek]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (6) s.381-384, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek pacjenta, u którego doszło do pogorszenia funkcji nerek w trakcie stosowania trandolaprilu z grupy inhibitorów konwertazy angiotensysny (ACE-i) w dawce 2 mg, przez okres 5 miesięcy. Na podstawie wykonanej biopsji nerki rozpoznano ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek. Zastowowanie leczenia glikokortykosteroidami poprawiło upośledzoną funcję nerek. W dostępnej autorom literaturze nie znaleźliśmy podobnego przypadku, jest więc to pierwsze doniesienie na ten temat.

  Streszczenie angielskie: It's a case of patient who has occurred a renal function deterioration during use of trandolapril from angiotensin converting enzym inhibitor (ACE-i) group on dose 2 mg since 5 months. The percutaneus renal biopsy was carried out. The appearance were considered to acute tubulo-interstitial nephritis. Use of glicocortycosteroids improved kidney function. It seems to be the first report on this topic.


  14/15

  Tytuł oryginału: Ocena udziału niektórych zaburzeń gospodarki węglowodanowej i purynowej w patogenezie pierwotnej kamicy nerkowej : praca doktorska
  Autorzy: Zarzycka-Lindner Grażyna, Manitius Jacek (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera Katedra i Klinika Nefrologii i Chorób Wewnętrznych w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, 82 k. : il., tab., bibliogr. 125 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20717

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  15/15

  Tytuł oryginału: Ocena niektórych mechanizmów regulacji ciśnienia tętniczego u pacjentów przewlekle hemodializowanych : praca doktorska
  Autorzy: Plewa Adam, Manitius Jacek (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera Katedra i Klinika Nefrologii i Chorób Wewnętrznych w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, 97 k., [9] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 213 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20718

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: