Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MANDAT
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Wpływ zmian zewnątrzkomórkowego pH na receptory GABA-A w neuronach.
Tytuł angielski: The effect of changes in extracellular pH on neuronal GABA-A receptors.
Autorzy: Żarnowska Ewa D., Mercik Katarzyna, Mandat Maria, Mozrzymas Jerzy W.
Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.293-305, il., bibliogr. [43] poz., sum. - Konferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitroKonferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne KrakówŁódź 24.10.07-08.06. 20012002
Sygnatura GBL: 301,727

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Local pH values of both intra- and extracellular liquids can be regulated by a number of mechanisms including membrane transport and metabolism. It is known that the changes of extracellular pH accompanying physiological and pathological processes are sufficient to affect several important structures such as ionic channels, transporters, receptors etc. In particular, several reports indicate that GABA-A receptor is strongly modulated by this factor. The effect of pH on these receptors strongly depend on the subtype of GABA-A receptor (subunit composition). The application of ultrafast perfusion system allowed to explore the mechanisms of pH effect on GABA-A receptors in neurons. It is concluded that changes in pH exert their effects by allosteric modulation of GABA-A receptors.


  2/5

  Tytuł oryginału: Leczenie operacyjne nerwiaków nerwu trójdzielnego.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of trigeminal neurinoma.
  Autorzy: Koziarski Andrzej, Mandat Tomasz, Warczyńska Agnieszka, Podgórski Jan Krzysztof, Zieliński Grzegorz, Siwik Jan
  Opracowanie edytorskie: Trojanowski Tomasz (koment.).
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.587-596, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiona jest grupa pięciu chorych z rozpoznanym klinicznie i histologicznie nerwiakiem nerwu trójdzielnego, którzy byli operowani w latach 1995 - 2000 w Klinice Neurochirurgii CSK WAM. Troje chorych było operowanych jednoetapowo z dojścia podskroniowego i podpotylicznego, dwoje chorych było operowanych dwuetapowo z dojść podskroniowych i podpotylicznych. U czworga chorych guz usunięto doszczętnie, co zostało potwierdzone badaniem CT i MRI. Wszyscy chorzy przeżyli, są samodzielni i aktywni zawodowo. Obserwowane powikłania pooperacyjne to: utrwalona niedoczulica w zakresie unerwienia nerwu trójdzielnego oraz zaniki mięśni żwaczy, przemijający niedowład nerwu twarzowego z owrzodzeniem i zmętnieniem rogówki, oraz przemijający niedowład nerwu odwodzącego.

  Streszczenie angielskie: The article presents the group of five patients with clinical and radiological symptoms of trigeminal neurinoma that were operated on in the Neurosurgical Clinic of Central Clinical Hospital of Military Medical Academy in the five-years period (1995 - 2000). There of them were operated in a single step procedure from subtemporal and suboccipital appeoach. Two other were operated in two steps, also from subtemporal and suboccipital approaches. Four neurinomas were removed radically, as confirmed by CT, and MRI scans. All the patients are independent and professionally active. Complications observed after the operation were: persistent anaesthesia in the trigeminal area, atrophy of the masseter muscle, transient paresis of the facial nerve with ulceration and opacification of the cornea, and transient paresis of the abducens nerve.


  3/5

  Tytuł oryginału: Pourazowa agnozja wzrokowa i padaczka jako powikłanie rany postrzałowej głowy. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Posttraumatic visual agnosia and epilepsy as a consequence of gunshot injury to the head. Case report.
  Autorzy: Mandat Tomasz, Potakiewicz Ziemowit, Bolewski Janusz, Matuszewska Anna, Podgórski Jan Krzysztof
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.403-411, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • okulistyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Pół miliona osób rocznie na świecie doznaje ran postrzałowych głowy, w tym osiemdziesiąt tysięcy chorych jest hospitalizowanych. Postrzały głowy stały sie w Polsce drugą pod względem częstości przyczyną zgonow wśród urazów głowy. W niektórych społecznościach podczas pokoju są najczęstszą przyczyną zgonów w grupie chorych z ranami pourazowymi głowy. Dla celów prognostycznych przydatna jest GCS (ang. Glasgow Coma Scale). Na obraz kliniczny chorych z raną postrzałową głowy poza deficytem związanym z uszkodzeniem elokwentnych okolicy mózgu ma wpływ: wstrząśnienie mózgu, stłuczenie mózgu, krwiaki śród- i przymózgowe, krwawienie podpajęczynówkowe, skurcz naczyniowy, uszkodzenie dużych naczyń, płynotok, infekcje, zaburzenia krzepnięcia krwi oraz padaczka. Zabieg operacyjny jest leczeniem z wyboru u wszystkich chorych z ranami postrzałowymi głowy bez względu na ich stan kliniczny w chwili przyjęcia. W pracy przedstawiony jest opis leczenia chorego z raną postrzałową głowy, u którego obserwowano niezwykle rzadko występującą pourazową agnozję wzrokową oraz pourazową padaczkę. Po dwudziestu dwóch miesiącach od operacji chory jest samodzielny i aktywny zawodowo.

  Streszczenie angielskie: Half milion people in the world, each year have a gunshot injury to the head and eighty thousand of them are hospitalized. Gunshot injuries to the head have became in Poland second most frequent cause of death from head trauma, and in some countries during peace became the most frequent cause of death among patient with head injury. Glasgow Coma Scale (GCS) is a useful prognostic factor for patients with gunshort injury to the head. Injury to the eloquent regions of the brain, commotion and contusion of the brain, intracranial hematomas, subarachnoid hemorrhage, cerebro-vascular spasm, injuries to the major vessels, liquorrhea, infections, coagulopathies and epilepsy are the most important and influential factors in the clinical status of the patient with gunshort injury tio the head. The operation is the preferred treatment to all patient, no matter of their clinical status at the moment of the admission. The report presents the history of treatment of a patient with gunshort injury to the head. During the treatment extremely infrequently occurring posttraumatic visual agnosia and posttraumatic epilepsy were observed. Twenty-two months after operation the patient is independent and professionaly active.


  4/5

  Tytuł oryginału: Neuroendoskopia w leczeniu wodogłowia trójkomorowego w przebiegu guzów tylnej części komory trzeciej mózgu u dzieci.
  Tytuł angielski: Neuroendoscopy in the treatment of triventricular hydrocephalus accompanying tumours of the posterior part of the third ventricle in children.
  Autorzy: Mandat Tomasz, Roszkowski Marcin, Barszcz Sławomir, Podgórski Jan Krzysztof, Jurkiewicz Elżbieta
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.711-722, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Opracowanie ma na celu określenie skuteczności metody endoskopowego przebicia dna komory III (ETV) w leczeniu wodogłowia obturacyjnego towarzyszącego guzom okolicy szyszynki. Materiał i metody: Grupa badana obejmuje 32 pacjentów (13 dziewczynek i 19 chłopców) leczonych w latach 1996 - 2000 w Klinice Neurochirurgii Instytutu Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. W grupie badanej diagnostyka wykazała łagodne guzy blaszki czworaczej (BTM) u 22 chorych oraz 10 guzów złośliwych (9 nowotworów pochodzenia germinalnego i 1 złośliwy wyściółczak). Chorzy pozostawali w obserwacji po zabiegu endoskopowej wentrikulostomii (ETV) w okresie od 5 miesięcy do 4 lat (średnio 21 miesięcy). Celem oceny efektów zabiegu analizie retrospektywnej poddano dokumentację medyczną oraz kontrolne badania obrazowe CT, MRI i czynnościowe PC MRI-cine (kino - MRI). Wyniki: Wczesny wynik leczenia operacyjnego, po upływie 3 miesięcy, oceniono jako dobry w całej badanej grupie. 8 chorych z rozpoznanymi guzami złośliwymi poddanych zostało radykalnej operacji usunięcia resztek nowotworu po uprzedniej chemioterpii wstępnej. Zabieg ten przeprowadzono po upływie ponad 3 miesięcy od operacji endoskopowej. W okresie obserwacji u dwóch chorych stwierdzono rozsiew oponowy nowotworów złośliwych. W długotrwałej obserwacji trwałe ustąpienie objawów czynnego wodogłowia stwierdzono u 26 pacjentów (81 proc.). Ponowne wystąpienie aktywnego wodogłowia stwierdzono w 6 przypadkach (19 proc.), 3 w grupie łagodnych guzów blaszki czworaczej i 3 wśród guzów złośliwych. Znane przyczyny niepowodzeń to: oponowy rozsiew guza złośliwego...


  5/5

  Tytuł oryginału: Ocena termograficzna tkanek miękkich i kości u dzieci ze złamaniami kości długich leczonych operacyjnie metodą POLFIX.
  Tytuł angielski: Thermpgraphic examination of soft tissues and bones in children with fractures of long bones treated surgically with POLFIX method.
  Autorzy: Sypniewski Jacek, Wojaczyńska-Stanek Katarzyna, Broen Bartosz, Mandat Krzysztof, Marszał Elżbieta
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.81-84, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili winiki zastosowania badania termograficznego w ocenie odległych wyników leczenia operacyjnego złamań kości długich u dzieci metodą zespolenia POLFIX.

  Streszczenie angielskie: The authors presented results of thermographic examination in evaluation of long-term results of surgical treatment of long bones' fractures in children with POLFIX stabilization.

  stosując format: